IBPBI/2/423-1062/12/SD | Interpretacja indywidualna

Czy dochód Spółki osiągnięty ze sprzedaży komponentów korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu prowadzenia przez nią działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie stosownego zezwolenia?
IBPBI/2/423-1062/12/SDinterpretacja indywidualna
 1. dochody wolne od podatku
 2. pomoc publiczna
 3. specjalna strefa ekonomiczna
 4. zwolnienia przedmiotowe
 5. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 23 sierpnia 2012 r.), uzupełnionym w dniu 27 sierpnia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochód Spółki osiągnięty ze sprzedaży komponentów korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 sierpnia 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie czy dochód Spółki osiągnięty ze sprzedaży komponentów korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej („SSE”) polegającą na produkcji i konserwacji/serwisie mechanizmów do silników odrzutowych wykorzystywanych w lotnictwie. Na terenie SSE znajduje się też jedno z największych w Polsce centrów badawczo-rozwojowych na potrzeby szeroko rozumianego przemysłu lotniczego.

Spółka prowadzi działalność na terenie SSE w oparciu o Zezwolenie z dnia 05 marca 2008 r., obejmujące swoim zakresem:

 • produkcję statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn - PKD 30.30 Z,
 • naprawy i konserwację statków powietrznych i statków kosmicznych - PKD 33.16.Z,
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.19.Z.

W związku z rozważanym obecnie nowym projektem inwestycyjnym Spółka planuje ubiegać się o kolejne zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE, obejmujące swoim zakresem w szczególności:

 • produkcję statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn - PKWIU 2008 30.30,
 • usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - PKWIU 2008 72.1,
 • usługi w zakresie badań i analiz technicznych - PKWIU 2008 71.2,
 • usługi logistyczne określonego rodzaju, przykładowo załadunek towaru w tymczasowe opakowania w celu jego ochrony podczas transportu, wyładowywanie, sprawdzanie jakości i ważenie towarów (pozostałe usługi wspomagające transportu - PKWIU 2008 52.29).

W ramach nowego projektu inwestycyjnego, Spółka zamierza dostarczać podzespoły do silników lotniczych, w szczególności części do turbin niskociśnieniowych oraz sprężarek wysokiej mocy („Komponenty”).

W cyklu produkcyjnym przewiduje się następujące fazy (każdorazowo dostosowane do specyfiki określonego Komponentu):

1. Faza projektowa (projektowanie oraz testowanie produktów):

 • przygotowanie dokumentacji projektowej produktów,
 • prace inżynieryjne obejmujące analizy strukturalne, testowanie i weryfikację produktów,
 • opracowanie podzespołów wzorcowych i w oparciu o nie przygotowanie form do produkcji.

Z uwagi na specyfikę branży w której działa Spółka (sektor bardzo zaawansowany technologicznie), jest to kluczowa faza, decydująca o późniejszej konkurencyjności produktu gotowego, związana jednocześnie z ponoszeniem bardzo istotnych kosztów. Przedmiotowa faza będzie realizowana kompleksowo w zakładzie zlokalizowanym na terenie SSE.

2. Faza wdrożeniowa obejmująca:

 • wstępną obróbkę surowca w postaci m.in. prętów, odlewów, bloków z wykorzystaniem maszyn frezarskich, tokarskich oraz szlifierskich,
 • obróbkę Komponentu obejmującą w zależności od jego specyfiki, obróbkę cieplną, chemiczną i/lub procesy specjalne takie jak azotowanie, anodyzowanie, powlekanie galwaniczne, pasywację (uodpornienie na korozję) itp.,
 • finalną obróbkę w celu nadania ostatecznego kształtu.

Czynności wykonywane w ramach fazy projektowej będą miały również miejsce po rozpoczęciu fazy wdrożeniowej - przykładowo, przygotowane formy do produkcji podlegają corocznej kalibracji przez dział projektowy i w przypadku istotnych odchyleń od wzorca będą naprawiane.

Obecnie z uwagi na brak rozpoczęcia projektu inwestycyjnego, brak jest szczegółowej dokumentacji projektowej Komponentów. Nie są więc znane szczegółowe parametry techniczne linii produkcyjnych/urządzeń, wymaganych do wykonania poszczególnych czynności produkcyjnych.

Tym samym, możliwe jest, iż z uwagi w szczególności na ograniczenia technologiczne linii produkcyjnych Spółki, określone czynności w ramach fazy wdrożeniowej będą fizycznie wykonywane przez kontrahentów Spółki, w tym również prowadzących działalność poza terenem SSE. Ewentualne wykorzystanie kontrahentów będzie miało ograniczoną skalę, w żadnym wypadku nie dojdzie do sytuacji kiedy całość cyklu produkcyjnego będzie wykonywana przez podmioty zewnętrzne. Spółka nie wyklucza jednak, iż w ramach produkcji określonego rodzaju Komponentu całość fazy wdrożeniowej realizowana będzie przez kontrahentów zewnętrznych. Przy czym, także i w takim przypadku, faza projektowa warunkująca fazę wdrożeniową oraz finalna certyfikacja realizowana byłaby każdorazowo na terenie SSE.

