IBPB-1-3/4510-356/15/SK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwości zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodu uzyskanego przez Spółkę w związku ze sprzedażą produktu wyprodukowanego w sposób wskazany we wniosku na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jak i poza nią.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 31 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 2 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodu uzyskanego przez Spółkę w związku ze sprzedażą produktu wyprodukowanego w sposób wskazany we wniosku na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jak i poza nią –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodu uzyskanego przez Spółkę w związku ze sprzedażą produktu wyprodukowanego w sposób wskazany we wniosku na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jak i poza nią.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (dalej: „Wnioskodawca”) posiada Zezwolenie z 23 września 2008 r. (dalej: „Zezwolenie”) na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „SSE”), rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, w zakresie następujących wyrobów wytworzonych na terenie SSE:

 • 29.5 - maszyny specjalnego przeznaczenia pozostałe,
 • 28 - wyroby metalowe gotowe,

według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, Dz.U. z 2004 r., Nr 89 poz. 844; dalej: „PKWiU”).

Zezwolenie zostało udzielone do 8 sierpnia 2016 r. Przy czym, Zezwolenie zostało udzielone poprzednikowi prawnemu Wnioskodawcy, który 1 października 2012 r. połączył się z innymi spółkami. Spółką przejmującą był Wnioskodawca, który uprzednio występował pod inną nazwą na którego przeniesiony został cały majątek pozostałych spółek. Po połączeniu, zmianie uległa także nazwa Wnioskodawcy. Połączenie ww. podmiotów przeprowadzono przewidzianą w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości, metodą łączenia udziałów i na podstawie art. 12 ust. 3 pkt 2 tej ustawy, nie zamykano ksiąg w spółkach podlegających połączeniu. W rezultacie, w oparciu o art. 8 ustawy o CIT, na moment połączenia nie były sporządzane zeznania roczne CIT-8 Wnioskodawcy oraz spółek przejmowanych.

Przejęte spółki zostały wykreślone z rejestru przedsiębiorców na podstawie art. 493 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a ich majątek funkcjonuje obecnie na zasadach zakładów Wnioskodawcy, z zachowaniem swoich specjalizacji produktowych sprzed połączenia. Centrala Wnioskodawcy znajduje się w zakładzie w mieście „X”. Z uwagi na fakt, że działalność Wnioskodawcy prowadzona jest także poza obszarem strefy (zakład w mieście „Y” i „Z”), działalność prowadzona na terenie strefy (zakład w mieście „X”) jest wydzielona organizacyjnie, zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów 2 listopada 2006 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej, a wielkość zwolnienia z opodatkowania określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

Od momentu połączenia wydzielenie organizacyjne działalności prowadzonej na terenie strefy przez Wnioskodawcę jest zapewnione poprzez prowadzenie odpowiedniej ewidencji analitycznej, która pozwala na wyodrębnienie działalności zakładów w ewidencji księgowej Spółki.

Zakład w mieście „X” generuje przychody zarówno z działalności objętej Zezwoleniem, a więc podlegające zwolnieniu z opodatkowania, jak i przychody z działalności nieobjętej Zezwoleniem, a zatem podlegające opodatkowaniu. W związku z tym, co do zasady, koszty ponoszone przez zakład w mieście „X” podlegają analizie pod kątem ich obiektywnego związku wyłącznie z działalnością zwolnioną z opodatkowania lub wyłącznie z działalnością podlegającą opodatkowaniu i w ten sposób przypisywane są odpowiednio do działalności objętej lub nieobjętej Zezwoleniem. Natomiast koszty, których Wnioskodawca nie jest w stanie bezpośrednio przypisać do wskazanych wyżej rodzajów działalności przypisywane są do działalności objętej Zezwoleniem i działalności nieobjętej Zezwoleniem za pomocą przychodowego klucza alokacji, na podstawie art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT.

