IBPB-1-3/4510-30/16/AB | Interpretacja indywidualna

Sposób podziału kosztów o charakterze pośrednim, dotyczących działalności zwolnionej z opodatkowania, jak i opodatkowanej, w sytuacji gdy świadczone usługi stanowią dla Spółki również odrębne źródło przychodów.
IBPB-1-3/4510-30/16/ABinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. specjalna strefa ekonomiczna
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 16 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie sposobu podziału kosztów o charakterze pośrednim, dotyczących działalności zwolnionej z opodatkowania, jak i opodatkowanej, w sytuacji gdy świadczone usługi stanowią dla Spółki również odrębne źródło przychodów (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie sposobu podziału kosztów o charakterze pośrednim, dotyczących działalności zwolnionej z opodatkowania, jak i opodatkowanej, w sytuacji gdy świadczone usługi stanowią dla Spółki również odrębne źródło przychodów.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i dystrybucji naturalnej wody źródlanej oraz wód smakowych. Spółka zamierza dokonać inwestycji na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „SSE”), polegającej na wybudowaniu nowego zakładu produkcyjnego. W tym celu, Spółka złożyła ofertę na prowadzenie działalności w SSE i 18 stycznia 2011 r. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE. W związku z przedłużającym się procesem uruchomienia inwestycji Spółka wystąpiła o przedłużenie terminów na realizację zobowiązań zawartych w zezwoleniu i na podstawie decyzji Ministra Gospodarki z 16 marca 2015 r. termin na realizację zobowiązania dotyczącego wydatków inwestycyjnych oraz zatrudnienia pracowników został przedłużony do 31 grudnia 2016 r., a zobowiązanie dotyczące utrzymania poziomu zatrudnienia wygasa 31 grudnia 2021 r. W chwili obecnej, Spółka prowadzi proces inwestycji polegający na budowie nowego zakładu produkcyjnego.

Zezwolenie posiadane przez Spółkę na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE obejmuje działalność produkcyjną, handlową i usługową, w zakresie następujących wyrobów wytworzonych na terenie strefy:

 • 11.07 - napoje bezalkoholowe, wody mineralne i pozostałe wody butelkowe;
 • 52.10 - magazynowanie i przechowywanie towarów;
 • 52.24 - usługi przeładunku towarów

według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Kwalifikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Jednocześnie, obok działalności prowadzonej na terenie SSE (i wymienionej w otrzymanym przez Spółkę zezwoleniu) Wnioskodawca prowadzić będzie także działalność gospodarczą w zakresie produkcji wody poza strefą (w ramach zakładów produkcyjnych zlokalizowanych poza specjalnymi strefami ekonomicznymi), która to działalność podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych. Przy czym, do wytworzenia wyrobów na terenie SSE nie będą angażowane zakłady produkcyjne zlokalizowane poza strefą. Wyroby strefowe będą wytworzone w całości na terenie SSE.

Natomiast w zakresie administracji, księgowości, marketingu, sprzedaży, a także wszelkich procesów innych niż produkcyjne zakład Spółki zlokalizowany w SSE obsługiwany będzie przez dotychczasowe jednostki organizacyjne Spółki zlokalizowane poza SSE (nie zostaną powołane w tym zakresie jednostki alokowane wyłącznie do prac na rzecz zakładu zlokalizowanego w SSE). Funkcjonowanie ww. działów związane będzie zarówno z działalnością produkcyjną Spółki na terenie SSE, jak i działalnością produkcyjną poza strefą. Innymi słowy, działy administracji, księgowości, marketingu, sprzedaży, logistyki, badań i rozwoju, kontrolingu, zarządzania zasobami ludzkimi (oraz pozostałe inne niż produkcyjne) będą obsługiwały zarówno działalność strefową (realizowaną przez zakład produkcyjny zlokalizowany w SSE), jak i pozastrefową (realizowaną przez zakłady produkcyjne zlokalizowane poza strefą). Zasadniczo ww. działy dedykowane będą do bieżącej obsługi wyłącznie działalności prowadzonej przez Spółkę (strefowej i pozastrefowej).

Jednocześnie, Spółka ma podpisaną umowę z podmiotem powiązanym (spółką z o.o., dalej: „Spółka Powiązana”), będącym polskim rezydentem podatkowym, o świadczenie usług wsparcia działalności (dalej: „Umowa”).

