IBPBI/2/423-1379/14/AP | Interpretacja indywidualna

Czy po otrzymaniu III Zezwolenia zSSE, Podatnik będzie nadal uprawniony do stosowania dotychczasowej metodologii rozliczania zwolnienia podatkowego, polegającej na ustaleniu dochodu zwolnionego z opodatkowania oddzielnie w odniesieniu do poszczególnych oddziałów Podatnika, działających w poszczególnych specjalnych strefach ekonomicznych i porównaniu go z wartością pomocy publicznej przysługującej w ramach danej strefy na podstawie zezwolenia (zezwoleń) udzielonego (udzielonych) Podatnikowi na prowadzenie działalności na terenie tej strefy?
IBPBI/2/423-1379/14/APinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja
 2. limit
 3. specjalna strefa ekonomiczna
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 5 listopada 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 12 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie metodologii rozliczania zwolnienia podatkowego na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w oparciu o posiadane zezwolenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2014 r. złożono w tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie metodologii rozliczania zwolnienia podatkowego na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w oparciu o posiadane zezwolenia.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność w pięciu samobilansujących się oddziałach zlokalizowanych na terenach:

 1. X Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na podstawie zezwolenia z 4 sierpnia 1999 r., przekonwertowanego na nowe warunki decyzją z 18 czerwca 2007 r. (dalej Zezwolenie xSSE);
 2. Y Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na podstawie zezwolenia z 22 grudnia 2003 r. (dalej Zezwolenie ySSE);
 3. Z Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na podstawie zezwolenia z 11 grudnia 2007 r. oraz zezwolenia z 18 sierpnia 2011 r. (dalej odpowiednio: I Zezwolenie zSSE oraz II Zezwolenie zSSE);
 4. dwóch różnych gmin województwa ... nieobjętych terenem specjalnej strefy ekonomicznej.

W dniu 30 czerwca 2014 r. Podatnik uzyskał kolejne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zSSE (dalej III Zezwolenie zSSE). Podkreślenia wymaga, że po uzyskaniu III Zezwolenia zSSE, I i II Zezwolenie zSSE pozostają w mocy. Wnioskodawca korzysta ze wszystkich tych zezwoleń. Warunkiem prowadzenia działalności na podstawie III Zezwolenia zSSE jest realizacja nowej inwestycji oraz zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia. Wymaga podkreślenia, że zakres wyrobów, których dotyczy III Zezwolenie zSSE, zasadniczo pokrywa się z zakresem przedmiotowym I oraz II Zezwolenia zSSE.

I.Zezwolenie zSSE obejmuje działalność produkcyjną, handlową, usługową w zakresie następujących wyrobów i usług:

 1. szkło płaskie,
 2. szkło płaskie profilowane i poddane dalszej obróbce,
 3. szkło gospodarcze,
 4. włókna szklane, wyroby ze szkła pozostałe, włączając wyroby szklane do celów technicznych,
 5. usługi wykończeniowe w zakresie szkła płaskiego,
 6. oraz sprzedaż odpadów i złomu powstałych w związku z prowadzeniem ww. działalności.

II.Zezwolenie zSSE obejmuje działalność produkcyjną, handlową, usługową w zakresie następujących wyrobów i usług:

 1. szkło płaskie,
 2. szkło płaskie profilowane i poddane dalszej obróbce,
 3. szkło gospodarcze,
 4. włókna szklane,
 5. pozostałe szkło przetworzone, włączając szkło techniczne,
 6. sprzedaż odpadów i złomu powstałych w związku z prowadzoną działalnością.

Dodatkowe pozycje II Zezwolenia zSSE to:

 1. podgrzewacze wody przepływowej lub pojemnościowe nieelektryczne,
 2. elementy elektroniczne.

Natomiast III Zezwolenie zSSE obejmuje swoim zakresem:

 1. szkło płaskie,
 2. szkło płaskie profilowane i poddane dalszej obróbce,
 3. szkło gospodarcze,
 4. włókna szklane,
 5. pozostałe szkło przetworzone, włączając szkło techniczne,
 6. oraz sprzedaż odpadów i złomu powstałych w związku z prowadzoną działalnością.

