IBPB-1-3/4510-352/15/SK | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu osiąganego przez Spółkę w związku z realizacją wskazanych we wniosku czynności prowadzonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
IBPB-1-3/4510-352/15/SKinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. opodatkowanie
 3. specjalna strefa ekonomiczna
 4. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 28 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym 20 października 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu osiąganego przez Spółkę w związku z realizacją wskazanych we wniosku czynności prowadzonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu osiąganego przez Spółkę w związku z realizacją wskazanych we wniosku czynności prowadzonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 8 października 2015 r. Znak: IBPB-1-3/4510-352/15/SK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 20 października 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie otrzymanego 22 listopada 2012 r. Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: „SSE”), zmienionego następnie decyzją Ministra Gospodarki z 11 kwietnia 2014 r. (dalej: „Zezwolenie”).

Prowadzona działalność zgodnie z Zezwoleniem obejmuje produkcję, handel i usługi w ramach wyrobów i usług określonych w następujących grupowaniach:

 1. 17.21.13 - kartony, pudła i pudełka z papieru falistego lub tektury falistej,
 2. 17.21.14 - kartony, pudła i pudełka składane, z papieru lub tektury innych niż faliste,
 3. 17.21.99 - usługi podwykonawców związane z produkcją papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań, z papieru i tektury,
 4. 17.23.14.0 - pozostałe papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, z nadrukiem lub wytłaczane lub perforowane,
 5. 17.29.11.0 - etykiety z papieru i tektury,
 6. 17.29.99.0 - usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z papieru i tektury.

Następnie, zgodnie z decyzją z 11 kwietnia 2014 r. Ministra Gospodarki działalność rozszerzono o sprzedaż odpadów, których rodzaje wymieniono w decyzji.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja opakowań, objętych powyższym Zezwoleniem. W związku z potrzebą kompleksowej obsługi klienta w trakcie procesu produkcji Spółka opatruje niektóre rodzaje i partie opakowań wymaganym przez klienta i ustalonym z nim nadrukiem. Przygotowanie nadruku wiąże się z dostosowaniem przez Spółkę otrzymanych od klientów plików graficznych do wymagań procesu produkcyjnego. Spółka nie przygotowuje samodzielnie pliku graficznego, ale otrzymuje go już w postaci gotowej od klienta. Jej zadaniem jest wyłącznie dostosowanie otrzymanego od klienta pliku graficznego do ustawień parku maszynowego Spółki, na którym produkowane są opakowania. Wykonanie czynności przystosowania pliku graficznego jest warunkiem przygotowania i przeprowadzenia procesu produkcyjnego zadrukowanych opakowań, jest jego integralną, nieodłączną i niezbędną częścią. Produkcja opakowania z nadrukiem uruchamiana jest po łącznym spełnieniu warunku akceptacji pliku z dostosowaną grafiką przez klienta i otrzymaniu przez Spółkę od niego zamówienia. Dostosowanie otrzymanego od klienta pliku graficznego do ustawień parku maszynowego nie jest objęte odrębnymi umowami i jest wykonywane w ramach podpisanych z klientami umów na produkcję opakowań. Spółka nie wykonuje takich usług na rzecz podmiotów, które nie podpisały z nią umowy o produkcję opakowań, ponadto nie podpisuje ze swoimi klientami umów na wykonanie tylko takich usług bez produkcji opakowań, ponieważ usługa taka byłaby całkowicie bezwartościowa dla klienta, bez dalszej części procesu produkcyjnego opakowania. Spółka nie wykonuje także dla swoich kontrahentów usług przygotowywania plików graficznych, ponieważ pliki takie otrzymuje już gotowe od klientów zamawiających opakowania. Spółka podpisując umowę o produkcję opakowań nie ma możliwości przewidzenia, czy klient po wykonaniu na jego rzecz pierwszego etapu umowy, tj. dostosowania pliku graficznego do potrzeb parku maszynowego, nie wycofa się z dalszej realizacji umowy. Zdarzają się jednak sytuacje, w których pomimo już wykonanych prac dostosowania plików graficznych do posiadanego przez Spółkę parku maszynowego, klient wycofuje się z realizowanej umowy, co skutkuje tym, że nie zostaje wdrożona dalsza część produkcji opakowań. W takim przypadku, klient zostaje obciążony jedynie kosztami wykonanych usług dostosowania plików graficznych. Obciążenie te nie ma charakteru kary lub odszkodowania, lecz jest wynagrodzeniem z tytułu wykonanej usługi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochody, o których mowa w zaprezentowanym stanie faktycznym, czyli dochody z usługi dostosowania otrzymanego od klienta plik graficznego, w sytuacji, gdy klient wycofał się z realizacji umowy, stanowią dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie uzyskanego zezwolenia, zwolnione od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”)...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody uzyskiwane z tytułu wykonanych usług dostosowania plików graficznych w sytuacji wycofania się klienta z realizacji zamówienia już po obróbce graficznej, ale przed przystąpieniem do kolejnego etapu produkcji opakowania, są bezpośrednio związane z prowadzoną na podstawie Zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej działalnością gospodarczą Spółki i tym samym kwalifikują się do zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. 2007 r., nr 42, poz. 274 ze zm., winno być: Dz.U. z 2015 r., poz. 282, dalej: „usse”), dochody uzyskane z działalności gospodarczej przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie strefy w ramach zezwolenia są zwolnione z podatku dochodowego na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych lub ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z kolei, z art. 17 ust. 1 pkt 34 i ust. 4 updop wynika, że warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie określonym w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 usse, przy czym zwolnienie to dotyczy wyłącznie dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody uzyskiwane z tytułu wykonanych usług dostosowania plików graficznych w sytuacji wycofania się klienta z realizacji umowy już po obróbce graficznej, ale przed przystąpieniem do kolejnego etapu produkcji opakowania, stanowią dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie Zezwolenia kwalifikujące się do zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, ponieważ są one dochodami uzyskanymi z tytułu wykonania jednej z integralnych części procesu produkcyjnego, którego wyrób finalny jest objęty zezwoleniem strefowym i są wykonywane na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Jeżeli bowiem produkcja opakowania obejmuje m.in. takie kroki jak przygotowanie modelu opakowania, zaplanowanie jego produkcji w parku maszynowym (cięcie, złożenie) oraz nadrukowanie na opakowaniu treści zażądanej przez klienta, to niewątpliwie dostosowanie otrzymanego od klienta pliku graficznego do ustawień parku maszynowego stanowi jeden z wielu kroków w całościowym procesie produkcyjnym.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, w obrocie gospodarczym, w którym Wnioskodawca uczestniczy, miewają miejsce sytuacje, w których na pewnym etapie rozpoczętej współpracy, tj. po wykonaniu prac dostosowania plików graficznych do posiadanego przez Spółkę parku maszynowego, klient wycofuje się z realizowanego zamówienia, co skutkuje tym, że nie zostaje wdrożona dalsza część produkcji. Celem pokrycia kosztów poniesionych przez Spółkę w przypadku rezygnacji z realizacji zlecenia klient zostaje obciążony jedynie kosztami faktycznie wykonanych usług, tj. kosztów dostosowania plików graficznych.