Na mocy podpisanej Umowy Spółka zobowiązała się świadczyć na rzecz Spółki Powiązanej następujące usługi:

 • usługi wsparcia sprzedaży produktów Spółki Powiązanej, polegające w szczególności na:
  • prowadzeniu w imieniu Spółki Powiązanej negocjacji z osobami trzecimi dotyczącymi wprowadzenia na rynek ww. produktów,
  • doradztwie przy prowadzeniu negocjacji z osobami trzecimi w zakresie wprowadzenia na rynek ww. produktów,
  • doradztwie dotyczącym działań sprzedażowych w odniesieniu do Produktu;
 • usługi wsparcia w zakresie działań marketingowych polegające w szczególności na:
  • przygotowaniu planów marketingowych dla produktów Spółki Powiązanej,
  • doradztwie przy wdrażaniu planów marketingowych,
  • prowadzeniu w imieniu Spółki Powiązanej negocjacji z dostawcami usług marketingowych w kwestiach związanych z marketingiem ww. produktów,
  • doradztwie przy prowadzeniu negocjacji z dostawcami usług marketingowych w kwestiach związanych z marketingiem ww. produktów,
  • przygotowaniu budżetów marketingowych dla produktów produkowanych przez Spółkę Powiązaną,
  • realizacji działań w zakresie PR;
 • usługi wsparcia w zakresie zakupów Spółki Powiązanej, polegające w szczególności na:
  • prowadzeniu w imieniu Spółki Powiązanej negocjacji z dostawcami surowców i materiałów oraz z usługodawcami Spółki Powiązanej,
  • doradztwie przy prowadzeniu negocjacji z dostawcami surowców i materiałów oraz z usługodawcami;
 • usługi wsparcia w zakresie produkcji Spółki Powiązanej, polegające w szczególności na:
  • doradztwie w zakresie produkcji Spółki Powiązanej,
  • przeprowadzaniu audytów jakościowych oraz weryfikacji produkcji Spółki Powiązanej,
  • przygotowaniu planów naprawczych produkcji Spółki Powiązanej oraz doradztwo w zakresie ich wdrażania i monitoringu;
 • usługi wsparcia w zakresie badań i rozwoju, polegające w szczególności na:
  • wsparciu w nadzorze nad procesami w ramach rozwoju produktów i opakowań Spółki Powiązanej,
  • doradztwie w zakresie weryfikacji procesów i procedur stosowanych przez Spółkę Powiązaną;
 • usługi wsparcia w zakresie kontrolingu, polegające w szczególności na:
  • doradztwie w procesie budżetowania i monitoringu kosztów ponoszonych przez Spółkę Powiązaną,
  • doradztwie przy wprowadzaniu procesów rachunkowości zarządczej;
 • usługi wsparcia w zakresie logistyki, polegające w szczególności na:
  • doradztwie w obszarze planowania, logistyki oraz obsługi klienta,
  • doradztwie w zakresie wdrażania procedur i procesów pozwalających na usprawnienie funkcjonowania Spółki Powiązanej w obszarze łańcucha dostaw;
 • usługi wsparcia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, polegające w szczególności na doradztwie z zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i kwestii pracowniczych.

Spółka świadczy ww. usługi wsparcia odpłatnie za wynagrodzeniem określonym w umowie zawartej ze Spółką Powiązaną.

Spółka nie posiada statusu małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w odniesieniu do tych kosztów uzyskania przychodów, które dotyczą działów nieprodukcyjnych Spółki, w zakresie, w jakim funkcje te i świadczenia w związku z Umową stanowią dla Spółki odrębne źródło przychodów, Spółka powinna określić wysokość kosztów działalności strefowej (zwolnionej) z tytułu tych świadczeń w wysokości ceny rynkowej tych usług (tak jakby to była transakcja pomiędzy podmiotami niepowiązanymi) na podstawie art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „UPDOP”) w zw. z § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 465, dalej: „Rozporządzenie SSE”)... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do tych kosztów uzyskania przychodów, które dotyczą działów nieprodukcyjnych Spółki, w zakresie, w jakim funkcje te i świadczenia w związku z Umową stanowią dla Spółki odrębne źródło przychodów, Spółka powinna określić wysokość kosztów działalności strefowej (zwolnionej) z tytułu tych świadczeń w wysokości ceny rynkowej tych usług (tak jakby to była transakcja pomiędzy podmiotami niepowiązanymi) na podstawie art. 11 UPDOP w zw. z § 5 ust. 5 Rozporządzenia SSE.

Wnioskodawca zwraca uwagę, że w bardzo wąskim zakresie (wskazanym w Umowie), Spółka świadczy usługi na rzecz Spółki Powiązanej i uzyskuje z tego tytułu przychody. Tym samym, część działów Spółki, wyłącznie w zakresie usług wskazanych wprost w Umowie, stanowi odrębną w ramach Spółki jednostkę gospodarczą generującą przychody Spółki (prowadzi samodzielną działalność gospodarczą, niestanowiącą działalności pomocniczej).

