IBPB-1-3/4510-140/15/MO | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z PDOP w stosunku do dochodu generowanego przez nią w ramach całej działalności prowadzonej na terenie SSE w zakresie określonym Zezwoleniem i z wykorzystaniem również używanych środków trwałych (niestanowiących kosztu kwalifikowanego Inwestycji) począwszy od miesiąca, w którym poniesie wydatki inwestycyjne w kwocie przewyższającej równowartość 100 tys. EUR, zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia SSE, w związku z § 6 ust. 1 i § 6 ust. 8 Rozporządzenia SSE?
IBPB-1-3/4510-140/15/MOinterpretacja indywidualna
 1. limit
 2. pomoc publiczna
 3. specjalna strefa ekonomiczna
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 czerwca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 29 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do dochodu generowanego w ramach całej działalności prowadzonej na terenie SSE w zakresie określonym zezwoleniem i z wykorzystaniem również używanych środków trwałych (niestanowiących kosztu kwalifikowanego Inwestycji) począwszy od miesiąca, w którym poniesie wydatki inwestycyjne w kwocie przewyższającej równowartość 100 tys. EUR - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do dochodu generowanego w ramach całej działalności prowadzonej na terenie SSE w zakresie określonym zezwoleniem i z wykorzystaniem również używanych środków trwałych (niestanowiących kosztu kwalifikowanego Inwestycji) począwszy od miesiąca, w którym poniesie wydatki inwestycyjne w kwocie przewyższającej równowartość 100 tys. EUR.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) to nowa spółka celowa utworzona w 2014 r. specjalnie dla potrzeb realizacji nowej inwestycji związanej z budową nowego zakładu uszlachetniania tworzyw sztucznych (dalej: „Inwestycja”). Dnia 27 czerwca 2014 r., w następstwie rozszerzenia obszaru specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: „SSE” lub „Strefa”), na grunt prywatny w związku z planowaną inwestycją, Spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Strefy (dalej: „Zezwolenie”).

Zakres Zezwolenia obejmuje działalność produkcyjną, handlową i usługową, określoną w ramach następujących pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”):

 • 20.16 Tworzywa sztuczne w formach podstawowych;
 • 22.29.29 Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych;
 • 22.29.9 Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych; usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych;
 • 38.11.55 Odpady z tworzyw sztucznych;
 • 38.32.33 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych.

Ustalone w punkcie I Zezwolenia warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE obejmują:

 • poniesienie na terenie Strefy wydatków inwestycyjnych w rozumieniu § 6 ust. 1 Rozporządzenia SSE, w wysokości co najmniej 53 540 000 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.;
 • utworzenie na terenie Strefy 38 nowych miejsc pracy w terminie do 31 grudnia 2018 r. i utrzymanie zatrudnienia na tym poziomie do 31 grudnia 2020 r.;
 • zakończenie inwestycji w terminie do 31 grudnia 2018 r.

W związku z faktem, że wskazana w Zezwoleniu wartość wydatków inwestycyjnych przewyższy wartość dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, Spółka będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „PDOP”) kalkulowanego na podstawie poniesionych wydatków inwestycyjnych zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. Nr 232 poz. 1548 ze zm., dalej: „Rozporządzenie SSE”).

Spółka uzyskała Zezwolenie w następstwie rozszerzenia SSE na teren, na którym planuje zrealizować swoje plany inwestycyjne obejmujące budowę i wyposażenie nowego zakładu produkcyjnego. Na terenie tym, w momencie rozszerzenia nie znajdował się zakład Spółki lub zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki.

Tak, jak wspomniano wcześniej, Wnioskodawca jest nowo powstałą spółką celową, utworzoną specjalnie dla celu realizacji Inwestycji. Spółka nie podjęła jeszcze prowadzenia działalności gospodarczej, a wobec faktu że niezbędna dokumentacja administracyjno-prawna nie została jeszcze sfinalizowana, dotychczas Spółka nie rozpoczęła realizacji przedmiotowej Inwestycji.

