IBPBI/2/423-1059/13/PC | Interpretacja indywidualna

Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie obu Stref na podstawie wszystkich posiadanych Zezwoleń i ewentualnych dalszych, później uzyskanych zezwoleń, Spółka może prowadzić wspólną ewidencję dla działalności prowadzonej na podstawie wszystkich posiadanych zezwoleń strefowych (zwolnionej z CIT) oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu?
IBPBI/2/423-1059/13/PCinterpretacja indywidualna
 1. limit
 2. nakłady
 3. pomoc publiczna
 4. specjalna strefa ekonomiczna
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 6 sierpnia 2013 r. (data wpływu do tut. BKIP 9 sierpnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości prowadzenia jednej ewidencji rachunkowej dla działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej podlegającej zwolnieniu, wspólnej dla trzech zezwoleń i odrębnej dla działalności podlegającej opodatkowaniu (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 sierpnia 2013 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości prowadzenia jednej ewidencji rachunkowej dla działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej podlegającej zwolnieniu, wspólnej dla trzech zezwoleń i odrębnej dla działalności podlegającej opodatkowaniu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest producentem systemów hamulcowych dla przemysłu motoryzacyjnego. Spółka posiada aktualnie trzy zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ... Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej „...SSE”) oraz specjalnej strefy ekonomicznej ... (dalej „...”), (łącznie określanych dalej jako „Strefy”):

 • zezwolenie z 19 grudnia 2000 r. (dalej: Pierwsze Zezwolenie) na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ...SSE wydane ówcześnie dla firmy X, której Spółka jest następcą prawnym, zmienione następnie szeregiem decyzji uzupełniających,
 • zezwolenie z 10 marca 2010 r. (dalej: Drugie Zezwolenie) na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ...SSE, zmienione następnie decyzją z 8 lutego.2013 r.,
 • zezwolenie z dnia 25 lipca 2013 r., na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ... .

Treść Pierwszego Zezwolenia była kilkakrotnie zmieniana na wniosek Spółki w zakresie:

 • terminu rozpoczęcia działalności na terenie Strefy,
 • terminów poniesienia i wartości wydatków inwestycyjnych,
 • nazwy Spółki na obecną oraz adresu siedziby Spółki na obecny,
 • warunków zatrudnienia na terenie Strefy pracowników, przedmiotu działalności Spółki określonego kodami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej „PKWiU”) oraz wyrobu wytworzonego na terenie Strefy.

Jedną ze zmian była również decyzja Ministra Gospodarki i Pracy z 11 sierpnia 2004 r., obejmująca tzw. konwersję zezwolenia, na podstawie której do Spółki korzystającej ze skonwertowanego Pierwszego Zezwolenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 1994 r. Nr 123 poz. 600 ze zm., dalej „ustawa o SSE”) i aktów wykonawczych do tej ustawy w brzmieniu obowiązującym po 1 maja 2004 r., a więc tak jak dla przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie strefowe po tej dacie.

Zakres Pierwszego Zezwolenia - po przeprowadzeniu wspomnianych wyżej zmian – w aktualnym brzmieniu obejmuje działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie ...SSE, określonych w następujących pozycjach PKWiU:

 • 34.30 - części i akcesoria do pojazdów samochodowych i ich silników,
 • 27.51.12-10.00 - odlewy z żeliwa sferoidalnego na części do pojazdów lądowych, z wyłączeniem lokomotyw i taboru, pojazdów dla budownictwa,
 • 27.51.13-10.00 - odlewy z żeliwa szarego do pojazdów lądowych, z wyłączeniem lokomotyw i taboru, pojazdów dla budownictwa,
 • 28.51.22-30.00 - malowanie i lakierowanie metali,
 • 28.51.22-90.00 - obróbka powierzchni metalowych, pozostała,
 • 28.52.20-00.00 - usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych pozostałe,
 • 63.11.12-00.00 - usługi przeładunku towarów pozostałe,
 • 63.12.14-00.00 - usługi magazynowania i przechowywania towarów pozostałych,
 • 63.40.12-00.00 - usługi spedycji,
 • 27.10.13-20.00 - odpady pozostałe i złom żeliwa i stali; wlewki do przetopienia z żeliwa lub stali.

