IBPB-1-3/4510-621/15/SK | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości prowadzenia przez Spółkę odrębnej ewidencji księgowej, majątkowej, kadrowej dla dochodów uzyskiwanych z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
IBPB-1-3/4510-621/15/SKinterpretacja indywidualna
  1. ewidencja
  2. specjalna strefa ekonomiczna
  3. zezwolenie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 listopada 2015 r., (data wpływu do tut. Biura 16 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości prowadzenia przez Spółkę odrębnej ewidencji księgowej, majątkowej, kadrowej dla dochodów uzyskiwanych z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości prowadzenia przez Spółkę odrębnej ewidencji księgowej, majątkowej, kadrowej dla dochodów uzyskiwanych z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka akcyjna (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i dystrybucji naturalnej wody źródlanej oraz wód smakowych. Spółka zamierza dokonać inwestycji na terenie „X” Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „SSE”) polegającej na wybudowaniu nowego zakładu produkcyjnego. W tym celu, Spółka złożyła ofertę na prowadzenie działalności w SSE i 18 stycznia 2011 r. otrzymała Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (decyzja z 18 stycznia 2011 r.). W związku z przedłużającym się procesem uruchomienia inwestycji, Spółka wystąpiła o przedłużenie terminów na realizację zobowiązań zawartych w Zezwoleniu i na podstawie decyzji Ministra Gospodarki z 16 marca 2015 r. termin na realizację zobowiązania dotyczącego wydatków inwestycyjnych oraz zatrudnienia pracowników został przedłużony do 31 grudnia 2016 r., a zobowiązanie dotyczące utrzymania poziomu zatrudnienia wygasa 31 grudnia 2021 r. W chwili obecnej, Spółka prowadzi proces inwestycji polegający na budowie nowego zakładu produkcyjnego.

Zezwolenie posiadane przez Spółkę na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE obejmuje działalność produkcyjną, handlową i usługową, w zakresie następujących wyrobów wytworzonych na terenie strefy:

  • 11.07 - napoje bezalkoholowe, wody mineralne i pozostałe wody butelkowe;
  • 52.10 - magazynowanie i przechowywanie towarów;
  • 52.24 - usługi przeładunku towarów,

według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego (rozporządzenie Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Kwalifikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. Nr 207 poz. 1293 ze zm.)

Jednocześnie, obok działalności prowadzonej na terenie SSE (i wymienionej w otrzymanym przez Spółkę Zezwoleniu) Wnioskodawca prowadzić także będzie działalność gospodarczą w zakresie produkcji wody poza strefą (w ramach zakładów produkcyjnych zlokalizowanych poza specjalnymi strefami ekonomicznymi), która to działalność podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych. Przy czym, do wytworzenia wyrobów na terenie SSE nie będą angażowane zakłady produkcyjne zlokalizowane poza strefą. Wyroby strefowe będą wytworzone w całości na terenie SSE. Natomiast, w zakresie administracji, księgowości, marketingu, sprzedaży, a także wszelkich procesów innych niż produkcyjne, zakład Spółki zlokalizowany w SSE obsługiwany będzie przez dotychczasowe jednostki organizacyjne Spółki zlokalizowane poza SSE (nie zostaną powołane w tym zakresie jednostki alokowane wyłącznie do prac na rzecz zakładu zlokalizowanego w SSE). Jednocześnie, Spółka nie planuje wydzielać zakładu produkcyjnego na terenie SSE do odrębnej jednostki organizacyjnej w ramach struktury wewnętrznej Spółki. W szczególności, nie planuje utworzyć z niego ani oddziału Spółki, ani zakładu samobilansującego się. Natomiast, Spółka prowadzić będzie dla tej działalności (jak też zresztą dla całej Spółki) ewidencje księgowe i narzędzia rachunkowe, które pozwolą na odrębne określenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów działalności strefowej, wyodrębnienie składników majątku trwałego działalności strefowej od majątku całej Spółki oraz pracowników związanych z działalnością strefową w stosunku do pracowników całej Spółki. Spółka nie posiada statusu małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika l do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym posiadanie przez Spółkę odpowiednich ewidencji księgowych i narzędzi rachunkowych pozwalających na wyodrębnienie wyniku podatkowego działalności w SSE, środków trwałych związanych z inwestycją w SSE oraz pracowników związanych z działalnością w SSE zrealizuje obowiązek wydzielenia organizacyjnego działalności prowadzonej na terenie strefy w rozumieniu § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 465, dalej: „Rozporządzenie SSE”)...

Zdaniem Wnioskodawcy, posiadanie przez Spółkę odpowiednich ewidencji księgowych i narzędzi rachunkowych pozwalających na wyodrębnienie wyniku podatkowego działalności w SSE, środków trwałych związanych z inwestycją w SSE oraz pracowników związanych z działalnością w SSE zrealizuje obowiązek wydzielenia organizacyjnego działalności prowadzonej na terenie strefy w rozumieniu § 5 ust. 5 Rozporządzenia SSE.