Zgodnie z umową między Spółką, a Spółką Powiązaną zakres świadczonych przez Spółkę usług obejmuje wsparcie w zakresie sprzedaży produktów, wsparcie w zakresie działań marketingowych, wsparcie w procesie zakupów, procesie produkcji, badań i rozwoju, controlingu i logistyki, zarządzania zasobami ludzkimi. Przedmiotowe usługi wsparcia obejmują co do zasady usługi doradcze w powyższych zakresach, działania nadzorcze i kontrolne (np. audyty), a w przypadku wsparcia w zakresie zakupów i sprzedaży także wsparcie w negocjacji umów (na podstawie stosownie udzielonych pełnomocnictw). Zakresem tych usług nie jest objęty zakup przez Spółkę i sprzedaż na rzecz Spółki Powiązanej towarów i usług zewnętrznych, takich jak np. wydatki reklamowe. Wydatki te są ponoszone samodzielnie przez Spółkę Powiązaną. Z tytułu świadczenia powyższych usług Spółce należne jest wynagrodzenie obliczane jako część kosztów operacyjnych Spółki związanych bezpośrednio i pośrednio ze świadczeniem powyższych usług, które to koszty obejmują wyłącznie koszty osobowe związane ze świadczeniem tych usług. Wnioskodawca zwraca uwagę, że zakres usług świadczonych na rzecz Spółki Powiązanej jest nieporównywalnie węższy od zakresu czynności wykonywanych przez działy Spółki na rzecz jej własnej działalności gospodarczej (strefowej i poza strefowej).

Mając na uwadze powyższe okoliczności (przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego), w zakresie w jakim czynności świadczone przez poszczególne działy Spółki na rzecz zakładu zlokalizowanego na terenie SSE (dla działalności strefowej) obejmować będą świadczenia, które Spółka wykonuje również na rzecz Spółki Powiązanej (określone w Umowie), zastosowanie znajdzie § 5 ust. 6 Rozporządzenia SSE.

Koszty tego rodzaju świadczeń (tożsamych z usługami objętymi Umową zawartą ze Spółką Powiązaną) będą musiały być alokowane do działalności strefowej z uwzględnieniem regulacji dotyczących transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi i cen transakcyjnych (art. 11 UPDOP).

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje.

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 282). Na mocy art. 12 ust. 1 tej ustawy, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, o którym mowa w cytowanym powyżej przepisie uprawnia do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy i korzystania z pomocy publicznej. Określa ono przedmiot i warunki prowadzenia działalności (art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych). Oznacza to, że tylko dochód z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu podlegać będzie zwolnieniu od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Z wykładni gramatycznej cytowanych powyżej przepisów wynika, że wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie określonym w zezwoleniu, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu. Podobnie w przypadku, gdy dany rodzaj działalności jest prowadzony poza terenem strefy wówczas dochód z takiej działalności również nie będzie podlegał zwolnieniu.

Stosownie do art. 7 ust. 2 updop, dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Natomiast, z przepisu art. 7 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 updop, wynika, że przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku oraz kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w pkt 1 i 2.

Wobec powyższego, podatnik zobowiązany jest do ustalenia dochodu zwolnionego z opodatkowania i podlegającego opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka zamierza prowadzić działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „SSE”) Jednocześnie, w tożsamym zakresie, prowadzi działalności gospodarczą poza SSE, podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych. Przy czym, wyroby strefowe będą wytworzone w całości na terenie SSE. Natomiast w zakresie administracji, księgowości, marketingu, sprzedaży, a także wszelkich procesów innych niż produkcyjne zakład Spółki zlokalizowany na terenie SSE obsługiwany będzie przez dotychczasowe jednostki organizacyjne Spółki zlokalizowane poza SSE. Funkcjonowanie ww. działów związane będzie zarówno z działalnością produkcyjną Spółki na terenie SSE, jak i działalnością produkcyjną poza SSE. Innymi słowy, jednostki organizacyjne zlokalizowane poza SSE będą obsługiwały działalność strefową i poza strefową. Ponadto, część z ww. usług nieprodukcyjnych Spółka świadczy odpłatnie na rzecz Spółki powiązanej, uzyskując z tego tytułu przychody stanowiące odrębne źródło przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. O przypisaniu kosztów do działalności zwolnionej lub opodatkowanej decyduje ich związek z konkretnym przychodem. Co do zasady, podmiot prowadzący działalność na terenie strefy i poza strefą winien ustalać koszty działalności zwolnionej w wysokości rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z działalnością prowadzoną na terenie SSE.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 9 ust. 1 updop, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami art. 16a-16m. Odrębnymi przepisami, do których odsyła przytoczony wyżej przepis są przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).