W związku z powyższym, jako nowy podmiot Spółka nie posiada jeszcze funkcjonującego przedsiębiorstwa, w tym w szczególności zakładu produkcyjnego, czy środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z planami inwestycyjnymi Wnioskodawcy, powyższe zasoby materialne mają zostać nabyte/wytworzone przez Spółkę właśnie w ramach realizacji przedmiotowej Inwestycji. W chwili obecnej, na podstawie umów dzierżawy, Spółka dysponuje jedynie tytułem prawnym do terenów zlokalizowanych w granicach SSE, objętych statusem SSE w związku z planowaną Inwestycją Spółki oraz niewielką powierzchnią biurową (10 m2) zlokalizowaną poza granicami SSE. Poza dzierżawionymi nieruchomościami, Wnioskodawca posiada na ten moment jedynie środki pieniężne zdeponowane na rachunku bankowym.

W wyniku realizacji Inwestycji, Spółka planuje uruchomienie działalności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, w której planuje wykorzystywać przede wszystkim nowe, zakupione lub samodzielnie wytworzone środki trwałe, których koszt zakupu lub wytworzenia zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia SSE, stanowił będzie podstawę kalkulacji puli dopuszczalnego zwolnienia z PDOP. Ubiegając się o uzyskanie Zezwolenia, Wnioskodawca wskazał, że Inwestycja obejmie wzniesienie nowych obiektów budowlanych oraz ich wyposażenie w nowe maszyny, urządzenia i pozostałe dodatkowe oprzyrządowanie niezbędne do uruchomienia działalności produkcyjnej w oparciu o wykorzystanie innowacyjnych technologii produkcji, których łączne koszty kwalifikowane wyniosą co najmniej 53.540.000 PLN i będą podstawą do wyliczenia przysługującej Wnioskodawcy puli zwolnienia z PDOP.

Dla potrzeb działalności prowadzonej na terenie SSE i w zakresie Zezwolenia Spółka rozważa również pozyskanie dodatkowych używanych środków trwałych, których koszty zgodnie z § 6 ust. 7 Rozporządzenia SSE nie będą stanowić kosztów kwalifikowanych Inwestycji i w konsekwencji nie będą podlegać uwzględnieniu dla potrzeb kalkulacji przysługującego Spółce zwolnienia z PDOP.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o PDOP, w związku z art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych w brzmieniu obowiązującym Spółkę (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm., dalej: „Ustawa o SSE”), Spółka będzie kwalifikować dochody z działalności gospodarczej objętej Zezwoleniem i prowadzonej na terenie SSE jako zwolnione z PDOP.

Ze względu na powiązania kapitałowe Spółka była uznawana za dużego przedsiębiorcę w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych - Dz.U. UE. z 2008, L. 214/3), jak również pozostaje nim w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (rozporządzenie uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu - Dz.U. UE. z 2014, L 187/1).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z PDOP w stosunku do dochodu generowanego przez nią w ramach całej działalności prowadzonej na terenie SSE w zakresie określonym Zezwoleniem i z wykorzystaniem również używanych środków trwałych (niestanowiących kosztu kwalifikowanego Inwestycji) począwszy od miesiąca, w którym poniesie wydatki inwestycyjne w kwocie przewyższającej równowartość 100 tys. EUR, zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia SSE, w związku z § 6 ust. 1 i § 6 ust. 8 Rozporządzenia SSE...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie uzyskanego Zezwolenia będzie uprawniony do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, w stosunku do dochodu generowanego w ramach całej działalności prowadzonej na terenie SSE w zakresie określonym Zezwoleniem i z wykorzystaniem również używanych środków trwałych (niestanowiących kosztu kwalifikowanego Inwestycji) począwszy od miesiąca, w którym poniesie wydatki inwestycyjne w kwocie przewyższającej równowartość 100 tys. EUR, zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia SSE, w związku z § 6 ust. 1 i § 6 ust. 8 Rozporządzenia SSE.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „Ustawa o PDOP”), wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy o SSE, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W myśl art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, podstawą do korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia z PDOP, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na mocy art. 12 Ustawy o SSE, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy o SSE, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W § 5 ust. 1 Rozporządzenia SSE, zostało uregulowane, że zwolnienie z PDOP z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia. Natomiast, w § 6 ust. 8 Rozporządzenia SSE doprecyzowano, że minimalna wysokość kosztów inwestycji (w ramach kategorii nakładów wskazanych w § 6 ust. 1 Rozporządzenia SSE) wynosi 100 tys. EUR.

