IBPBI/1/423-55/14/KB | Interpretacja indywidualna

Prowadzenie działalności na terenie jednej specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie kilku zezwoleń
IBPBI/1/423-55/14/KBinterpretacja indywidualna
 1. specjalna strefa ekonomiczna
 2. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 15 października 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 20 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych prowadzenia działalności gospodarczej na terenie jednej specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie kilku zezwoleń – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych prowadzenia działalności gospodarczej na terenie jednej specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie kilku zezwoleń.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wchodzącą w skład grupy kapitałowej (dalej: „Grupa”). Podstawowym przedmiotem działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę jest produkcja samochodów osobowych oraz jednostek napędowych do samochodów. Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej X. (dalej: „XSSE”) i korzysta ze zwolnienia z podatku CIT od dochodów uzyskanych na podstawie następujących zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie XSSE:

1.Zezwolenia nr ... z 1 27 września 1996 r., zmienionego decyzją z 29 sierpnia 1997 r., decyzją z 30 czerwca 1998 r. oraz decyzją z 30 grudnia 2003 r. (dalej: „Zezwolenie I”); udzielonego do 25 lipca 2016 r., które obejmuje prowadzenie działalności na terenie XSSE, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, w tym nabywanie, składowanie, przechowywanie i sprzedaż części zamiennych, a także przygotowywanie i sprzedaż zestawów, w zakresie wyrobów określonych w sekcji D podsekcji DM dział 34 Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług (dalej: „PKWiU”), tj. Pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy; oraz w zakresie odpadów i złomu powstałych w związku z prowadzeniem ww. działalności.

2.Zezwolenia nr ... z 29 kwietnia 1997 r., zmienionego decyzją z 31 maja 2004 r. (dalej: „Zezwolenie II”); udzielonego do 8 sierpnia 2016 r., które obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej na terenie XSSE, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie strefy i usług wykonanych na terenie strefy określonych w następujących pozycjach PKWiU:

 • 34 Pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy;
 • 29.11 Silniki i turbiny, części silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych;
 • 72 Usługi informatyczne;
 • 73.1 Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;

oraz działalności finansowej polegającej na ustanawianiu zabezpieczeń na rynku kursowym powstałym w związku z prowadzeniem działalności objętej zezwoleniem.

Ponadto Wnioskodawca uzyskał kolejne zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie XSSE, których warunki nie zostały jeszcze spełnione:

1.Zezwolenie nr ... z 6 listopada 2012 r. (dalej: „Zezwolenie III”), które obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej na terenie XSSE. rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, w zakresie następujących wyrobów wytworzonych na terenie XSSE:

 • 29.1 Pojazdy samochodowe z wyłączeniem motocykli;
 • 29.3 Części i akcesoria do pojazdów;
 • 49.41 Transport drogowy towarów;
 • 52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów;
 • 52.2 Usługi wspomagające transport;
 • 71.2 Usługi w zakresie badań i analiz technicznych;
 • 72.1 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;

oraz w zakresie sprzedaży odpadów powstałych w związku z prowadzeniem wyżej wymienionej działalności, sklasyfikowanych w pozycjach PKWiU 38.11.5 Odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu oraz 38.3 Usługi w zakresie odzysku surowców; surowców wtórnych.

2.Zezwolenie nr ... z 19 grudnia 2012 r. (dalej: „Zezwolenie IV”), zmienione decyzją Ministra Gospodarki z 26 czerwca 2014 r., które obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej na terenie XSSE, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie następujących wyrobów wytworzonych na terenie XSSE:

 • 29.1 Pojazdy samochodowe z wyłączeniem motocykli;
 • 29.3 Części i akcesoria do pojazdów;
 • 49.41 Transport drogowy towarów;
 • 52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów;
 • 52.2 Usługi wspomagające transport;
 • 71.2 Usługi w zakresie badań i analiz technicznych;
 • 72.1 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;

oraz w zakresie sprzedaży odpadów powstałych w związku z prowadzeniem wyżej wymienionej działalności, sklasyfikowanych w pozycjach PKWiU 38.11.5 Odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu oraz 38.3 Usługi w zakresie odzysku surowców; surowców wtórnych.

