IBPBI/2/423-1478/14/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy odpłatne zbycie silników poddanych przeróbce podlegało będzie kwalifikacji do działalności zwolnionej z podatku CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 3 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 11 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy odpłatne zbycie silników poddanych przeróbce podlegało będzie kwalifikacji do działalności zwolnionej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy odpłatne zbycie silników poddanych przeróbce podlegało będzie kwalifikacji do działalności zwolnionej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”).

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „SSE”) na podstawie stosownego zezwolenia. Zezwolenie to obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, w zakresie następujących wyrobów wytworzonych na terenie strefy:

 • 29.1 pojazdy samochodowe z wyłączeniem motocykli;
 • 29.3 części i akcesoria do pojazdów;
 • 49.41 transport drogowy towarów;
 • 52.1 magazynowanie i przechowywanie towarów;
 • 52.2 usługi wspomagające transport;
 • 71.2 usługi w zakresie badań i analiz technicznych;
 • 72.1 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziecinie nauk przyrodniczych i technicznych (...)

Wnioskodawca dokonał w 2013 r. sprzedaży wyprodukowanych przez siebie silników do samochodów marki X na rzecz Y. W związku z planowanym zakończeniem produkcji samochodów marki X (na rynek europejski) silniki te nie zostały wykorzystane w działalności Y i z uwagi na inne wymagania co do silników montowanych w samochodach dostarczanych na rynek europejski są one dla Y zbędne. W konsekwencji strony postanowiły, że Wnioskodawca nabędzie od Y sprzedane wcześniej silniki. Silniki wrócą do Wnioskodawcy w stanie nieprzetworzonym (w oryginalnych opakowaniach).

Wnioskodawca dokona przeróbki technicznej silników, tak by przystosować je do samochodów marki A i B. Jednocześnie przeprowadzone zostaną pewne czynności testowe i kontrolne (w związku z długim okresem, który upłynął od ostatniego rozruchu). Silniki poddane przeróbce stanowić będą inny model silnika, zyskają odmienne od silników sprzedanych pierwotnie na rzecz Y oznaczenia w postaci nowego numeru seryjnego silnika oraz nowych etykietek i naklejek identyfikujących typ i model silnika.

Wnioskodawca wykona w szczególności następujące czynności:

 • wstępna kontrola silników oraz umieszczenie na linii produkcyjnej,
 • rozebranie silników,
 • demontaż niektórych pojedynczych części silników,
 • wymiana niektórych części silnikowych,
 • ponowne złożenie silników,
 • przeprowadzenie testów silników.

Po dokonaniu przeróbek, Wnioskodawca zamierza odpłatnie przekazać część silników do fabryk należących do innych podmiotów z Grupy, w tym do:

 • fabryki w Niemczech,
 • fabryki w Wielkiej Brytanii (dalej: „Nabywcy”).
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy odpłatne zbycie silników poddanych przeróbce podlegało będzie kwalifikacji do działalności zwolnionej z podatku CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, odpłatne zbycie silników poddanych przeróbce, z uwagi na wyprodukowanie ich na terenie SSE, podlegało będzie kwalifikacji do działalności zwolnionej z podatku CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT, wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy o SSE, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy (art. 17 ust. 4 Ustawy CIT).

Jak zostało wskazane powyżej, Wnioskodawca posiada zezwolenie na działalność w SSE obejmujące prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie SSE. W ocenie Wnioskodawcy czynności, którymi planuje objąć silniki, stanowić będą „działalność produkcyjną” w zakresie silników, która jest objęta posiadanym przez Wnioskodawcę zezwoleniem na działalność w SSE, a rezultatem tej działalności będzie powstanie - „wytworzenie” nowego produktu (nowego modelu silnika, choć o tej samej pojemności i zbliżonej konstrukcji, co silnik poddawany przeróbce). Podkreślić należy także, że w tym przypadku również „półprodukt” poddawany przeróbce - silnik wytworzony na rzecz Y - również został wytworzony na terenie SSE.

Biorąc powyższe pod uwagę, sprzedawany produkt finalny będzie „produktem strefowym” wytworzonym na terenie SSE.