Należy podkreślić, iż Spółka nie planuje wykorzystania kontrahentów zewnętrznych przy realizacji najistotniejszych procesów w ramach kluczowego etapu cyklu produkcyjnego jakim jest faza projektowa poszczególnych rodzajów Komponentów.

Spółka wskazuje, że Komponenty każdorazowo będą dystrybuowane przez dział wysyłkowo-odbiorczy funkcjonujący w ramach zakładu Spółki na terenie SSE. Dodatkowo, w przypadku wykorzystania kontrahentów, Spółka będzie w każdym przypadku odpowiedzialna za finalną szczegółową weryfikację jakości poszczególnych podzespołów Komponentów jak i samego Komponentu - certyfikacja jakości jest bowiem kluczowym etapem w procesie produkcji dla przemysłu lotniczego, warunkującym w ogóle możliwość zbycia Komponentu.

Uzyskanie przez Spółkę potwierdzenia prawidłowości jej rozumienia przepisów prawa podatkowego we wskazanej kwestii jest istotne dla oceny rentowności inwestycji. Tym samym, rozstrzygnięcie przedmiotowej kwestii jest również niezbędne z perspektywy podjęcia przez Spółkę oraz podmioty względem niej dominujące decyzji o ewentualnym ulokowaniu projektu w Polsce.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochód Spółki osiągnięty ze sprzedaży komponentów korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu prowadzenia przez nią działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie stosownego zezwolenia...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „ustawa o pdop”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Tym samym, mając na uwadze, że Spółka nie prowadzi działalności produkcyjnej poza terenem SSE oraz działalność w zakresie produkcji Komponentów określona jest w treści posiadanego Zezwolenia (jak również będzie określona w treści kolejnego Zezwolenia Strefowego), całość dochodu osiągniętego ze sprzedaży Komponentu objęta będzie zakresem zwolnienia z opodatkowania pdop w ramach dostępnego dla Spółki limitu zwolnienia.

Jednocześnie, ponoszone przez Spółkę na rzecz kooperantów w ramach jej działalności strefowej koszty będą miały w całości wpływ na wynik tej działalności (koszty te obniżają więc wartość dochodu Spółki, który podlegać będzie zwolnieniu).

Zaprezentowane przez Spółkę stanowisko jest powszechnie akceptowane przez organy podatkowe. Stanowisko to, obowiązujące od wielu lat (przykładowo interpretacja Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 23 grudnia 2005 r. Znak: PSUS/PB-RI-PDP/423/327/P/05/MD), zostało także potwierdzone w licznych interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego wydanych również w ostatnim czasie. Analogiczny pogląd wyrażony został m.in przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 01 sierpnia 2011 r., Znak: IBPBI/1/423-34/1l/KB, w której stwierdzone zostało, iż „(...) jeżeli usługi świadczone przez osoby trzecie, stanowią jedną z faz produkcji produkowanych i sprzedawanych przez Wnioskodawce wyrobów, a produkcja i sprzedaż wszystkich wskazanych we wniosku profili mieści się w zakresie PKWiU określonych w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, to dochód uzyskany z ich sprzedaży, jako dochód uzyskany z działalności strefowej, w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych”.

Spółce znane są również liczne interpretacje indywidualne prawa podatkowego potwierdzające, iż współpraca z kooperantami zewnętrznymi nie powinna być rozumiana jako przeniesienie działalności przedsiębiorcy strefowego poza teren SSE.

Stanowisko takie, potwierdzające, iż koszty wynikłe ze współpracy z kooperantami zewnętrznymi mają wpływ na wynik działalności strefowej (są kosztem strefowym), zostało wyrażone m.in w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 06 września 2011 r. Znak: ILPB3/423-370/10/11-S/MM,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 07 stycznia 2011 r. Znak: IBPBI/2/423-1291/10/AK.

Dodatkowo Spółka wskazuje, iż kluczowy element cyklu produkcyjnego (faza projektowa), który warunkuje jednocześnie istnienie fazy wdrożeniowej, wykonywany będzie fizycznie na terenie zakładu Spółki w SSE. Spółka podkreśla również, że finalna certyfikacja jakości produktu (kluczowa ze względu na rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa obowiązujące w branży lotniczej), dokonywana będzie przez Spółkę. Ewentualne wykorzystanie kooperantów będzie miało miejsce w ramach fazy wdrożeniowej, bazującej na wykorzystaniu dokumentacji technicznej/projektowej przygotowanej przez Spółkę w ramach początkowej fazy cyklu produkcyjnego Komponentów. W ramach fazy wdrożeniowej zastosowanie znalazłyby również podzespoły wzorcowe oraz formy wykonane przez Spółkę w tracie fazy projektowej realizowanej na terenie SSE.