Obecnie Wnioskodawca realizuje zamówienie polegające na wyprodukowaniu i sprzedaży kompleksu ścianowego dla odbiorcy z siedzibą na terenie Rosji. Produkcja kompleksu ścianowego mieści się w zakresie posiadanego przez Spółkę Zezwolenia. Kompleks ścianowy jest złożonym urządzeniem, składającym się z wielu elementów, wśród których wymienić można kombajn, przenośniki, systemy oświetlenia, łączności i wizualizacji oraz obudowę wraz ze sterowaniem hydraulicznym. Kompleks ścianowy stanowi funkcjonalną całość i jest przeznaczony do pracy w podziemnym wyrobisku górniczym. Produkcja kompleksu ścianowego odbywa się w oparciu o przedstawioną przez zamawiającego charakterystykę docelowego miejsca pracy tego urządzenia, czyli wyrobiska. Spółka jako podmiot, który przyjął zlecenie wyprodukowania i dostarczenia kompleksu ścianowego do odbiorcy w Rosji, przygotowuje projekt kompleksu ścianowego, adekwatny do charakterystyki wyrobiska i jest odpowiedzialna względem odbiorcy za prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu dostawy w miejscu docelowym. Podstawowym elementem kompleksu ścianowego jest kombajn produkowany w całości przez Spółkę w zakładzie zlokalizowanym na terenie SSE. Kombajn determinuje cechy gatunkowe kompleksu ścianowego, w szczególności nadaje kompleksowi ścianowemu jego przeznaczenie. Niemniej jednak, prawidłowe funkcjonowanie kompleksu ścianowego wymaga wykorzystania wszystkich elementów składających się na całość tego urządzenia, przy czym te dodatkowe elementy produkowane są przez:

 • zakłady Spółki zlokalizowane poza terenem SSE,
 • inne spółki z Grupy, do której należy Spółka, nieprowadzące działalności na terenie SSE,
 • podmioty spoza Grupy, do której należy Spółka, nieprowadzące działalności na terenie SSE.

Ze względu na gabaryty i przeznaczenie kompleksu ścianowego nie jest on montowany jako całość na terenie zakładu Spółki zlokalizowanego w SSE. Przyjęcie takiej koncepcji produkcji byłoby bowiem zupełnie nieracjonalne, gdyż po jego zmontowaniu na terenie zakładu w całościowe urządzenie, z konieczności musiałby zostać rozłożony na części i w tej formie przetransportowany do podziemnego wyrobiska. Z tych względów proces produkcyjny kompleksu ścianowego w zakładzie Spółki na terenie SSE odbywa się w następujący sposób:

 1. przyjęcie zlecenia produkcyjnego,
 2. opracowanie projektu kompleksu ścianowego dostosowanego do charakterystyki docelowego miejsca pracy (podziemnego wyrobiska górniczego),
 3. zlecenie produkcji poszczególnych elementów zaprojektowanego kompleksu podwykonawcom (zakładom Spółki zlokalizowanym poza SSE oraz innym spółkom z Grupy i spoza Grupy, do której należy Spółka),
 4. produkcja kombajnu w zakładzie na terenie SSE,
 5. przeprowadzenie w zakładzie na terenie SSE testów kompatybilności wszystkich elementów składających się na kompleks ścianowy.

W wyniku powyższych czynności, Spółka uzyskuje założony poziom pewności odnośnie do prawidłowego funkcjonowania kompleksu ścianowego jako całości. Następnie, po przetransportowaniu elementów kompleksu do podziemnego wyrobiska górniczego, następuje jego złożenie i rozruch. Za techniczne kierownictwo nad przygotowaniem i wdrożeniem do eksploatacji kompleksu ścianowego w docelowym wyrobisku górniczym odpowiedzialny jest kupujący, przy czym zgodnie z zawartą umową na sprzedaż kompleksu ścianowego w czynnościach tych muszą uczestniczyć specjaliści m.in. ze Spółki. Ponadto, Spółka udziela gwarancji na dostarczany kompleks ścianowy.