Inwestycja realizowana na podstawie III Zezwolenia zSSE polega na rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego znajdującego się na terenie zSSE. Inwestycja ta obejmuje w szczególności roboty budowlane, zakup nowych maszyn i urządzeń. Inwestycja realizowana na podstawie III Zezwolenia zSSE nie ma charakteru samodzielnego, odrębnego przedsięwzięcia. Jest ona ściśle związana z uprzednimi inwestycjami, poczynionymi na podstawie I Zezwolenia zSSE oraz II Zezwolenia zSSE. Celem inwestycji jest zwiększenie możliwości produkcyjnych istniejącego zakładu produkcyjnego. Należy zaznaczyć, że inwestycje budowlane oraz rozbudowa parku maszynowego pozostają w ścisłym związku z prowadzoną obecnie na terenie zSSE działalnością. Do dnia złożenia niniejszego wniosku Podatnik nie uzyskał żadnych przychodów z inwestycji objętej zakresem III Zezwolenia zSSE. Przychody takie zostaną osiągnięte najprawdopodobniej dopiero w roku 2015.

Jak wskazano powyżej, zakresy wyrobów i usług, których dotyczą I, II oraz III Zezwolenie zSSE, pokrywają się. Działalność gospodarcza objęta tymi zezwoleniami wykonywana jest w jednym (tym samym) zakładzie, a powodem uzyskania odpowiednio II i III Zezwolenia zSSE jest dokonywanie kolejnych inwestycji (rozbudowy) w tym zakładzie. Z tego powodu precyzyjne, niebudzące wątpliwości ustalenie wielkości dochodów uzyskiwanych z działalności prowadzonej na podstawie poszczególnych Zezwoleń zSSE nie jest możliwe.

Nie jest zatem również możliwe jednoznaczne określenie wielkości pomocy publicznej uzyskiwanej na podstawie poszczególnych zezwoleń wydanych przez Z Specjalną Strefę Ekonomiczną, a tym samym również ustalenie limitu zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych na podstawie poszczególnych zezwoleń. Wszystkie zezwolenia dotyczą bowiem tego samego, samobilansującego się oddziału Spółki. Również niemożliwe będzie stosowne wydzielenie, pomiędzy poszczególne zezwolenia, dochodu w księgach Spółki - uwzględnianego na potrzeby limitu zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Na podstawie wszystkich zezwoleń będą bowiem wytwarzane tego samego rodzaju wyroby. Nie będą one posiadać cech szczególnych, które pozwoliłyby te wyroby rozróżnić i dokonać ich przypisania do właściwych zezwoleń. W związku z uzyskaniem kolejnych zezwoleń Wnioskodawca zatrudnia także nowych pracowników (wzrost zatrudnienia jest jednym z warunków wynikających z poszczególnych zezwoleń). Zatem również realizacja Inwestycji objętych II i III Zezwoleniem spowodowała wzrost zatrudnienia. Jest to jednak wzrost zatrudnienia ogółem, w całym zakładzie a nie tylko przy obsłudze maszyn i urządzeń nabytych w związku z danym zezwoleniem. Niemożliwe jest również jednoznaczne przypisanie, do działalności wykonywanej na podstawie poszczególnych Zezwoleń zSSE, kosztów sprzedaży, takich jak np. koszty pakowania, transportu. Nie jest bowiem możliwe rozróżnienie i rozdzielenie wyrobów wytwarzanych na podstawie każdego z tych zezwoleń. W konsekwencji wyodrębnienie działalności (w tym przychodów i koszów podatkowych), w odniesieniu do poszczególnych zezwoleń dla działalności prowadzonej na terenie zSSE, jest niemożliwe.

Podatnik wyjaśnia, że mając na uwadze warunki poszczególnych zezwoleń, prowadzone jest odrębne dla każdego zezwolenia zestawienie wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną oraz nowych miejsc pracy, w sposób umożliwiający jednoznaczne przyporządkowanie wydatków inwestycyjnych oraz tworzonych nowych miejsc pracy do każdego zezwolenia. Niemniej jednak, z uwagi na opisany powyżej charakter działalności prowadzonej na terenie zSSE - nie jest możliwe przyporządkowanie uzyskanych przez Podatnika dochodów, bezpośrednio do konkretnego zezwolenia. Nie jest zatem możliwe także ustalenie limitu zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, odrębnie dla każdego zezwolenia odrębnie.

Podatnik zamierza ustalać limit zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o PDOP”), na podstawie wartości pomocy publicznej dotyczącej inwestycji realizowanych w poszczególnych specjalnych strefach ekonomicznych. W odniesieniu natomiast do zSSE, dla której wydano Podatnikowi trzy zezwolenia, limit zezwolenia będzie wyznaczony jako łączna wartość pomocy publicznej wynikającej z I, II i III Zezwolenia zSSE.