Zakres Drugiego Zezwolenia - po uwzględnieniu zmian wprowadzonych decyzją z 8 lutego 2013 r., obejmuje działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie ...SSE, określonych w następujących pozycjach PKWiU:

 • 29.32.30.0 - części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 29.32.99.0 - usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych części i akcesoriów stosowanych w pojazdach silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 24.51.12.0 - usługi wykonywania odlewów z żeliwa sferoidalnego,
 • 24.51.13.0 - usługi wykonywania odlewów z żeliwa szarego,
 • 25.61.22.0 - pozostałe usługi powierzchniowej obróbki metali,
 • 25.62.20.0 - pozostałe usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych,
 • 52.24.13.0 - usługi przeładunku towarów w portach, z wyłączeniem towarów w kontenerach,
 • 52.24.19.0 - pozostałe usługi przeładunku towarów,
 • 52.10.19.0 - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
 • 52.29.12.0 - pozostałe usługi spedycji towarów,
 • 38.11.58.0 - odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal.

Zakres Trzeciego Zezwolenia obejmuje działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie ..., określonych w następujących pozycjach PKWiU:

 • 29.32 - pozostałe części i akcesoria do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 24.51 - usługi wykonywania odlewów żeliwnych,
 • 25.61 - usługi obróbki metali i nakładania powłok na metale,
 • 25.62 - usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych,
 • 52.10 - magazynowanie i przechowywanie towarów,
 • 52.24 - usługi przeładunku towarów,
 • 52.29 - pozostałe usługi wspomagające transport,
 • 38.11.58 - odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal.

Z punktu widzenia profilu działalności Spółki, wszystkie powyższe zezwolenia dotyczą analogicznej działalności. Zezwolenia zostały wydane w związku z rozwojem Spółki, zwiększaniem wolumenu produkcji oraz rozszerzeniem asortymentu produktów.

W odniesieniu do Pierwszego Zezwolenia, na podstawie ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188, poz. 1840 ze zm.) maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 50% kosztów inwestycji poniesionych do 31 grudnia 2006 r. Maksymalna intensywność pomocy regionalnej w ramach Drugiego Zezwolenia wynosi 40% wydatków inwestycyjnych, natomiast w odniesieniu do Trzeciego Zezwolenia wynosi 50% wydatków inwestycyjnych, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. z 2008 r., nr 232, poz. 1548, dalej „Ogólne Rozporządzenie Strefowe”).

Pierwsze Zezwolenie obowiązuje do 8 sierpnia 2016 r. Drugie oraz Trzecie Zezwolenie nie zawierają odrębnej daty obowiązywania, stąd zgodnie z brzmieniem art. 19 ust. 1 ustawy o SSE należy przyjąć, iż obowiązują do końca funkcjonowania ...SSE i ... .

Prócz działalności gospodarczej objętej Pierwszym, Drugim oraz Trzecim Zezwoleniem (dalej: Działalność Podstawowa), Spółka prowadzi oraz potencjalnie prowadzić będzie, na terenie obu Stref, niewielką działalność gospodarczą w zakresie nieobjętym Pierwszym, Drugim oraz Trzecim Zezwoleniem (dalej „Zezwolenia”) - podlegającą opodatkowaniu. Spółka nie prowadzi natomiast żadnej działalności gospodarczej poza terenem SSE.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm., dalej „ustawa o CIT”), w związku z art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 42 poz. 274 ze zm., dalej „ustawa o SSE”), Spółka kwalifikuje i w dalszym ciągu zamierza kwalifikować dochody z działalności gospodarczej objętej Zezwoleniami i prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jako wolne od podatku.

