IBPBI-1-3/4510-311/15/WLK | Interpretacja indywidualna

Czy przychody, koszty oraz wynik uzyskany na transakcji dotyczącej poręczenia bankowego dla kredytów obrotowych będzie przychodem, kosztem i wynikiem działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, tj. podlegającym zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?
IBPBI-1-3/4510-311/15/WLKinterpretacja indywidualna
 1. poręczenie
 2. specjalna strefa ekonomiczna
 3. zezwolenie
 4. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 6 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 21 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia:

 • czy koszty poniesione w związku z otrzymaniem poręczeń bankowych w celu uzyskania kredytów bankowych na finansowanie działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej zgodnie z wymaganym zezwoleniem są kosztami związanymi z prowadzoną działalnością strefową, tj. podlegającą zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych - jest prawidłowe,
 • czy przychody uzyskiwane z tytułu udzielanych poręczeń bankowych innemu przedsiębiorstwu, powiązanemu kapitałowo, w celu uzyskania przez to przedsiębiorstwo kredytu bankowego, są objęte zwolnieniem w związku z prowadzoną działalnością na terenie specjalnej strefy ekonomicznej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy koszty poniesione w związku z otrzymaniem poręczeń bankowych w celu uzyskania kredytów bankowych na finansowanie działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej zgodnie z wymaganym zezwoleniem są kosztami związanymi z prowadzoną działalnością strefową, tj. podlegającą zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych oraz ustalenia czy przychody uzyskiwane z tytułu udzielanych poręczeń bankowych innemu przedsiębiorstwu, powiązanemu kapitałowo, w celu uzyskania przez to przedsiębiorstwo kredytu bankowego, są objęte zwolnieniem w związku z prowadzoną działalnością na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (zwany dalej „Spółką”) na podstawie udzielonego mu zezwolenia prowadzi działalność gospodarczą (produkcja i sprzedaż profili aluminiowych oraz detali z profili aluminiowych) na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zezwolenie zostało udzielone 18 listopada 2010 roku i dotyczy działalności gospodarczej na terenie strefy, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie strefy, określonych w następujących pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego:

-Sekcja C, Dział 24,

 • Klasa 24.42 – Aluminium
 • Klasa 24.53 - Usługi wykonywania odlewów z metali lekkich,

-Sekcja C, Dział 25,

 • Klasa 25.50 - Usługi kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali; usługi w zakresie metalurgii proszków,
 • Klasa 25.61 - Usługi obróbki metali i nakładania powłok na metale,
 • Klasa 25.62 - Usługi w zakresie obróbki mechanicznej elementów metalowych.

Spółka korzysta obecnie z przysługującego jej limitu pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust.1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do działalności strefowej.

Z uwagi na konieczność pozyskania kredytów bankowych obrotowych, które służą tylko i wyłącznie finansowaniu działalności operacyjnej spółki prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (wg. zezwolenia), a w szczególności finansowaniu zakupu surowca do produkcji profili aluminiowych oraz detali z profili aluminiowych, Spółka korzysta z poręczenia bankowego, udzielonego jej przez przedsiębiorstwo powiązane kapitałowo. Jednocześnie, sama udziela takiego samego poręczenia bankowego temu powiązanemu kapitałowo przedsiębiorstwu. Poręczenia te łącznie były jednym z podstawowych warunków banku o przyznaniu kredytów bankowych obrotowych. Za udzielenie poręczenia bankowego Spółka wystawia fakturę (przychód) i otrzymuje fakturę (koszt) za otrzymane poręczenie bankowe od przedsiębiorstwa powiązanego kapitałowo na warunkach cen rynkowych według wysokości opłat stosowanych w instytucjach finansowych niezależnych i niepowiązanych kapitałowo.