Po otrzymaniu II Zezwolenia zSSE, 5 stycznia 2012 r., Podatnik zwrócił się do Ministra Finansów (za pośrednictwem upoważnionego Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach) o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, w interpretacji indywidualnej wydanej 10 kwietnia 2012 r. (sygn. IBPBI/2/423-27/12/PP oraz IBPBI/2/423-28/12/PP) stwierdził, że stanowisko Podatnika, wyrażone we wniosku złożonym w dniu 5 stycznia 2012 r., dotyczące metodologii rozliczania zwolnienia podatkowego na terenie zSSE (na podstawie I Zezwolenia zSSE oraz II Zezwolenia zSSE) - jest prawidłowe. Podkreślić należy przy tym, że przedstawiony przez Podatnika we wniosku złożonym 5 stycznia 2012 r. sposób rozliczenia zwolnienia podatkowego (który został uznany za prawidłowy w wydanych Podatnikowi interpretacjach indywidualnych), jest analogiczny jak w przypadku niniejszego wniosku i opisanych powyżej rozliczeń dotyczących I Zezwolenia zSSE, II Zezwolenia zSSE oraz III Zezwolenia zSSE. Różnica, w porównaniu do okoliczności przedstawionych przez Spółkę we wniosku złożonym 5 stycznia 2012 r., sprowadza się do tego, że Podatnik otrzymał kolejne zezwolenie – III Zezwolenie zSSE. Nie nastąpiła natomiast zmiana sposobu rozliczeń w omawianym zakresie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy po otrzymaniu III Zezwolenia zSSE, Podatnik będzie nadal uprawniony do stosowania dotychczasowej metodologii rozliczania zwolnienia podatkowego, polegającej na ustaleniu dochodu zwolnionego z opodatkowania oddzielnie w odniesieniu do poszczególnych oddziałów Podatnika, działających w poszczególnych specjalnych strefach ekonomicznych i porównaniu go z wartością pomocy publicznej przysługującej w ramach danej strefy na podstawie zezwolenia (zezwoleń) udzielonego (udzielonych) Podatnikowi na prowadzenie działalności na terenie tej strefy...

Zdaniem Podatnika, po otrzymaniu III Zezwolenia zSSE, Podatnik będzie nadal uprawniony do stosowania dotychczasowej metodologii rozliczania zwolnienia podatkowego - polegającej na ustaleniu dochodu zwolnionego z opodatkowania oddzielnie w odniesieniu do poszczególnych oddziałów Podatnika, działających w poszczególnych specjalnych strefach ekonomicznych i porównaniu go z wartością pomocy publicznej przysługującej w ramach danej strefy na podstawie zezwolenia (zezwoleń) udzielonego (udzielonych) Podatnikowi na prowadzenie działalności na terenie tej strefy.

Stosowany przez Podatnika sposób rozliczenia zwolnienia z podatku, będący przedmiotem niniejszego wniosku, z uwzględnieniem okoliczności, iż działalność na terenie zSSE prowadzona jest przez Podatnika na podstawie więcej niż jednego tylko zezwolenia (tj. w odniesieniu do stanu faktycznego uwzględniającego wydanie Spółce I Zezwolenia zSSE oraz II Zezwolenia zSSE) - był już przedmiotem wydanej przez Ministra Finansów indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Podatnik bowiem po otrzymaniu II Zezwolenia zSSE zwrócił się o wydanie interpretacji indywidualnej w tym zakresie. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, w wydanych 10 kwietnia 2012 r. interpretacjach indywidualnych stwierdził, że stanowisko Podatnika wyrażone w jego wniosku, dotyczące metodologii rozliczania zwolnienia podatkowego na terenie zSSE (na podstawie I Zezwolenia SSE oraz Zezwolenia SSE II) - jest prawidłowe. Podkreślić należy dalej, że przedstawiony przez Podatnika a potwierdzony w wydanych już Podatnikowi interpretacjach indywidualnych sposób rozliczeń - pozostaje analogiczny, jak w przypadku sposobu rozliczeń opisanego w niniejszym wniosku. Różnica dotyczy zasadniczo jedynie liczby zezwoleń dla zSSE. Zatem, w ocenie podatnika, fakt otrzymaniem III Zezwolenia zSSE nie powinien wpływać na dotychczasowy sposób rozliczenia zwolnienia podatkowego. Podatnik powinien zatem nadal dokonywać ustalenia dochodu zwolnionego z opodatkowania oddzielnie w odniesieniu do poszczególnych oddziałów, działających w poszczególnych specjalnych strefach ekonomicznych i porównywać go z wartością pomocy publicznej przysługującą w ramach danej strefy na podstawie zezwolenia (zezwoleń) udzielonego (udzielonych) dla tej strefy. Niezasadne byłoby bowiem twierdzenie, iż w jednakowych stanach faktycznych (zakresy wydanego II Zezwolenia zSSE oraz III Zezwolenia zSSE pokrywają się) należy dokonywać odmiennego sposobu rozliczenia zwolnienia z podatku, dla celów podatku dochodowego osób prawnych.

