IBPB-1-3/4510-734/15/APO | Interpretacja indywidualna

Ustalenie, czy Spółka może kwalifikować do „kosztów strefowych” wydatki, dotyczące zakupu Materiałów oraz usług częściowej obróbki, modyfikacji bądź ulepszeń urządzeń elektronicznych, od dostawców spoza SSE, a tym samym, czy przychód (dochód) z późniejszej odsprzedaży tych urządzeń, będzie korzystał w całości ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
IBPB-1-3/4510-734/15/APOinterpretacja indywidualna
 1. pomoc
 2. pomoc publiczna
 3. specjalna strefa ekonomiczna
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 7 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 18 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy Spółka może kwalifikować do „kosztów strefowych” wydatki, dotyczące zakupu Materiałów oraz usług częściowej obróbki, modyfikacji bądź ulepszeń urządzeń elektronicznych, od dostawców spoza SSE, a tym samym, czy przychód (dochód) z późniejszej odsprzedaży tych urządzeń, będzie korzystał w całości ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy Spółka może kwalifikować do „kosztów strefowych” wydatki, dotyczące zakupu Materiałów oraz usług częściowej obróbki, modyfikacji bądź ulepszeń urządzeń elektronicznych, od dostawców spoza SSE, a tym samym, czy przychód (dochód) z późniejszej odsprzedaży tych urządzeń, będzie korzystał w całości ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również: „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie tworzenia oraz dostawy nowoczesnych rozwiązań informatycznych (m.in. oprogramowanie, narzędzia informatyczne, usługi przechowywania danych) na rzecz kontrahentów działających zarówno na „wolnym rynku”, jak również w sferze publicznej. Spółka ma siedzibę oraz prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej jako: „SSE” bądź „Strefa”), a także poprzez Oddziały zlokalizowane poza nią. Spółka posiada aktualnie trzy Zezwolenia na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (dalej: „Zezwolenia”, bądź w liczbie pojedynczej: „Zezwolenie”). W związku z tym, że Spółka zrealizowała wymagane w Zezwoleniach warunki, tj. poniosła określone wydatki inwestycyjne oraz zatrudniła określoną liczbę pracowników, przychód (dochód), jaki osiąga z prowadzenia na

terenie SSE rodzajów działalności w nich zdefiniowanych jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym do odpowiedniej wysokości, określonej zgodnie z przepisami dotyczącymi SSE.

Działalność, jaką Spółka prowadzi w SSE na podstawie Zezwoleń, to przede wszystkim działalność w zakresie informatyki i działalność pokrewna, produkcja maszyn biurowych i komputerów, produkcja sprzętu i wyposażenia radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, projektowanie i montaż systemów sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi, jak również świadczenie usług informatycznych, usług telekomunikacyjnych, usług reprodukcji zapisanych nośników informacji oraz usług, dotyczących badań badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.

W przyszłości, Spółka ma zamiar wytwarzać urządzenia elektroniczne, których produkcja będzie się mieścić w zakresie działalności, jaką prowadzi na podstawie Zezwoleń. Urządzeniami tymi będą przede wszystkim urządzenia wykorzystujące nowoczesne technologie informatyczne (np. technologię Bluetooth, technologię nawigacji satelitarnej GPS), pozwalające na odbieranie sygnałów emitowanych przez inne urządzenia, bezprzewodowe łączenie się z siecią Internet, geolokalizację osób bądź rzeczy, przetwarzanie i gromadzenie informacji elektronicznych itp. W związku z planowaną produkcją ww. urządzeń elektronicznych, Spółka będzie zobligowana do zakupu niezbędnych materiałów produkcyjnych (tzw. wsad), półfabrykatów oraz innych komponentów (łącznie zwane dalej: „Materiałami”) jako „surowców” do produkcji tych urządzeń, od producentów lub dostawców spoza Strefy.

