IBPB-1-2/4510-115/15/AnK | Interpretacja indywidualna

Ustalenia, czy dochody uzyskane ze sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej a składowane w magazynie/magazynach poza strefą, będą podlegać w całości zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych
IBPB-1-2/4510-115/15/AnKinterpretacja indywidualna
  1. miejsce wykonywania działalności
  2. specjalna strefa ekonomiczna
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 14 maja 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 15 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochody uzyskane ze sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej a składowane w magazynie/magazynach poza strefą, będą podlegać w całości zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2) –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochody uzyskane ze sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej a składowanych w magazynie/magazynach poza strefą, będą podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Wnioskodawca”) prowadzi działalność gospodarczą (produkcyjną, handlową i usługową) na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej jako: „Strefa”). Wnioskodawca posiada następujące zezwolenia, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (dalej jako „USSE”), wydane przez Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.: Zezwolenie 1 z 2010 r. oraz Zezwolenie 2 z 2014 r. W obu zezwoleniach zapisane są warunki obejmujące poniesienie wydatków inwestycyjnych oraz zatrudnienie nowych pracowników, według wartości określonych w tych zezwoleniach. Oba zezwolenia objęte są tym samym reżimem prawnym, opierają się zatem na jednolitych zasadach korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie Strefy na podstawie poszczególnych zezwoleń. Oba posiadane zezwolenia dotyczą tego samego zakresu prowadzonej działalności, tj. wydane zostały na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wskazanego w zezwoleniach PKWIU. Wnioskodawca nie wyklucza także pozyskania kolejnych zezwoleń w przyszłości.

Z uwagi na rozwój w zakresie prowadzonej działalności. Wnioskodawca rozważa korzystanie w przyszłości dodatkowo z magazynu lub magazynów znajdujących się poza Strefą. W razie zaistnienia takiej sytuacji, w dalszym ciągu wytwarzanie wyrobów objętych posiadanymi zezwoleniami będzie odbywać się na terenie Strefy. Gotowe wyroby, wytworzone na terenie Strefy na podstawie zezwolenia, będą trafiały do magazynu usytuowanego w Strefie lub poza Strefą (lub kilku takich magazynów), gdzie będą wyłącznie przechowywane do czasu ich wydania odbiorcy.

W magazynie (magazynach) poza Strefą nie będzie następował już żaden element wytworzenia, przetworzenia czy ulepszenia wyrobów gotowych. Będą one tam wyłącznie składowane i bezpośrednio z takiego magazynu (magazynów), po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki, transportowane do odbiorcy lub wydawane odbiorcy w ramach odbiorów osobistych. Poza wyrobami wytworzonymi na terenie Strefy w zakresie określonym w zezwoleniach, w magazynie (magazynach) mogą być przechowywane także towary handlowe. Sprzedaż takich towarów handlowych stanowi uzupełnienie oferty Wnioskodawcy w zakresie prowadzonej działalności, a uzyskany z tego tytułu dochód nie korzysta ze zwolnienia. Magazyn lub magazyny nie będą wyodrębnionymi w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi. Stanowić będą one jedno z ogniw prowadzonej działalności, obejmujące etap pomiędzy wytworzeniem wyrobu, a jego wydaniem do klienta. Magazyn lub magazyny będą pozostawać w bezpośrednim, funkcjonalnym związku z podstawową działalnością Wnioskodawcy prowadzoną na terenie Strefy. W magazynach nie będą prowadzone żadne inne działania poza przechowywaniem wyrobów oraz wydawaniem ich do klienta. Faktury VAT z tytułu dokonywanej sprzedaży mogą być wystawiane na terenie zakładu położonego w Strefie lub bezpośrednio w magazynie lub magazynach, ewentualnie w innym miejscu poza Strefą.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy dochody uzyskane ze sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie Strefy w oparciu o zezwolenia a składowanych w magazynie lub magazynach poza Strefą, będą podlegać w całości zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2).

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody uzyskane ze sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie Strefy, a przechowywanych i wydawanych bezpośrednio z magazynu znajdującego się poza terenem Strefy (lub kilku takich magazynów), będą podlegały w całości zwolnieniu z podatku dochodowego, jako bezpośrednio dotyczące działalności zwolnionej. Fakt dokonywania sprzedaży bezpośrednio z magazynu wynika z okoliczności logistyczno-ekonomicznych, a samo usytuowanie takiego magazynu (magazynów) poza trenem Strefy nie wywiera wpływu na kwalifikację dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie Strefy w całości jako dochodu zwolnionego.

