IBPBI/2/423-1405/14/IZ | Interpretacja indywidualna

Czy dla działalności prowadzonej na terenie SSE w ramach obu posiadanych zezwoleń strefowych dopuszczalne będzie łączne ustalenie dochodu zwolnionego z opodatkowania? W konsekwencji, czy Spółka będzie uprawniona do prowadzenia wspólnej ewidencji dochodów zwolnionych z opodatkowania PDOP dla działalności prowadzonej na podstawie posiadanych zezwoleń strefowych (Zezwolenia I i Zezwolenia II) oraz odrębnej ewidencji dla działalności podlegającej opodatkowaniu PDOP? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
IBPBI/2/423-1405/14/IZinterpretacja indywidualna
 1. dochody wolne od podatku
 2. ewidencja rachunkowa
 3. pomoc publiczna
 4. specjalna strefa ekonomiczna
 5. zwolnienia przedmiotowe
 6. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 18 listopada 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 20 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka prowadząca działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na podstawie więcej niż jednego zezwolenia, będzie uprawniona do prowadzenia wspólnej ewidencji rachunkowej dochodów zwolnionych z opodatkowania oraz odrębnej ewidencji dla działalności podlegającej opodatkowaniu (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy Spółka prowadząca działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na podstawie więcej niż jednego zezwolenia, będzie uprawniona do prowadzenia wspólnej ewidencji rachunkowej dochodów zwolnionych z opodatkowania oraz odrębnej ewidencji dla działalności podlegającej opodatkowaniu.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. (zwana dalej „Spółką”, „Podatnikiem” lub „Wnioskodawcą”) uzyskała zezwolenie z 30 lipca 2002 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej „Zezwolenie I”). Spółka uzyskała kolejne zezwolenie z 13 maja 2014 r. na prowadzenie działalności i dokonanie nowej inwestycji na terenie tej samej strefy (dalej „Zezwolenie II”), którego warunkami są:

 1. Zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia.
 2. Poniesienie na terenie strefy wydatków inwestycyjnych o określonej wysokości.
 3. Zakończenie inwestycji w określonym terminie.
 4. Przestrzeganie Regulaminu Specjalnej Strefy Ekonomicznej i innych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania strefy.

Wymaga podkreślenia, że zakres przedmiotowy Zezwolenia II zasadniczo pokrywa się z zakresem przedmiotowym Zezwolenia I, w zakresie rodzaju działalności prowadzonej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) i w tych samych granicach strefy. Zezwolenie I obejmuje:

z zakresem przedmiotowym Zezwolenia I, w zakresie rodzaju działalności prowadzonej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) i w tych samych granicach strefy. Zezwolenie I obejmuje:

Działalność produkcyjną, handlową i usługową, w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie strefy, określonych w (według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - rozporządzenie z dnia 18 marca 1997 r., Dz.U. nr 42 poz. 264 ze zm.):

 • sekcji D, podsekcji DM, klasie 35.30 - statki powietrzne i kosmiczne;
 • sekcji K, grupie 73.1 - usługi badawcze rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
 • sekcji K, grupie 74.3 - usługi w zakresie badań i analiz technicznych;
 • sekcji D, podsekcji DL, klasie 33.20 - instrumenty i przyrządy pomiarowe, kontrolne, badawcze i nawigacyjne;
 • sekcji K, grupie 72.1 - usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego;
 • sekcji K, grupie 72.6 - usługi związane z informatyką pozostałe.

Zezwolenie II obejmuje:

Działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie następujących wyrobów wytworzonych na terenie strefy (według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - rozporządzenie z dnia 29 października 2008 r., Dz.U. nr 207 poz. 1293 ze zm.):

 • 30.30 - statki powietrzne, statki kosmiczne i podobne maszyny;
 • 71.20 - usługi w zakresie badań i analiz technicznych;
 • 72.19 - usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

Istotne jest, że faktycznie wykonywana przez Spółkę działalność w SSE na podstawie Zezwolenia I oraz Zezwolenia II jest taka sama co do zakresu i dotyczy działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej w zakresie następujących wyrobów i usług wytworzonych na terenie strefy:

 • statków powietrznych i kosmicznych (obecne PKWiU: 30.30, PKWiU właściwe dla Zezwolenia I: 35.30),
 • usług w zakresie badań i analiz technicznych (obecne PKWiU: 71.20, PKWiU właściwe dla Zezwolenia I: 74.3),
 • usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (obecne PKWiU: 72.19, PKWiU właściwe dla Zezwolenia I:73.1)

Wnioskodawca nie wykorzystuje pełnego zakresu przedmiotowego działalności przyznanego mu w Zezwoleniu I, tylko koncentruje się na powyżej wskazanych dziedzinach. Tym samym, z punktu widzenia profilu działalności Spółki, Zezwolenia obejmują zakres tej samej podstawowej działalności operacyjnej Spółki i dotyczą inwestycji realizujących wspólne założenia branżowe. Jednocześnie przedmiot działalności, który może być prowadzony na podstawie Zezwoleń jest spójny pod względem organizacyjnym.