Z art. 17 ust. 1 pkt 34 i ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „UPDOP”), wynika, że wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy o SSE, przy czym zezwolenie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Zgodnie z art. 12 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 282, dalej: Ustawy o SSE), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie, zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia SSE, w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

Jednocześnie, ustawodawca nakładając obowiązek wydzielenia organizacyjnego działalności prowadzonej na obszarze strefy od działalności wykonywanej poza strefą, nie wskazuje formy prawnej, ani sposobu takiego wydzielenia. W § 5 ust. 5 Rozporządzenia SSE, ustawodawca wskazuje natomiast, że wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

W świetle zatem wykładni językowej i celowościowej uzasadniony jest wniosek, że istotą wydzielenia organizacyjnego działalności strefowej jest umożliwienie ustalenia wszelkich danych (w tym w szczególności danych finansowych, takich jak przychody i koszty) dotyczących działalności prowadzonej na terenie strefy, które są niezbędne do prawidłowego ustalenia wielkości zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych oraz dochodu podatkowego działalności strefowej. Ustawodawca celowo nie sprecyzował konkretnej formy, czy sposobu wydzielenia, gdyż istotny jest cel w postaci prawidłowego ustalenia wysokości dochodu zwolnionego (osiąganego na terenie strefy w ramach zezwolenia) oraz dochodu opodatkowanego (osiąganego poza strefą i zezwoleniem). W rezultacie, wydzielenie organizacyjne nie oznacza obowiązku utworzenia oddziału, czy innych prawnych form działalności samobilansujących się, wydzielonych z przedsiębiorcy strefowego, ale stworzenie narzędzi ewidencyjnych pozwalających na prawidłowe określenie dochodu strefowego i wielkości zwolnienia podatkowego. Obowiązkiem podatnika jest bowiem prawidłowe określenie wysokości dochodu podlegającego opodatkowaniu i dochodu zwolnionego z tego podatku, czego dokonuje się w oparciu o stosowane u danego podatnika narzędzia rachunkowe. Fakt, że podatnik stworzy odrębny oddział, inną jednostkę organizacyjną w ramach danego podmiotu lub zakład samobilansujący się nie ma wpływu na to, czy dochód z działalności strefowej i niestrefowej zostaną prawidłowo wyodrębnione. Nawet w przypadku istnienia odrębnej jednostki organizacyjnej w ramach danej spółki (danego przedsiębiorcy strefowego), w tym oddziału, nie gwarantuje to wyodrębnienia dochodów działalności strefowej i danych dotyczących kalkulacji wysokości zwolnienia podatkowego bez istnienia odpowiednich ewidencji i narzędzi księgowych.

Analiza ww. przepisów prowadzi zatem do wniosku, że ponieważ ustawodawca nie wymaga żadnej konkretnej formy prawnej wydzielenia organizacyjnego, a celem tego wyodrębnienia jest ustalenie prawidłowej wysokości przysługującego zwolnienia podatkowego oraz dochodu podatkowego działalności strefowej, należy uznać, że obowiązek wydzielenia działalności strefowej będzie spełniony wtedy, gdy obiektywnie możliwe będzie ustalenie danych dotyczących działalności strefowej, w oparciu o które możliwe będzie jednoznaczne określenie powyższych wartości, niezależnie od tego, czy analizowane wydzielenie organizacyjne przybierze pod względem prawnym postać odrębnego oddziału przedsiębiorcy, samodzielnie sporządzającego bilans, czy też jakąkolwiek inną formę, na przykład wyodrębnienia ewidencji księgowej jednostki strefowej prowadzącej działalność na obszarze SSE, bez wyodrębniania oddziału. Ustawodawca pozostawił podatnikom dowolność w wyborze metody wyodrębnienia organizacyjnego działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie zarówno w oficjalnym stanowisku Ministra Finansów, jak i w rozstrzygnięciach wydawanych w indywidualnych sprawach podatników. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z 31 października 2003 r. Znak: PB4/KGK-8214-2434-319/03 skierowanego do Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, które dotyczyło właśnie wyodrębnienia organizacyjnego, nie jest istotne, aby po wydzieleniu strefowa jednostka organizacyjna spełniała warunki uznania jej za oddział lub zakład. W opinii Ministerstwa Finansów, wydzielenie służące prawidłowemu ustaleniu dochodu zwolnionego polega na wyodrębnieniu rachunkowym (w tym majątkowym) oraz kadrowym.

W świetle powyższego, należy uznać, że wydzielenie organizacyjne jest dokonane jeżeli możliwe jest odpowiednie wyodrębnienie:

  • przychodów i kosztów (wydzielenie księgowe),
  • składników majątku trwałego (wydzielenie majątkowe),
  • pracowników związanych z działalnością strefową i pozastrefową (wydzielenie kadrowe).