Mając powyższe na uwadze, konieczne jest prowadzenie ksiąg rachunkowych w taki sposób, aby możliwe było precyzyjne rozdzielenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów związanych z działalnością prowadzoną w strefie oraz działalnością prowadzoną poza terenem strefy. Przedsiębiorca strefowy, ustalając podstawę opodatkowania, jest zatem obowiązany do wyodrębnienia przychodów i kosztów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu oraz przychodów i kosztów ze źródeł, z których dochód jest z opodatkowania zwolniony.

Reasumując, w przypadku wskazanych we wniosku kosztów nieprodukcyjnych, ich klasyfikacja do kosztów uzyskania przychodów winna nastąpić w pierwszej kolejności wg kryteriów określonych w art. 15 w zw. z art. 16 updop. Następnie koszty powinny zostać przyporządkowane do działalności zwolnionej i opodatkowanej. To przyporządkowanie winno nastąpić na podstawie właściwie sporządzonych dokumentów i prowadzonych ksiąg podatkowych. Zakwalifikowanie kosztu do źródła dochodu wolnego od opodatkowania lub opodatkowanego na zasadach ogólnych, powinno być uzależnione od faktycznego związku przyczynowo skutkowego między tym kosztem oraz przychodami z danego źródła. Innymi słowy, do kosztów uzyskania przychodów działalności zwolnionej należy zaliczyć wydatki faktycznie poniesione w związku z usługami świadczonymi na rzecz tej działalności.

Tylko wyjątkowo, jeżeli sposób prowadzenia ksiąg nie pozwala na ich dokładne przyporządkowanie do poszczególnych rodzajów działalności, winno to nastąpić na podstawie art. 15 ust. 2 i 2a updop.

Zgodnie z § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 465) zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 3, przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy. Przy ustalaniu wielkości zwolnienia od podatku dochodowego, przysługującego przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na terenie strefy za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 5, przepisy art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się odpowiednio (§ 5 ust. 6 ww. rozporządzenia).

Podkreślenia wymaga, że organizacyjne wyodrębnienie z osoby prawnej – prowadzącej działalność zarówno na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jak i poza nią – jednostki, której wypracowany dochód korzysta ze zwolnienia podatkowego, służy przede wszystkim prawidłowemu ustaleniu dochodu podlegającego zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym oraz dochodu podlegającego opodatkowaniu. W związku z tym podatnik musi prowadzić księgi rachunkowe w taki sposób aby możliwe było ustalenie wysokości dochodu podlegającego zwolnieniu. Zatem wyodrębnienie organizacyjne służące prawidłowemu ustaleniu dochodu podlegającego zwolnieniu polega na wyodrębnieniu rachunkowym (w tym majątkowym) oraz kadrowym, co powinno umożliwiać m.in. wyodrębnienie kosztów dotyczących działalności zwolnionej i opodatkowanej.

Wobec powyższego, koszty związane z usługami nieprodukcyjnymi powinny być przyporządkowane do działalności zwolnionej w wysokości odpowiadającej wydatkom faktycznie poniesionym w związku z usługami świadczonymi na rzecz działalności zwolnionej.

W opinii tut. Organu, odpowiednie stosowanie art. 11 updop, o którym mowa w cytowanym wyżej § 5 ust. 6 rozporządzenia, nie może modyfikować ogólnej zasady wynikającej z art. 15 ust. 1 updop, że kosztem uzyskania przychodów jest wydatek poniesiony (rzeczywisty), a nie np. wartość rynkowa. Zdaniem tut. Organu, celem powyższej regulacji było m.in. ograniczenie możliwości przyporządkowywania kosztów uzyskania przychodów do działalności strefowej i poza strefowej w taki sposób aby uzyskać „korzystniejszy efekt podatkowy”.

Innymi słowy, zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów działalności zwolnionej należy zaliczyć wydatki faktycznie poniesione w związku z usługami świadczonymi na rzecz tej działalności.

W świetle powyższego stanowisko Spółki, że koszty usług tożsamych z usługami świadczonymi na rzecz Spółki powiązanej będą musiały być alokowane do działalności strefowej w wysokości ceny rynkowej tych usług jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 wydana zostanie odrębna interpretacja.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. ). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
IPPB4/4511-7/16-2/MS1 | Interpretacja indywidualna

specjalna strefa ekonomiczna
IBPB-1-2/4510-145/16/JW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.