IBPBI/1/415-955/13/KB | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe jakie dla Wnioskodawcy (akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej) opodatkowanego tzw. podatkiem liniowym powstaną w związku ze sprzedażą wyrobów wytworzonych przez spółkę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej za pośrednictwem składów konsygnacyjnych umiejscowionych poza terenem tej strefy
IBPBI/1/415-955/13/KBinterpretacja indywidualna
 1. akcjonariusz
 2. specjalna strefa ekonomiczna
 3. spółka komandytowo-akcyjna
 4. warunki zwolnienia
 5. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 16 września 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 19 września 2013 r.), uzupełnionym 13 grudnia 2013 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych jakie dla Wnioskodawcy (akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej) opodatkowanego tzw. podatkiem liniowym powstaną w związku ze sprzedażą wyrobów wytworzonych przez spółkę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej za pośrednictwem składów konsygnacyjnych umiejscowionych poza terenem tej strefy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych jakie dla Wnioskodawcy (akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej) opodatkowanego tzw. podatkiem liniowym powstaną w związku ze sprzedażą wyrobów wytworzonych przez spółkę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej za pośrednictwem składów konsygnacyjnych umiejscowionych poza terenem tej strefy. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 3 grudnia 2013 r. Znak: IBPBI/1/415-954/13/KB, IBPBI/1/415-955/13/KB wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 13 grudnia 2013 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej, prowadzącej w specjalnej strefie ekonomicznej działalność produkcyjną w zakresie produkcji obrzeży i profili meblowych w ramach inwestycji w tej strefie. Jako formę prowadzenia działalności wspólnicy wybrali spółkę komandytowo-akcyjną (dalej: „spółka”). Komplementariuszem ww. spółki jest spółka z o.o. Spółka przewiduje wprowadzenie modyfikacji w zakresie organizacji prowadzonej działalności, tj. rozważa prowadzenie części dystrybucji towarów (produktów) wyprodukowanych w strefie za pośrednictwem składów konsygnacyjnych ulokowanych poza obszarem strefy.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 10 grudnia 2013 r., wskazano, że:

 • spółka komandytowo-akcyjna uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej 16 grudnia 2009 r.,
 • ww. zezwolenie zostało zmienione decyzją z 8 grudnia 2011 r. na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 16 ust. 4-6 i art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych,
 • Wnioskodawca, jako formę opodatkowania dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej stosuje tzw. podatek liniowy, ale rozważa przejście w 2014 r. na skalę podatkową,
 • działalnością objętą zezwoleniem strefowym udzielonym spółce jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie określonym według Polskiej Klasyfikacji Działalności Głównego Urzędu Statystycznego (wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. Dz.U. Nr 251, poz. 1885) jako Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – sekcja C, dział 22, grupa 22.2, klasa 22.29, podklasa 22.29.Z.
W związku z powyższym zadano pytania:
 1. Czy dochody uzyskiwane ze sprzedaży towarów wyprodukowanych przez spółkę w strefie zgodnie z zezwoleniem, dokonywanej za pośrednictwem składów konsygnacyjnych ulokowanych poza obszarem strefy wolne są od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (winno być fizycznych), tj. korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy koszty związane z prowadzeniem składów konsygnacyjnych oraz dystrybucją za ich pośrednictwem towarów wyprodukowanych na terenie strefy, zgodnie z zezwoleniem, stanowią koszty uzyskania przychodu związane z przychodem wynikającym ze sprzedaży towarów za pośrednictwem tego składu...

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 63a (winno być art. 21 ust. 1 pkt 63a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „Ustawa PIT”), wolne od podatku dochodowego są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5c, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Zgodnie z art. 21 ust. 5a ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 274 ze zm.), specjalną strefą ekonomiczną jest wyodrębniona zgodnie z przepisami ustawy, niezamieszkała część terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której terenie może być prowadzona działalność gospodarcza na zasadach określonych ustawą.

