IBPB-1-3/4510-504/15/AB | Interpretacja indywidualna

Czy przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci zabezpieczenia pożyczki będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
IBPB-1-3/4510-504/15/ABinterpretacja indywidualna
 1. specjalna strefa ekonomiczna
 2. zwolnienia przedmiotowe
 3. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 października 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 13 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „CIT”) i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą głównie na produkcji szerokiego asortymentu komponentów dla sektora motoryzacyjnego (kluczowym produktem są tłoki do silników spalinowych). Przedmiotową działalność, Spółka wykonuje na podstawie pięciu zezwoleń na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (dalej: „SSE”), tj. zezwolenia z 2010 r., dwóch zezwoleń z 2011 r., zezwolenia z 2013 r. oraz zezwolenia z 2014 r. (dalej łącznie: „Zezwolenia”).

W toku prowadzonej działalności gospodarczej została podjęta decyzja o zawarciu umowy o udzielenie linii pożyczkowej (dalej: „Pożyczka”) z bankiem z siedzibą w Niemczech (dalej: „Bank”). Stronami przedmiotowej umowy były Spółka, Bank oraz podmiot powiązany

z Wnioskodawcą (dalej: „F”). Zabezpieczeniem przedmiotowej umowy pożyczki zostały wyłącznie nieruchomości gruntowe, będące własnością F, w konsekwencji spółka powiązana pełniła rolę zarówno pożyczkobiorcy, jak również gwaranta Pożyczki. Równocześnie, Spółka pragnie podkreślić, że środki finansowe pochodzące z Pożyczki wykorzystywane były jedynie przez Spółkę (F nie korzystała z przedmiotowej linii pożyczkowej) w celu finansowania inwestycji oraz bieżącej działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń. Przedmiotowe środki pochodzące z pożyczki bezsprzecznie powiązane były z działalnością prowadzoną na podstawie Zezwoleń. W szczególności, środki pieniężne pochodzące z Pożyczki odnosiły się w całości do osiąganych przez Spółkę przychodów, podlegających zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.

Ponadto, mając na uwadze fakt, że Wnioskodawca, jako faktyczny beneficjent Pożyczki nie ponosił wydatków związanych z zabezpieczeniem Pożyczki oraz nie przedstawił innych aktywów na których Bank dokonał zastawu, Spółka, zgodnie z ugruntowaną linią interpretacyjną organów podatkowych oraz sądów administracyjnych, rozpoznała dla celów CIT przychód w związku z otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia z tytułu udzielonego przez F zabezpieczenia wykorzystanej Pożyczki. Wartość przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia rozpoznawana została w wysokości ceny rynkowej, którą Wnioskodawca musiałby zapłacić za uzyskanie zabezpieczenia Pożyczki (wartość została ustalona na podstawie otrzymanych ofert bankowych, dotyczących odpłatnego ustanowienia zabezpieczenia Pożyczki).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychód z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę nieodpłatnego świadczenia, w postaci nieodpłatnego zabezpieczenia Pożyczki przez F, będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT (do wysokości limitu pomocy publicznej, określonego na podstawie odrębnych przepisów)...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia, w postaci nieodpłatnego zabezpieczenia Pożyczki przez F, będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT (do wysokości limitu pomocy publicznej, określonego na podstawie odrębnych przepisów), jako przychód związany z działalnością prowadzoną w SSE na podstawie Zezwoleń.

Na wstępie Wnioskodawca wskazał, że kwestia kwalifikacji nieodpłatnie udzielonych zabezpieczeń (w literaturze przedmiotu zamiennie nazywanych także gwarancjami lub poręczeniami), kredytów/pożyczek stanowiła niegdyś źródło wątpliwości interpretacyjnych organów, podatkowych i sądów administracyjnych. Niemniej jednak, w ostatnim czasie, przedmiotowa kwestia interpretowana jest przez organy podatkowe jednolicie, tj. zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z 27 kwietnia 2012 r. Znak: DD5/033/2/DZQ/2012/DD-134), w której podniesiono, że (...) nieodpłatne udzielenie poręczenia nie jest zdarzeniem obojętnym gospodarczo zarówno dla podmiotu poręczającego, jak i podmiotu, którego zobowiązanie jest poręczeniem zabezpieczane. Udzielenie poręczenia skutkuje przyjęciem przez poręczającego finansowego ryzyka niewywiązania się dłużnika , ze swojego zobowiązania względem wierzyciela. Ryzyko to posiada określoną wartość, tj. cenę, którą uzyskujący poręczenie w normalnych warunkach rynkowych musiałby poręczycielowi zapłacić. Korzyść majątkowa po stronie otrzymującego poręczenie może natomiast polegać m.in. na zwiększeniu się jego zdolności kredytowej, uzyskaniu niższego oprocentowania kredytu (pożyczki), .czy też samej możliwości jego zaciągnięcia. (...) Ocena, czy korzyści beneficjenta mają konkretny wymiar finansowy, wymaga uwzględnienia ogółu dóbr i interesów oraz pozytywnych następstw, a także obciążeń wynikających z umowy poręczenia.

