IBPB-1-3/4510-73/15/APO | Interpretacja indywidualna

Możliwość zwolnienia z opodatkowania całości dochodów uzyskanych ze sprzedaży wyrobów medycznych, w przypadku, gdy całość produkcji odbywa się na terenie SSE, natomiast półwyroby do produkcji zostały zakupione poza SSE.
IBPB-1-3/4510-73/15/APOinterpretacja indywidualna
 1. pomoc publiczna
 2. specjalna strefa ekonomiczna
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 8 maja 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 19 maja 2015 r.), uzupełnionym 9 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania całości dochodów uzyskanych ze sprzedaży wyrobów medycznych, w przypadku, gdy całość produkcji odbywa się na terenie SSE, natomiast półwyroby do produkcji zostały zakupione poza SSE – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2015 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania całości dochodów uzyskanych ze sprzedaży wyrobów medycznych, w przypadku, gdy całość produkcji odbywa się na terenie SSE, natomiast półwyroby do produkcji zostały zakupione poza SSE. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 2 lipca 2015 r. Znak: IBPB-1-3/4510-73/15/APO wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 9 lipca 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również: „Spółka”) jest producentem sprzętu medycznego. Posiada zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie strefy ekonomicznej (dalej również: „SSE”) z 23 stycznia 2013 r.

Zezwolenie obejmuje produkcję, handel i działalność usługową w następującym zakresie:

 1. wyroby tekstylne, gdzie indziej niesklasyfikowane - sekcja C, klasa 13.99
 2. pozostałe wyroby z drewna; wyroby z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania - sekcja C, klasa 16.29
 3. pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych - sekcja C, klasa 22.29
 4. usługi kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali; usługi w zakresie metalurgii proszków - sekcja C, klasa 25.50
 5. usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych - sekcja C, klasa 25.62
 6. pozostałe gotowe wyroby metalowe, gdzie indziej niesklasyfikowane - sekcja C, klasa 25.99
 7. rowery i wózki inwalidzkie - sekcja C, klasa 30.92
 8. sprzęt sportowy - sekcja C, klasa 32.30
 9. gry i zabawki - sekcja C, klasa 32.40
 10. urządzenia, instrumenty i wyroby medyczne, włączając dentystyczne - sekcja C, klasa 32.50
 11. usługi w zakresie odzysku surowców z materiałów segregowanych; surowce wtórne - sekcja E, klasa 38.32
 12. usługi w zakresie badań i analiz technicznych - sekcja M, klasa 71.20
 13. usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

Spółka ma zamiar produkować między innymi pionizatory statyczno-dynamiczno-rehabilitacyjne oraz wózki rehabilitacyjne specjalne. Produkcja obu urządzeń ma się odbywać na terenie SSE. Projektowanie, produkcja i sprzedaż prowadzone są w oparciu o wdrożony system zarządzania jakością oparty o normę ISO 13485 „Wyroby medyczne. Systemy zarządzania jakością. Wymagania dla celów przepisów prawnych”. Określa ona wymagania, które mogą być stosowane przez organizacje do projektowania i prac rozwojowych, produkcji, instalowania i usług serwisowych wyrobów medycznych oraz projektowania, rozwoju i świadczenia związanych z tym usług. W związku z wdrożonym systemem Zarządzania jakością, produkcja urządzeń rehabilitacyjnych w Spółce, poprzedzana musi być zawsze długim procesem projektowym. Na podstawie zebranych wcześniej danych (informacja zwrotna z rynku, informacja o zapotrzebowaniu pochodząca od lekarzy rehabilitantów) tworzony jest wstępny projekt, do wykonania którego wykorzystywane są wdrożone zintegrowane systemy Autodesk Inventor Professional 2015 oraz Autodesk Vault Professional 2015. Projekt poddawany jest analizie, konsultacjom medycznym, a następnie przesyłany jest do wykonania prototypu. Prototyp, w pierwszej kolejności oceniany jest przez wykwalifikowanych pracowników Spółki, a następnie poddawany jest długotrwałym badaniom na oddziałach lub w ośrodkach rehabilitacji. Po badaniach, prototyp oraz wyniki badań poddawane są ocenie doświadczonych projektantów działu konstrukcyjnego współpracujących z zespołem, w skład którego wchodzą lekarze, fizjoterapeuci, handlowcy, specjaliści od marketingu i wzornictwa przemysłowego. Następnie, prototyp poddawany jest walidacji przez ten sam zespół. Jeżeli wyniki są niezadawalające, następuje powrót do poprzednich etapów - do momentu uzyskania pozytywnej oceny. Następnie, produkt poddawany jest szczegółowej analizie ryzyka w oparciu o obowiązującą normę zharmonizowaną PN-EN ISO 14971 „Wyroby medyczne. Zastosowania do zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych”. Na podstawie dokumentacji technicznej wykonywana jest seria próbna produktów. Produkty z serii próbnej również poddawane są badaniom na oddziałach lub w ośrodkach rehabilitacji. Po badaniach serii próbnej, wyniki badań poddawane są ocenie przez zespół doświadczonych projektantów działu konstrukcyjnego współpracujących z zespołem, w skład którego wchodzą lekarze, fizjoterapeuci, handlowcy, specjaliści od marketingu i wzornictwa przemysłowego. Stworzoną wcześniej dokumentację poddaje się analizie i zatwierdza. Na podstawie tej dokumentacji będzie prowadzona produkcja wyrobów medycznych oraz przeprowadzane będą w przyszłości zmiany w oparciu o informacje płynące z rynku. W związku z tym bardzo ważne są wysokie kwalifikacje inżynierów pracujących przy projektach, którzy skrupulatnie muszą przestrzegać procedur, które zostały specjalnie stworzone do prawidłowego przebiegu prac projektowych. Końcowym etapem jest badanie typu (jeżeli jest wymagane), certyfikacja i rejestracja wyrobu. Następnie, wystawiany jest dokument, potwierdzający zgodność z wymogami Dyrektywy Rady z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie wyrobów medycznych 93/42/EEC oraz zharmonizowanymi normami. Zatwierdzany jest on zawsze przez prezesa Spółki. Aby produkt stał się wyrobem medycznym, rejestruje się go w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jeżeli przedłożone do Urzędu dokumenty spełniają jego wymogi, rejestruje on produkt i wystawia jako potwierdzenie Świadectwo Rejestracji. Zakładana wysokość marży uzyskiwanej ze sprzedaży wyrobów wytwarzanych przez Spółkę na terenie SSE będzie się kształtować na poziomie około 80%.