Jednocześnie Spółka nie prowadzi odrębnej działalności finansowej polegającej na udzielaniu poręczeń bankowych innym przedsiębiorstwom w celu osiągnięcia z tego tytułu zysku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychody, koszty oraz wynik uzyskany na transakcji dotyczącej poręczenia bankowego dla kredytów obrotowych będzie przychodem, kosztem i wynikiem działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, tj. podlegającym zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych...

Spółka stoi na stanowisku, że przychody, koszty oraz wynik uzyskany na transakcji dotyczącej poręczenia bankowego dla kredytów obrotowych będzie przychodem, kosztem i wynikiem działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Poręczenia bankowe należą do produktów z grupy instrumentów finansujących, polegających na jednoczesnym udzieleniu i otrzymaniu przez Spółkę poręczenia bankowego, która to transakcja zabezpiecza właściwą działalność operacyjną Spółki objętą zezwoleniem i nie stanowi odrębnego źródła przychodów oraz odrębnego źródła kosztów od tego, jakim jest działalność gospodarcza prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W konsekwencji przychody, koszty i wynik realizowany na tego typu transakcji (nadwyżka) przychodów nad kosztami lub też kosztów nad przychodami) jest wynikiem na działalności strefowej, tj. podlegającym zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, dochody uzyskane z działalności prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie zaś do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkość pomocy publicznej dla przedsiębiorcy dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Jednocześnie, art. 17 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Reasumując, zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych, co do zasady, odnosi się do dochodów z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu i jednocześnie prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Mając na uwadze powyższe, w opinii Spółki, wynik realizowany na transakcji związanej ze wzajemnym udzieleniem poręczenia bankowego jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ jest generowany w ramach działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Wynik ten, na tego rodzaju transakcjach, nie stanowi odrębnego źródła przychodów i odrębnego źródła kosztów tylko wpływa na wynik realizowany na działalności strefowej. Poręczenie bankowe jest instrumentem zabezpieczającym do działalności strefowej - dlatego też przychody i koszty w związku z nią wygenerowane stanowią element działalności strefowej. Przychody i koszty w tym przypadku są ściśle związane ze sobą powiązane i uzależnione od siebie tj. wystąpienie przychodu nie byłoby możliwe bez kosztu, gdyż poręczenia wzajemne były warunkiem uzyskania umowy kredytowej na kredyt dla spółki na zakup surowca aluminiowego.

Wynik ten dlatego też pozostaje w ścisłym związku z podstawowym zakresem działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, wspierając i uzależniając działalność główną objętą zezwoleniem. Bowiem, poręczony kredyt służy zabezpieczeniu pozycji finansowej Spółki tzn. kredytów bankowych obrotowych, które służą tylko i wyłącznie finansowaniu działalności operacyjnej spółki prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (wg. zezwolenia), a w szczególności, finansowaniu zakupu surowca do produkcji profili aluminiowych oraz detali z profili aluminiowych. Jednocześnie, aby uzyskać takie poręczenie strony musiały wzajemnie udzielić poręczenia bankowego wzajemnego, gdyż wymagał tego bank.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, wynik realizowany na tego rodzaju działalności pomocniczej w stosunku do właściwej działalności strefowej również wpływa na wynik zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Podobne stanowiska zostały zajęte w następujących interpretacjach indywidualnych:

-Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 grudnia 2010 r. (sygn. IBPBI/2/423-1168/10/AK), który stwierdził, że jeżeli zawarcie umów, których przedmiotem są instrumenty finansowe związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez Spółkę działalnością w strefie, przychody i koszty z tym związane generują dochód z działalności prowadzonej przez podatnika w strefie. Tym samym dochód ten w części, w jakiej związany jest z działalnością objętą zezwoleniem, może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.

Podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacjach z 16 października 2009 r. (sygn. ILPB3/423-567/09-2/ŁM), z 15 stycznia 2010 r. (sygn. ILPB3/423-951/092/HS) oraz z 8 listopada 2010 r. ( sygn. 1LPB3/423-678/10-2/MM);

-Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 grudnia 2009 r. nr ITPB3/423-542/09/AM, w której stwierdzono, że Transakcje zabezpieczające dokonywane przez Wnioskodawcę, jak wskazano we wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej, służą zabezpieczeniu jej wyniku finansowego. Jako, że w tym przypadku transakcje tego rodzaju nie stanowią odrębnej działalności tj. działalności finansowej, lecz ich celem jest zabezpieczenie dochodów z działalności podstawowej określonej w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, należy je wiązać z działalnością prowadzoną w strefie. Tym samym zyski powstałe w wyniku zawarcia transakcji zabezpieczających podlegają rozliczeniu na zasadach dotyczących dochodów uzyskiwanych z działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

-Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 kwietnia 2009 r. nr ILPB3/423-85/09-2/EK, w której stwierdzono Jeżeli więc zawarcie umów, których przedmiotem są pochodne instrumenty finansowe (kontrakty terminowe typu forward oraz opcje terminowe) związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez Spółkę działalnością w strefie, przychody i koszty z tym związane generują dochód z działalności prowadzonej przez podatnika w strefie. Tym samym dochód ten, w części, w jakiej związany jest działalnością objętą Zezwoleniem, będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

-Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 19 grudnia 2008 r. nr ILPB3/423-608/08-3/ŁM, w której stwierdzono Jeżeli więc zawarcie umów, których przedmiotem są pochodne instrumenty finansowe związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez spółkę działalnością w strefie, przychody i koszty z tym związane generują dochód z działalności prowadzonej przez podatnika w strefie.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 282), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie, do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. – dalej: „ustawa o pdop” , wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (...), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Równocześnie art. 17 ust. 4 ustawy o pdop stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy, na podstawie zezwolenia.

Aby w sposób jednoznaczny stwierdzić, że koszty ponoszone w celu uzyskania poręczeń bankowych, oraz przychody uzyskiwane z tytułu wystawienia poręczeń bankowych na rzecz innego przedsiębiorstwa, związane są z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie strefy w oparciu o zezwolenie czy też nie, należy dokonać oceny indywidualnego przypadku, w konkretnym stanie faktycznym.

Kredyty bankowe, jakie zaciąga Spółka, które wymagają poręczeń bankowych mogą mieć na celu zabezpieczenie czynności podejmowanych w ramach działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu, zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Natomiast przychody uzyskiwane od innych przedsiębiorstw z tytułu poręczeń bankowych, stanową odrębną działalność finansową (niewymienioną w posiadanym przez Spółkę zezwoleniu) a zatem niekorzystającą ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W przypadku więc, gdy podatnicy uzyskują jednocześnie przychody, z których dochód podlega opodatkowaniu i przychody, z których dochód jest wolny od podatku, zobowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów, tak aby możliwe było prawidłowe ustalenie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym i dochodu wolnego od podatku.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o pdop, podatnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m. Odrębnymi przepisami, do których odsyła przytoczony wyżej przepis art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).

Mając powyższe na uwadze konieczne jest prowadzenie ksiąg rachunkowych w taki sposób, aby możliwe było precyzyjne rozdzielenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów związanych z działalnością prowadzoną w ramach przysługującego zwolnienia od pozostałej działalności.

Reasumując, jeżeli Spółka ponosi koszty związane z otrzymaniem poręczeń bankowych udzielanych w związku z koniecznością pozyskania kredytów bankowych, służących wyłącznie działalności, z której dochód jest zwolniony z opodatkowania, to koszty te mogą zostać zaliczone do działalności zwolnionej, a zatem wpływają na dochód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy. W tej części stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Natomiast przychody uzyskiwane z tytułu udzielenia poręczeń bankowych, na rzecz innych przedsiębiorstw nie stanowią przychodu z działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia (działalność tego rodzaju nie została wymieniona w posiadanym przez Spółkę zezwoleniu), nie podlegają więc zaliczeniu do przychodów strefowych, a zatem dochody z tego tytułu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W tej części stanowisko Spółki jest zatem nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.