W ocenie Wnioskodawcy, dochody uzyskiwane z dystrybucji towarów wyprodukowanych w strefie za pośrednictwem składów konsygnacyjnych umiejscowionych poza obszarem strefy winny być objęte zwolnieniem przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 63a Ustawy PIT. Samo prowadzenie sprzedaży towarów strefowych za pośrednictwem składów konsygnacyjnych poza strefą nie stanowi przesłanki pozbawienia tych towarów charakteru towaru strefowego. Towary wytwarzane są w strefie zgodnie z treścią zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, zaś przedmiotem działalności jest produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych. Z działalnością gospodarczą spółki, tj. działalnością produkcyjną, związana jest sprzedaż wyprodukowanych towarów realizowana za pośrednictwem sieci dystrybucji. Niemniej jednak sprzedaż wyprodukowanych przez spółkę towarów stanowi normalne i logiczne następstwo działalności produkcyjnej, jest więc jedynie elementem działalności pełniącym wtórną i pomocniczą rolę dla głównej działalności spółki. Działalność gospodarcza spółki jest działalnością produkcyjną, zaś dystrybucja towarów pozostaje nieodzownym funkcjonalnie powiązanym elementem działalności prowadzonej w strefie, ma umożliwiać potencjalnym klientom dokonanie zakupu towarów wyprodukowanych przez spółkę. Działalnością gospodarczą w modelu działalności spółki jest więc produkcja towarów strefowych. Działalność ta jest źródłem dochodów uzyskiwanych przez spółkę wobec tego ta właśnie działalność (działalność produkcyjna) powinna stanowić przedmiot oceny w kontekście możliwości objęcia dochodów z niej uzyskiwanych zwolnieniem przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 63a Ustawy PIT.

Mając powyższe na uwadze zdaniem Wnioskodawcy, w świetle faktu, że sprzedaż towarów ma charakter pomocniczy, a w istocie stanowi element składowy głównej działalności spółki, tj. produkcji towarów, przyjąć należy, że sprzedaż towarów wyprodukowanych w strefie, przez składy konsygnacyjne ulokowane poza obszarem strefy, winna być kwalifikowana jako działalność gospodarcza prowadzona na terenie strefy. W konsekwencji dochody uzyskiwane z takiej działalności, zdaniem Wnioskodawcy, korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 63a Ustawy PIT.

Ad. 2

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Zachowując argumentację poczynioną na gruncie pytania nr 1, zdaniem Wnioskodawcy, wydatki poczynione na prowadzenie składów konsygnacyjnych oraz organizowanie za ich pośrednictwem dystrybucji towarów wyprodukowanych przez spółkę na terenie strefy stanowią koszty uzyskania przychodu wynikające z działalności strefowej. Przyjęcie, iż działalność polegająca na sprzedaży produktów strefowych za pośrednictwem składów konsygnacyjnych ulokowanych poza strefą stanowi (zgodnie z przedstawionym wyżej stanowiskiem) działalność gospodarczą na terenie strefy determinuje potrzebę przyjęcia, że wydatki poczynione w celu uzyskania przychodów z takiej działalności stanowią koszty uzyskania przychodu osiąganego na terenie strefy. W związku z tym wydatki związane z prowadzeniem składów konsygnacyjnych oraz organizowanie za ich pośrednictwem dystrybucji towarów strefowych stanowiące koszty winny być kwalifikowane, jako koszty uzyskania przychodu z działalności strefowej.

Na potwierdzenie powyższych stanowisk Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne Znak: ITPB1/415-1089/12/MR, IBPBI/2/423-741/10/AP, IBPBI/2/423-1510/12/AK, ILPB3/423-362/11-2/MM, ILPB3/423-118/10-2/MM, ILPB3/423-265/09-6/ŁM, IPPB1/415-432/08/2/EC oraz ILPB3/423-265/09/6/ŁM.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Powyższy przepisy ustanawia generalną zasadę opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodnie z którą opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkie uzyskane przez podatnika w danym roku korzyści majątkowe, z wyjątkiem tych, które na mocy ustawy wyłączone zostały z tego opodatkowania (np. poprzez wprowadzenie ustawowego zwolnienia z opodatkowania, czy też zaniechanie poboru podatku). Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 63a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5c, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy (art. 21 ust. 5a ww. ustawy).