Proces produkcji wózka rehabilitacyjnego specjalnego przebiegać będzie w następujący sposób: Na podstawie dostarczonej podwykonawcy dokumentacji technicznej, zlecane jest wykonanie detali oraz wstępny montaż podzespołów. Elementy i podzespoły przyjmowane są do magazynu Spółki na terenie SSE. Kontrola jakości dostaw przeprowadzana jest na podstawie dokumentacji. Produkcja tapicerki odbywać się będzie na terenie SSE, począwszy od rozkroju materiału, poprzez szycie, a kończąc na montażu i uzbrajaniu tapicerki w klamry, stalki, itp. Montaż gotowego produktu odbywać się będzie na terenie SSE z podzespołów i elementów dostarczonych przez dostawców oraz tapicerki wytworzonej lokalnie. Kontrola jakości wyrobów gotowych przeprowadzana jest na podstawie wyrobów gotowych. Produkt oznaczony jest zgodnie z PN-EN 1041 - „Informacja dostarczana przez producenta wraz z wyrobem medycznym”. Następnie pakowany jest w odpowiednie kartony. Kartony są oznaczone zgodnie z instrukcją etykietowania. Proces produkcji pionizatora statyczo-dynamiczno-rehabilitacyjnego przebiegać będzie w następujący sposób: Na podstawie dostarczonej podwykonawcy dokumentacji technicznej zlecane jest wykonanie detali oraz wstępny montaż podzespołów. Elementy i podzespoły przyjmowane są do magazynu Spółki na terenie SSE. Kontrola jakości dostaw przeprowadzana jest na podstawie dokumentacji. Montaż produktu odbywa się na terenie SSE z podzespołów i elementów dostarczonych przez dostawców spoza SSE. Kontrola jakości wyrobów gotowych przeprowadzana jest na podstawie wyrobów gotowych. Produkt oznaczony jest zgodnie z PN-EN 1041- „Informacja dostarczana przez producenta wraz z wyrobem medycznym”, a następnie pakowany jest w odpowiednie kartony. Kartony są oznaczone zgodnie z instrukcją etykietowania. Spółka dokonuje produkcji w oparciu o zapotrzebowanie rynku na produkty. Prace projektowe nad produktem nie kończą się jednak w momencie przekazania do produkcji. Informacje zwrotne z rynku niosą ze sobą bardzo dużo sugestii jak poprawić produkt, by był lepszy i by lepiej służył w rehabilitacji pacjentów oraz takie, które pomogą uniknąć incydentów medycznych. Informacje te są na bieżąco analizowane przez zespół projektowy i na ich podstawie produkty są stale ulepszane, a dokumentacja techniczna produktów stale jest modyfikowana. Podkreślenia wymaga, że część półproduktów np. kółka, łożyska, rury do konstrukcji wyrobów, podzespoły, pasy czy materiały, kupowane są poza SSE.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochód uzyskany ze sprzedaży urządzeń wielofunkcyjnych oraz wózków rehabilitacyjnych specjalnych, podlega w całości zwolnieniu od podatku dochodowego, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeśli całość produkcji odbywa się na terenie SSE, ale półwyroby do produkcji zostały zakupione poza SSE...