Poza powyższą działalnością w Spółce występują również zdarzenia gospodarcze, które skutkują powstaniem dochodów nie objętych zwolnieniem z podatku dochodowego.

Nowa inwestycja dokonywana przez Spółkę w ramach Zezwolenia II, służy wytwarzaniu nowego rodzaju produktu - łopatki do nowego modelu silnika odrzutowego. Nowy rodzaj produktu w postaci łopatki turbiny niskiego ciśnienia jest produktem podobnym do uprzednio produkowanych przez Spółkę łopatek. Nowe łopatki turbinowe do silnika samolotowego są jednak zaprojektowane dla nowego typu silnika (LEAP). Spółka podkreśla, że nowa inwestycja zrealizowana na podstawie Zezwolenia II nie ma charakteru, przedmiotowo odrębnego przedsięwzięcia. Celem inwestycji jest rozszerzenie bazy produktów o produkt nowego typu i rozbudowa zaplecza produkcyjnego. Inwestycja realizowana na podstawie Zezwolenia II polega bowiem głównie na zakupie i instalacji maszyn i urządzeń, a także na rozbudowie i modernizacji istniejącej hali produkcyjnej znajdującej się na terenie SSE oraz aranżacji i wyposażeniu pracowni projektowej. Rozbudowa istniejącego zakładu nie wymaga rozszerzenia obszaru SSE na grunty Spółki, a ponadto o takie rozszerzenie Spółka nie występuje. Z uwagi na to, że zakres przedmiotowy Zezwolenia II pokrywa się z zakresem przedmiotowym Zezwolenia I, dla działalności prowadzonej na terenie SSE Spółka nie może zastosować metodologii rozliczeń umożliwiającej precyzyjne wyodrębnienie dochodu związanego z danym zezwoleniem. Na podstawie obu zezwoleń będą wytwarzane wyroby podobnego rodzaju, różniące się modelem. Wytwarzanie nowego produktu składa się z ponad 30 procesów, przy czym część z nich jest wspólna z innymi produktami. Niemożliwe jest również przypisanie kosztów sprzedaży takich jak np. koszty pakowania, transportu, zwłaszcza gdy wysyłka dotyczy jednocześnie wyrobów gotowych wytworzonych na podstawie obu zezwoleń.

W konsekwencji wyodrębnienie w księgach przychodów i kosztów działalności pod poszczególne zezwolenia dla działalności prowadzonej na terenie SSE jest bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Niemniej Spółka chciałaby zaznaczyć, że mając na uwadze różne warunki poszczególnych zezwoleń (np. poziomy intensywności pomocy publicznej), prowadzone jest odrębne dla każdego zezwolenia, zestawienie wydatków inwestycyjnych lub kosztów pracy kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną oraz nowych miejsc pracy, w sposób umożliwiający jednoznaczne przyporządkowanie wydatków inwestycyjnych oraz tworzonych nowych miejsc pracy do każdego zezwolenia. Ponadto Spółka wyodrębnia dochody związane z działalnością opodatkowaną, tj. niekorzystające ze zwolnienia strefowego.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy dla działalności prowadzonej na terenie SSE w ramach obu posiadanych zezwoleń strefowych dopuszczalne będzie łączne ustalenie dochodu zwolnionego z opodatkowania... W konsekwencji, czy Spółka będzie uprawniona do prowadzenia wspólnej ewidencji dochodów zwolnionych z opodatkowania PDOP dla działalności prowadzonej na podstawie posiadanych zezwoleń strefowych (Zezwolenia I i Zezwolenia II) oraz odrębnej ewidencji dla działalności podlegającej opodatkowaniu PDOP... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Spółki, dopuszczalne będzie łączne ustalenie dochodów zwolnionych z opodatkowania uzyskanych z działalności prowadzonej w SSE na podstawie Zezwolenia I i II. Tym samym Spółka będzie uprawniona do prowadzenia wspólnej ewidencji dochodów dla ww. działalności objętej zwolnieniem w PDOP. Jednocześnie jednak Spółka będzie zobowiązana prowadzić ewidencję umożliwiającą ustalenie dochodu z działalności gospodarczej nieobjętej zwolnieniem z podatku dochodowego.

W ocenie Spółki, fakt otrzymania drugiego zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE nie wpłynie zasadniczo na dotychczasowy system rozliczeń z tytułu wykorzystania pomocy publicznej na terenie SSE, a jedynie na wysokość przyznanej pomocy publicznej.

Odrębna kalkulacja dochodów zwolnionych z PDOP dla poszczególnych zezwoleń nie jest także wymagana żadnymi przepisami prawa. Zgodnie bowiem z przepisem art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „ustawy o PDOP”), w związku z art. 9 ust. 1 powyższej ustawy, Spółka jest zobowiązana do wydzielania księgowego dochodów, które podlegają opodatkowaniu CIT oraz dochodów zwolnionych z opodatkowania (osiąganych łącznie w SSE z działalności objętej wszystkimi zezwoleniami, bez konieczności odrębnej kalkulacji w powiązaniu z poszczególnymi zezwoleniami).