W zakresie będącym przedmiotem niniejszego wniosku postępowanie Podatnika nie uległo zmianie, porównując do stanu faktycznego opisanego we wnioskach dotyczących wydanych wcześniej Podatnikowi interpretacji indywidualnych.

Podatnik pragnie zatem wskazać, że jego zdaniem możliwe jest wyodrębnienie dochodu zwolnionego z opodatkowania, jedynie w odniesieniu do poszczególnych oddziałów strefowych. W ocenie Podatnika zwolnienia strefowe powinny być zatem rozliczane w ramach poszczególnych projektów inwestycyjnych, zlokalizowanych na terenach każdej z specjalnej strefy ekonomicznej. Z tego też powodu dla oddziału Podatnika zlokalizowanego na terenie ySSE (na podstawie Zezwolenia ySSE) oraz xSSE (na podstawie Zezwolenia xSSE), zasadne jest otrzymywaną pomoc publiczną (w uproszczeniu podatek niezapłacony od dochodów zwolnionych spod opodatkowania) rozliczać z limitem maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej przysługującej odpowiednio w ramach każdego z tych zezwoleń.

Natomiast w oddziale Podatnika znajdującym się w zSSE, z uwagi na to, że prowadzona tam działalność gospodarcza zwolniona z opodatkowania, prowadzona będzie jednocześnie na podstawie trzech zezwoleń, których zakresy przedmiotowe (I Zezwolenie zSSE, II Zezwolenie zSSE oraz III Zezwolenie zSSE) pokrywają się - prawidłowe będzie łączne rozliczanie dochodu zwolnionego spod opodatkowania, biorąc łącznie pod uwagę wszystkie trzy zezwolenia wydane dla zSSE.

W 2014 r. Podatnik otrzymał kolejne zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie zSSE. Nowa inwestycja polega na dalszej rozbudowie istniejącego już zakładu, zlokalizowanego w ... . W związku z przedsięwzięciem realizowanym na podstawie III Zezwolenia zSSE nie powstanie nowa kategoria wyrobów wytwarzanych przez Podatnika. Oddział w zSSE ulegnie rozbudowie, której celem jest wzrost produkcji, a nie produkcja nowych wyrobów. W praktyce zatem niemożliwe będzie wyodrębnienie dochodu osiągniętego na podstawie I Zezwolenia zSSE, II Zezwolenia zSSE oraz III Zezwolenia zSSE. W ocenie Podatnika, fakt otrzymania trzeciego zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie zSSE nie wpłynie na dotychczasowy system rozliczeń, potwierdzony po otrzymania II Zezwolenia SSE przez Ministra Finansów w wydanej Podatnikowi dnia 10 kwietnia 2012 r. interpretacji indywidualnej (rozliczenie pomocy publicznej w ramach poszczególnych oddziałów).

Należy dalej mieć na uwadze, że przepisy art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 274, dalej: „ustawa o SSE”) oraz art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP - stanowią o zasadach stosowania (w tym maksymalnych limitach) zwolnienia podatkowego, przysługującego na podstawie zezwolenia w ramach specjalnej strefy ekonomicznej. Ustawodawca (w szczególności - ustawodawca podatkowy) nie uregulował wprost sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność na terenie jednej strefy, ale na podstawie kilku zezwoleń. Niemniej, dla celów podatkowych, istotne jest, prawidłowe ustalenie kwoty dochodu zwolnionego z opodatkowania, z zastrzeżeniem, że wielkość pomocy publicznej nie przekroczy maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej. Przedsiębiorca zobowiązany jest zatem, zgodnie z przepisami ustawy o PDOP, ustalić dochód zwolniony spod opodatkowania. Jednocześnie, aby określić, czy dochód zwolniony spod opodatkowania przekracza maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy publicznej, art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP odsyła do odrębnych przepisów.