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „u.p.d.o.p.”), zwolnione z podatku dochodowego są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (dalej: „u.s.s.e.”). Jednak wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Skoro przepis art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p., zawiera odesłanie do art. 16 ust. 1 u.s.s.e., dotyczącego zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w konsekwencji uznać należy, że zakres zwolnienia uzależniony jest od treści konkretnego zezwolenia (wyrok NSA z 15 maja 2014 r., sygn. akt II FSK 1457/12). W art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p., brak jest definicji ustawowej pojęcia „działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej”, co rodzi liczne wątpliwości i trudności interpretacyjne. Zawarte w tym przepisie zwolnienie ma charakter przedmiotowy i odnosi się do dochodów uzyskanych z określonego źródła, tj. działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że działalność ta jest prowadzona w określonym miejscu i na podstawie stosownego zezwolenia, a więc w jego ramach i w granicach zakreślonych przedmiotem działalności gospodarczej ujętej w zezwoleniu. Innymi słowy, skoro analizowany przepis ustawy podatkowej zawiera odesłanie do art. 16 ust. 1 u.s.s.e., dotyczącego zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w konsekwencji uznać należy, że zakres zwolnienia uzależniony jest od treści konkretnego zezwolenia. Podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności:

 1. zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników;
 2. dokonania przez przedsiębiorcę na terenie strefy inwestycji o wartości przewyższającej określoną kwotę;
 3. terminu zakończenia inwestycji;
 4. maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji i 2-letnich kosztów kwalifikowanych pracy;
 5. usług: badawczo-rozwojowych, informatycznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych, centrów telefonicznych lub, gdy realizacja rozpoczętej inwestycji będzie wymagała zwiększenia terenu strefy o nie więcej niż 2 ha - w przypadku, gdy inwestycja będzie realizowana na gruntach stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż stanowiących własność zarządzającego, Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, związku komunalnego lub będących w użytkowaniu wieczystym zarządzającego.

Na gruncie przepisów u.p.d.o.p., przesłankami zastosowania zwolnienia przychodu od podatku dochodowego są:

 1. prowadzenie działalności na podstawie zezwolenia,
 2. prowadzenie działalności w zakresie objętym tym zezwoleniem,
 3. prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
 4. nie przekroczenie wielkości pomocy publicznej udzielanej zgodnie z odrębnymi przepisami,
 5. organizacyjne wydzielenie działalności prowadzonej w strefie i poza nią,
 6. określanie wielkości zwolnienia w oparciu o dane jednostki organizacyjnej - prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

W niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości, że Wnioskodawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej oraz będzie prowadzić działalność w zakresie objętym zezwoleniem i na terenie strefy. W sprawie zauważyć należy, że Spółka zakupuje poza SSE określone komponenty do produkcji urządzeń medycznych. We własnym zakresie nie jest w stanie wytworzyć np. rurek metalowych, śrub, wytoczyć kół, wytworzyć łożysk. Wnioskodawca nie trudni się bowiem produkcją rur metalowych czy śrub, a sprzętu medycznego, który musi być wytworzony z pewnych materiałów. Proces produkcji sprzętu medycznego rozpoczyna się z chwilą montowania elementu wózka inwalidzkiego i kończy po sprawdzeniu, czy został on wytworzony zgodnie z dokumentacją medyczną. Zakup części potrzebnych do produkcji wyrobów nie zmienia ani charakteru prowadzonej przez Spółkę działalności (jest to nadal działalność produkcyjna prowadzona tylko i wyłącznie na terenie SSE), ani też nie zmienia charakteru przychodów uzyskanych ze sprzedaży wyrobów wytwarzanych przez Spółkę na terenie strefy, jak i odpowiadającym im wydatków. Inna wykładnia przepisów prowadziłaby do absurdalnych wniosków, mianowicie tylko wyroby wyprodukowane w całości na terenie SSE korzystałyby ze zwolnienia. Inaczej mówiąc, podmiot działający na terenie SSE musiałby sam wydobywać boksyd, posiadać hutę, aby przetworzyć go w aluminium, produkować kauczuk, z którego następnie wytaczałby kółka gumowe do wózków, itp. Skoro przepisy u.p.d.o.p. odsyłają do u.s.s.e., a przedmiotem działalności Wnioskodawcy na terenie SSE ma być działalność produkcyjna i handlowa m.in. wózków inwalidzkich i wyrobów medycznych, to całość przychodów uzyskana ze sprzedaży takich wyrobów wyprodukowanych na terenie SSE, podlega zwolnieniu z podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. Należy bowiem mieć na uwadze, charakterystyczne cechy wyrobów medycznych, które muszą być odpowiednio wyprodukowane, tj. muszą posiadać odpowiednie detale prawidłowo zamontowane, a finalny produkt musi spełniać normy jakie wymagane są do tego typu wyrobów medycznych, co potwierdzone musi być Deklaracją Zgodności WE. Ponadto, produkty są zarejestrowane w URPLWMiPB, co nakłada na producenta odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne.