Konieczność nabywania tych Materiałów od dostawców spoza SSE wynikać będzie z poniższych przesłanek:

 1. Spółka nie jest (ani w przyszłości nie będzie) w stanie wytwarzać ich samodzielnie, ponieważ obiektywnie leży to poza jej możliwościami produkcyjnymi.
 2. Spółka, nawet mając techniczne możliwości wytwarzania niektórych z Materiałów, planuje je nabywać od podmiotów spoza Strefy, ponieważ ich wytwarzanie w jej własnym zakresie byłoby - z ekonomicznego punktu widzenia - zupełnie nieopłacalne (koszty wytworzenia takich Materiałów przewyższałyby kilkukrotnie koszty nabycia od podmiotu zewnętrznego, wyspecjalizowanego w ich produkcji).

Uzupełniająco, Wnioskodawca wskazuje, że zakup Materiałów będzie niezbędny dla rozpoczęcia zasadniczego procesu produkcyjnego, który będzie prowadzony w zakładzie Spółki zlokalizowanym na terenie Strefy i który będzie się odbywać w wykonywaniu działalności, o jakiej mowa w posiadanych Zezwoleniach.

Niezależnie od powyższego, będą mogły się zdarzyć również sytuacje, gdy Spółka, będąc wytwórcą urządzeń elektronicznych, o których mowa powyżej, będzie zlecać podmiotom spoza Strefy dokonywanie częściowej obróbki, modyfikacji bądź ulepszeń niektórych z nich. Również w tym przypadku, działanie Spółki będzie uwarunkowane dwiema kategoriami przyczyn - bądź Spółka będzie zobligowana zlecać dokonywanie obróbki, modyfikacji bądź ulepszeń niektórych urządzeń podmiotom spoza Strefy, ponieważ sama nie będzie mieć obiektywnych możliwości ich dokonywania, bądź będzie je zlecać, gdyż dokonywanie takich działań we własnym zakresie byłoby zupełnie nieopłacalne (koszty Spółki przewyższyłyby kilkukrotnie koszty nabycia usług wyspecjalizowanego w tym zakresie podmiotu spoza Strefy). Wnioskodawca wskazuje, że usługi, polegające na częściowej obróbce, modyfikacji bądź ulepszeniu niektórych z urządzeń, jakie planuje nabywać od pomiotów spoza Strefy, będą mieć wyłącznie subsydiarny (pomocniczy) charakter w stosunku do zasadniczego procesu produkcyjnego urządzeń, który będzie realizowany w zakładzie Spółki zlokalizowanym na terenie SSE.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy wydatki, jakie Spółka będzie ponosić na nabycie Materiałów (tj. materiałów produkcyjnych (wsadu), półfabrykatów, komponentów itp.) od dostawców spoza SSE - które po nabyciu będą wykorzystywane do produkcji ww. urządzeń elektronicznych, które Wnioskodawca ma zamiar produkować w przyszłości, w ramach działalności określonej w Zezwoleniach na prowadzenie działalności w SSE - mogą zostać uznane za „koszty strefowe”, a tym samym, czy przychód (dochód) z późniejszej odsprzedaży tych urządzeń, będzie korzystał w całości ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „UPDOP”)... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 2. Czy wydatki, jakie Spółka będzie ponosić na rzecz podmiotów spoza SSE - jako zapłata za dokonywanie usług częściowej obróbki, modyfikacji bądź ulepszeń urządzeń elektronicznych, które Spółka ma zamiar wytwarzać w przyszłości w ramach działalności określonej w Zezwoleniach na prowadzenie działalności w SSE - mogą zostać uznane za „koszty strefowe”, a tym samym czy przychód (dochód) związany z późniejszą sprzedażą tych urządzeń, będzie korzystał w całości ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 1.

