IBPB-1-1/4511-534/15/AP | Interpretacja indywidualna

Możliwości zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem dochodów uzyskanych ze sprzedaży gadżetów reklamowych, o których mowa we wniosku, jako dochodów uzyskanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
IBPB-1-1/4511-534/15/APinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. specjalna strefa ekonomiczna
 3. wyroby gotowe
 4. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 3 września 2015 r.), uzupełnionym 20 listopada 2015 r. oraz 18 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem dochodów uzyskanych ze sprzedaży gadżetów reklamowych, o których mowa we wniosku, jako dochodów uzyskanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem dochodów uzyskanych ze sprzedaży gadżetów reklamowych, o których mowa we wniosku, jako dochodów uzyskanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 6 listopada 2015 r. oraz z 4 grudnia 2015 r. Znak: IBPB-1-1/4511-534/15/AP, IBPB-1-1/4511-535/15/AP, IBPB-1-1/4511-536/15/AP, IBPB-1-1/4511-537/15/AP wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 20 listopada 2015 r. oraz 18 grudnia 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą. W 2012 r. otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „SSE”). W 2015 r. zakończył inwestycję i rozpoczął działalność w SSE.

Udzielone mu zezwolenie obejmuje następujące pozycje PKWiU:

 • Sekcja C, Dział 14, Grupa 14.1, Klasa 14.14 – Bielizna;
 • Sekcja C, Dział 14, Grupa 14.1, Klasa 14.19 – Pozostała odzież i dodatki odzieżowe;
 • Sekcja C, Dział 17, Grupa 17.2 – Wyroby z papieru i tektury;
 • Sekcja C Dział 18 – Usługi poligraficzne i usługi reprodukcji zapisanych nośników informacji;
 • Sekcja C, Dział 22, Grupa 22.2, Klasa 22.29 – Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych;
 • Sekcja E, Dział 38, grupa 38.1, Klasa 38.11, Kategoria 38.11.5 – Odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu;
 • Sekcja J, Dział 58, Grupa 58.1, Klasa 58,19 – Pozostałe wyroby drukowane.

Działalność gospodarcza prowadzona przez Wnioskodawcę polega przede wszystkim na wykonywaniu usług poligraficznych, drukowaniu materiałów reklamowych, a dzięki zakupionym nowoczesnym maszynom coraz częściej wykonywaniu nadruków reklamowych na różnorodnych materiałach. Wnioskodawca kupuje na zlecenie odbiorców różne gadżety reklamowe, np. długopisy, kubki, koszulki, breloki, smycze, porcelanę, torby materiałowe, woreczki (lub zleca szycie określonych toreb, woreczków z zakupionego przez niego materiału), a następnie robi odpowiedni zlecony przez odbiorcę nadruk i sprzedaje usługę wraz z towarem (np. sprzedaż długopisu, koszulki itp.). Wykonuje także ekspozytory reklamowe (stojaki metalowe lub z tworzywa sztucznego), które następnie sprzedaje. Czasem sam wykonuje od podstaw ekspozytor, a czasami pewne elementy ekspozytora kupuje już gotowe i tylko skręca go oraz robi nadruki. Najczęściej ekspozytor taki wykonany jest z tworzywa sztucznego, ale pewne elementy konstrukcyjne dla wzmocnienia i stabilizacji są wykonane z innych materiałów np. metalu, płyty MDF. Ponieważ Wnioskodawca posiada laser wykonuje dużo usług cięcia laserem różnych materiałów, nie tylko z tworzyw sztucznych, ale także metalu, papieru, sklejki MDF itp. Zdarza się także, że kupując materiał do wykonania produktu lub usługi od razu zleca pocięcie tego materiału lub np. druk UV i jest ta czynność fakturowana w osobnej pozycji na fakturze zakupu. Bywa również że wykonując dany produkt zleca wykonanie poza strefą drobnych usług takich jak np. cięcie, wyginanie, fotonaświetlanie, zalanie naklejek żywicą epoksydową itp.

W uzupełnieniach wniosku ujętych w pismach z 16 listopada 2015 r. oraz z 14 grudnia 2015 r., wskazano m.in., że wszystkie zakupione przez Wnioskodawcę od innych dostawców części składowe oraz usługi świadczone przez osoby trzecie, o których mowa we wniosku stanowią jedną z faz produkcji wytwarzanych i sprzedawanych wyrobów. Finalne wyroby gotowe oraz usługi są wykonywane na terenie SSE, natomiast podwykonawstwo oraz niektóre zakupione części składowe wyrobów gotowych są wykonywane poza SSE, jak np. długopisy zakupione przez Wnioskodawcę są wykonane poza strefą a on wykonuje tylko nadruk. Przy czym, Wnioskodawca zaznacza, że sam długopis nie ma wartości dla odbiorcy, tylko właśnie ten nadruk reklamowy nadaje mu specyficzne pożądane cechy i odróżnia go od innych wyrobów tego rodzaju; to on powoduje, że dana rzecz jest cenna i identyfikuje danego odbiorcę. Wszystkie wskazane we wniosku wyroby i usługi są objęte zakresem zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przychód ze sprzedaży gadżetów reklamowych (długopisów, koszulek itp.) wcześniej zakupionych, na których Wnioskodawca dokonał jedynie nadruku reklamowego podlega w całości zwolnieniu z podatku dochodowego do osób fizycznych...