W myśl § 5 ust. 4 Rozporządzenia SSE, w przypadku objęcia całości lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienie z PDOP przysługuje od miesiąca następnego po miesiącu, w którym wypełnione zostały warunki zezwolenia w odniesieniu do poniesienia wydatków inwestycyjnych w określonej wysokości oraz osiągnięcia poziomu zatrudnienia wskazanego w zezwoleniu.

Jednak Spółka nie rozpoczęła jeszcze działalności gospodarczej oraz nie posiadała dotychczas i obecnie nie posiada funkcjonującego przedsiębiorstwa lub nawet środków trwałych koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem, ani jej przedsiębiorstwo, ani jego zorganizowana część nie zostały objęte granicami Strefy w związku z realizacją nowej Inwestycji. Z tego też względu, § 5 ust. 4 Rozporządzenia SSE, nie znajduje w jej przypadku zastosowania.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 6 ust. 1 i 8 Rozporządzenia SSE, Spółka będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z PDOP począwszy od miesiąca, w którym zostaną przez nią poniesione wydatki inwestycyjne w rozumieniu § 6 ust. 1 Rozporządzenia SSE, w kwocie przewyższającej równowartość kwoty 100 tys. EUR.

Zdaniem Spółki, powyższe zwolnienie z PDOP, będzie przysługiwać w stosunku do całości dochodu, który Spółka będzie generować na terenie SSE i przy wykorzystaniu wszystkich posiadanych środków trwałych, a więc zarówno środków trwałych, których koszty będą stanowić koszty kwalifikowane zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia SSE, jak i pozostałych, dodatkowych (w tym również używanych) środków trwałych, których koszt nie będzie stanowił kosztów kwalifikowanych.

Na poparcie swego stanowiska Spółka zaznacza, że przepisy art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o PDOP oraz art. 12 i art. 16 Ustawy o SSE wskazują wprost, że warunkiem zwolnienia z PDOP dochodów uzyskiwanych z konkretnej działalności jest jej prowadzenie na obszarze SSE w zakresie przedmiotowym objętym Zezwoleniem. Ponadto, w przepisach regulujących działalność przedsiębiorców na terenach specjalnych stref ekonomicznych brak jest zapisów ograniczających możliwość korzystania ze zwolnienia z PDOP wyłącznie do dochodu generowanego przy wykorzystaniu środków trwałych, których koszty na potrzeby realizacji Inwestycji stanowią koszty kwalifikowane inwestycji. Przedsiębiorca ma zatem pełne prawo do wykorzystania w prowadzonej działalności także innych środków trwałych, których koszt nie został zaliczony do wydatków inwestycyjnych określonych Zezwoleniem, natomiast nie może w oparciu o ich wartość powiększyć przysługującej mu kwoty pomocy publicznej.

Przedstawione w niniejszym wniosku stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych organów podatkowych wydanych w kwestii wykorzystywania w działalności zwolnionej z PDOP szerokiego zakresu środków trwałych będących w dyspozycji podatnika, o ile tylko prowadzona przy ich udziale działalność ma miejsce na terenie specjalnych stref ekonomicznych, a jej przedmiot mieści się w zakresie posiadanych zezwoleń strefowych.

Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z 8 lutego 2013 r. o sygn. IBPBI/2/423-1509/12/SD, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, że (...) jedynymi warunkami skorzystania ze zwolnienia podatkowego jest uzyskanie zezwolenia oraz poniesienie określonych wydatków inwestycyjnych i osiągnięcie poziomu zatrudnienia. Brak jest natomiast wymogu, aby zwolnienie podatkowe odnosić wyłącznie do przychodów wygenerowanych w oparciu o nową inwestycję, tj. nowe środki produkcji wytworzone lub nabyte przez Spółkę w ramach realizacji nowej inwestycji - jedynym warunkiem jest ograniczenie zwolnienia do przychodów uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia.