W ocenie Spółki, koszty Materiałów nabywanych celem umożliwienia wytwarzania na terenie SSE przedmiotowych urządzeń, w ramach posiadanych Zezwoleń, powinny zostać potraktowane jako „koszty strefowe”, a tym samym przychód (dochód) związany z późniejszą sprzedażą tych urządzeń powinien w całości korzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z treścią ww. przepisu, wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 282, dalej jako: „uSSE”). Zwolnienie to przysługuje zatem podatnikowi z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy (art. 17 ust. 4 UPDOP). W myśl natomiast art. 16 ust. 1 uSSE, podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. Z treści art. 16 ust. 2 uSSE wynika, że zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej. Natomiast, art. 12 uSSE przewiduje, że dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 uSSE przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z zacytowanych powyżej regulacji wynika, że zwolnione od podatku dochodowego są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie odpowiedniego zezwolenia, w którym określa się m.in. przedmiot prowadzonej w strefie działalności gospodarczej. Aby zatem, dane dochody były zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, muszą zostać spełnione dwa warunki:

 1. dochody te muszą pochodzić z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
 2. rodzaj (przedmiot) działalności, z którego pochodzą dochody, musi zostać wskazany w zezwoleniu.

W odniesieniu do stanu faktycznego (winno być: zdarzenia przyszłego) przedstawionego w niniejszym wniosku należy zauważyć, że w odniesieniu do planowanej przez Spółkę w przyszłości produkcji opisanych na wstępie urządzeń elektronicznych, oba powyższe warunki zostaną spełnione. Należy bowiem zauważyć, że dochody, uzyskiwane przez Spółkę, będą pochodzić z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE i na podstawie uzyskanych przez Spółkę Zezwoleń. Okoliczności tej nie zmieni fakt, że Spółka, prowadząc działalność gospodarczą na terenie SSE, będzie dokonywać zakupu Materiałów od podmiotów spoza Strefy. Zakup Materiałów będzie bowiem stanowił jedynie pewien element (fazę) procesu produkcyjnego i w żaden sposób nie będzie przejawem prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej poza terenem SSE. Należy przyjąć, że wydatki, jakie Spółka poniesie na nabywanie Materiałów spoza SSE, powinny zostać uznane za „wydatki strefowe”, czyli wydatki służące uzyskiwaniu dochodu z prowadzenia działalności gospodarczej określonej w Zezwoleniach.

W ocenie Spółki, przyjęcie innego stanowiska byłoby nieuzasadnione. Analizując bowiem procesy produkcyjne w obecnych realiach życia gospodarczego, można zaobserwować ich wysoką specjalizację, która powoduje, że niezbędne staje się korzystanie z towarów bądź usług dostarczanych przez zewnętrzne, wyspecjalizowane podmioty. W chwili obecnej, nie sposób wyobrazić sobie, aby jakiś podmiot gospodarczy był w zupełności samowystarczalny i w pełni niezależny od innych podmiotów. Oczywistym jest, że musi on nabywać chociażby media, takie jak prąd, gaz czy woda od wyspecjalizowanych dostawców tych mediów. Podobnie, również jest zobligowany do nabywania pewnych kategorii usług, takich jak wywóz śmieci, usługi ochrony mienia, usługi transportowe. Korzystanie z ww. mediów, usług dostarczanych przez inne, wyspecjalizowane podmioty jest niezbędne, bowiem - w odniesieniu do większości z nich - nie sposób ich wytwarzać samodzielnie (ze względu np. na konieczność dostępu do surowców, niezbędne koncesje czy zezwolenia, czy niezwykle skomplikowane procesy produkcyjne). Natomiast, jeśli nawet - teoretycznie - jakiś podmiot byłby w stanie zapewnić sobie część z nich, bez konieczności korzystania z pośrednictwa innych podmiotów, to koszty, jakie musiałby ponieść, byłyby nieproporcjonalnej wyższe niż koszty nabycia ich „na zewnątrz”, co sprawia, że byłoby to zupełnie nieopłacalne. Odniesienie powyższych uwag do sytuacji podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych oznacza konieczność korzystania z mediów, bądź niektórych usług od podmiotów spoza SSE.