Spółka prowadzi i w dalszym ciągu zamierza prowadzić ewidencję rachunkową, pozwalającą wyodrębnić łączny dochód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej „CIT”), osiągany w związku z Zezwoleniami oraz dochód podlegający opodatkowaniu, stosownie do wymagań określonych w art. 9 ust. 1 ustawy o CIT w związku z art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 tejże ustawy.

Spółka uzyskała w dniu 8 marca 2010 r. interpretację o sygn. IBPBI/2/423-1520/09/MO (dalej „Interpretacja”), wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, gdzie potwierdzono prawidłowość stanowiska w analogicznym stanie faktycznym (nieuwzględniającym jednak Trzeciego Zezwolenia oraz ewentualnych dalszych, później uzyskanych zezwoleń). W Interpretacji potwierdzono, że w przypadku prowadzenia działalności na terenie ...SSE, jak i poza nią, Spółka może prowadzić jedną ewidencję rachunkową dla działalności strefowej, ponieważ na jej podstawie możliwe będzie określenie łącznego dochodu (straty) z działalności zwolnionej z opodatkowania CIT, prowadzonej na terenie ...SSE (objętej zarówno Pierwszym, jak i Drugim Zezwoleniem). Za prawidłowe uznano także stwierdzenie, że po wyczerpaniu limitu zwolnienia dostępnego w ramach Pierwszego Zezwolenia (lub po jego wygaśnięciu), zwolnieniu podlegać będzie dochód z całej działalności objętej wydanymi zezwoleniami strefowymi, prowadzonej na terenie ...SSE do momentu wyczerpania puli zwolnienia dostępnej w ramach Drugiego Zezwolenia lub do wygaśnięcia Drugiego Zezwolenia.

W związku z posiadaniem Zezwoleń, Spółka będzie prowadzić ewidencję księgową w sposób umożliwiający jednoznaczne przyporządkowanie, a także wyodrębnienie wydatków inwestycyjnych oraz utworzonych nowych miejsc pracy do każdego z Zezwoleń. Ewidencja umożliwi rozliczenie wszystkich projektów pod kątem wypełnienia warunków określonych w Zezwoleniach oraz ustalenia kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją tych projektów, dla celów kalkulacji przysługującego Spółce limitu pomocy publicznej.

Spółka kalkulując dostępną pulę pomocy publicznej, uwzględnia i uwzględniać będzie w dalszym ciągu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych różne poziomy intensywności pomocy wynikające z wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach każdego z Zezwoleń.

Spółka nie wyklucza również, iż w przypadku realizacji dalszych nowych inwestycji wystąpi o wydanie kolejnego zezwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej.

Spółka jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. (Dz.U. UE L 214 z 9 sierpnia 2008 r., s.3).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie obu Stref na podstawie wszystkich posiadanych Zezwoleń i ewentualnych dalszych, później uzyskanych zezwoleń, Spółka może prowadzić wspólną ewidencję dla działalności prowadzonej na podstawie wszystkich posiadanych zezwoleń strefowych (zwolnionej z CIT) oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1)...

Zdaniem Wnioskodawcy, wystarczające jest łączne ustalenie dochodu Spółki uzyskanego na terenie Stref (w ramach wszystkich ważnych Zezwoleń i ewentualnych dalszych, później uzyskanych zezwoleń) i korzystającego ze zwolnienia podatkowego oraz odrębne ustalenie dochodu Spółki, który nie jest objęty zwolnieniem z CIT i podlega opodatkowaniu.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o CIT, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia odpisów amortyzacyjnych.

Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o CIT, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów i kosztów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu CIT lub są wolne od podatku. Ponadto, w myśl art. 7 ust. 4 ustawy o CIT, przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 3 tego artykułu.

Na mocy art. 12 ustawy o SSE, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z § 5 ust. 5 Ogólnego Rozporządzenia Strefowego, zwolnienia z podatku przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

Art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT stanowi, że wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zgodnie z powyższymi przepisami, wszelkie dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w zakresie określonym w posiadanych przez niego zezwoleniach, objęte są zwolnieniem z opodatkowania.