W myśl natomiast art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 274 ze zm.), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, zwane dalej "zezwoleniem" (art. 16 ust. 1 ww. ustawy). Zgodnie natomiast z art. 16 ust. 2 ww. ustawy, zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej (...).

Z powyższych przepisów wynika, że zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają dochody uzyskiwane przez podatników wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie tej strefy, tj. przychód uzyskany z tej działalności, pomniejszony o koszty jego uzyskania. Przy czym, w przypadku gdy przedmiotem działalności określonej w ww. zezwoleniu jest prowadzona przez podatnika działalność produkcyjna, dochodem z tej działalności jest w istocie dochód z odpłatnego zbycia wyrobów wytworzonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, określonych w zezwoleniu, tj. dochód ze sprzedaży tzw. „wyrobów strefowych”. O wyrobie strefowym można mówić w przypadku, gdy został on wytworzony na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, a jego produkcja objęta jest zakresem posiadanego przez podatnika zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie strefy.

Przy czym, sprzedaż efektów produkcji prowadzonej przez podatnika na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie posiadanego zezwolenia prowadzona za pośrednictwem punktów sprzedaży (sklepów, czy też magazynów) usytuowanych poza obszarem specjalnej strefy ekonomicznej, nie pozbawia wytworzonych wyrobów charakteru wyrobów strefowych.

Skład konsygnacyjny jest konstrukcją biznesową stosowaną w wielu krajach Unii Europejskiej, ułatwiającą obrót towarem z zagranicznymi kontrahentami. Rozwiązanie to polega przede wszystkim na tym, że dostawca – zwykle producent towarów – wywozi towary do zlokalizowanego w innym kraju magazynu, skąd są pobierane zgodnie z zapotrzebowaniem przez nabywcę, który wykorzystuje je w procesie produkcyjnym. Ten model sprzedaży umożliwia realizowanie dostaw zgodnie z tzw. zasadą just-in-time, czyli w momencie, kiedy istnieje konkretne zapotrzebowanie na dany towar. Cechą charakterystyczną powyższego rozwiązania jest możliwość pobierania towarów wyłącznie przez jednego odbiorcę, a dostawa tych towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania nimi jak właściciel) następuje w momencie pobrania tych towarów przez odbiorcę (nabywcę), który dopiero w tym momencie staje się ich właścicielem w znaczeniu cywilnoprawnym.

Zauważyć także należy, że zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Powyższe oznacza, że podstawowym kryterium kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest cel w jakim zostały one poniesione. W przypadku kosztów związanych dystrybucją i sprzedażą wyrobów wyprodukowanych na terenie strefy, należy uznać, że dotyczą one ściśle przychodów osiąganych z działalności prowadzonej na terenie strefy. Stanowią zatem koszty działalności „strefowej”, z której dochody (co do zasady) są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego (akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej), która prowadzi działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, na podstawie stosownego zezwolenia z 16 grudnia 2009 r. Ww. zezwoleniem objęta jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa związana z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych. W ramach inwestycji na terenie strefy, spółka produkuje obrzeża i profile meblowe. Spółka zamierza sprzedawać swoje wyroby za pośrednictwem składów konsygnacyjnych ulokowanych poza obszarem strefy.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że prowadzenie sprzedaży (dystrybucji) produktów wytworzonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej za pośrednictwem placówek ulokowanych poza terenem tej strefy, nie pozbawi ich charakteru wyrobów strefowych. W konsekwencji zarówno przychody z tej sprzedaży, jak i koszty z nią związane (dotyczące prowadzenia składów konsygnacyjnych oraz dystrybucji za ich pośrednictwem ww. wyrobów) będą stanowić przychody i koszty działalności strefowej. Tym samym sprzedaż prowadzona w ww. formie nie ma wpływu na możliwość korzystania przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych ze zwolnienia dochodów uzyskanych ze sprzedaży tych produktów (jako dochodów uzyskanych z działalności strefowej).

