IBPBI/2/423-1332/14/BG | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka utraci prawo do zwolnienia od opodatkowania przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po przejęciu spółki zależnej i zatrudnieniu jej pracowników na terenie SSE
IBPBI/2/423-1332/14/BGinterpretacja indywidualna
 1. następstwo prawne
 2. przekształcenie spółki
 3. specjalna strefa ekonomiczna
 4. sukcesja
 5. zwolnienia przedmiotowe
 6. zwolnienie
 7. łączenie spółek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 21 października 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 23 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka utraci prawo do zwolnienia od opodatkowania przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po przejęciu spółki zależnej i zatrudnieniu jej pracowników na terenie SSE (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2014 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy utraci prawo do zwolnienia od opodatkowania przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po przejęciu spółki zależnej i zatrudnieniu jej pracowników na terenie SSE.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w branży IT, dostarczając kompleksowe rozwiązania w zakresie mobilnej rozrywki, marketingu i infrastruktury. Spółka rozważa rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (dalej „SSE”). Działalność ta byłaby wykonywana przez Spółkę na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Spółka na terenie SSE zajmowałaby się – m.in. lub wyłącznie (w zależności od uzyskanego Zezwolenia) - wykonywaniem następującej działalności gospodarczej:

 1. 1.Spółka zajmowałaby się dostarczaniem operatorom sieci komórkowych cyfrowej muzyki w miejsce sygnału oczekiwania na połączenie telefoniczne w formie tzw. halodzwonków oraz zarządzałaby świadczeniem usług halodzwonków. Innymi słowy Spółka zajmowałaby się na terenie SSE tworzeniem, rozwojem, utrzymaniem lub obsługą produktu pozwalającego na zastępowanie tradycyjnego sygnału oczekiwania na połączenie telefoniczne na dowolny dźwięk - muzyczny hit, śmieszny gag lub charakterystyczny dźwięk identyfikujący firmę. Nowy sygnał oczekiwania na połączenie zwany halodzwonkiem pozwala abonentom sieci komórkowych na wyrażenie swoich upodobań muzycznych, podkreślenie przynależności do grupy, czy po prostu sprawienie przyjemności swoim bliskim i znajomym. Dla operatorów sieci komórkowych, usługa świadczona przez Spółkę przynosi przychody zarówno w formie comiesięcznego abonamentu, jak również te związane ze sprzedażą treści multimedialnych. Obecnie wszyscy operatorzy mobilni w Polsce korzystają z tego rodzaju rozwiązań. Na terenie SSE, w sposób ustalony z operatorami sieci komórkowych Spółka nie tylko tworzyłaby, rozwijała lub utrzymywałaby halodzwonki, ale również zarządzałaby też usługami halodzwonków i obsługiwała te usługi.
 2. 2.Spółka zajmowałaby się dostarczaniem rozwiązań informatycznych w zakresie architektury platform oraz oprogramowania dla operatorów telefonii komórkowej i branży telekomunikacyjnej. Rozwiązania te cechowałyby się wysoką skalowalnością oraz pozwalałyby na oferowanie szerokiej palety usług dodanych, np. usługą dodaną mogłyby być autorskie systemy Spółki o nazwie X etc. Przykładowo dzięki tworzonej przez Spółkę platformie X pozostawione wiadomości głosowe docierałyby automatycznie do adresata w postaci wiadomości MMS. Tym samym platforma X pozwalałaby na usunięcie istotnego mankamentu tradycyjnych systemów poczty głosowej związanego z nieergonomicznym sposobem odsłuchiwania wiadomości i konieczności wykonywania wielu czynności w celu odsłuchania wiadomości.
 3. Spółka zajmowałaby się dostarczaniem autorskich rozwiązań informatycznych dla branży finansowej i hotelarskiej oraz dedykowanych systemów informatycznych - przykładowo systemów multimedialnej rozrywki i interaktywnej obsługi gości hotelowych zapewniających stały dostęp do telewizji HD, szybkiego Internetu, wypożyczalni VOD, gier, aplikacji internetowych, systemów umożliwiających dokonywanie rezerwacji. Spółka zajmowałaby się też oferowaniem usług dostępnych w ofercie hotelu, czy też systemu Y, tj. wirtualnego oddziału, umożliwiającego interaktywny kontakt wideo z doradcami, bezpieczne zawieranie transakcji i natychmiastowe reagowanie na potrzeby klientów. Tworzone, rozwijane lub utrzymywane na terenie SSE systemy informatyczne, co do zasady, byłyby systemami tworzonymi lub rozwijanymi na konkretne zamówienie, spełniającymi indywidualne wymagania i dostosowanymi do specyfiki danej branży i specyfiki konkretnego klienta.