Takie stanowisko zostało potwierdzone m.in. w interpretacji z 1 lutego 2008 r. wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IP-PB3-423-426/07-3/KB). W piśmie tym stwierdza się, że „wykładnia gramatyczna powyższych przepisów wskazuje, że poza kryteriami określającymi wielkość pomocy publicznej, udzielanej w formie zwolnienia, wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest każdy dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu i prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej”.

W świetle powyższego, wszystkie dochody Spółki uzyskane z działalności prowadzonej na terenie obu Stref w ramach posiadanych Zezwoleń, podlegać będą zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT. Spółka ma przy tym zapewnić - na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o CIT oraz § 5 ust. 5 Ogólnego Rozporządzenia Strefowego - możliwość wyodrębnienia dochodów uzyskiwanych z działalności podlegającej zwolnieniu oraz dochodów z działalności nieobjętej zwolnieniem z CIT (tj. pozostającej poza zakresem określonym w Zezwoleniach lub poza terytorialnym obszarem obu Stref).

Należy zaznaczyć, że ustawodawca nie przewidział określonej formy wyodrębnienia organizacyjnego działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Nie jest zatem konieczne tworzenie formalnie wyodrębnionych oddziałów prowadzących oraz nieprowadzących działalności na terenie obu Stref (stanowisko takie zostało uznane za prawidłowe, mocą uprzednio wydanej Interpretacji). Również w odniesieniu do działalności prowadzonej w oparciu o najnowsze - Trzecie Zezwolenie - zdaniem Spółki, stanowisko to zachowuje prawidłowość.

Zarówno wykładnia literalna, jak i celowościowa przepisów wskazuje, że obowiązkiem korzystającego ze zwolnienia jest prowadzenie odrębnej ewidencji rachunkowej dla działalności zwolnionej oraz działalności nieobjętej zwolnieniem.

Powyższe podejście zostało potwierdzone przez Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską z 19 kwietnia 2006 r. (znak SPS-023-2267/06): „Organizacyjne wyodrębnienie z osoby prawnej - prowadzącej działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jak i poza nią - jednostki, której wypracowany dochód korzysta ze zwolnienia podatkowego, służy przede wszystkim prawidłowemu ustaleniu dochodu podlegającego zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz dochodu podlegającego opodatkowaniu. W związku z tym przedsiębiorca musi zapewnić, by na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych możliwe było ustalenie wysokości dochodu podlegającego zwolnieniu. A zatem wyodrębnienie organizacyjne służące prawidłowemu ustaleniu dochodu podlegającego zwolnieniu polega na wyodrębnieniu rachunkowym (w tym majątkowym) oraz kadrowym”. Wcześniej, Ministerstwo Finansów zajęło podobne stanowisko w piśmie z 31 października 2003 r. (znak: PB4/ KGK-8214-2434-319/03) skierowanym do Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z którym: „Zdaniem Ministerstwa Finansów organizacyjne wyodrębnienie, służące prawidłowemu ustaleniu dochodu podlegającego zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, polega na wyodrębnieniu rachunkowym (w tym majątkowym) oraz kadrowym”.

Jak wynika z powyższego, wymogi dotyczące prowadzenia stosownej ewidencji rachunkowej oraz wyodrębnienia organizacyjnego mają na celu prawidłowe ustalenie dochodu opodatkowanego oraz dochodu zwolnionego z opodatkowania i pod kątem realizacji tych celów należy oceniać prawidłowość prowadzonej przez podatników ewidencji.

Jednocześnie, jak wynika z powyższego, nie jest konieczne tworzenie formalnie wyodrębnionych podmiotów prawnych lub oddziałów dla celów działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W świetle powyższego, Spółka zobowiązana jest do odrębnego ewidencjonowania dochodu opodatkowanego (osiąganego poza Zezwoleniami) oraz dochodu zwolnionego (osiąganego w ramach posiadanych Zezwoleń oraz dodatkowych zezwoleń uzyskanych potencjalnie w przyszłości). Ani wykładnia literalna, ani celowościowa powołanych na wstępie przepisów, nie wymaga od Spółki wyodrębniania dochodu osiąganego w ramach poszczególnych Zezwoleń, jako że dochód ten korzysta w całości ze zwolnienia, a same deklaracje podatkowe nie przewidują możliwości odrębnego rozliczania dochodu uzyskiwanego w ramach poszczególnych zezwoleń.

