IBPB-1-2/4510-116/15/AnK | Interpretacja indywidualna

W zakresie: ustalenia, czy dochód uzyskany ze sprzedaży towarów wytworzonych w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwoleń jest objęty w całości zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku, gdy faktura dokumentująca tę sprzedaż jest wystawiona na terenie zakładu położonego w strefie
IBPB-1-2/4510-116/15/AnKinterpretacja indywidualna
  1. działalność poza strefą ekonomiczną
  2. magazyn
  3. miejsce wykonywania działalności
  4. specjalna strefa ekonomiczna
  5. wystawienie faktury
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 14 maja 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 15 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochód uzyskany ze sprzedaży towarów wytworzonych w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwoleń jest objęty w całości zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku, gdy faktura dokumentująca tę sprzedaż jest wystawiona na terenie zakładu położonego w strefie (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 3) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochód uzyskany ze sprzedaży wyrobów wytworzonych w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwoleń jest objęty w całości zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku, gdy faktura dokumentująca tę sprzedaż jest wystawiona na terenie zakładu położonego w strefie.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Wnioskodawca”) prowadzi działalność gospodarczą (produkcyjną, handlową i usługową) na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej jako Strefa). Wnioskodawca posiada następujące zezwolenia, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (dalej jako: „USSE”), wydane przez Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.: Zezwolenie 1 z 2010 r. oraz Zezwolenie 2 z 2014 r. W obu zezwoleniach zapisane są warunki obejmujące poniesienie wydatków inwestycyjnych oraz zatrudnienie nowych pracowników, według wartości określonych w tych zezwoleniach. Oba zezwolenia objęte są tym samym reżimem prawnym, opierają się zatem na jednolitych zasadach korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie Strefy na podstawie poszczególnych zezwoleń. Oba posiadane zezwolenia dotyczą tego samego zakresu prowadzonej działalności, tj. wydane zostały na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wskazanego w zezwoleniach PKWIU. Wnioskodawca nie wyklucza także pozyskania kolejnych zezwoleń w przyszłości.

Z uwagi na rozwój w zakresie prowadzonej działalności. Wnioskodawca rozważa korzystanie w przyszłości dodatkowo z magazynu lub magazynów znajdujących się poza Strefą. W razie zaistnienia takiej sytuacji, w dalszym ciągu wytwarzanie wyrobów objętych posiadanymi zezwoleniami będzie odbywać się na terenie Strefy. Gotowe wyroby, wytworzone na terenie Strefy na podstawie zezwolenia, będą trafiały do magazynu usytuowanego w Strefie lub poza Strefą (lub kilku takich magazynów), gdzie będą wyłącznie przechowywane do czasu ich wydania odbiorcy.

W magazynie (magazynach) poza Strefą nie będzie następował już żaden element wytworzenia, przetworzenia czy ulepszenia wyrobów gotowych. Będą one tam wyłącznie składowane i bezpośrednio z takiego magazynu (magazynów), po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki, transportowane do odbiorcy lub wydawane odbiorcy w ramach odbiorów osobistych. Poza wyrobami wytworzonymi na terenie Strefy w zakresie określonym w zezwoleniach, w magazynie (magazynach) mogą być przechowywane także towary handlowe. Sprzedaż takich towarów handlowych stanowi uzupełnienie oferty Wnioskodawcy w zakresie prowadzonej działalności, a uzyskany z tego tytułu dochód nie korzysta ze zwolnienia. Magazyn lub magazyny nie będą wyodrębnionymi w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi. Stanowić będą one jedno z ogniw prowadzonej działalności, obejmujące etap pomiędzy wytworzeniem wyrobu, a jego wydaniem do klienta. Magazyn lub magazyny będą pozostawać w bezpośrednim, funkcjonalnym związku z podstawową działalnością Wnioskodawcy prowadzoną na terenie Strefy. W magazynach nie będą prowadzone żadne inne działania poza przechowywaniem wyrobów oraz wydawaniem ich do klienta. Faktury VAT z tytułu dokonywanej sprzedaży mogą być wystawiane na terenie zakładu położonego w Strefie lub bezpośrednio w magazynie lub magazynach, ewentualnie w innym miejscu poza Strefą.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy dochód ze sprzedaży towarów wytworzonych w Strefie na podstawie zezwoleń jest objęty w całości zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku, gdy faktura dokumentująca tę sprzedaż jest wystawiona na terenie zakładu położonego w strefie... (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 3).