Dodatkowo, w dniu 30 czerwca 2014 r. Spółka uzyskała kolejne zezwolenie nr ... na prowadzenie działalności na terenie XSSE (dalej: „.Zezwolenie V”), które obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej na terenie XSSE, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w ramach następujących kategorii usług określonych w PKWiU:

 • 69.20.1 Usługi w zakresie audytu finansowego;
 • 69.20.2 Usługi rachunkowo księgowe;
 • 62.0 Usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usługi powiązane;
 • 63.0 Usługi przetwarzania danych; usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobne usługi; usługi portali internetowych;
 • 82.0 Usługi centrów telefonicznych (call center);
 • 71.2 Usługi w zakresie badań i analiz technicznych;
 • 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania;
 • 72 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

Spółka planuje wykonywać działalność określoną w Zezwoleniu V w ramach nowo utworzonego oddziału Spółki, pełniącego funkcję centrum księgowego oraz HR.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:
 1. Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego CIT (straty) oraz dochodu (straty) uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie XSSE na podstawie Zezwoleń, Spółka może prowadzić jedną wspólną ewidencję dla działalności zwolnionej prowadzonej na podstawie wszystkich pięciu posiadanych przez Spółkę Zezwoleń oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu CIT...
 2. Czy Spółka może objąć zwolnieniem z CIT dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie XSSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej (tj. Zezwolenia I). a po jego wyczerpaniu (wygaśnięciu) kolejno limity dostępne w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie (tj. kolejno Zezwolenia II, Zezwolenia III, Zezwolenia IV oraz Zezwolenia V), tj. bez konieczności przypisywania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE do poszczególnych Zezwoleń...

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego CIT (straty) oraz dochodu (straty) uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie XSSE na podstawie Zezwoleń, Spółka będzie mogła prowadzić jedną wspólną ewidencję dla działalności zwolnionej prowadzonej na podstawie wszystkich pięciu posiadanych przez Spółkę Zezwoleń oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu CIT.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.; dalej: „Ustawa CIT”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 274 ze zm., dalej: „Ustawa o SSE”), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 Ustawy CIT, zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Zgodnie z regulacjami rozporządzeń wykonawczych do Ustawy o SSE, zwolnienia przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

Wykładnia wskazanych powyżej unormowań wskazuje jednoznacznie, że ustawodawca nie nałożył na podatników obowiązku wyodrębnienia wyniku podatkowego osiągniętego w ramach poszczególnych projektów inwestycyjnych będących podstawą wydania odpowiadających im zezwoleń strefowych. Przepisy przewidują bowiem w tym zakresie jedynie obowiązek odrębnego ustalania dochodu zwolnionego spod opodatkowania CIT z tytułu prowadzenia działalności na terenie strefy oraz dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych. Jednocześnie, ustawodawca przewidział konieczność „wyodrębnienia organizacyjnego” działalności prowadzonej na terenie strefy, nie przewidując jednocześnie analogicznego obowiązku w odniesieniu do poszczególnych rodzajów działalności prowadzonych na terenie danej strefy.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, jest on uprawniony do prowadzenia jednej ewidencji dochodów dla działalności strefowej, obejmującej poszczególne dochody uzyskiwane z wszystkich rodzajów działalności wymienionych w poszczególnych zezwoleniach strefowych. Innymi słowy Wnioskodawca będzie zobowiązany jedynie do ustalenia łącznej wartości wszystkich przychodów oraz kosztów podatkowych w związku z prowadzeniem na terenie XSSE działalności zwolnionej, o które następnie będzie uprawniony pomniejszyć podstawę opodatkowania CIT. Należy bowiem zauważyć, że pomoc publiczna w postaci zwolnienia z CIT jest udzielana przedsiębiorcy (którym jest Wnioskodawca), a nie jego wydzielonej jednostce organizacyjnej prowadzącej dany rodzaj działalności (tj. oddziałowi).