Spółka przywołała również interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 listopada 2010 r. o sygn. IBPBI/2/423-1075/10/AP, której przedmiotem była odpowiedź na pytanie Czy Spółka może objąć posiadanym zwolnieniem dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE w ramach zezwolenia, tj. również dochód generowany w związku z dalszymi działaniami inwestycyjnymi Spółki... W przywołanej interpretacji w stanie faktycznym zostało wskazane, że Spółka jest świadoma, iż ponoszone przez Nią nowe nakłady inwestycyjne nie będą zwiększały dostępnej puli pomocy (dostępnego zwolnienia dochodu generowanego w SSE na podstawie zezwolenia) <...> Działalność gospodarcza w zakresie szkła powlekanego, która będzie realizowana po zakończeniu działań inwestycyjnych mieści się w zakresie wyrobów określonych w pozycji PKWiU jako szkło płaskie profilowane i poddane dalszej obróbce. W konsekwencji nowe produkty wytwarzane przez Spółkę po zrealizowaniu inwestycji będą w całości objęte posiadanym przez Spółkę zezwoleniem. Dochody generowane z całej działalności Spółki w SSE, w tym również te generowane w związku z poniesionymi nowymi nakładami inwestycyjnymi, generowane będą zatem w związku z działalnością gospodarczą określoną w zezwoleniu. W wydanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził prawidłowość stanowiska wnioskodawcy, w ocenie którego zwolnienie podatkowe z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT będzie miało zastosowanie do wszystkich przychodów Spółki z tytułu produkcji na terenie strefy, również w odniesieniu do produkcji odbywającej się przy zastosowaniu nowych, planowanych do zakupu środków trwałych.

Stanowisko Spółki znajduje poparcie również w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 kwietnia 2012 r. (sygn. II FSK 1979/11), w którym sąd wskazał że, Skorzystanie więc przez podatnika ze zwolnienia opodatkowania dochodów uzależnione jest wyłącznie od spełnienia warunków wymienionych w treści zezwolenia. Spełnienie tych warunków daje mu prawo do zwolnienia od opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej przez niego działalności na terenie strefy. W związku z tym podzielić należy twierdzenie strony skarżącej, że nie można utożsamiać warunków uzyskania zwolnienia z zakresem zwolnienia podatkowego <...>. W u.p.d.o.p. nie zawarto ograniczenia przedmiotowego, uzależniającego zakres zwolnienia od wdrożenia nowych technologii. Uzyskane przez Spółkę Zezwolenie III nie precyzuje również, że zwolnieniu podlegają wyłącznie dochody uzyskane z inwestycji innowacyjnych. <...> Jeżeli zatem, tak jak w niniejszej sprawie, podatnik wdrożył nowe technologie, stworzył nowe miejsca pracy oraz zainwestował wymaganą kwotę, nabył w ten sposób uprawnienie do zwolnienia podatkowego.<...> skoro w zezwoleniu określono rodzaj działalności, która może być prowadzona przez Spółkę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, bez wskazania, że musi być ona prowadzona wyłącznie w oparciu o nowe technologie, to zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p., uwzględniając rozmiar przyznanej pomocy, dotyczy całości dochodu osiągniętego z działalności wskazanej w tymże zezwoleniu i prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W świetle przytoczonych w niniejszym wniosku faktów i argumentów oraz wskazanej powyżej jednolitej linii interpretacyjnej organów podatkowych. Spółka prezentuje stanowisko, zgodnie z którym, będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z PDOP od miesiąca, w którym zostaną przez nią poniesione wydatki kwalifikowane w rozumieniu § 6 ust. 1 Rozporządzenia SSE, o wartości przewyższającej kwotę 100 tys. EUR. Prawo to będzie przysługiwało Spółce w odniesieniu do całości dochodów osiąganych z działalności prowadzonej w zakresie Zezwolenia na terenie SSE, z wykorzystaniem wszystkich posiadanych przez nią środków trwałych, zarówno zaliczonych do wydatków kwalifikowanych, jak i stanowiących wydatki nie kwalifikowane.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.