Spółka jest świadoma, iż w ostatnim czasie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 02 grudnia 2011 r. Znak: IPPB3/423-700/11-4/MS oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (nieprawomocny wyrok z dnia 03 lipca 2012 r. Sygn. I SA/Łd 665/12, zajęli stanowisko odmienne, w ocenie Spółki niesłuszne.

Mianowicie, zgodnie z przywołanymi orzeczeniami, w przypadku współpracy z kooperantami w ramach działalności strefowej przedsiębiorcy, jest on zobowiązany do ustalenia jaka część dochodu ze sprzedaży produktu finalnego nie wynika z działalności na terenie SSE, a tym samym podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W takiej sytuacji, również koszty związane z nabyciem usług od kooperantów, jako niegenerujące dochodu korzystającego ze zwolnienia podatkowego, również stanowią koszty działalności pozastrefowej (opodatkowanej na zasadach ogólnych). Określenie wielkości dochodu ze sprzedaży określonego produktu finalnego w podziale na dochód strefowy i pozastrefowy powinno nastąpić z uwzględnieniem wielkości kosztów poniesionych na rzecz kooperantów zewnętrznych, a w szczególności z uwzględnieniem wartości dodanej dla odbiorcy finalnego, jaka jest wynikiem czynności podejmowanych odpowiednio przez jednostkę na terenie SSE i jej kooperantów.

Zdaniem organów podatkowych obowiązek podziału dochodu ze sprzedaży produktu finalnego wynika w szczególności z § 5 ust. 5 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548 ze zm.), zgodnie z którym zwolnienia (...) przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorce działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

Analogiczna regulacja została zawarta w § 6 ust. 3 rozporządzenia z dnia 01 lutego 2007 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 26, poz. 163 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym na dzień wydania posiadanego przez Spółkę Zezwolenia z 05 marca 2008 r.

Wydaje się jednak, iż wskazane powyżej organy nie dostrzegły, iż wskazany powyżej przepis odnosi się do sytuacji prowadzenia przez podatnika działającego na terenie SSE, również działalności poza jej obszarem. Współpraca z kooperantami nie powoduje przeniesienia miejsca prowadzenia działalności przez Spółkę poza terenem SSE. Brak jest również zasadności dokonania wydzielenia organizacyjnego (przedsiębiorca w dalszym ciągu prowadzi działalność wyłącznie na terenie SSE).

Celem wprowadzenia przepisu nakazującego ustalenie wielkości zwolnienia w oparciu o działalność jednostek organizacyjnych przedsiębiorcy prowadzących działalność wyłącznie w Strefie (przy konieczności zastosowania przepisów o cenach transferowych w odniesieniu do przepływów materiałów/usług dotyczących jednostek przedsiębiorcy zlokalizowanych poza SSE) było zapobieganiu sztucznemu „przypisywaniu” zysków do jednostki korzystającej ze zwolnienia podatkowego. W odniesieniu do transakcji dokonywanych z kooperantami działającymi poza terenem Strefy, ryzyko takie nie powstaje - transakcje pomiędzy podmiotami niepowiązanymi ze swojej istoty zawierane są na warunkach rynkowych.

Spółka podkreśla również, iż intensyfikacja współpracy nowych inwestorów z kooperantami jest jednym z celów funkcjonowania SSE. Przykładowo, Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań na wydanie zezwolenia strefowego na terenie SSE wprost stanowi, iż jednym z podstawowych kryteriów oceny przedsięwzięć gospodarczych przewidzianych do realizacji na terenie SSE jest „Udział inwestora w powiązaniach gospodarczych, w tym kooperacyjnych, z przedsiębiorcami działającymi na terenie kraju.

Zastosowanie się do wskazanego stanowiska, którego prawidłowość neguje Spółka, prowadziłoby w istocie do obowiązku podziału dochodu ze sprzedaży produktu finalnego wytworzonego na terenie SSE w ramach działalności określonej w zezwoleniu strefowym przez wszystkie jednostki prowadzące działalność na ich terenie. Nie występują bowiem podmioty, które w ramach prowadzonej działalności nie współpracują z podmiotami zewnętrznymi (przykładowo dostawcami mediów).

W konsekwencji, mając na uwadze brzmienie wskazanych przepisów oraz ich dominującą wykładnię prezentowaną przez organy podatkowe, Spółka wnioskuje o potwierdzenie, iż dochód ze sprzedaży Komponentu również w ramach schematu zakładającego wykorzystanie kooperantów korzysta w całości ze zwolnienia podatkowego (w ramach dostępnego dla Spółki limitu).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.).