Należy mieć także na uwadze, że przepisy art. 12 ustawy o SSE oraz art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP stanowią o rozliczeniu zwolnienia podatkowego przysługującego na podstawie danego zezwolenia w ramach specjalnej strefy ekonomicznej w zakresie działalności objętej takim pozwoleniem. Ustawodawca nie uregulował sytuacji, w której przedsiębiorca prowadzi działalność na terenie jednej strefy, ale na podstawie kilku zezwoleń dotyczących tej samej strefy, zwłaszcza jeżeli zakres działalności prowadzonej przez Spółkę i objętej tymi zezwoleniami jest tożsamy. Niemniej dla celów podatkowych istotne jest, prawidłowe ustalenie kwoty dochodu zwolnionego z opodatkowania, z zastrzeżeniem, że wielkość pomocy publicznej nie przekroczy maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej. Przedsiębiorca zobowiązany jest zatem, zgodnie z przepisami ustawy o PDOP ustalić dochód zwolniony z opodatkowania. Jednocześnie, aby określić, czy dochód zwolniony z opodatkowania przekracza maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy publicznej, art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP odwołuje się do odrębnych przepisów.

Dla Zezwolenia I oraz Zezwolenia II odrębnymi przepisami będą odpowiednio:

 • rozporządzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 18 czerwca 1996 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 88, poz. 397 ze zm., zwane: „rozporządzenie z 1996 r.”),
 • rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych z dnia 10 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1548 ze zm., zwane: „rozporządzeniem SSE”).

Rozporządzenia te nie nakładają obowiązku wyodrębnienia i przyporządkowania dochodu zwolnionego z opodatkowania na każde zezwolenie. Odpowiednio w § 5 ust. 3 rozporządzenia z 1996 r., które ma zastosowanie do Zezwolenia I oraz w § 5 ust. 5 rozporządzenia SSE, które dotyczy Zezwolenia II wskazano, że zwolnienia z tytułu kosztów nowej inwestycji albo tworzenia nowych miejsc pracy przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. Jeśli oba zezwolenia zostały wydane na prowadzenie działalności na terenie SSE, nie można mówić o obowiązku wyodrębnienia działalności pod każde zezwolenie (oddzielne przypisanie dochodu osiąganego w związku z otrzymaniem danego zezwolenia). Przepisy nakładają wyłącznie obowiązek wyodrębnienia działalności strefowej prowadzonej na terenie strefy. Przedsiębiorca zobowiązany jest zatem odpowiednio ustalić wielkość dochodu zwolnionego z opodatkowania, z tytułu prowadzenia działalności na terenie SSE, a nie w jej obrębie w ramach poszczególnych zezwoleń, oraz odrębnie dochodu niepodlegającego zwolnieniu.

Warto zaznaczyć, że także przepisy ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm. – winno być Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), nie odnoszą się w sposób szczególny do kwestii wydzielenia przypadków, w których przedsiębiorca uzyskuje kolejne zezwolenie, dotyczące tej samej działalności prowadzonej na terenie strefy. Spółka podkreśla, że nie ma również faktycznej możliwości wyodrębnienia działalności dla każdego zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE (prowadzona jest produkcja seryjna), dlatego też w jej ocenie uzasadnione jest łączne ustalenie dochodu zwolnionego z opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności na terenie SSE na podstawie obu zezwoleń. Jeżeli produkcja dwóch różnych typów podobnych wyrobów odbywa się w tej samej lokalizacji, ale w ramach dwóch cyklów produkcyjnych tych wyrobów, następują interakcje (np. wspólne procesy produkcyjne), co prowadzi do braku możliwości rozróżnienia kosztów związanych z produkcją, a w konsekwencji nie jest możliwe prowadzenie dwóch ewidencji dochodów.

W sytuacji gdy przedsiębiorca prowadzi działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz nie może przypisać osiąganych dochodów zwolnionych spod opodatkowania pod konkretne zezwolenia strefowe, również organy podatkowe uważają, że dopuszczalne jest łączne rozliczenie zwolnienia podatkowego.

Takie stanowisko zostało przedstawione w następujących interpretacjach organów podatkowych:

 • Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w postanowieniu z 26 marca 2007 r. Znak: PUS.I/423/15/07,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 13 października 2008 r. Znak: IBPB3/423-894/08/MO,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 15 października 2008 r. Znak: IBPB3/423-661/08/MO,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 10 czerwca 2010 r. Znak: IBPBI/2/423-447/10/SD,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 22 listopada 2010 r. Znak: IBPBI/2/423-1101/10/SD,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 10 kwietnia 2012 r. Znak: IBPBI/2/423-27/12/PP,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 10 kwietnia 2012 r. Znak: IBPBI/2/423-28/12/PP,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 13 grudnia 2013 r. Znak IPTPB3/423-367/13-3/MF,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 10 października 2013 r. Znak IBPBI/2/423-829/13/JD,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 9 grudnia 2013 r. Znak ITPB3/423-475a/13/DK.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.