Dodatkowo, Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę na pewną specyfikę procesu produkcji związaną z jednym z elementów kompleksu ścianowego w postaci obudowy. Obudowa produkowana jest przez spółkę z Grupy, działającą poza terenem SSE. Obudowa składa się z pomniejszych, jednorodnych elementów składowych zwanych sekcjami. W zależności od projektu kompleksu ścianowego (opracowanego przez Spółkę według charakterystyki docelowego miejsca pracy kompleksu) obudowa może składać się z kilkunastu do ponad stu sekcji. W przypadku projektu, będącego przedmiotem niniejszego wniosku, obudowa składać się będzie z około 180 sekcji, co oznacza, że osiągnie ona bardzo duże rozmiary. Jako że obudowa składa się z jednorodnych sekcji, dla potrzeb prawidłowego procesu produkcji kompleksu ścianowego nie jest konieczne transportowanie całej obudowy do zakładu Spółki na terenie SSE celem przeprowadzenia testów kompatybilności. Wystarczające jest przetransportowanie kilku sekcji, które po ich połączeniu poddane zostaną wspomnianym testom. Pozostałe części obudowy zostaną przetransportowane z zakładu jej producenta bezpośrednio do podziemnego wyrobiska górniczego. Należy również nadmienić, że ze względu na termin dostarczenia kompleksu ścianowego oraz duży rozmiar obudowy, jej producent może zlecić wyprodukowanie części tej obudowy dalszemu podwykonawcy (spoza Grupy), który również działa poza terenem SSE.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochód jaki Spółka uzyska ze sprzedaży kompleksu ścianowego wyprodukowanego w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego, podlegać będzie zgodnie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany ze sprzedaży kompleksu ścianowego wyprodukowanego w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego, będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, z uwzględnieniem szczegółowych reguł alokowania dochodu do działalności strefowej i pozastrefowej prowadzonej przez Spółkę (przychody i koszty związane z produkcją elementów kompleksu ścianowego w zakładach Spółki zlokalizowanych poza SSE).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawy o CIT”), wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Jednocześnie, w myśl art. 17 ust. 4 ustawy o CIT, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Jak wynika z powyższych przepisów zwolnienie z opodatkowania może dotyczyć dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej, jeżeli spełnione są dwa warunki:

 1. prowadzona działalność jest działalnością określoną w zezwoleniu,
 2. działalność prowadzona jest na terenie SSE.

W przypadku będącym przedmiotem niniejszego wniosku wątpliwości może budzić fakt spełnienia drugiej z przesłanek, tj. prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności, z której dochód miałby zostać objęty zwolnieniem z opodatkowania, na terenie SSE. Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, w celu ustalenia, czy realizowana przez niego produkcja kompleksu ścianowego jest działalnością prowadzoną na terenie SSE, należy odnieść się do przesłanek kwalifikacji danego dochodu, jako dochodu z działalności strefowej podlegającego zwolnieniu z opodatkowania wskazanych przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 listopada 2014 r. sygn. akt II FSK 2750/12. Zgodnie ze stanowiskiem NSA wyrażonym w ww. wyroku, kryteriami pozwalającymi na zwolnienie dochodu z opodatkowania, przy udziale usług zakupionych od podmiotów spoza strefy, mogą być następujące okoliczności:

 1. nadanie towarom produkowanym przez inwestora nowej jakości dodanej,
 2. sytuacja, w której usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne stanowią jedną z faz produkcji produkowanych i sprzedawanych przez podmiot strefowy wyrobów,
 3. produkcja i sprzedaż wyrobów mieści się w zakresie PKWiU określonym w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE,
 4. istnienie ścisłego, funkcjonalnego i nierozerwalnego związku pomiędzy czynnościami podstawowymi wykonanymi na terenie strefy, a czynnościami wykonanymi poza strefą, przy czym te ostatnie muszą mieć charakter pomocniczy (akcesoryjny) wobec tych wykonanych na terenie strefy,
 5. podejmowanie na terenie SSE kluczowych decyzji dla danej działalności gospodarczej.

Pierwszą z wymienionych przesłanek, tj. nadanie towarom produkowanym przez inwestora w SSE nowej jakości dodanej, należy rozumieć w ten sposób, że na terenie SSE zlokalizowana jest produkcja danego wyrobu, a podmiot działający w SSE jest odpowiedzialny za całość procesu produkcyjnego, również w sytuacji, gdy część zadań w ramach tego procesu zlecana jest do podmiotów działających poza SSE. Istotnym jest bowiem, by świadczenia nabyte od podmiotów spoza SSE zostały wykorzystane w procesie produkcyjnym realizowanym przez podmiot działający na terenie SSE. Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku wartość dodaną należy utożsamiać z odpowiedzialnością Spółki za całość procesu produkcyjnego kompleksu ścianowego.