Na mocy art. 12 ust. 1 tej ustawy, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą do korzystania z pomocy publicznej (zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym) jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z tej pomocy (art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „ustawa o pdop”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych.

Równocześnie art. 17 ust. 4 ustawy o pdop, stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Tak więc warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej, prowadzonej w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu, przy czym działalność gospodarcza ma być prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, iż zwolnienie od podatku przysługuje wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z prowadzonej na terenie strefy działalności gospodarczej, określonej w zezwoleniu. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu. Podobnie w przypadku gdy dany rodzaj działalności jest prowadzony poza terenem strefy wówczas dochód z takiej działalności również nie będzie podlegał zwolnieniu.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w oparciu o Zezwolenie z dnia 05 marca 2008 r. W związku z rozważanym nowym projektem inwestycyjnym Spółka planuje ubiegać się o kolejne zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE. W ramach nowego projektu inwestycyjnego, Spółka zamierza dostarczać podzespoły do silników lotniczych. Obecnie z uwagi na brak rozpoczęcia projektu inwestycyjnego, brak jest szczegółowej dokumentacji projektowej Komponentów. Nie są więc znane szczegółowe parametry techniczne linii produkcyjnych/urządzeń, wymaganych do wykonania poszczególnych czynności produkcyjnych. Tym samym, możliwe jest, iż z uwagi w szczególności na ograniczenia technologiczne linii produkcyjnych Spółki, określone czynności w ramach fazy wdrożeniowej będą fizycznie wykonywane przez kontrahentów Spółki, w tym również prowadzących działalność poza terenem SSE. Ewentualne wykorzystanie kontrahentów będzie miało ograniczoną skalę, w żadnym wypadku nie dojdzie do sytuacji kiedy całość cyklu produkcyjnego będzie wykonywana przez podmioty zewnętrzne. Spółka nie wyklucza jednak, iż w ramach produkcji określonego rodzaju Komponentu całość fazy wdrożeniowej realizowana będzie przez kontrahentów zewnętrznych. Przy czym, także i w takim przypadku, faza projektowa warunkująca fazę wdrożeniową oraz finalna certyfikacja realizowana byłaby każdorazowo na terenie SSE.

Przystępując do analizy ww. przepisów zauważyć należy, iż w orzecznictwie zarówno Sądu Najwyższego, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także w piśmiennictwie ukształtowany jest pogląd, w myśl którego przepisy prawa podatkowego należy wykładać ściśle i zgodnie z ich literalnym brzmieniem, a jedynie w sytuacjach wątpliwych, gdy językowa wykładnia nie doprowadza do ustalenia jednoznacznej treści normy prawnej, należy skorzystać z innych metod wykładni w taki sposób, by wyinterpretowana norma spójna była z innymi normami skorelowanymi, jak również by jednocześnie w pełni odzwierciedlała intencje racjonalnego ustawodawcy. Stanowisko to ma swoje oparcie przede wszystkim w założeniu, że źródłem wiedzy, zarówno dla podatnika, jak i organów stosujących prawo, jest i zawsze będzie tylko językowe znaczenie norm prawnych, albowiem przekaz językowy rozumiany jako możliwy sens słów jest powszechną metodą komunikowania się ustawodawcy z podatnikiem i organami stosującymi prawo.

Mając na względzie cytowane powyżej przepisy stwierdzić należy, iż jeżeli czynności w ramach fazy wdrożeniowej fizycznie wykonywane przez kooperantów Spółki, stanowią jedną z faz produkcji produkowanych i sprzedawanych przez Spółkę wyrobów, a produkcja i sprzedaż komponentu będzie się mieścić w zakresie PKWiU, określonym w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, to dochód uzyskany ze sprzedaży, jako dochód uzyskany z działalności strefowej w całości będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Sam fakt wykorzystania w procesie produkcji usług podmiotów zewnętrznych zlokalizowanych poza terenem strefy nie może być utożsamiany z częściowym prowadzeniem działalności przez Wnioskodawcę poza terenem strefy.

Pamiętać przy tym należy, iż wydatki ponoszone przez Spółkę na rzecz kooperantów ponoszone w związku z wytworzeniem produktu strefowego należy traktować jako koszty uzyskania przychodów mające wpływ na wysokość dochodu podlegającego zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o pdop, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się:

 • przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku,
 • kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w pkt 1 i 2, przy czym w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład uwzględnia się koszty uzyskania przychodów wymienionych w art. 21, jeżeli przychody te zostały uwzględnione przez podatnika przy ustalaniu dochodu przypadającego na zagraniczny zakład.

W świetle powyższych przepisów stwierdzić należy, iż dochód Spółki osiągnięty ze sprzedaży komponentów korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu prowadzenia przez Nią działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie stosownego zezwolenia.

Stanowisko Spółki należy zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – j.t. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.