IBPBI/1/4511-313/15/KB | Interpretacja indywidualna

Wpływ zmiany składu osobowego spółki jawnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem oraz jej późniejszego przekształcenia w spółkę komandytową, na zwolnienie z opodatkowania dochodów Wnioskodawcy uzyskanych z działalności prowadzonej przez ww. spółkę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
IBPBI/1/4511-313/15/KBinterpretacja indywidualna
 1. opodatkowanie dochodów
 2. specjalna strefa ekonomiczna
 3. spółka osobowa
 4. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 2 marca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 12 marca 2015 r.), uzupełnionym 12 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie wpływu zmiany składu osobowego spółki jawnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem oraz jej późniejszego przekształcenia w spółkę komandytową, na zwolnienie z opodatkowania dochodów Wnioskodawczyni uzyskanych z działalności prowadzonej przez ww. spółkę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie wpływu zmiany składu osobowego spółki jawnej, której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem oraz jej późniejszego przekształcenia w spółkę komandytową, na zwolnienie z opodatkowania dochodów Wnioskodawczyni uzyskanych z działalności prowadzonej przez ww. spółkę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 9 czerwca 2015 r. Znak: IBPBI/1/4511-313/15/KB, IBPBI/1/4511-314/15/KB wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 12 czerwca 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest wspólnikiem spółki jawnej. Spółka prowadzi działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia udzielonego zgodnie z art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. W związku z powyższym, wspólnicy spółki korzystają ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni wraz ze swoim wspólnikiem zamierzają dokonać przekształcenia spółki w spółkę komandytową w oparciu o dyspozycję art. 581 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej jako „KSH”). Zgodnie z art. 553 KSH, spółce przekształconej będą przysługiwać wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Obecnie jedynymi wspólnikami spółki są Wnioskodawczyni i drugi wspólnik (osoba fizyczna). Niemniej jednak przed dokonaniem przedmiotowego przekształcenia obecni wspólnicy spółki założą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która następnie zostanie trzecim wspólnikiem spółki, otrzymując udział w zyskach i stratach spółki w zamian za ustalony przez wspólników wkład. Wnioskodawczyni dodaje, że warunki zwolnienia przedmiotowego zostaną zachowane również po zmianie formy organizacyjnoprawnej. Wspólnicy będący osobami fizycznymi zarówno przed przekształceniem, jak i po nim, pozostaną opodatkowani stawką progresywną podatku dochodowego. Założona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie opodatkowania podatkiem liniowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zw. z art. 93a § 2 pkt 1 lit. a Ordynacji podatkowej oraz art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, wspólnicy spółki jawnej, po zmianie formy organizacyjnoprawnej, będą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej...
 2. Czy zgodnie z ww. przepisami w przypadku zmiany składu właścicielskiego, a mianowicie wstąpienia do spółki jawnej nowego wspólnika, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który następnie po przekształceniu zostanie komplementariuszem, prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, zgodnie z zasadą sukcesji generalnej, przejdzie na spółkę komandytową (spółkę powstałą po przekształceniu) i będzie skuteczne względem każdego z jej wspólników - tj. będzie przysługiwać zarówno osobom będącym wspólnikami przed dniem przekształcenia, jak również nowemu wspólnikowi - nowopowstałej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością...

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Zgodnie z art. 553 KSH, który przewiduje tzw. sukcesję generalną, w przypadku przekształcenia (inaczej -zasada kontynuacji) spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Innymi słowy, że jeżeli ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia nie stanowi inaczej, spółka przekształcona pozostaje przedmiotem w szczególności rozstrzygnięć administracyjnoprawnych dotyczących istoty praw i obowiązków spółki przekształcanej a przyznanych jej przed zmianą formy organizacyjnoprawnej. Wnioskodawczyni podkreśla, że uzyskane przez spółkę zezwolenie nie zawiera żadnych zastrzeżeń czy ograniczeń w tym przedmiocie. Jednocześnie nie ma również w tym przypadku ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o czym mowa poniżej.

Podkreślić należy, że odpowiednie regulacje w zakresie sukcesji generalnej przy procesie przekształcenia znajdują się również w podstawowym w zakresie prawa podatkowego akcie prawnym, a mianowicie w Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 93a § 2 pkt 1 lit. a) Ordynacji podatkowej, osobowa spółka prawa handlowego powstała w wyniku przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Tym samym domniemywać należy, że zamiarem ustawodawcy było umożliwienie przekształcanym przedsiębiorcom zachowanie uzyskanych pozwoleń, zezwoleń, decyzji i koncesji, w tym również pozwoleń strefowych. Wyłączenie zastosowania zasady kontynuacji zgodnie z ww. przepisami może również nastąpić, w przypadku gdy przepis powszechnie obowiązującego prawa wprost takie ograniczenie przewiduje. Jedynym przepisem mówiącym o utracie lub ograniczeniu zezwolenia strefowego jest art. 19 ust. 3 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Zgodnie z art. 19 ust. 3 tej ustawy, zezwolenie strefowe może być cofnięte albo zakres lub przedmiot działalności określony w zezwoleniu może zostać ograniczony, jeżeli przedsiębiorca:

 1. zaprzestał na terenie strefy prowadzenia działalności gospodarczej, na którą posiadał zezwolenie, lub
 2. rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu, lub
 3. nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli, o której mowa w art. 18, w terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra właściwego do spraw gospodarki, lub
 4. wystąpił z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia albo ograniczenie zakresu lub przedmiotu działalności określonego w zezwoleniu.