Powyższe stanowisko powielił Minister Finansów również w odpowiedzi na interpelację nr 2267 z 10 maja 2006 r., wskazując, że w opinii Ministerstwa Finansów, w przypadku prowadzenia działalności również poza terenem danej strefy nie jest konieczne tworzenie wyodrębnionych oddziałów. Organizacyjne wyodrębnienie z osoby prawnej - prowadzącej działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jak i poza nią - jednostki, której wypracowany dochód korzysta ze zwolnienia podatkowego, służy przede wszystkim prawidłowemu ustaleniu dochodu podlegającego zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym oraz dochodu podlegającego opodatkowaniu. W związku z tym przedsiębiorca musi zapewnić, by na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych możliwe było ustalenie wysokości dochodu podlegającego zwolnieniu. A zatem wyodrębnienie organizacyjne służące prawidłowemu ustaleniu dochodu podlegającego zwolnieniu polega na wyodrębnieniu rachunkowym (w tym majątkowym) oraz kadrowym.

Powyższe podejście w swoich interpretacjach podatkowych potwierdzają także organy podatkowe. Wskazują one, że pomimo braku definicji „wydzielenia organizacyjnego” należy przyjąć, że konieczne jest prowadzenie ksiąg rachunkowych w taki sposób, aby możliwe było precyzyjne rozdzielenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów związanych z działalnością prowadzoną w strefie oraz działalnością poza terenem strefy, nie ma natomiast potrzeby tworzenia jednostki samobilansującej się (interpretacja z 6 sierpnia 2013 r. Znak: ILPB3/423-255/13-2/AO, interpretacja z 24 września 2010 r. Znak: IPPB3/423-480/10-4/MS). Organy wskazują zresztą wprost, że wystarczy aby księgi rachunkowe oraz odpowiednie ewidencje pozwalały na rozdzielenie dochodów pomiędzy działalność zwolnioną i opodatkowaną (interpretacja z 13 lutego 2012 r. Znak: IBPBI/1/415-156/12/KB).

Organy podatkowe potwierdzają prawidłowość stanowisk podatników, że ze względu na brak wskazania przez krajowego ustawodawcę sposobu lub formy wydzielenia organizacyjnego, podatnicy są uprawnieni do jego dokonania w dowolnej formie (interpretacja z 11 marca 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-1674/13/SD). Co więcej, w świetle stanowisk organów podatkowych wyodrębnienie organizacyjne może nastąpić m.in. poprzez analityczne wyodrębnienie przychodów i kosztów w księgach rachunkowych prowadzonych łącznie dla działalności w strefie i poza nią (interpretacja z 16 grudnia 2008 r. Znak: ILPB1/415-766/08-2/IM) lub prowadzenie odrębnych ewidencji dla działalności zwolnionej i opodatkowanej (interpretacja z 24 stycznia 2011 r. Znak: IBPBI/2/423-1451/10/SD; interpretacja z 20 grudnia 2010 r. Znak: IBPBI/2/423-1199/10/AK).

Podsumowując, w świetle § 5 ust. 5 Rozporządzenia SSE oraz stanowisk Ministra Finansów oraz organów podatkowych, wystarczającą formą wydzielenia organizacyjnego działalności prowadzonej na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej jest takie prowadzenie ewidencji księgowych i posiadanie takich narzędzi rachunkowych, które umożliwią dokładne określenie danych (przychodów i kosztów) związanych z działalnością prowadzoną na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej i działalnością prowadzoną poza strefą oraz danych koniecznych do obliczenia zwolnienia podatkowego, i nie jest wymagane w takim przypadku założenie przez Spółkę odrębnego pod względem prawnym oddziału lub innej jednostki organizacyjnej w ramach spółki powołanej w dokumentacji statutowej tej spółki (umowa spółki, regulaminy, etc). W konsekwencji należy uznać, że w analizowanym przypadku, warunek wyodrębnienia organizacyjnego działalności produkcyjnej prowadzonej przez Spółkę na terenie SSE o którym mowa w § 5 ust. 5 Rozporządzenia SSE, będzie spełniony w przypadku prowadzenia przez Spółkę odrębnych ewidencji zapewniających wydzielenie (wyodrębnienie) przychodów i kosztów uzyskania przychodów działalności strefowej, składników majątku trwałego działalności strefowej oraz pracowników związanych z działalnością strefową. W efekcie, wskazany sposób wydzielenia organizacyjnego pozwoli na osiągnięcie celu regulacji z § 5 ust. 5 Rozporządzenia SSE, tj. umożliwi jednoznaczne wyodrębnienie danych niezbędnych do ustalenia i weryfikacji wielkości zwolnienia z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP.

Wnioskodawca wskazuje ponadto, że jak wskazano powyżej, stanowisko Spółki zgodne jest z opiniami organów podatkowych oraz Ministra Finansów w analogicznych stanach faktycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.