IBPBI/2/423-1331/14/BG | Interpretacja indywidualna

Czy dochód Spółki uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE będzie korzystać ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
IBPBI/2/423-1331/14/BGinterpretacja indywidualna
 1. następstwo prawne
 2. przekształcenie spółki
 3. specjalna strefa ekonomiczna
 4. sukcesja
 5. zwolnienia przedmiotowe
 6. zwolnienie
 7. łączenie spółek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 21 października 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 23 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochód Spółki uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE będzie korzystać ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe. (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1)

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2014 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochód Spółki uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE będzie korzystać ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w branży IT, dostarczając kompleksowe rozwiązania w zakresie mobilnej rozrywki, marketingu i infrastruktury. Spółka rozważa rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (dalej „SSE”). Działalność ta byłaby wykonywana przez Spółkę na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.

Spółka na terenie SSE zajmowałaby się – m.in. lub wyłącznie (w zależności od uzyskanego Zezwolenia) - wykonywaniem następującej działalności gospodarczej:

 1. 1.Spółka zajmowałaby się dostarczaniem operatorom sieci komórkowych cyfrowej muzyki w miejsce sygnału oczekiwania na połączenie telefoniczne w formie tzw. halodzwonków oraz zarządzałaby świadczeniem usług halodzwonków. Innymi słowy Spółka zajmowałaby się na terenie SSE tworzeniem, rozwojem, utrzymaniem lub obsługą produktu pozwalającego na zastępowanie tradycyjnego sygnału oczekiwania na połączenie telefoniczne na dowolny dźwięk - muzyczny hit, śmieszny gag lub charakterystyczny dźwięk identyfikujący firmę. Nowy sygnał oczekiwania na połączenie zwany halodzwonkiem pozwala abonentom sieci komórkowych na wyrażenie swoich upodobań muzycznych, podkreślenie przynależności do grupy, czy po prostu sprawienie przyjemności swoim bliskim i znajomym. Dla operatorów sieci komórkowych, usługa świadczona przez Spółkę przynosi przychody zarówno w formie comiesięcznego abonamentu, jak również te związane ze sprzedażą treści multimedialnych. Obecnie wszyscy operatorzy mobilni w Polsce korzystają z tego rodzaju rozwiązań. Na terenie SSE, w sposób ustalony z operatorami sieci komórkowych Spółka nie tylko tworzyłaby, rozwijała lub utrzymywałaby halodzwonki, ale również zarządzałaby też usługami halodzwonków i obsługiwała te usługi.
 2. Spółka zajmowałaby się dostarczaniem rozwiązań informatycznych w zakresie architektury platform oraz oprogramowania dla operatorów telefonii komórkowej i branży telekomunikacyjnej. Rozwiązania te cechowałyby się wysoką skalowalnością oraz pozwalałyby na oferowanie szerokiej palety usług dodanych, np. usługą dodaną mogłyby być autorskie systemy Spółki o nazwie X etc. Przykładowo dzięki tworzonej przez Spółkę platformie X pozostawione wiadomości głosowe docierałyby automatycznie do adresata w postaci wiadomości MMS. Tym samym platforma X pozwalałaby na usunięcie istotnego mankamentu tradycyjnych systemów poczty głosowej związanego z nieergonomicznym sposobem odsłuchiwania wiadomości i konieczności wykonywania wielu czynności w celu odsłuchania wiadomości.
 3. Spółka zajmowałaby się dostarczaniem autorskich rozwiązań informatycznych dla branży finansowej i hotelarskiej oraz dedykowanych systemów informatycznych - przykładowo systemów multimedialnej rozrywki i interaktywnej obsługi gości hotelowych zapewniających stały dostęp do telewizji HD, szybkiego Internetu, wypożyczalni VOD, gier, aplikacji internetowych, systemów umożliwiających dokonywanie rezerwacji. Spółka zajmowałaby się też oferowaniem usług dostępnych w ofercie hotelu, czy też systemu Y, tj. wirtualnego oddziału, umożliwiającego interaktywny kontakt wideo z doradcami, bezpieczne zawieranie transakcji i natychmiastowe reagowanie na potrzeby klientów. Tworzone, rozwijane lub utrzymywane na terenie SSE systemy informatyczne, co do zasady, byłyby systemami tworzonymi lub rozwijanymi na konkretne zamówienie, spełniającymi indywidualne wymagania i dostosowanymi do specyfiki danej branży i specyfiki konkretnego klienta.