W opinii Wnioskodawcy, konkluzje poczynione przez Ministra Finansów w cytowanej interpretacji ogólnej mają także zastosowanie do przedstawionego stanu faktycznego Spółki. Nie ulega bowiem wątpliwości, że ryzyko niewywiązania się przez Wnioskodawcę (korzystającego ze środków finansowych w ramach Pożyczki) z zobowiązania względem Banku ponosi F, tj. podmiot będący gwarantem Pożyczki (zabezpieczenie w postaci nieruchomości gruntowej).

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że Spółka uzyskuje korzyść majątkową z tytułu zabezpieczenia Pożyczki, ustanowionego nieodpłatnie jedynie na gruntach będących własnością F. Przedmiotowe ryzyko zostało przez Spółkę wycenione w wartości rynkowej, na podstawie, otrzymanych ofert banków, dotyczących odpłatnego ustanowienia zabezpieczenia Pożyczki.

Równocześnie, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, za przychody uznaje się m.in. wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Wykładni cytowanego przepisu, w odniesieniu do otrzymania nieodpłatnego zabezpieczenia kredytu/pożyczki, dokonał Minister Finansów w powołanej interpretacji ogólnej, tj. (...) udzielenie spółce kapitałowej nieodpłatnego poręczenia przez jej udziałowca, bądź akcjonariusza (podmiot powiązany) stanowi dla tej spółki nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz skutkuje powstaniem przychodu z tego tytułu. Bez znaczenia dla stosowania ww. przepisu pozostaje okoliczność nieprowadzenia przez poręczyciela profesjonalnej działalności w zakresie świadczenia tego rodzaju usług finansowych.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca w pełni podzielając argumentację przedstawioną przez Ministra Finansów w interpretacji ogólnej z 27 kwietnia 2012 r. stoi na stanowisku, że fakt ustalenia zabezpieczenia Pożyczki, której faktycznym beneficjentem jest Spółka, wyłącznie na nieruchomościach gruntowych będących własnością F rodzi obowiązek rozpoznania po stronie Wnioskodawcy przychodu z tytułu otrzymanego nieodpłatnie świadczenia, którego wartość powinna zostać ustalona w wartościach rynkowych.

W związku z powyższym, należy również mieć na uwadze, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie stosownego zezwolenia z zastrzeżeniem, że wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej na podstawie odrębnych przepisów.

Mając na uwadze literalne brzmienie powołanego art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, dla właściwej kwalifikacji przychodu z tytułu nieodpłatnie udzielonego zabezpieczenia Pożyczki, należy rozstrzygnąć, czy dochód z tytułu przedmiotowego świadczenia może zostać zaliczony do tzw. dochodów strefowych. Pod pojęciem dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej należy, w opinii Wnioskodawcy, rozumieć wszelkie dochody, które są związane z tym rodzajem działalności danego podatnika na terenie strefy, który jest objęty zezwoleniem. Dotyczy to zarówno dochodów z tytułu prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej na terenie strefy (tj. w przypadku Spółki np. sprzedaży objętych Zezwoleniami tłoków do silników spalinowych), jak również dochodów spowodowanych okolicznościami z tą działalnością związanymi. Dotyczy to również dochodów wynikających z nieodpłatnych świadczeń objętych hipotezą art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, w tym w szczególności, zabezpieczeń pożyczek/kredytów udzielonych bez wynagrodzenia.

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w ugruntowanej linii interpretacyjnej oraz orzeczniczej. Przykładowo, przedmiotowe stanowisko potwierdził, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 8 listopada 2013 r., Znak: IBPBI/2/423-1163/13/AK, w której potwierdził, że (...) Ujęcie wszystkich rodzajów tych zdarzeń w wyczerpującym katalogu ustawowym lub w zezwoleniu strefowym jest w praktyce niemożliwe, dlatego też w odniesieniu do tych zdarzeń, w celu ustalenia, czy wygenerowany przez nie dochód jest objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, należy badać, czy wykazują one ścisły funkcjonalny związek z działalnością prowadzoną na terenie strefy. Dotyczy to również przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń, które mogą występować także u podmiotów prowadzących działalność w strefach.

Przedmiotowe stanowisko zostało również potwierdzone w wykładni zaprezentowanej przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 30 czerwca 2004 r., sygn. akt FSK 189/04, który stwierdził, że dochód z nieodpłatnego świadczenia może być także dochodem zwolnionym z opodatkowania.