(pytanie wymienione we wniosku jako pierwsze)

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód ze sprzedaży gadżetów reklamowych (długopisów, koszulek itp.) wcześniej zakupionych, na których dokonał jedynie nadruku reklamowego podlega w całości zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych. Sam gadżet reklamowy bez wykonanej na nim przez Wnioskodawcę usługi nie ma wartości użytkowej dla odbiorcy, jest jednym z wielu np. długopisów czy breloków. Dopiero nadruk reklamowy nadaje mu specyficzne, pożądane cechy i odróżnia go do innych wyrobów tego rodzaju, to on powoduje, że dana rzecz jest cenna i identyfikuje danego odbiorcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodnie z którą opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkie uzyskane przez podatnika w danym roku korzyści majątkowe, z wyjątkiem tych, które na mocy ustawy wyłączone zostały z tego opodatkowania (np. poprzez wprowadzenie ustawowego zwolnienia z opodatkowania, czy też zaniechanie poboru podatku).

W myśl natomiast art. 21 ust. 1 pkt 63a ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5c, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 282), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Równocześnie art. 21 ust. 5a ww. ustawy stanowi, że powyższe zwolnienie, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Podkreślenia wymaga fakt, że prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej i wynikające stąd zwolnienie dochodów pochodzących z tej działalności jest wyjątkiem od zasady równości i sprawiedliwości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczące zwolnień muszą być interpretowane ściśle, zgodnie z ich wykładnią językową.

W myśl art. 12 ww. ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie to stanowi pomoc publiczną, przy czym wielkość tej pomocy nie może przekroczyć jej maksymalnej wielkości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 4.

Stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy uprawnia do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie danej strefy i korzystania z pomocy publicznej. Określa ono przedmiot oraz warunki prowadzenia działalności.

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na których możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednocześnie jednak pamiętać należy, że uzyskiwane z tego tytułu preferencje stanowią pomoc publiczną, niezgodną (co do zasady) z jednolitym wspólnym rynkiem w Unii Europejskiej. Z tego też względu szczegółowe warunki udzielania tej formy pomocy, w szczególności jej intensywność, są ściśle uregulowane przepisami prawa, których naruszenie grozi koniecznością zwrotu otrzymanej pomocy publicznej.

Z powyższego wynika zatem, że zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają dochody podatników uzyskane wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jeżeli rodzaj działalności, z której dochody te są uzyskiwane został wskazany w zezwoleniu na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Nie podlegają zatem zwolnieniu z opodatkowania tym podatkiem dochody uzyskane z działalności innej, niż działalność wskazana w ww. zezwoleniu, nawet jeśli jest ona wykonywana na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jak również dochody uzyskane z działalności, która wykonywana jest poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2012 r. Wnioskodawca otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W 2015 r. zakończył inwestycję i rozpoczął działalność w SSE. Udzielone mu zezwolenie obejmuje m.in. usługi poligraficzne i usługi reprodukcji zapisanych nośników informacji oraz pozostałe wyroby drukowane. Działalność gospodarcza prowadzona przez Wnioskodawcę polega przede wszystkim na wykonywaniu usług poligraficznych, drukowaniu materiałów reklamowych, a dzięki zakupionym nowoczesnym maszynom coraz częściej wykonywaniu nadruków reklamowych na różnorodnych materiałach. Wnioskodawca na zlecenie odbiorców kupuje różne gadżety reklamowe np. długopisy, kubki, koszulki, breloki, smycze, porcelanę, torby materiałowe, woreczki (lub zleca szycie określonych toreb, woreczków z zakupionego przez niego materiału), a następnie robi odpowiedni zlecony przez odbiorcę nadruk i sprzedaje usługę wraz z towarem (np. sprzedaż długopisu, koszulki itp.). Wszystkie zakupione przez Wnioskodawcę od innych dostawców części składowe oraz usługi świadczone przez osoby trzecie, o których mowa we wniosku stanowią jedną z faz produkcji wytwarzanych i sprzedawanych wyrobów. Przy czym, wskazane we wniosku wyroby gotowe oraz usługi zostały objęte zakresem zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Finalne wyroby gotowe oraz usługi są wykonywane na terenie SSE, natomiast podwykonawstwo oraz niektóre zakupione części składowe wyrobów gotowych są wykonywane poza SSE, jak np. długopisy zakupione przez Wnioskodawcę są wykonane poza strefą a on robi tylko nadruk. Wnioskodawca zaznacza przy tym, że sam długopis nie ma wartości dla odbiorcy, tylko właśnie ten nadruk reklamowy nadaje mu specyficzne, pożądane cechy i odróżnia go od innych wyrobów tego rodzaju, to on powoduje, że dana rzecz jest cenna i identyfikuje danego odbiorcę.

W świetle powołanych wyżej przepisów oraz w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że jeżeli w istocie zakup gadżetów reklamowych (tj. długopisów, kubków, koszulek, breloków, smyczy, porcelany, toreb materiałowych woreczków, itp.), na których Wnioskodawca dokonuje nadruku reklamowego, stanowi jedną z faz produkcji wytwarzanych i sprzedawanych przez Wnioskodawcę wyrobów gotowych (gadżetów reklamowych), a produkcja i sprzedaż tych wyrobów objęta jest jak wskazano we wniosku zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (kwestia ta nie jest przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej; wskazanie w tym zakresie przyjęto jako element opisu stanu faktycznego sprawy), to dochód uzyskany z ich sprzedaży, jako dochód uzyskany z działalności strefowej, w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z uwagi na powyższe przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy z ww. zastrzeżeniem uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.