W odniesieniu do I Zezwolenia zSSE, II Zezwolenia zSSE oraz III Zezwolenia zSSE odrębnymi przepisami będą odpowiednio:

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2006 r. w sprawie ... specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. Nr 200, poz. 1473 ze zm. - dalej zwane: „Rozporządzeniem zSSE”),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. Nr 232, poz. 1548 z późn. zm., zwane: „rozporządzeniem SSE”).

Rozporządzenia powyższe nie nakładają obowiązku wyodrębnienia i przyporządkowania dochodu zwolnionego z opodatkowania indywidualnie do poszczególnych zezwoleń. Odpowiednio w § 5 ust. 3 rozporządzenia zSSE, które ma zastosowanie do I Zezwolenia zSSE oraz w § 5 ust. 5 rozporządzenia SSE, które dotyczy II Zezwolenia zSSE oraz III Zezwolenia SSE, wskazano, że zwolnienia (tj. zwolnienia z tytułu kosztów nowej inwestycji albo tworzenia nowych miejsc pracy) przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. Skoro zatem w sytuacji Spółki trzy zezwolenia zostały wydane na prowadzenie działalności na terenie zSSE, nie można mówić o obowiązku wyodrębnienia działalności pod każde z tych zezwoleń (przypisanie dochodu osiąganego w związku z otrzymaniem danego zezwolenia). Przepisy nakładają bowiem wyłącznie obowiązek wyodrębnienia działalności strefowej prowadzonej na terenie danej strefy. Podatnik zobowiązany jest zatem odpowiednio ustalić wielkość dochodu zwolnionego spod opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności na terenie zSSE a nie z tytułu prowadzenia działalności na podstawie każdego z zezwoleń wydanych dla tej strefy.

Podatnik pragnie zaznaczyć, że nie ma również faktycznej możliwości wyodrębnienia działalności dla każdego zezwolenia na prowadzenie działalności w zSSE (prowadzona jest produkcja seryjna). Wyroby gotowe będą wytwarzane zarówno z wykorzystaniem środków trwałych zakupionych na podstawie I i II Zezwolenia zSSE, jak i środków trwałych zakupionych na podstawie III Zezwolenia zSSE. Podobnie również niemożliwe będzie jednoznaczne wskazanie, którzy pracownicy (zatrudnieni w oparciu o które z zezwoleń), będą świadczyć pracę w związku z wytwarzaniem wyrobów gotowych. Dlatego też, w ocenie Podatnika, uzasadnione jest łączne ustalenie dochodu zwolnionego z opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności na terenie zSSE.

Mając na uwadze powyższe, Podatnik pragnie ponownie wskazać, że w jego ocenie, w przypadku prowadzenia działalności na terenie zSSE, będzie on zobowiązany do prowadzenia dla celów ustalenia limitu zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP, jednej ewidencji, spełniającej wymogi art. 9 ust. 1 ustawy o PDOP, czyli w sposób zapewniający m.in. określenie kwoty dochodu zwolnionego z podatku oraz podlegającego opodatkowaniu - niezależnie od liczby posiadanych zezwoleń strefowych, które dotyczą zSSE. W przepisach ustawy o PDOP dotyczących zasad ustalenia zobowiązania podatkowego przedsiębiorcy działającego w specjalnej strefie ekonomicznej brak jest bowiem wymogu dodatkowego podziału dochodów z działalności prowadzonej na terenie strefy dla dochodów związanych z odrębnymi zezwoleniami. W związku z powyższym, w ocenie Podatnika, z okoliczności otrzymania III Zezwolenia zSSE, nie wynika w analizowanym przypadku, wymóg dodatkowego podziału dochodów z działalności prowadzonej na terenie zSSE, dla działalności związanej z każdym z zezwoleń - co zostało zresztą potwierdzone w wydanej wcześniej Podatnikowi interpretacji indywidualnej prawa podatkowego (wydanej w zakresie I Zezwolenia zSSE oraz II Zezwolenia zSSE).

Podatnik wskazuje, że stanowisko prezentowane przez Podatnika znajduje potwierdzenie także w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe. Obok interpretacji indywidualnych wydanych Podatnikowi powołać można w tym miejscu np.:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.