Podsumowując, w wyniku uzyskania Trzeciego Zezwolenia oraz ewentualnych kolejnych zezwoleń, Spółka powinna postępować analogicznie jak czyniła to w zakresie dotychczasowych dwóch Zezwoleń (Pierwszego i Drugiego), w oparciu o wykładnię przepisów podatkowych dokonaną w Interpretacji. Stąd Spółka zobowiązana będzie do wydzielenia rachunkowego dochodów, które podlegają opodatkowaniu CIT (osiąganych poza obszarem Stref lub na obszarze Stref, ale z działalności niewymienionych w Zezwoleniach) oraz wydzielenia dochodów, które są zwolnione z opodatkowania CIT na podstawie posiadanych Zezwoleń.

Na marginesie powyższych argumentów należy wskazać, że podejście Spółki znajduje potwierdzenie w dotychczasowej linii interpretacyjnej organów podatkowych, przykładowo w:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.). Podstawą do korzystania z pomocy publicznej (zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym) jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z tej pomocy (art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „ustawa o pdop”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych.

Równocześnie art. 17 ust. 4 ustawy o pdop, stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej i wynikające stąd zwolnienie dochodów pochodzących z tej działalności jest pewnym wyjątkiem od zasady.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka posiada aktualnie trzy zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ... Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz specjalnej strefy ekonomicznej. W związku z posiadaniem Zezwoleń, Spółka będzie prowadzić ewidencję księgową w sposób umożliwiający jednoznaczne przyporządkowanie, a także wyodrębnienie wydatków inwestycyjnych oraz utworzonych nowych miejsc pracy do każdego z Zezwoleń. Ewidencja umożliwi rozliczenie wszystkich projektów pod kątem wypełnienia warunków określonych w Zezwoleniach oraz ustalenia kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją tych projektów, dla celów kalkulacji przysługującego Spółce limitu pomocy publicznej. Spółka kalkulując dostępną pulę pomocy publicznej, uwzględnia i uwzględniać będzie w dalszym ciągu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych różne poziomy intensywności pomocy wynikające z wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach każdego z Zezwoleń. Spółka nie wyklucza również, iż w przypadku realizacji dalszych nowych inwestycji wystąpi o wydanie kolejnego zezwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o pdop, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a - 16m. Zasady prowadzenia tej ewidencji przez podatników określa ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Zgodnie z § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. Nr 232, poz. 1548 ze zm.), w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

Ustawodawca nie zdefiniował, o jak dalekie wyodrębnienie organizacyjne działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej chodzi. Organizacyjne wyodrębnienie z osoby prawnej - prowadzącej działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jak i poza nią - jednostki, której wypracowany dochód korzysta ze zwolnienia podatkowego, służy przede wszystkim prawidłowemu ustaleniu dochodu podlegającego zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym oraz dochodu podlegającego opodatkowaniu. W związku z tym przedsiębiorca musi zapewnić, by na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych możliwe było ustalenie wysokości dochodu podlegającego zwolnieniu. Zatem, wyodrębnienie organizacyjne służące prawidłowemu ustaleniu dochodu podlegającego zwolnieniu polega na wyodrębnieniu rachunkowym (w tym majątkowym) oraz kadrowym.

W konsekwencji, zdaniem tut. Organu, w przypadku prowadzenia działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jak i poza nią, Spółka będzie zobowiązana do prowadzenia jednej ewidencji rachunkowej dla celów obliczenia dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy dla wszystkich posiadanych zezwoleń i odrębnej ewidencji rachunkowej dla działalności podlegającej opodatkowaniu.

Stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, iż w sprawie będącej przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku numerem 2 wdano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.