W ocenie Wnioskodawcy, w taki sam sposób jak dostawę mediów i świadczenie usług opisanych powyżej, należy traktować przyszłe nabywanie przez Spółkę Materiałów. Będą one niezbędne do umożliwienia prowadzenia przez nią, na terenie SSE, działalności gospodarczej objętej zwolnieniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP, a jednocześnie Spółka nie jest w stanie produkować ich samodzielnie ze względów obiektywnych (faktyczny brak możliwości produkcji) bądź ekonomicznych (całkowita nieopłacalność), tak jak to opisano we wstępie niniejszego wniosku.

Niezależnie od powyższego, Spółka wskazuje również, że w jej ocenie, kwalifikacja wydatków na zakup Materiałów - jako kosztów uzyskania przychodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP - powinna zostać dokonana w oparciu o zasady ogólne, wynikające z art. 15 ust. 1 tej ustawy. W konsekwencji, do uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów (w tym przychodów zwolnionych), wystarczające jest wykazanie jego związku z przychodami, w tym odpowiednio z przychodami, które nie będą podlegać opodatkowaniu, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP. Należy bowiem uznać, że wydatki Spółki na nabywanie Materiałów od dostawców spoza SSE, będą ponoszone w celu uzyskania przychodu (dochodu), który będzie później korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie ww. przepisu. W efekcie powyższego, wydatki te należałoby zatem kwalifikować jako „koszty strefowe”.

Spółka wskazuje również, że w jej ocenie, w pojęciu „działalność gospodarcza prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej”, którym posługuje się ww. art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP, mieści się również wykonywanie czynności poza jej obrębem - w tym również zakup części potrzebnych do produkcji urządzeń, jeżeli są one nierozerwalnie i funkcjonalnie związane z działalnością wykonywaną na terenie Strefy, zgodnie z zezwoleniami otrzymanymi przez podmiot w niej działający. Zakup poza Strefą Materiałów niezbędnych do realizacji działalności „strefowej” nie zmienia ani charakteru prowadzonej przez Spółkę działalności (jest to nadal działalność produkcyjna prowadzona tylko i wyłącznie na terenie SSE), ani też nie zmienia charakteru przychodów uzyskanych ze sprzedaży urządzeń, jakie Spółka będzie wytwarzać na terenie Strefy - będą to przychody w całości zwolnione z opodatkowania, zgodnie z postanowieniami Zezwoleń.

Końcowo, Wnioskodawca wskazuje, że zaprezentowane przez niego stanowisko znajduje również odzwierciedlenie w treści interpretacji indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, jak też w orzecznictwie sądów administracyjnych. Tytułem przykładu wskazuje na:

 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 czerwca 2013 r., wydany w sprawie oznaczonej sygnaturą II FSK 2584/11, w którym Sąd ten - analizując podobny stan faktyczny - przedstawił następujący pogląd: produkt finalny pozostaje nadal strefowy, mimo że w części składa się z surowców wyprodukowanych poza specjalną strefą ekonomiczną,
 • niedawno wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach interpretację indywidualną z 18 sierpnia 2015 r., w sprawie oznaczonej IBPB-1-3/4510-73/15/APO, w której organ ten wyraził następujące stanowisko: uzyskane Zezwolenie obejmuje m.in. produkcję i sprzedaż wózków inwalidzkich oraz urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych. Zatem w sytuacji, gdy produkcja wskazanych wyrobów medycznych odbywa się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach posiadanego Zezwolenia, a komponenty niezbędne do wytworzenia tych wyrobów zostaną nabyte od podmiotów trzecich, dochód uzyskany z ich sprzedaży, będzie w całości korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, jako dochód uzyskany z działalności strefowej.