Do wykonywania działalności gospodarczej na terenie SSE Spółka zamierza zatrudniać pracowników (głównie informatyków). Spółka chce bowiem korzystać ze Zwolnienia z uwagi na zatrudnienie przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie SSE, przez określony czas, określonej liczby pracowników (tworzenie nowych miejsc pracy). Pracownicy będą zajmować się tworzeniem, rozwijaniem lub utrzymywaniem na terenie SSE produktów informatycznych wynikających z działalności opisanej powyżej. Spółka prosi o przyjęcie przez organ podatkowy, że pracownicy zostaną zatrudnieni przez Spółkę w związku z realizacją przez Spółkę „nowej inwestycji”, o której mowa w przepisach Rozporządzenia SSE.

Spółka pragnie wyjaśnić, że do wykonywania działalności gospodarczej na terenie SSE Spółka może zatrudniać różne osoby (w zależności od potrzeb wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej). Może się okazać, że pracownikami zatrudnionymi przez Spółkę na terenie SSE będą pracownicy uprzednio pozostający w stosunku pracy ze spółką akcyjną zależną od Spółki. Innymi słowy, może się okazać, że Spółka tworząc nowe miejsca pracy na terenie SSE zatrudni pracownika lub grupę pracowników uprzednio pracujących w spółce zależnej od Spółki. Celem wyjaśnienia Spółka pragnie poinformować organ podatkowy, że spółka zależna od Spółki również zajmuje się działalnością związaną z tworzeniem, rozwijaniem i utrzymywaniem produktów informatycznych i w związku z tym zatrudnia wielu pracowników specjalizujących się w tej dziedzinie. Nie można wykluczyć, że w przyszłości dojdzie do połączenia spółki zależnej przez jej przejęcie przez Spółkę. Połączenie obu podmiotów nastąpiłoby zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.

Spółka prosi o przyjęcie przez organ podatkowy założenia, że wielkość pomocy publicznej udzielanej Spółce w formie zwolnienia nie przekroczy wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Spółka może uznać, że jej dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE jest dochodem „uzyskiwanym na podstawie Zezwolenia” i w konsekwencji, czy może uznać, że dochód Spółki uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE będzie korzystać ze zwolnienia od opodatkowania przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1)

Zdaniem Spółki, dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE będzie dochodem uzyskiwanym na podstawie Zezwolenia, do którego odwołuje się art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”). W związku z tym, dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE będzie korzystać ze zwolnienia od opodatkowania przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty, a w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22 updop, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Co do zasady, dochody wykazywane przez osoby prawne podlegają opodatkowaniu przy zastosowaniu 19% stawki podatku. Należy jednak zauważyć, że w updop przewidziano również zwolnienia od opodatkowania.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm. „Ustawa SSE”) ), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Z art. 17 ust. 4 updop wynika zaś, że zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE.

W związku z powyższym należy uznać, że zwolnieniem od opodatkowania objęte są wyłącznie dochody pochodzące z działalności prowadzonej na terenie SSE, nie zaś wszystkie dochody osiągane przez podatnika działającego w SSE. Aby zatem skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop podatnik musi spełnić dwa kryteria:

 1. prowadzona przez niego działalność musi być objęta Zezwoleniem i spełniać jego warunki;
 2. dochody muszą być osiągnięte wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie SSE.