Odpowiedzialność ta wyraża się w szczególności w realizowaniu na terenie SSE:

 • czynności związanych z przygotowaniem przez Spółkę projektu kompleksu ścianowego odpowiadającego zindywidualizowanym warunkom docelowego miejsca pracy,
 • produkcji kombajnu nadającego kompleksowi ścianowemu jego podstawową funkcjonalność,
 • testów kompatybilności poszczególnych elementów składających się na kompleks,
 • a ponadto, w wykorzystaniu przez Spółkę pozostającej w jej dyspozycji wiedzy (know-how), jako warunku wytworzenia wyrobu finalnego w postaci kompleksu ścianowego, działającego w docelowym wyrobisku.

Wprawdzie na terenie SSE nie dochodzi do złożenia w całość finalnego wyrobu, tj. kompleksu ścianowego, jednak wynika to po pierwsze ze specyfiki tego wyrobu - przede wszystkim gabarytów kompleksu ścianowego oraz oczekiwanej przez kupującego funkcjonalności i efektywności działania kompleksu w jego docelowym miejscu pracy. Ponadto, wynika to z opartej na ekonomice oraz doświadczeniu Spółki specyfiki produkcji kompleksu, która nie wymaga całościowego montażu kompleksu ścianowego w jej zakładzie, lecz opiera się na wynikającej z projektu kompleksu, konieczności weryfikacji kompatybilności elementów składających się na ten wyrób. Istotnym jest, że na terenie SSE odbywają się wspomniane testy kompatybilności wszystkich elementów składających się na wyrób finalny, przy czym zdaniem Spółki, powyższego nie zmienia fakt, że w przypadku obudowy kombajnu testom kompatybilności poddawane są tylko poszczególne jej sekcje. Taki sposób prowadzenia testów na terenie SSE w przypadku obudowy kombajnu jest uzasadniony wiedzą i doświadczeniem Spółki, normami technologicznymi oraz zasadami bezpieczeństwa.

Ponadto należy podkreślić, że realizacja procesu produkcyjnego kombajnu ścianowego w sposób, który zakładałby złożenie w całość finalnego wyrobu w zakładzie Spółki na terenie SSE byłaby bezprzedmiotowa, gdyż każdorazowo wytworzony w ten sposób wyrób finalny w postaci kompleksu ścianowego, choćby z uwagi na jego gabaryty, musiałby z konieczności zostać rozmontowany na elementy składowe, ponieważ tylko w takiej formie może zostać dostarczony do podziemnego wyrobiska górniczego. Z tego powodu, bazując na posiadanym przez Spółkę know-how, a także dążąc do zachowania ekonomicznej racjonalności procesu produkcyjnego, Spółka prowadzi proces produkcji kompleksu ścianowego w sposób opisany we wniosku. Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z umową na dostawę kompleksu ścianowego jego odbiór następuje na terytorium zakładu Spółki i to tam, a nie w docelowym wyrobisku górniczym, podpisywany jest protokół jego odbioru.

Niewątpliwie produkcja i sprzedaż kombajnu ścianowego mieści się w zakresie PKWiU określonym w Zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE wydanym dla Spółki, a usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne stanowią jedną z faz produkcji takiego kombajnu, a zatem spełniona jest również przesłanka określona w pkt b) powyżej.

W analizowanym przypadku, spełniona jest również wskazana w pkt d) powyżej przesłanka uznania kompleksu ścianowego za wyrób wytworzony na terenie SSE, ponieważ na terenie SSE podejmowane są wszystkie decyzje kluczowe dla Wnioskodawcy. W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany ze sprzedaży kompleksu ścianowego wyprodukowanego w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego, będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, z uwzględnieniem szczegółowych reguł alokowania dochodu do działalności strefowej i pozastrefowej prowadzonej przez Spółkę (przychody i koszty związane z produkcją elementów kompleksu ścianowego w zakładach Spółki zlokalizowanych poza SSE).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 282).

Na mocy art. 12 ust. 1 tej ustawy, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z pomocy publicznej (art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o pdop”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych.