Powyższy przepis ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych zawiera zamknięty katalog okoliczności na skutek, których podmiot, który uzyskał zezwolenie strefowe może je utracić. Przedmiotowy katalog nie zawiera jednak przekształcenia formy prawnej przedsiębiorcy, jako przyczyny cofnięcia zezwolenia. W związku z powyższym oraz mając na względzie zakaz wykładni rozszerzającej przepisów o charakterze administracyjnoprawnym, rozstrzygających o prawach lub obowiązkach strony postępowania administracyjnego, w przekonaniu Wnioskodawcy powstała z przekształcenia spółki spółka komandytowa przejmie uzyskane uprzednio przez spółkę zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Tym samym więc, wspólnicy nowo utworzonej spółki (winno być spółki powstałej w wyniku przekształcenia spółki jawnej) uprawnieni będą do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni wskazuje, że zaprezentowane powyżej stanowisko ma poparcie w licznych interpretacjach prawa podatkowego, np. w:

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawczyni, w opisanym zdarzeniu przyszłym, spółka jawna jako przedsiębiorca (a nie jej poszczególni wspólnicy) otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Tak więc to spółka, nie zaś jej wspólnicy, pozostaje podmiotem praw i obowiązków wynikających z zezwolenia. Dotychczasowi wspólnicy spółki jawnej - jako podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych - korzystają ze zwolnienia od tego podatku, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Utrata prawa do zwolnienia z podatku następuje w sytuacji gdy przedsiębiorcy zostanie cofnięte zezwolenie na prowadzenie działalności w strefie. Podatnicy są wówczas obowiązani do zapłaty podatku za cały okres korzystania z tego zwolnienia.

Wnioskodawczyni zwróciła uwagę, że katalog wydarzeń powodujących utratę prawa do zwolnień podatkowych otrzymanych przez przedsiębiorców jest zamknięty. Należy więc stwierdzić, że w opisanym zdarzeniu przyszłym przystąpienie nowego wspólnika do spółki nie powoduje zrealizowania jakichkolwiek okoliczności, które mogłyby stać się przyczyną do utraty pozwolenia strefowego.

Spółka poszerzając grono wspólników pozostaje tym samym podmiotem prawa i jednocześnie adresatem zezwolenia strefowego. Tym samym, zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego przysługuje każdemu ze wspólników spółki osobowej korzystającej z zezwolenia strefowego. Dotyczy to wszystkich wspólników, zarówno dotychczasowych jak i nowych w okresie ważności zezwolenia, pod warunkiem, że nie zostaną spełnione warunki powodujące utratę zezwolenia zawarte w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych.

Powyższe stanowisko Wnioskodawczyni również znajduje potwierdzenie w rozstrzygnięciach organów podatkowych, m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 stycznia 2011 r. Znak: IPPB3/423-778/10-3/MS, w której to Dyrektor w pełni zaaprobował powyższą wykładnie przepisów prawa podatkowego.

Podsumowując, Wnioskodawczyni wskazuje, że na gruncie opisanego zdarzenia przyszłego, zezwolenia strefowe wydane spółce nie zawierają żadnych zastrzeżeń, czy ograniczeń w zakresie zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie, nie ma przepisu powszechnie obowiązującego prawa, który w danym zdarzeniu przyszłym stanowiłby o utracie przedmiotowego zwolnienia w związku z przekształceniem. W świetle powyższego, mając na względzie zasadę kontynuacji w przypadku zmiany formy organizacyjnoprawnej prowadzenia działalności gospodarczej, która to zasada wynika wprost zarówno z przepisów prawa handlowego (art. 553 KSH) jak i z przepisów prawa podatkowego (93a § 2 pkt 1 lit. a) Ordynacji podatkowej), spółce komandytowej powstałej z przekształcenia spółki jawnej będą przysługiwać zezwolenia strefowe, które przysługiwały spółce przekształcanej, a tym samym jej wspólnicy będący osobami fizycznymi zachowają prawo do zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych uregulowane zostały w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 274 ze zm.). Zgodnie z art. 12 tej ustawy, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowych od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 16 ust. 1 i 2 ww. ustawy, podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, zwane dalej „zezwoleniem”. Zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności:

 1. zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników;
 2. dokonania przez przedsiębiorcę na terenie strefy inwestycji o wartości przewyższającej określoną kwotę;
 3. terminu zakończenia inwestycji;
 4. maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy;
 5. wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4 – w przypadku, gdy inwestycja będzie realizowana na gruntach stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż wymienione w art. 5 ust. 1.