Poza powołanym wyrokiem i interpretacją, stanowisko takie zostało również wyrażone w następujących interpretacjach: interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 sierpnia 2011 r. oznaczonej IBPBI/1/423-34/11/KB, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 listopada 2012 r. oznaczonej IBPBI/2/423-1062/12/SD, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 stycznia 2014 r. oznaczonej IBPBI/2/423-1356/13/AP, jak również w orzecznictwie sądowym (tytułem przykładu wskazać można: wyrok WSA w Gliwicach z 4 listopada 2013 r. oznaczony sygnaturą I SA/Gl 799/13, wyrok WSA w Poznaniu z 5 marca 2013 r., oznaczony sygnaturą I SA/Po 960/12, wyrok NSA z 15 grudnia 2011 r. oznaczony sygnaturą II FSK 1139/10, wyrok WSA w Łodzi z 21 stycznia 2015 r. oznaczony sygnaturą I SA/Łd 1324/14.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 2.

W ocenie Spółki, wydatki związane z częściową obróbką, modyfikacjami bądź ulepszaniem urządzeń elektronicznych, które Spółka będzie w przyszłości produkować na podstawie posiadanych Zezwoleń na prowadzenie działalności w SSE, mogą zostać uznane za „koszty strefowe”, a tym samym przychód (dochód), związany z ich późniejszą sprzedażą powinien zostać w całości zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP.

Należy bowiem zauważyć – tak jak wskazano powyżej w uzasadnieniu stanowiska własnego do pytania nr 1 – że jeśli Spółka będzie nabywać usługi od podmiotów spoza SSE (w tym przypadku chodzi o usługi polegające na dokonywaniu obróbki, modyfikacji bądź zmian wyprodukowanych przez Spółkę urządzeń elektronicznych), to nie zmienia to faktu, że wydatki z tym związane stanowią koszty strefowe. Wydatki te należy bowiem kwalifikować na normalnych zasadach, a więc jako wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu, w tym przypadku w celu uzyskania przychodu (dochodu) zwolnionego z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP.

Na uzasadnienie powyższego stanowiska Wnioskodawca powołuje te same argumenty, co w uzasadnieniu własnego stanowiska do pytania nr 1.

Tytułem uzupełnienia Spółka wskazuje, że powyższe stanowisko znajduje oparcie wyrażone w interpretacji indywidualnej, wydanej w bardzo podobnej sprawie przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 15 stycznia 2014 r. oznaczonej: IBPBI/2/423-1356/13/AP, w której organ podatkowy stwierdził, że sam fakt wykorzystania w procesie produkcji usług podmiotów zewnętrznych zlokalizowanych poza terenem strefy nie może być utożsamiany z częściowym prowadzeniem działalności przez wnioskodawcę poza terenem strefy. Wydatki ponoszone na rzecz kooperantów pozastrefowych w związku z wytworzeniem produktu strefowego należy traktować jako koszty uzyskania przychodów, mające wpływ na dochód podlegający zwolnieniu z CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W myśl art. 7 ust. 2 updop, dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku (art. 7 ust. 3 pkt 1 updop).

Stosownie natomiast do art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Przy czym, w myśl art. 17 ust. 4 updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Stosownie do art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 282), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, zwane dalej „zezwoleniem” (art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy, zezwolenie określa m.in. przedmiot oraz warunki działalności gospodarczej, która ma być prowadzona przez przedsiębiorcę na terenie strefy.