Aby dokonać prawidłowej wykładni powołanych przepisów updop, należy uwzględnić właściwe przepisy wpływające na ww. zwolnienie, a znajdujące się poza updop. Otóż stosownie do treści art. 12 Ustawy SSE, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach Zezwolenia, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W art. 16 ust. 1 Ustawy SSE ustawodawca postanowił, że podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Zgodnie z art. 16 ust. 2 Ustawy SSE zezwolenie to określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności:

 1. zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników;
 2. dokonania przez przedsiębiorcę na terenie strefy inwestycji o wartości przewyższającej określoną kwotę;
 3. terminu zakończenia inwestycji;
 4. maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy;
 5. wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4 - w przypadku, gdy inwestycja będzie realizowana na gruntach stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż wymienione w art. 5 ust. 1.

Zezwolenie może być udzielone, jeżeli podjęcie działalności na terenie SSE przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w planie rozwoju strefy (art. 16 ust. 3 Ustawy SSE).

Szczegółowe zagadnienia regulujące kwestię zezwoleń uprawniających do korzystania z pomocy publicznej ze względu na prowadzenie działalności na terenie SSE zamieszczone zostały w Rozporządzeniu SSE. Stosownie do § 3 ust. 1 tego aktu, pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop albo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi pomoc regionalną z tytułu:

 1. kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w § 6 lub
 2. tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Rozporządzenie SSE reguluje również szczegółowe warunki przyznania pomocy publicznej w postaci zwolnienia strefowego. Z § 3 ust. 2 i 3 Rozporządzenia SSE wynika, że warunkiem udzielenia pomocy:

 • z tytułu nowej inwestycji - jest udział środków własnych przedsiębiorcy (rozumianych jako środki, które nie zostały uzyskane w ramach udzielonej mu pomocy) wynoszących co najmniej 25 % całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji,
 • z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy - oznacza przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia.

Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez samodzielnego przedsiębiorcę w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) - § 3 ust. 4 Rozporządzenia SSE.

Natomiast § 3 ust. 6 Rozporządzenia SSE przez nowo zatrudnionych pracowników nakazuje rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po dniu uzyskania Zezwolenia, w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji. Każde miejsce pracy ma być utrzymane przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres co najmniej 3 lat, licząc od dnia ich utworzenia. Liczba pracowników oznacza pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie jednego roku wraz z pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz pracownikami sezonowymi, w przeliczeniu na etaty w pełnym wymiarze czasu pracy.

Sposób korzystania ze zwolnienia strefowego reguluje z kolei § 5 Rozporządzenia SSE. Z ust. 1 tego przepisu wynika, że zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.

Jak stanowi § 5 ust. 2, warunkiem korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa wyżej, jest:

 1. utrzymanie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres 3 lat, przy czym nie wyklucza się wymiany przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym;
 2. utrzymanie inwestycji w regionie, w którym udzielono pomocy, przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu, gdy cała inwestycja zostanie zakończona, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres nie krótszy niż 3 lata.

Jeżeli zaś chodzi o zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy, to stosownie do treści § 5 ust. 3 Rozporządzenia SSE, przysługuje ono począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął ponoszenie kosztów pracy, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, przy spełnieniu warunków, o których mowa w § 3 ust. 6 Rozporządzenia SSE.

Jak była o tym mowa, Spółka może zatrudnić do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE pracowników, którzy obecnie pozostają w stosunku zatrudnienia w spółce zależnej od Spółki. Zdaniem Spółki, nawet jeśli Spółka zatrudni na terenie SSE pracowników uprzednio pracujących w spółce zależnej, Spółka będzie miała prawo do korzystania ze zwolnienia od opodatkowania określonego przy uwzględnieniu kosztów zatrudnienia ww. pracowników. W szczególności pracownicy będą mogli zostać uznani za pracowników „nowo zatrudnionych” w Spółce. W przepisach Rozporządzenia SSE ustawodawca posługuje się bowiem pojęciem przyrostu miejsc pracy „w danym przedsiębiorstwie”. W związku z tym, istotne jest porównanie stanu zatrudnienia istniejącego wyłącznie w Spółce, w różnych punktach czasowych, bez uwzględnienia stanu zatrudniania w spółkach zależnych od Spółki.

Można zatem argumentować, że dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE będą dochodami prowadzonymi przez Spółkę na podstawie Zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy SSE. W konsekwencji Spółka uważa, że dochody te będą korzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.