Stosownie do treści art. 16 ust. 3 ww. ustawy, minister właściwy do spraw gospodarki udziela, cofa i zmienia zezwolenie. Cofnięcie i zmiana zezwolenia następuje na warunkach określonych w art. 19 ust. 2-4. Art. 19 ust. 3 ww. ustawy stanowi natomiast, że zezwolenie może być cofnięte albo zakres lub przedmiot działalności określony w zezwoleniu może zostać ograniczony, jeżeli przedsiębiorca:

 1. zaprzestał na terenie strefy prowadzenia działalności gospodarczej, na którą posiadał zezwolenie, lub
 2. rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu, lub
 3. nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli, o której mowa w art. 18, w terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zasady organizacji i funkcjonowania (w tym przekształcania) spółek prawa handlowego reguluje natomiast ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm., dalej „K.s.h.”).

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 K.s.h., spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Stosownie do art. 551 § 1 K.s.h., spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (art. 553 § 1 K.s.h.). Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej (art. 553 § 2 K.s.h.). Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 K.s.h.).

Spółka jawna i komandytowa nie posiadają osobowości prawnej. Spółki te nie są samodzielnymi podatnikami podatku dochodowego, a dochody tych spółek nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki jawnej i komandytowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tych spółkach uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem takich spółek jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tych spółkach podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Chociaż na gruncie podatków dochodowych spółki jawna i komandytowa nie są odrębnymi od wspólników podatnikami, to na gruncie cywilnoprawnym są one samodzielnymi i niezależnymi od wspólników podmiotami praw i obowiązków. Spółki te są także samodzielnymi przedsiębiorcami, co wynika z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) co równocześnie oznacza, że w przypadku gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej przez spółkę jawną lub komandytową, to spółka ta jest podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie tej strefy (jest adresatem zezwolenia).

Z cyt. przepisów K.s.h. wynika, że w przypadku przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową, spółce komandytowej (co do zasady) przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki jawnej, w szczególności przyznane spółce jawnej zezwolenia, koncesje oraz ulgi. Zauważyć jednak należy, że zasady sukcesji na gruncie prawa podatkowego uregulowane są w sposób szczególny w przepisach Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 1. przekształcenia innej osoby prawnej,
 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

–wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej (art. 93a § 2 pkt 1 lit. a Ordynacji podatkowej).

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową także na gruncie prawnopodatkowym spółka komandytowa wstępuje (co do zasady) w prawa i obowiązki spółki jawnej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni – osoba fizyczna – jest wspólnikiem spółki jawnej. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Dochody Wnioskodawczyni uzyskane z tej działalności korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni planuje, że spółka jawna zostanie przekształcona w spółkę komandytową, która będzie kontynuowała działalność spółki jawnej. Przed przekształceniem Wnioskodawczyni i drugi wspólnik spółki jawnej zamierzają założyć spółkę z o.o., która zostanie wspólnikiem spółki jawnej.

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że podstawę zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej stanowi art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Zgodnie z jego treścią, wolne od podatku dochodowego są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a–5c, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy (art. 21 ust. 5a ww. ustawy). W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego (art. 21 ust. 5b ww. ustawy). W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5b, podatnik jest obowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego utracił prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę – w rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek, o którym mowa w art. 44, w którym utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim okresie wpłaty zaliczek danego roku podatkowego – w zeznaniu rocznym (art. 21 ust. 5c ww. ustawy).

Z cytowanych przepisów wynika, że zmiana składu osobowego spółki (przyjęcie do niej nowego wspólnika), jak również zmiana formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej (ze spółki jawnej na spółkę komandytową) nie stanowią przesłanek do utraty prawa do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej przez wspólnika spółki. Oznacza to, że jeżeli w istocie w świetle odrębnych przepisów niebędących przepisami prawa podatkowego i niemogących być przedmiotem niniejszej interpretacji, przyjęcie nowego wspólnika do spółki nie spowoduje cofnięcia udzielonego spółce zezwolenia a następnie powstała z przekształcenia spółka komandytowa „przejmie” zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej przysługujące spółce jawnej i zezwolenie to nie wygaśnie, ani nie zostanie cofnięte, to Wnioskodawczyni nie utraci prawa do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej przez spółkę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia zarówno w momencie przystąpienia do spółki jawnej nowego wspólnika, jak i w związku z przekształceniem tej spółki w spółkę komandytową.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić jednocześnie należy, że w zakresie skutków podatkowych jakie opisane działanie wywoła na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po stronie spółki z o.o. zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.