Spółka wskazuje również, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie:

 • Zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych podlegają nie tylko przychody i związane z nimi koszty uzyskania przychodów będące bezpośrednio wynikiem działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ale także przychody i koszty ich uzyskania z każdej innej działalności pomocniczej niezbędnej do jej prowadzenia, nawet jeśli jest ona wykonywana poza obszarem SSE (wyrok WSA w Gliwicach, sygn. akt I SA/Gl 799/13).
 • Produkt finalny pozostaje nadal strefowy, mimo że w części składa się z surowców wyprodukowanych poza specjalną strefą ekonomiczną (wyrok NSA z 17 czerwca 2013 r. sygn. akt II FSK 2584/11).

W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 stycznia 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-1356/13/AP, potwierdzono np., że: sam fakt wykorzystania w procesie produkcji usług podmiotów zewnętrznych zlokalizowanych poza terenem strefy nie może być utożsamiany z częściowym prowadzeniem działalności przez wnioskodawcę poza terenem strefy. Wydatki ponoszone na rzecz kooperantów pozastrefowych w związku z wytworzeniem produktu strefowego należy traktować jako koszty uzyskania przychodów, mające wpływ na dochód podlegający zwolnieniu z CIT.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, w pojęciu „działalność gospodarcza prowadzona na terenie strefy” mieści się również wykonywanie czynności poza jej obrębem - w tym również zakup części potrzebnych do produkcji wyrobów, jeżeli są one nierozerwalnie i funkcjonalnie związane z działalnością w niej zarejestrowaną. Zakup części potrzebnych do produkcji wyrobów nie zmienia ani charakteru prowadzonej przez Spółkę działalności (jest to nadal działalność produkcyjna prowadzona tylko i wyłącznie na terenie SSE), ani też nie zmienia charakteru przychodów uzyskanych ze sprzedaży wyrobów wytwarzanych przez Spółkę na terenie strefy, jak i odpowiadającym im wydatków. Jedynie, gdy dany rodzaj działalności nie jest wymieniony w zezwoleniu, a także gdy działalność nie jest działalnością pomocniczą, niezbędną do realizacji działalności gospodarczej wymienionej w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 282). Na mocy art. 12 tej ustawy, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie to stanowi pomoc publiczną, przy czym wielkość tej pomocy nie może przekroczyć jej maksymalnej wielkości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 4.

Podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z tej pomocy (art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o pdop”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych. Równocześnie art. 17 ust. 4 ustawy o pdop stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Tak więc warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej, prowadzonej w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu, przy czym działalność gospodarcza ma być prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że zwolnienie od podatku przysługuje wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z prowadzonej na terenie strefy działalności gospodarczej, określonej w zezwoleniu. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu. Podobnie w przypadku, gdy dany rodzaj działalności jest prowadzony poza terenem strefy, wówczas dochód z takiej działalności również nie będzie podlegał zwolnieniu.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie Zezwolenia z 23 stycznia 2013 r., które obejmuje produkcję, handel i działalność usługową w zakresie wyrobów objętych Zezwoleniem, w tym produkcję i sprzedaż pionizatorów statyczno-dynamiczno-rehabilitacyjnych oraz wózków rehabilitacyjnych specjalnych. Montaż gotowych wyrobów odbywać się będzie na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej z podzespołów i elementów dostarczonych przez dostawców.

W świetle powyższych przepisów oraz w oparciu o przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że uzyskane Zezwolenie obejmuje m.in. produkcję i sprzedaż wózków inwalidzkich oraz urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych. Zatem w sytuacji, gdy produkcja wskazanych wyrobów medycznych odbywa się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach posiadanego Zezwolenia, a komponenty niezbędne do wytworzenia tych wyrobów zostaną nabyte od podmiotów trzecich, dochód uzyskany z ich sprzedaży, będzie w całości korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, jako dochód uzyskany z działalności strefowej.

Zatem, stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

pomoc publiczna
IBPB-1-2/4510-104/15/JP | Interpretacja indywidualna

specjalna strefa ekonomiczna
IBPB-1-2/4510-81/15/MM | Interpretacja indywidualna

zwolnienia przedmiotowe
ILPB2/415-1200/14-2/JK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.