IBPBI/2/423-1208/14/SD | Interpretacja indywidualna

Czy przychód Spółki który powstanie w związku z przedawnieniem zobowiązań, które uprzednio zaliczone zostaną do Kosztów strefowych, powinien być zaliczony do przychodów strefowych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop?
IBPBI/2/423-1208/14/SDinterpretacja indywidualna
  1. pomoc publiczna
  2. przedawnienie
  3. specjalna strefa ekonomiczna
  4. zobowiązanie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 września 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 30 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu strefowego w związku z przedawnieniem zobowiązań - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2014 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu strefowego w związku z przedawnieniem zobowiązań.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i polskim rezydentem podatkowym. Prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „SSE”) na podstawie wydanego Zezwolenia. W ramach działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie Zezwolenia, Spółka ponosi szereg kosztów/wydatków/zobowiązań, które zalicza do kosztów uzyskania przychodów pomniejszających przychód z działalności w SSE (dalej: „Koszty strefowe”), np. Spółka nabywa składniki majątku, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE.

Może się zdarzyć, że część zobowiązań Spółki ulegnie przedawnieniu, a Spółka zobowiązana jest do rozpoznania wartości przedawnionego zobowiązania jako przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a updop. Przykładowo w sytuacji, gdy Spółka nabędzie składnik majątku i zaliczy koszt nabycia ŚT do Kosztów strefowych (poprzez odpisy amortyzacyjne), a nie zapłaci części ceny bo się dostawca nie będzie o to ubiegał, zobowiązanie Spółki do zapłaty części ceny, z uwagi na upływ czasu, ulegnie przedawnieniu.

W przypadku wydatków niezwiększających wartości początkowej środków trwałych, w każdym z tych przypadków którego dotyczy zapytanie, zobowiązanie to w pierwszej kolejności będzie przez Spółkę zaliczone do Kosztów strefowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychód Spółki który powstanie w związku z przedawnieniem zobowiązań, które uprzednio zaliczone zostaną do Kosztów strefowych, powinien być zaliczony do przychodów strefowych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a updop, przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności wartość (...) umorzonych lub przedawnionych zobowiązań. Przedawnienie zobowiązania oznacza zatem konieczność rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „pdop”).

Ponieważ Spółka prowadzi działalność na terenie SSE, konieczne jest ustalenie, czy przychód ten powinien być kwalifikowany przez Spółkę jako przychód strefowy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, czy też przychód opodatkowany pdop na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, zwolnione z pdop są dochody uzyskane z działalności

gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy specjalnych strefach ekonomicznych (dalej: „Dochód strefowy”).

Updop nie zawiera definicji Dochodu Strefowego. W dotychczasowej praktyce sądów i organów podatkowych wskazuje się jednak, że jest to dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach zezwolenia i obejmuje te dochody/przychody, które są efektem aktywności podmiotu gospodarczego na terenie strefy. Inaczej mówiąc „dochód uzyskany z działalności strefowej” to dochód, którego źródłem przychodów jest działalność gospodarcza prowadzona na terenie SSE.

Zdaniem Spółki, w sytuacji gdy zobowiązanie (które ma ulec przedawnieniu) zaliczy do Kosztów strefowych (pomniejszając tym samym dochód strefowy w roku zaliczenia danego wydatku do kosztów podatkowych) - przychód, który będzie zobowiązana rozpoznać w związku z przedawnieniem takiego zobowiązania również powinien być kwalifikowany jako przychód strefowy (o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop). Oczywiste jest bowiem, że gdyby nie działalność prowadzona na terenie SSE na podstawie Zezwolenia, przychód ten nigdy by nie powstał (bowiem pierwotne koszty/zobowiązanie w całości stanowią Koszt strefowy Spółki).

Takie stanowisko jest również prezentowane przez organy podatkowe (np. w odniesieniu do przychodów z tytułu umorzenia zobowiązań - również stanowiących przychód na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a updop). Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 12 sierpnia 2010 r., Znak: IBPBI/2/423-728/10/AK stwierdził, że zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami (...) jest w szczególności wartość (...) umorzonych lub przedawnionych zobowiązań (...) Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że przychód powstały w wyniku umorzenia zobowiązań uprzednio zaliczonych do kosztów strefowych, stanowi przychód strefowy, z którego dochód korzysta ze zwolnienia z opodatkowania w myśl art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podobnie Dyrektor izby Skarbowej w Katowicach stwierdził w interpretacji indywidualnej z 16 listopada 2009 r. Znak: IBPBI/2/423- 942/09/AM.

Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 3 czerwca 2013 r. Znak: ITPB3/423-105a/13/MK stwierdził, że przychód powstały w wyniku umorzenia zobowiązań - bezpośrednio związanych z działalnością strefową objęta zezwoleniem, stanowi przychód strefowy. Natomiast umorzone zobowiązania dotyczące kosztów niezwiązanych z działalnością strefową objętą zezwoleniem - wpływają na dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Uznać zatem należy stanowisko Spółki za prawidłowe przychód powstały w wyniku umorzenia zobowiązań uprzednio zaliczonych do „kosztów strefowych”, stanowi przychód strefowy, z którego dochód korzysta ze zwolnienia z opodatkowania w myśl art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Analogiczne stanowisko prezentowane jest w odniesieniu do przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń (związanych z działalnością strefową), np. w interpretacji indywidualnej z 17 listopada 2008 r., Znak: IBPB3/423-781/08/MO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że zwolniony z podatku jest przychód z umorzenia pożyczki i odsetek udzielonych podatnikowi na potrzeby działalności strefowej. Z kolei w interpretacji indywidualnej z 28 listopada 2011 r., Znak: IBPBI/2/423-1067/11/AP ten sam organ uznał, że zwolnienie strefowe obejmuje również przychód osiągnięty z tytułu otrzymania darowizny urządzeń, które będą wykorzystywane przez podatnika. Tak stwierdził również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 24 października 2012 r. Znak: IPPB3/423-570/12-2/MS w odniesieniu do nieodpłatnego świadczenia.

Podsumowując, zdaniem Spółki przychód, który zobowiązana byłaby rozpoznać w związku z przedawnieniem zobowiązania, powinien być zaliczany do dochodów o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34, pod warunkiem, że zobowiązanie, które ulegnie przedawnieniu (koszt) zostanie uprzednio zaliczone przez Spółkę do Kosztów strefowych lub stanowić będzie koszt nabycia środków trwałych służących uzyskiwaniu dochodów strefowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.). Na mocy art. 12 ust. 1 tej ustawy, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą do korzystania z pomocy publicznej (zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym) jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z tej pomocy (art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o pdop”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych.

Równocześnie art. 17 ust. 4 ustawy o pdop stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Tak więc warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej, prowadzonej w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu, przy czym działalność gospodarcza ma być prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że zwolnienie od podatku przysługuje wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z prowadzonej na terenie strefy działalności gospodarczej, określonej w zezwoleniu. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu. Podobnie w przypadku, gdy dany rodzaj działalności jest prowadzony poza terenem strefy wówczas dochód z takiej działalności również nie będzie podlegał zwolnieniu.

Dochód „uzyskany” z działalności to wyłącznie taki dochód, którego źródłem przychodów jest prowadzona działalność gospodarcza. Zwolnieniem podatkowym objęty jest zatem dochód wygenerowany bezpośrednio z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, wymienionej wprost w zezwoleniu.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy o pdop, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m. Odrębnymi przepisami, o których mowa w powyższym przepisie są przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.). Mając powyższe na uwadze konieczne jest prowadzenie ksiąg rachunkowych w taki sposób, aby możliwe było precyzyjne rozdzielenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów związanych z działalnością prowadzoną w strefie, której osiągany przychód stanowić będzie przychód strefowy Spółki (tj. podlegający zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych) oraz niepodlegający zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Ustawa o pdop nie zawiera definicji przychodu. Art. 12 tej ustawy, regulujący kwestię przychodów, nie wymienia źródeł przychodu, lecz określa zdarzenia, których wystąpienie powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Poprzez przykładowe wyliczenie zawarte w kolejnych ustępach art. 12 ustawy o pdop, ustawodawca precyzuje jedynie rodzaje przychodów.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych:

  1. zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy,
  2. środków na rachunkach bankowych - w bankach.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego należy zauważyć, że zgodnie z art. 117 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, dalej: „Kc”) z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.

W myśl art. 117 § 2 Kc, po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Zatem, po upływie terminu przedawnienia dłużnik może uchylić się od spełnienia świadczenia. Natomiast zrzeczenie się prawa do korzystania z zarzutu przedawnienia oznacza, że wierzyciel może nadal ubiegać się o spełnienie świadczenia. Z cytowanych wyżej przepisów art. 117 § 1 i § 2 Kc wynika, że przedawnienie roszczenia majątkowego następuje zawsze, natomiast skutki z tym związane nie następują tylko wówczas, gdy zobowiązany (dłużnik) zrzeka się korzystania z przedawnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, stwierdzić należy, że przychód powstały w wyniku przedawnienia zobowiązań - bezpośrednio związanych z działalnością strefową objętą zezwoleniem, stanowi przychód strefowy. Natomiast przedawnione zobowiązania dotyczące kosztów niezwiązanych z działalnością strefową objętą zezwoleniem - wpływają na dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Tym samym przychód powstały w wyniku przedawnienia zobowiązań uprzednio zaliczonych do „kosztów strefowych”, stanowi „przychód strefowy”, z którego dochód korzysta ze zwolnienia z opodatkowania w myśl art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.