W związku z powyższym, Wnioskodawca pragnie podkreślić, że przychody związane z nieodpłatnie udzielonym zabezpieczeniem Pożyczki, której jedynym faktycznym beneficjentem jest Spółka, wynikają z działalności w SSE i są bezpośrednio związane z tą działalnością. Skoro bowiem Pożyczka została zaciągnięta w celu finansowania działalności Spółki w SSE na podstawie Zezwoleń, to zabezpieczenie, bez którego Pożyczka nie zostałby udzielona na takich warunkach, bezpośrednio dotyczy także tej działalności. Ścisły związek tych przychodów z działalnością prowadzoną w SSE na podstawie Zezwoleń wynika z faktu, że Spółka zaciągnęła przedmiotowe zobowiązanie na działalność strefową i osiąga dzięki nim przychody określone w Zezwoleniach, zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT. W konsekwencji, bezsprzeczna w ocenie Wnioskodawcy pozostaje możliwość bezpośredniego powiązania przychodów z nieodpłatnego świadczenia z działalnością strefową Spółki, co prowadzi do jednoznacznej konkluzji, że przychód z tytułu nieodpłatnie udzielonej gwarancji może stanowić przychód z działalności na terenie SSE objętej zwolnieniem z CIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, zaprezentowane stanowisko w powyższym zakresie znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych organów podatkowych, wydanych w odniesieniu do analogicznych stanów faktycznych. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 24 listopada 2012 r., Znak: IPPB3/423-570/12-2/MS uznał, że przychód w postaci nieodpłatnego świadczenia polegającego na udzieleniu poręczenia kredytu bankowego przeznaczonego na bieżącą działalność prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz na spłatę wcześniejszych zobowiązań kredytowych wnioskodawcy (związanych z działalnością strefową), należą do przychodów strefowych generujących dochód zwolniony od opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT. Tożsame stanowisko zostało także potwierdzone w interpretacji już przytoczonej, tj. interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 listopada 2013 r. Znak: IBPBI/2/423-1163/13/AK.

Dodatkowo, jako pośrednie potwierdzenie zaprezentowanego wyżej stanowiska wskazać można interpretacje odnoszące się do przychodów o podobnym charakterze, wynikających z nieodpłatnych świadczeń. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z:

 • 17 listopada 2008 r., Znak: IBPB3/423-781/08/MO uznał, że zwolniony z podatku jest dochód z umorzenia pożyczki i odsetek udzielonych podatnikowi na potrzeby działalności strefowej,
 • 25 lutego 2010 r., Znak: IBPBI/2/423-301/10/MO stwierdził, że w przypadku konieczności rozpoznania umorzonych lub częściowo umorzonych odsetek jako przychodu podatkowego, przychód ten powinien być zakwalifikowany, jako przychód uzyskany z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy i tym samym powinien być objęty zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych,
 • 28 listopada 2011 r., Znak: IBPBI/2/423-1067/11/AP podkreślił, że w zakresie zwolnienia strefowego mieści się dochód wynikający z otrzymanej przez podatnika darowizny urządzeń, które będą wykorzystywane w działalności strefowej.

Podsumowując, Wnioskodawca w odniesieniu do stanu faktycznego oraz mając na uwadze przytoczoną argumentację, wynikającą z ugruntowanej linii interpretacyjnej organów podatkowych, stoi na stanowisku, że przychód z tytułu otrzymania przez Spółkę nieodpłatnego świadczenia, w postaci nieodpłatnego zabezpieczenia Pożyczki przez F, będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT (do wysokości limitu pomocy publicznej, określonego na podstawie odrębnych przepisów), jako przychód z działalności prowadzonej w SSE na podstawie Zezwoleń.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje.

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 282). Na mocy art. 12 ust. 1 tej ustawy, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, o którym mowa w cytowanym powyżej przepisie uprawnia do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy i korzystania z pomocy publicznej. Określa ono przedmiot i warunki prowadzenia działalności (art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych). Oznacza to, że tylko dochód z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu podlegać będzie zwolnieniu od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Z wykładni gramatycznej, którą należy stosować przy ocenie zakresu zwolnień podatkowych, wynika, że wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie określonym w zezwoleniu, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu.

Zatem, podstawowym warunkiem objęcia zwolnieniem od podatku jest to, aby badane dochody były dochodami uzyskanymi z działalności gospodarczej, która powinna być prowadzona na terenie strefy ekonomicznej na podstawie stosownego zezwolenia.

Z powyższego wynika, że zasadniczym elementem stosowania zwolnienia jest łączne wystąpienie dwóch warunków:

 • prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
 • uzyskiwanie dochodu z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu.