Wnioskodawca zwraca uwagę, że w deklaracji podatkowej CIT-8 w poz. 40 oraz 37 wykazuje się jedynie łączne kwoty dochodu, bądź straty zwolnionej spod opodatkowania (tym samym nie istnieje możliwość deklarowania dochodów, bądź strat uzyskanych na każdym z Zezwoleń odrębnie). Powyższe wskazuje na poprawność stanowiska Wnioskodawcy odnośnie braku konieczności odrębnego kalkulowania dochodu lub straty w odniesieniu do każdego z posiadanych Zezwoleń.

Dla powyższej konkluzji nie ma znaczenia to, że podatnik jest zobowiązany do zapewnienia możliwości wyodrębnienia środków trwałych oraz nowo utworzonych miejsc pracy związanych z danym projektem inwestycyjnym, dla celów uwzględnienia różnych poziomów intensywności pomocy, wynikających z wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach każdego z Zezwoleń.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma również znaczenia to, że poszczególne zezwolenia uzyskane przez Wnioskodawcę odnoszą się do różnych rodzajowo kategorii prowadzonej działalności gospodarczej. Ustawa CIT wprowadzając podział na działalność opodatkowaną oraz działalność zwolnioną nie nakazuje bowiem dokonania wydzielenia dochodów uzyskanych z poszczególnych rodzajów działalności zwolnionej oraz traktować ich odrębnie.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego CIT (straty) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie XSSE na podstawie Zezwoleń, Spółka może prowadzić jedną wspólną ewidencję dla działalności zwolnionej prowadzonej na podstawie wszystkich posiadanych przez Spółkę Zezwoleń oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu CIT.

Na potwierdzenie powyższego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualnej wydane przez:

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie mogła objąć zwolnieniem z CIT dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie XSSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej (tj. Zezwolenia I) a po jego wyczerpaniu (wygaśnięciu) kolejno limity dostępne w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie (tj. kolejno Zezwolenia II, Zezwolenia III, Zezwolenia IV oraz Zezwolenia V).

Zgodnie z regulacjami rozporządzeń wykonawczych do Ustawy o SSE, zwolnienie od podatku dochodowego przysługuje aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. Jednocześnie, koszty inwestycji oraz wielkość pomocy są dyskontowane na dzień uzyskania zezwolenia. Zgodnie z art. 2 pkt 11 lit. b ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zm.), przez dzień udzielenia pomocy rozumie się w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w podatku dochodowym dzień, w którym upływa termin złożenia zeznania rocznego.

Przepisy prawa nie zawierają natomiast ograniczenia, zgodnie z którym w przypadku posiadania kilku zezwoleń strefowych, dochód osiągnięty w ramach danej inwestycji będącej podstawą do wydania określonego zezwolenia strefowego może korzystać wyłącznie z limitu zwolnienia dostępnego na podstawie zezwolenia związanego z daną inwestycją. Jednocześnie, ani regulacje strefowe, ani Ustawa CIT nie wymagają wyodrębnienia wyniku podatkowego dla działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o każde z zezwoleń z osobna - tak aby odrębnie dla każdego zezwolenia monitorować poziom wykorzystywania dostępnego limitu. W związku z tym podatnik korzystający z kilku zezwoleń uprawniony jest do równoczesnego korzystania ze zwolnienia podatkowego z CIT będącego sumą kilku limitów pomocy publicznej.

W konsekwencji możliwe jest zsumowanie poszczególnych limitów dostępnej pomocy publicznej z wszystkich Zezwoleń posiadanych przez Wnioskodawcę, a następnie rozliczenie uzyskanego w ten sposób limitu w sposób chronologiczny, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej (tj. Zezwolenia I) a po jego wyczerpaniu (wygaśnięciu) kolejno limity dostępne w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie (tj. kolejno Zezwolenia II, Zezwolenia III, Zezwolenia IV oraz Zezwolenia V). Jednocześnie, suma otrzymanej przez Wnioskodawcę pomocy publicznej powinna być każdorazowo dyskontowana na dzień otrzymania każdego kolejnego Zezwolenia.

Na potwierdzenie powyższego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie zauważyć należy, że stosownie do treści zadanych pytań (wyznaczających zakres wniosku) nie była przedmiotem interpretacji kwestia możliwości i zakresu korzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu działalności prowadzonej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.