Zauważyć jednak należy, że w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że jako formę opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej w 2013 r. stosuje tzw. podatek liniowy. Rozważa dopiero przejście na opodatkowanie tych dochodów według skali podatkowej od 2014 r.

Wskazać zatem należy, że w odniesieniu do osób fizycznych uzyskujących dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, możliwość zwolnienia tych dochodów z opodatkowania podatkiem dochodowym uzależniona jest od formy opodatkowania dochodów wybranej przez podatnika. W myśl bowiem art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, poz. 1956), podatnikom opodatkowanym w sposób określony w art. 30c ustawy wymienionej w art. 1 (tzw. podatkiem liniowym) nie przysługuje prawo do dokonywania odliczeń i zwolnień od dochodu oraz od podatku obliczonych na zasadach określonych w art. 30c ustawy wymienionej w art. 1, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 36 i 63a ustawy wymienionej w art. 1. Tym samym, dochody podatników, którzy wybiorą formę opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej określoną w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. „podatek liniowy”), uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie stosownego zezwolenia, nie korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z ww. zwolnienia mogą natomiast (co do zasady) korzystać podatnicy, którzy opodatkowują dochody z prowadzonej działalności gospodarczej według skali podatkowej.

Oznacza to, że w sytuacji, w której Wnioskodawca stosuje formę opodatkowania w postaci „podatku liniowego”, jego dochody uzyskane z uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej (nawet jeśli będą one pochodzić z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej), z uwagi na stosowaną formę opodatkowania, nie mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. W takiej sytuacji bez znaczenia pozostanie fakt, że sprzedaż wyrobów wytworzonych przez spółkę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej prowadzona za pośrednictwem składów konsygnacyjnych nie pozbawia dochodów uzyskanych z tej sprzedaży, charakteru dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Z uwagi na powyższe, stanowisko Wnioskodawcy w stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania niniejszej interpretacji (tj. 23 grudnia 2013 r.), z uwagi na stosowaną przez niego w 2013 r. formę opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej należało uznać za nieprawidłowe.

Jednocześnie zauważyć należy, że na możliwość zastosowania przez Wnioskodawcę ww. zwolnienia nie będzie miała także wpływu ewentualna zmiana od 2014 r. formy opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej (z „podatku liniowego” na „zasady ogólne”). Zauważyć bowiem należy, że z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie ustawa z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. poz. 1387). Na mocy przepisów tej ustawy, co do zasady, od 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne będą samodzielnymi, odrębnymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. W myśl bowiem art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W konsekwencji to spółka (jako odrębny od wspólników podatnik podatku dochodowego prowadzący działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej), a nie jej wspólnicy będzie mogła (w granicach wyznaczonych przepisami ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) ewentualnie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania tych dochodów. Natomiast akcjonariusz tej spółki będący osobą fizyczną, z tytułu uczestnictwa w tej spółce będzie uzyskiwał przychody z kapitałów pieniężnych, a nie ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Zgodnie bowiem z art. 5a pkt 28 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., ilekroć w ustawie jest mowa o spółce oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl art. 5a pkt 29 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o udziale (akcji) oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, o której mowa w pkt 28 lit. c i d. Natomiast art. 5a pkt 31 tej ustawy stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o udziale w zyskach osób prawnych – oznacza to również udział w zyskach spółek, o których mowa w pkt 28 lit. c i d. Stosownie natomiast do art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, przychodami z kapitałów pieniężnych są m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce lub spółdzielni (...). Tym samym, od 1 stycznia 2014 r. dywidenda otrzymywana przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej będzie stanowić przychód z kapitałów pieniężnych, opodatkowany zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym, na zasadach określonych w art. 30a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do dywidendy tej, jako do przychodu uzyskanego z udziału w zysku spółki (podatnika podatku dochodowego od osób prawnych), a nie z działalności prowadzonej przez podatnika na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, nie będzie już miało zastosowania zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe oznacza, że także w odniesieniu do stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.