Konieczne jest również wyjaśnienie, że zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, nie ma charakteru podmiotowego. Nie obejmuje ono zatem wszystkich dochodów podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą na terenie strefy na podstawie zezwolenia, lecz tylko te dochody, które zostały uzyskane z działalności prowadzonej w ramach zezwolenia, a więc działalności określonej w tym zezwoleniu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą głównie na produkcji komponentów dla sektora motoryzacyjnego. Przedmiotową działalność, Spółka wykonuje na podstawie Zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W toku prowadzonej działalności gospodarczej podjęto decyzję o zawarciu umowy o udzielenie linii kredytowej (Pożyczki). Zabezpieczeniem przedmiotowej Pożyczki zostały nieruchomości gruntowe, będące własnością podmiotu powiązanego z Wnioskodawcą, w konsekwencji spółka powiązana pełniła rolę zarówno pożyczkobiorcy, jak również gwaranta Pożyczki. Jednakże, środki finansowe pochodzące z Pożyczki wykorzystywane były jedynie przez Wnioskodawcę w celu finansowania inwestycji oraz bieżącej działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń. Spółka wskazała, że w związku z powyższym, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, rozpoznała przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Rozstrzygając, czy przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, jako związany z działalnością prowadzoną na terenie SSE jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, należy wskazać, że prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej i wynikające stąd zwolnienie dochodów pochodzących z tej działalności jest wyjątkiem od zasady równości i sprawiedliwości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczące zwolnień muszą być interpretowane ściśle, zgodnie z ich wykładnią językową.

Zatem, jeszcze raz wskazać należy, że zwolnienie podatkowe, określone w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, przysługuje wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z prowadzonej na terenie strefy działalności gospodarczej, określonej w zezwoleniu. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu. Podobnie w przypadku, gdy dany rodzaj działalności jest prowadzony poza terenem strefy wówczas dochód z takiej działalności również nie będzie podlegał zwolnieniu.

Wobec powyższego, tut. Organ stoi na stanowisku, że uzyskany przez Wnioskodawcę przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń nie jest następstwem działalności produkcyjnej Spółki. Nie jest więc przychodem z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w ramach Zezwoleń. Tym samym, wartość otrzymanego od podmiotu powiązanego nieodpłatnego świadczenia w postaci zabezpieczenia pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 updop. Przysporzenie tego rodzaju nie korzysta ze zwolnienia podatkowego określonego dyspozycją art. 17 ust. 1 pkt 34 updop.

Reasumując, stanowisko Spółki należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo należy zaznaczyć, że Spółka wskazała interpretacje podatkowe odmiennie odnoszące się do tego samego zagadnienia prawnego. Nie oznacza to, że Organ nie dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego zgodnie z zasadą wyrażoną przez ustawodawcę w art. 14a Ordynacji podatkowej. Należy wskazać, że funkcjonowanie w obrocie prawnym interpretacji indywidualnych, w których odmiennie oceniono takie same lub zbliżone stany faktyczne lub zdarzenia przyszłe choć jest niewątpliwie niepożądane z punktu widzenia zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów, wyrażonej w art. 121 Ordynacji podatkowej, niemniej jednak, w praktyce może mieć miejsce. W związku z powyższym ustawodawca przewidział możliwość zmiany już wydanych interpretacji indywidualnych w trybie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem, minister właściwy do spraw finansów publicznych może z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniającą w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Trzeba jednak pamiętać, że proces zmiany interpretacji indywidualnych w trybie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej jest długotrwały, poprzedza go bowiem dogłębna analiza z zachowaniem stosownych procedur, które dopiero w końcowej fazie powodują wycofanie z systemu informacji podatkowej poprzednio wydanych interpretacji. Ponieważ jednak podstawowym zadaniem organu interpretacyjnego jest wydawanie interpretacji prawidłowych, tj. w prawidłowy sposób odczytujących normy prawne zawarte w poszczególnych przepisach prawa podatkowego, a nie utrwalających raz wyrażony pogląd w tym zakresie, który może być zmieniony w trybie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, to fakt wydania we wcześniejszym okresie interpretacji indywidualnej, odmiennej od poglądu zaprezentowanego w niniejszej interpretacji nie powoduje, że pogląd ten jest nieprawidłowy.

Co więcej, w obrocie prawnym funkcjonują rozstrzygnięcia, które potwierdzają wykładnię zaprezentowaną w niniejszej interpretacji indywidualnej, przykładowo interpretacje indywidualne wydane przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 grudnia 2013 r. Znak: ILPB3/423-446/13-2/KS,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 października 2015 r. Znak: IBPB-1-2/4510-3539/15/BG.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.