Czynnikiem decydującym o tym czy dochód uzyskany ze sprzedaży wyrobów wytwarzanych przez Wnioskodawcę będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego winno być to, że sprzedawane wyroby będą wyprodukowane w ramach działalności prowadzonej na terenie Strefy i będą objęte zakresem działalności wymienionej w posiadanych przez Wnioskodawcę zezwoleniach. Fakt składowania wyrobów wyprodukowanych przez Wnioskodawcę na terenie Strefy w oparciu o zezwolenie, w magazynie (lub magazynach) poza terenem Strefy, nie pozbawia tych wyrobów przymiotu „produktu strefowego”. Wobec powyższego, jeżeli składowane wyroby będą wytworzone w ramach działalności prowadzonej w Strefie zgodnie z zezwoleniem, dochód uzyskany z ich sprzedaży będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bez względu na to czy wyroby te będą przechowywane w magazynie znajdującym się na terenie Strefy czy poza nią.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają liczne interpretacje indywidualne, w szczególności:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 października 2014 r. znak: IBPB1/2/423-932/14/BG oraz z 31 maja 2010 r. znak: IBPBI/2/423-435/10/AK;
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 sierpnia 2014 r. znak ILPB3/423-228/14-4/KS.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 282). Na mocy art. 12 ust. 1 tej ustawy, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą do korzystania z pomocy publicznej (zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym) jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z tej pomocy (art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o pdop”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych.

Równocześnie art. 17 ust. 4 ustawy o pdop stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Tak więc warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej, prowadzonej w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu, przy czym działalność gospodarcza ma być prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że zwolnienie od podatku przysługuje wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z prowadzonej na terenie strefy działalności gospodarczej, określonej w zezwoleniu. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu. Podobnie w przypadku, gdy dany rodzaj działalności jest prowadzony poza terenem strefy wówczas dochód z takiej działalności również nie będzie podlegał zwolnieniu.

Z przedstawionego przez Spółkę zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie właściwych zezwoleń. W przyszłości Wnioskodawca zamierza korzystać z magazynu lub magazynów znajdujących się poza strefą, w których będą przechowywane wyroby wyprodukowane na terenie strefy do czasu ich wydania odbiorcy. W magazynie (magazynach) tych nie będzie następował już żaden element wytworzenia, przetworzenia czy ulepszenia wyrobów gotowych. Mogą być w nich przechowywane także towary handlowe stanowiące uzupełnienie oferty Wnioskodawcy. Dochód ze sprzedaży tych towarów nie korzysta ze zwolnienia. W/w magazyny nie będą wyodrębnionymi w ramach przedsiębiorstwa samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi, będą stanowić jedno z ogniw prowadzonej działalności obejmujące etap pomiędzy wytworzeniem a wydaniem wyrobu do klienta. Magazyny będą pozostawać w bezpośrednim funkcjonalnym związku z podstawową działalnością prowadzoną na terenie strefy, nie będą w nich prowadzone żadne inne działania poza przechowywaniem i wydawaniem wyrobów. Faktury VAT z tytułu dokonywanej sprzedaży mogą być wystawiane na terenie zakładu położnego w strefie lub bezpośrednio w magazynach, ewentualnie w innym miejscu poza strefą.

Odnosząc się do kwestii zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodu ze sprzedaży wyrobów strefowych przez magazyny usytuowane poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej należy stwierdzić, że fakt sprzedaży wyrobów wyprodukowanych przez Spółkę na terenie strefy ekonomicznej zgodnie z zezwoleniem poprzez magazyny poza terenem strefy, nie pozbawia tych wyrobów przymiotu „produktu strefowego”. Korzystanie z magazynów zewnętrznych, nie stanowi częściowego „przeniesienia” działalności gospodarczej objętej zezwoleniem poza teren strefy. Zatem, o ile sprzedawane wyroby będą wyprodukowane w ramach działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej zgodnie z zezwoleniem, dochód uzyskany z ich sprzedaży będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że dochody uzyskane ze sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej a składowanych w magazynie poza strefą, będą podlegać w całości zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych - należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań 1, 3 i 4 zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

miejsce wykonywania działalności
IPPP3/443-958/14-2/ISZ | Interpretacja indywidualna

specjalna strefa ekonomiczna
IBPB-1-2/4510-114/15/AnK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.