Równocześnie art. 17 ust. 4 ustawy o pdop, stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Tak więc warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej, prowadzonej w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu, przy czym działalność gospodarcza ma być prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że zwolnienie od podatku przysługuje wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z prowadzonej na terenie strefy działalności gospodarczej, określonej w zezwoleniu. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu. Podobnie w przypadku, gdy dany rodzaj działalności jest prowadzony poza terenem strefy wówczas dochód z takiej działalności również nie będzie podlegał zwolnieniu.

Podkreślenia wymaga fakt, że prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej i wynikające stąd zwolnienie dochodów pochodzących z tej działalności jest wyjątkiem od zasady równości i sprawiedliwości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczące zwolnień muszą być interpretowane ściśle, zgodnie z ich wykładnią językową.

Należy podkreślić również, że zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop, nie ma charakteru podmiotowego. Nie obejmuje ono zatem wszystkich dochodów podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą na terenie strefy na podstawie zezwolenia, lecz tylko te dochody, które zostały uzyskane z działalności prowadzonej w ramach zezwolenia, a więc działalności określonej w tym zezwoleniu.

Również w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. Nr 232, poz. 1548 ze zm.), zawarty jest podobny przepis w § 5 ust. 5, zgodnie z którym zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 3, przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

W związku z powyższym, przedsiębiorca zobowiązany jest do ustalenia tego, jaka część dochodu nie wynika z działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że to przedsiębiorca zobowiązany jest do ustalenia wysokości dochodu niewynikającego z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że Spółka posiada Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W chwili obecnej Spółka realizuje zamówienie polegające na wyprodukowaniu i sprzedaży kompleksu ścianowego, którego zakres przedmiotowy mieści się w zakresie posiadanego przez Spółkę Zezwolenia. Podstawowym elementem kompleksu ścianowego jest kombajn produkowany w całości na terenie zakładu Spółki położonego na terenie strefy, natomiast pozostałe elementy składające się na całość kompleksu ścianowego produkowanego są przez zakłady Spółki zlokalizowane poza strefą oraz przez inne podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Przepisy podatkowe oraz strefowe nakazują – w celu uzyskania zwolnienia z opodatkowania dochodów – prowadzenie działalności gospodarczej objętej zezwoleniem na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Zatem, jeżeli jakaś faza tej działalności nie jest prowadzona na terenie strefy, to w tej części dochód Spółki nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop.

Innymi słowy, fakt wykonywania niektórych czynności w ramach procesu produkcyjnego poza specjalną strefą ekonomiczną nie pozostaje bez wpływu na wysokość zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży towarów. Tym samym, dochód odpowiadający fazie produkcji realizowanej przez zakład Spółki poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej winien być wyłączony z dochodu podlegającego zwolnieniu strefowemu.

Odnosząc się natomiast do usług nabywanych od podwykonawców stwierdzić należy, że jeżeli czynności wykonywane przez podwykonawców Spółki, stanowią jedną z faz produkcji produkowanych i sprzedawanych przez Spółkę wyrobów, a produkcja i sprzedaż tych wyrobów będzie się mieścić w zakresie PKWiU, określonych w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, to dochód uzyskany z ich sprzedaży w części odpowiadającej fazie kontraktu realizowanej przez podwykonawców, jako dochód uzyskany z działalności strefowej będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Sam fakt wykorzystywania w procesie produkcji usług podmiotów zewnętrznych zlokalizowanych poza terenem strefy nie może być utożsamiany z częściowym prowadzeniem działalności przez Wnioskodawcę poza terenem strefy.

Dla oceny, czy mamy do czynienia z produktem strefowym, czy nie, istotne znaczenie ma nie to, gdzie powstał półprodukt, ale to, gdzie powstał produkt finalny (gotowy) i czy mieści się w zakresie działalności na jaką Wnioskodawca posiada Zezwolenie.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, że dochód uzyskany ze sprzedaży kompleksu ścianowego wyprodukowanego w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego, będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, z uwzględnieniem szczegółowych reguł alokowania dochodu do działalności strefowej i pozastrefowej prowadzonej przez Spółkę uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.