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że miejsce wystawienia przez Wnioskodawcę faktury dokumentującej sprzedaż wyrobów wytworzonych przez Wnioskodawcę na terenie Strefy w oparciu o zezwolenie, pozostaje bez wpływu na ustalenie dochodu zwolnionego. Czynnikami decydującymi o uznaniu dochodu z danej działalności za wolny od podatku są dwa elementy: dochód uzyskany jest z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, a działalność taka wymieniona jest w zezwoleniu. Miejsce wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż wyrobów wytworzonych na terenie Strefy w ramach działalności gospodarczej objętej zezwoleniem nie warunkuje uznania wyrobu za wytworzony w Strefie, a tym samym nie może stanowić czynnika decydującego o zwolnieniu od podatku dochodu uzyskanego ze sprzedaży takich wyrobów.

Dochód „uzyskany” z działalności to wyłącznie taki dochód, którego źródłem przychodów jest prowadzona działalność gospodarcza. Natomiast wystawianie faktur dokumentujących własną sprzedaż, nie odbywające się w ramach świadczenia usług w zakresie obsługi księgowej, stanowi wyłącznie proces dokumentowania sprzedaży, nie jest odrębną działalnością; samo w sobie nie generuje odrębnego dochodu, a zatem ewentualne dokonywanie tych czynności poza Strefą nie oznacza prowadzenia działalności poza Strefą. W świetle powyższego, okoliczności te pozostają bez związku i nie mają znaczenia dla oceny czy dany wyrób został wytworzony na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i czy pochodzi z działalności wymienionej w zezwoleniu, a co za tym idzie, dochód uzyskany ze sprzedaży takiego wyrobu w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy w przypadku, gdy faktura dokumentująca sprzedaż towarów wytworzonych w strefie na podstawie zezwoleń jest wystawiona na terenie zakładu położonego w Strefie, dochód ze sprzedaży tych towarów jest objęty w całości zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Specjalna Strefa Ekonomiczna są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 282). Na mocy art. 12 ust. 1 tej ustawy, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą do korzystania z pomocy publicznej (zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym) jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z tej pomocy (art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o pdop”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych.

Równocześnie art. 17 ust. 4 ustawy o pdop stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Tak więc warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej, prowadzonej w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu, przy czym działalność gospodarcza ma być prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że zwolnienie od podatku przysługuje wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z prowadzonej na terenie strefy działalności gospodarczej, określonej w zezwoleniu. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu. Podobnie w przypadku, gdy dany rodzaj działalności jest prowadzony poza terenem strefy wówczas dochód z takiej działalności również nie będzie podlegał zwolnieniu.

Z przedstawionego przez Spółkę zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie właściwych zezwoleń. W przyszłości Wnioskodawca zamierza korzystać z magazynu lub magazynów znajdujących się poza strefą, w których będą przechowywane wyroby wyprodukowane na terenie strefy do czasu ich wydania odbiorcy. W magazynie (magazynach) tych nie będzie następował już żaden element wytworzenia, przetworzenia czy ulepszenia wyrobów gotowych, Mogą być w nich przechowywane także towary handlowe stanowiące uzupełnienie oferty Wnioskodawcy. Dochód ze sprzedaży tych towarów nie korzysta ze zwolnienia. W/w magazyny nie będą wyodrębnionymi w ramach przedsiębiorstwa samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi, będą stanowić jedno z ogniw prowadzonej działalności obejmujące etap pomiędzy wytworzeniem a wydaniem wyrobu do klienta. Magazyny będą pozostawać w bezpośrednim funkcjonalnym związku z podstawową działalnością prowadzoną na terenie strefy, nie będą w nich prowadzone żadne inne działania poza przechowywaniem i wydawaniem wyrobów. Faktury VAT z tytułu dokonywanej sprzedaży mogą być wystawiane na terenie zakładu położnego w strefie lub bezpośrednio w magazynach, ewentualnie w innym miejscu poza strefą.

Zdaniem tutejszego Organu, miejsce wystawienia przez Wnioskodawcę faktury dokumentującej sprzedaż towarów wytworzonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w oparciu o zezwolenie nie jest czynnikiem decydującym w sprawie i pozostaje bez wpływu na ustalenie dochodu zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że dochód ze sprzedaży towarów wytworzonych w Strefie na podstawie zezwoleń jest objęty w całości zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku gdy faktura dokumentująca tę sprzedaż jest wystawiona na terenie zakładu położonego w strefie - należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

W zakresie pytań oznaczonych we wniosku numerami 1,2,4 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność poza strefą ekonomiczną
IPTPB3/423-192/12-5/IR | Interpretacja indywidualna

magazyn
IPPB5/423-941/13-2/PS | Interpretacja indywidualna

miejsce wykonywania działalności
IPPP3/443-958/14-2/ISZ | Interpretacja indywidualna

specjalna strefa ekonomiczna
IBPB-1-2/4510-81/15/MM | Interpretacja indywidualna

wystawienie faktury
IPPP2/443-257/13-2/JW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.