Zdaniem Spółki, przychody osiągane z tytułu wykonania tylko części procesu produkcji opakowania objętego Zezwoleniem strefowym należy zakwalifikować także do przychodów objętych tym Zezwoleniem.

Przykładem takiego stanowiska zajmowanego przez organy podatkowe jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 kwietnia 2013 r., Znak: IPTPB3/423-27/13-2/KJ, w której potwierdzono Spółce działającej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, że opracowywanie i wykorzystywanie matryc do nadruku na opakowaniach stanowi integralną część procesu produkcyjnego opakowań i w związku z powyższym przychody ze sprzedaży matryc traktowane są tak jak przychody ze sprzedaży opakowań, czyli jako przychody zwolnione.

Podsumowując, przysporzenie finansowe wynikające z otrzymania opisanej w stanie faktycznym zapłaty z tytułu wykonanych usług dostosowania plików graficznych w sytuacji wycofania się klienta z realizacji umowy już po dokonaniu obróbki pliku graficznego, ale przed przystąpieniem do kolejnego etapu produkcji opakowania, niewątpliwie stanowi przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. 1 updop. Zdaniem Wnioskodawcy, przychód, który został uzyskany w związku z niewywiązaniem się klientów z pierwotnych ustaleń umownych, a tym samym przerwania procesu produkcyjnego opakowania, stanowi element przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie uzyskanego Zezwolenia. Tym samym, spełniony jest wymóg, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop. Jednocześnie, przychody z tej działalności spełniają wymóg art. 17 ust. 4 updop, tj. są osiągnięte z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.