Z powyższych przepisów wynika, że zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych podlegają dochody podatników uzyskane wyłącznie z działalności poradzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jeżeli rodzaj działalności, z której dochody te są uzyskiwane, został wskazany w zezwoleniu na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Nie podlegają zatem zwolnieniu z opodatkowania tym podatkiem dochody uzyskane z działalności innej, niż działalność wskazana w ww. zezwoleniu, nawet jeśli jest ona wykonywana na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jak również dochody uzyskane z działalności, która wykonywana jest poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie tworzenia oraz dostawy nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Spółka ma siedzibę oraz prowadzi działalność na terenie SSE, a także poprzez Oddziały zlokalizowane poza nią. Spółka posiada aktualnie trzy Zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE. W przyszłości, Spółka ma zamiar wytwarzać urządzenia elektroniczne, których produkcja będzie się mieścić w zakresie działalności, jaką prowadzi na podstawie Zezwoleń. W związku z planowaną produkcją ww. urządzeń elektronicznych, Spółka będzie zobligowana do zakupu niezbędnych materiałów produkcyjnych (tzw. wsad), półfabrykatów oraz innych komponentów jako „surowców” do produkcji tych urządzeń, od producentów lub dostawców spoza Strefy. Zakup Materiałów będzie niezbędny dla rozpoczęcia zasadniczego procesu produkcyjnego, który będzie prowadzony w zakładzie Spółki, zlokalizowanym na terenie Strefy i który będzie się odbywać w wykonywaniu działalności, o jakiej mowa w posiadanych Zezwoleniach. Ponadto, będą mogły zdarzyć się sytuacje, gdy Spółka, będąc wytwórcą ww. urządzeń elektronicznych, będzie zlecać podmiotom spoza Strefy dokonywanie częściowej obróbki, modyfikacji bądź ulepszeń niektórych z nich. Usługi te, Spółka planuje nabywać od pomiotów spoza Strefy i będą one miały wyłącznie subsydiarny (pomocniczy) charakter w stosunku do zasadniczego procesu produkcyjnego urządzeń, który będzie realizowany w zakładzie Spółki zlokalizowanym na terenie SSE.

W świetle powyższych przepisów oraz w oparciu o przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy produkcja urządzeń elektronicznych odbywa się na terenie SSE w ramach posiadanego przez Spółkę Zezwolenia, a materiały produkcyjne, półfabrykaty i komponenty, niezbędne do wytworzenia tych urządzeń, zostaną nabyte od producentów lub dostawców spoza SSE, przychód (dochód) uzyskany z ich sprzedaży, będzie w całości korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, jako przychód (dochód) uzyskany z działalności strefowej.

Natomiast, w sytuacji, nabywania przez Wnioskodawcę wskazanych usług, od podmiotów spoza Strefy stwierdzić należy, że jeżeli czynności wykonywane przez te podmioty, stanowią jedną z faz produkcji produkowanych i sprzedawanych przez Spółkę urządzeń elektronicznych, a produkcja i sprzedaż tych urządzeń będzie się mieścić w zakresie PKWiU, określonych w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, to przychód (dochód) uzyskany z ich sprzedaży w części odpowiadającej fazie kontraktu realizowanej przez podwykonawców, jako dochód uzyskany z działalności strefowej, będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Sam fakt wykorzystywania w procesie produkcji usług podmiotów zewnętrznych, zlokalizowanych poza terenem Strefy, nie może być bowiem utożsamiany z częściowym prowadzeniem działalności przez Wnioskodawcę poza terenem SSE.

Pamiętać przy tym należy, że wydatki ponoszone na zakup zarówno materiałów, jak i wskazanych usług, od podmiotów spoza Strefy, jako wydatki ponoszone w związku z wytworzeniem produktu, z którego sprzedaży dochód jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, nie stanowią podatkowych kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 updop, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się:

 • przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku,
 • kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w pkt 1 i 2, przy czym w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład uwzględnia się koszty uzyskania przychodów wymienionych w art. 21, jeżeli przychody te zostały uwzględnione przez podatnika przy ustalaniu dochodu przypadającego na zagraniczny zakład.

Reasumując stwierdzić należy, że wydatki, jakie Spółka będzie ponosić na nabycie materiałów produkcyjnych, półfabrykatów i komponentów, służących do produkcji urządzeń elektronicznych oraz wydatki na nabycie usług częściowej obróbki, modyfikacji bądź ulepszeń tych urządzeń, od dostawców spoza SSE, mogą zostać uznane za „koszty strefowe”, a tym samym, przychód (dochód) ze sprzedaży tych urządzeń, będzie korzystał w całości ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop.

Stanowisko Spółki należy zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.