Do zagadnienia „wytworzenia” odniósł się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 5 marca 2012 r., (sygn. IBPBI/2/423-1379/11/MO), akceptując stanowisko podatnika, zgodnie z którym Odnosząc się do pojęcia „wytworzony” należy wskazać, że zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego (www.sjp.pwn.pl) „wytworzyć” znaczy „zrobić, wyprodukować coś”. Wobec tego, zdaniem Spółki, aby uznać, że dany wyrób (kombajn) został „wytworzony”, należy dokonać jego fizycznego przerobu, wykorzystując posiadany, specyficzny know-how. Jeżeli przedmiotowy przerób ma miejsce na terenie specjalnej strefy ekonomicznej po uzyskaniu zezwolenia na działalność na terenie strefy, a wytworzony produkt jest objęty zezwoleniem strefowym, wówczas należy uznać, iż jest on wyrobem strefowym.

Na poparcie zaprezentowanego stanowiska, Wnioskodawca pragnie przywołać także interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (z 14 stycznia 2014 r., sygn. ILPB3/423-627/10/14-S/MM), który uznał, że montaż produktu na linii produkcyjnej połączony z jego konfekcjonowaniem odpowiada definicji „czynności produkcyjnych”. Jak stwierdził organ Odnosząc się do kolejnego procesu (opisanego we wniosku jako piąty), w którym Spółka dokonuje zakupu towarów od dostawcy, które następnie poddawane są obróbce, tj. są składane oraz konfekcjonowane, a powstały w ten sposób wyrób gotowy sprzedawany jest odbiorcy, stwierdza się, że koszty poniesione przez Spółkę na nabycie przedmiotowych towarów stanowią koszty uzyskania przychodów związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, podlegającą zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W dalszej kolejności, również koszty składania oraz koszty konfekcjonowania należy uznać za koszty strefowe związane z produkcją przez Spółkę wyrobu strefowego na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, a odpowiadający tym kosztom przychód ze sprzedaży gotowego wyrobu stanowić będzie przychód strefowy, pod warunkiem że wyrób gotowy objęty jest zezwoleniami.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za stanowiskiem Wnioskodawcy jest fakt, że jego działalność podejmowana w odniesieniu do silników polegająca na ich przeróbce, („wytworzeniu” na nowo w sensie funkcjonalnym co potwierdza nadanie odmiennych oznaczeń produkcyjnych), a także ich sprzedaż do Nabywców, na każdym z etapów będzie mogła zostać zakwalifikowana jako prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie strefy, czyli zgodnie z zapisami posiadanego przez Wnioskodawcę zezwolenia. Niezależnie bowiem od wcześniejszej ich sprzedaży do Y, pozostają one cały czas produktami strefowymi, bowiem zostały one na terenie SSE wytworzone, a następnie poddane przeróbce.

Na poparcie powyższego argumentu przywołać należy interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 czerwca 2014 r. (sygn. ILPB3/423-131/14-2/KS), który uznał, że (...) działalność gospodarcza polegająca na wyprodukowaniu przez Spółkę produktu finalnego na terenie SSE (która jest działalnością objętą Zezwoleniem) i następnie jego sprzedaż będzie mieściła się w zakresie określonym w zezwoleniu w odróżnieniu od działań polegających na nabyciu i odsprzedaży części prototypowych do klienta. (...) Należy pamiętać, że Spółka może w ramach posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej sprzedawać wyłącznie wyroby lub usługi wytworzone na terenie strefy. (...) Sprzedaż części prototypowych nabytych uprzednio od innego podmiotu zewnętrznego, które to części nie zostały wytworzone na terenie specjalnej strefy ekonomicznej przez Spółkę nie może zostać objęta działalnością podlegająca zwolnieniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Z uwagi na powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, odpłatne zbycie silników poddanych przeróbce podlegało będzie kwalifikacji do działalności zwolnionej z podatku CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT. W ocenie Wnioskodawcy czynności, którymi planuje objąć silniki, stanowić będą „działalność produkcyjną” w zakresie silników wytworzonych na terenie SSE i w konsekwencji sprzedaż objęta będzie posiadanym przez Wnioskodawcę zezwoleniem na działalność w SSE.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.