Do wykonywania działalności gospodarczej na terenie SSE Spółka zamierza zatrudniać pracowników (głównie informatyków). Spółka chce bowiem korzystać ze Zwolnienia z uwagi na zatrudnienie przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie SSE, przez określony czas, określonej liczby pracowników (tworzenie nowych miejsc pracy). Pracownicy będą zajmować się tworzeniem, rozwijaniem lub utrzymywaniem na terenie SSE produktów informatycznych wynikających z działalności opisanej powyżej. Spółka prosi o przyjęcie przez organ podatkowy, że pracownicy zostaną zatrudnieni przez Spółkę w związku z realizacją przez Spółkę „nowej inwestycji”, o której mowa w przepisach Rozporządzenia SSE.

Spółka pragnie wyjaśnić, że do wykonywania działalności gospodarczej na terenie SSE Spółka może zatrudniać różne osoby (w zależności od potrzeb wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej). Może się okazać, że pracownikami zatrudnionymi przez Spółkę na terenie SSE będą pracownicy uprzednio pozostający w stosunku pracy ze spółką akcyjną zależną od Spółki. Innymi słowy, może się okazać, że Spółka tworząc nowe miejsca pracy na terenie SSE zatrudni pracownika lub grupę pracowników uprzednio pracujących w spółce zależnej od Spółki. Celem wyjaśnienia Spółka pragnie poinformować organ podatkowy, że spółka zależna od Spółki również zajmuje się działalnością związaną z tworzeniem, rozwijaniem i utrzymywaniem produktów informatycznych i w związku z tym zatrudnia wielu pracowników specjalizujących się w tej dziedzinie. Nie można wykluczyć, że w przyszłości dojdzie do połączenia spółki zależnej przez jej przejęcie przez Spółkę. Połączenie obu podmiotów nastąpiłoby zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.

Spółka prosi o przyjęcie przez organ podatkowy założenia, że wielkość pomocy publicznej udzielanej Spółce w formie zwolnienia nie przekroczy wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka utraci prawo do zwolnienia od opodatkowania przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po przejęciu spółki zależnej, która obecnie zatrudnia pracowników, którzy zostaną następnie zatrudnieni przez Spółkę na terenie SSE... (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2)

Zdaniem Spółki, Spółka nie utraci prawa do zwolnienia od opodatkowania przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) po przejęciu spółki zależnej, która obecnie zatrudnia pracowników, którzy zostaną zatrudnieni przez Spółkę na terenie SSE. Zdaniem Spółki, będzie ona mogła korzystać ze zwolnienia z opodatkowania dochodów „strefowych”, nawet jeśli w przyszłości doszłoby do połączenia Spółki ze spółką zależną, w której pierwotnie byli zatrudnieni pracownicy pozyskani przez Spółkę. Należy zauważyć, że organy podatkowe uważają, że wszelkie przekształcenia i restrukturyzacje podmiotów posiadających Zezwolenia nie powodują utraty posiadanych przez nie uprawnień do korzystania ze zwolnień.

Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w interpretacji z 19 lutego 2014r., znak ITPB4/415-38/13/AM uznał, że jeśli reorganizacji podmiotowej spółek towarzyszy sukcesja praw i obowiązków podatkowych to taka reorganizacja nie skutkuje utratą prawa do zwolnienia od opodatkowania. Podobny pogląd Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyraził w piśmie z 9 stycznia, znak ITPB1/415-1040/13/MR. Organ podatkowy podkreślił przy tym, że w Ustawie SSE nie ma zastrzeżenia, by przedsiębiorca posiadający zezwolenie działał w niezmienionej formie prawnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej „ksh”), połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). Stosownie do art. 494 § 1 ksh, Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Art. 494 § 2 ksh dodaje ponadto, że na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. § 2 dodaje, że przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych), osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Zatem w wyniku łączenia się spółek, o którym mowa w art. 492 § 1 pkt 1 ksh, na spółkę przejmującą przechodzi nie tylko majątek spółki przejmowanej, lecz drogą sukcesji uniwersalnej przechodzą na nią wszystkie prawa i obowiązki, jakie spółka ta posiadała na dzień wykreślenia jej z rejestru sądowego. Ponadto proces łączenia się spółek przez przejęcie związany jest z sukcesją podatkową. Oznacza to, że spółka przejmująca wstępuje, co do zasady, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej przewidziane w przepisach prawa podatkowego.

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.). Podstawą do korzystania z pomocy publicznej (zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym) jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z tej pomocy (art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118 poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych.

Równocześnie art. 17 ust. 4 updop, stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Z kolei art. 17 ust. 5 updop przewiduje utratę prawa do zwolnienia ww. dochodów w przypadku cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34 tego artykułu.

Zwolnienie od podatku dochodowego stanowi pomoc publiczną udzielaną podatnikom działającym w specjalnych strefach ekonomicznych i przyjmuje formę pomocy regionalnej, która udzielana jest w celu wspierania nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy w związku z realizacją nowej inwestycji.

Art. 19 ust. 3 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych stanowi natomiast, że zezwolenie może być cofnięte albo zakres lub przedmiot działalności określony w zezwoleniu może zostać ograniczony, jeżeli przedsiębiorca:

 1. zaprzestał na terenie strefy prowadzenia działalności gospodarczej, na którą posiadał zezwolenie, lub
 2. rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu, lub
 3. nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli, o której mowa w art. 18, w terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra właściwego do spraw gospodarki, lub
 4. wystąpił z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia albo ograniczenie zakresu lub przedmiotu działalności określonego w zezwoleniu.

Powyższe przypadki ograniczenia/cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej stanowią katalog zamknięty, tj. tylko enumeratywnie wymienione przypadki mogą stanowić podstawę cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, a w efekcie utraty zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dla dochodów strefowych. Przytoczone przepisy nie wskazują połączenia spółek (i związanej z nim sukcesji prawno - podatkowej) jako podstawy do cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. W rezultacie, w przypadku sukcesji generalnej zezwolenie nadal obowiązuje, a sukcesorem praw i obowiązków wynikających z zezwolenia staje się podmiot przejmujący.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach stref ekonomicznych z 10 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1548) pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych, przewidzianych m.in. w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop stanowi pomoc regionalną z tytułu:

 1. kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w § 6, lub
 2. tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki, takie jak składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w branży IT, dostarczając kompleksowe rozwiązania w zakresie mobilnej rozrywki, marketingu i infrastruktury. Spółka rozważa rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w SSE na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Do wykonywania działalności gospodarczej na terenie SSE Spółka zamierza zatrudniać pracowników (głównie informatyków). Spółka chce korzystać ze zwolnienia z uwagi na zatrudnienie przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie SSE, przez określony czas, określonej liczby pracowników (tworzenie nowych miejsc pracy). Pracownicy będą zajmować się tworzeniem, rozwijaniem lub utrzymywaniem na terenie SSE produktów informatycznych wynikających z działalności. Pracownicy zostaną zatrudnieni przez Spółkę w związku z realizacją przez Spółkę „nowej inwestycji”, o której mowa w rozporządzeniu SSE. Do wykonywania działalności gospodarczej na terenie SSE Spółka może zatrudniać różne osoby (w zależności od potrzeb wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej). Pracownikami zatrudnionymi przez Spółkę na terenie SSE mogą być pracownicy uprzednio pozostający w stosunku pracy ze spółką akcyjną zależną od Spółki. Może się okazać, że Spółka tworząc nowe miejsca pracy na terenie SSE zatrudni pracownika lub grupę pracowników uprzednio pracujących w spółce zależnej od Spółki. Spółka zależna od Spółki również zajmuje się działalnością związaną z tworzeniem, rozwijaniem i utrzymywaniem produktów informatycznych i w związku z tym zatrudnia wielu pracowników specjalizujących się w tej dziedzinie. Nie można wykluczyć, że w przyszłości dojdzie do połączenia spółki zależnej przez jej przejęcie przez Spółkę, zgodnie z przepisami ksh.

Mając na uwadze wyżej cytowane przepisy oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że jeżeli po przejęciu Spółki zależnej Spółka kontynuować będzie działalność objętą zakresem zezwolenia, to będzie miała prawo do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie SSE. Zatem, samo przejęcie Spółki zależnej, w wyniku którego Spółka Przejmująca przejmie (zatrudni) pracowników tej Spółki na terenie SSE, nie spowoduje utraty zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z tym przejęciem.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.