DD10/033/114/ZUM/2013/RWPD-70295 | Interpretacja indywidualna

Minister Finansów,
Podatek dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.; dalej: Ordynacja podatkowa) Minister Finansów zmienia z urzędu, jako nieprawidłową, interpretację indywidualną wydaną w dniu 24 kwietnia 2012 r., Nr ILPB3/423-36/12-3/MM, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w ten sposób, iż stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2012 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną w specjalnej strefie ekonomicznej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 8 lutego 2012 r., Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną w specjalnej strefie ekonomicznej.

W ww. wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Spółka prowadzi w Polsce działalność poprzez centralę i trzy oddziały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jeden z oddziałów prowadzi działalność produkcyjną i handlową na terenie Strefy Ekonomicznej (zwanej dalej „SSE” lub „Strefa”), na podstawie uzyskanego przez Spółkę w dniu 26 marca 2007 roku Zezwolenia na działalność w Strefie (zwanego dalej Zezwoleniem). W odniesieniu do działalności prowadzonej na terenie SSE w ramach Zezwolenia, Spółka korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.; dalej updop).

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej dla Spółki w SSE, z dnia 26 marca 2007 roku, z późn. zm., obowiązujące do dnia 30 września 2018 roku, zawiera następujące warunki:

 1. Po dniu uzyskania pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy dokonanie Inwestycji na terenie Strefy, tj. poniesienie wydatków inwestycyjnych (kosztów inwestycji) w rozumieniu § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 236, poz. 1705 z późn. zm., zwanego dalej Rozporządzeniem) w wysokości co najmniej 78.000.000 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów zł) do 31.12.2011 roku.
 2. Przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Strefy liczba zatrudnionych pracowników przez Spółkę wynosić będzie:
  • 294 pracowników - w okresie od dnia 31.12.2008 roku do dnia 30.06.2012 roku,
  • narastająco 319 pracowników średniorocznie - w okresie od dnia 01.07.2012 roku do dnia 30.06.2018 roku.
 3. Zakończenie inwestycji do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Spółka, w okresie po dniu uzyskania zezwolenia aż do ostatniego dnia jego obowiązywania, tj. do 30 września 2018 roku, poniosła i będzie ponosić kwalifikowane wydatki znacznie przekraczające kwotę wymaganej inwestycji, tj. kwotę 78.000.000 zł. Wszystkie poniesione wydatki pozostają i będą pozostawać w ścisłym związku z przedmiotem działalności określonym w Zezwoleniu oraz odpowiadają oraz będą odpowiadać wszystkim warunkom kwalifikacyjnym przewidzianym w § 3-4 i § 6 Rozporządzenia.

W związku z powyższym Spółka zadała następujące pytanie.

Czy do podstawy obliczenia wysokości przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop oraz w art. 12 i art. 16 ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 282, zwanej dalej: ustawą o sse), należy brać pod uwagę kwotę wydatków inwestycyjnych ustaloną w zezwoleniu jako warunek prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (tj. 78.000.000 zł), czy też wartość faktycznych wydatków inwestycyjnych, także w części przewyższającej kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w zezwoleniu, poniesionych do ostatniego dnia obowiązywania Zezwolenia, tj. 30 września 2018 roku, nie wyższą niż wartość dopuszczalnej regionalnej pomocy publicznej w związku z realizacją danej inwestycji...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku inwestycji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w Zezwoleniu, jako podstawę obliczenia wysokości zwolnienia z opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych należy uznać wartość faktycznie poniesionych kwalifikowanych wydatków w okresie po dniu uzyskania Zezwolenia aż do ostatniego dnia jego obowiązywania, nawet, gdyby te wydatki przewyższały kwotę minimalnych nakładów inwestycyjnych określonych w Zezwoleniu, tj. kwotę 78.000.000 zł. Jednak wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Spółka oparła swoje stanowisko na treści udzielonego jej Zezwolenia oraz na analizie przepisów prawa, w trybie których wydano powołane wyżej Zezwolenie.

Jak zauważył Wnioskodawca, pomocą publiczną, udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy, na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość zwolnienia zależna jest od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych. Rodzaj tych wydatków został określony przez Radę Ministrów w rozporządzeniach ustanawiających poszczególne strefy ekonomiczne. Zgodnie z treścią art. 16 w zw. z art. 12 ustawy o sse, podstawowym warunkiem umożliwiającym skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych (lub fizycznych) jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Spółka podkreśliła, iż wypełniła ten warunek uzyskując stosowne zezwolenie, w brzmieniu przywołanym powyżej.

W opinii Wnioskodawcy brak jest w przepisach ustawy o sse, w przepisach updop, a także w przepisach Rozporządzenia, stosujących się do zezwoleń udzielonych Spółce, innego sposobu określenia maksymalnej kwoty zwolnienia z podatku dochodowego w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych. Żaden z tych przepisów nie utożsamia minimalnej kwoty wydatków inwestycyjnych określonej w Zezwoleniu z maksymalną kwotą zwolnienia z podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o sse, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 4 updop, zwolnienie o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

§ 3 ust. 1 Rozporządzenia określa, iż pomoc regionalna udzielana jest przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, albo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm. ). Stanowi ona pomoc regionalną z tytułu:

 1. kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w § 6, lub
 2. tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

W § 3 ust. 4 Rozporządzenia ustawodawca zamieścił definicję pojęcia „nowe inwestycje”. Są to inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegające na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez niezależnego inwestora.

Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia, za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, będące:

 1. ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;
 2. ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika;
 3. kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;
 4. ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Spółka zaznaczyła, iż w okresie po dniu uzyskania zezwolenia do dnia złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej poniosła kwalifikowane nakłady inwestycyjne spełniające warunki z przytoczonych powyżej przepisów prawa w wysokości znacznie przewyższającej ich minimalną wysokość określoną w zezwoleniu. Do dnia zakończenia obowiązywania zezwolenia Spółka zamierza nadal kontynuować ponoszenie wydatków kwalifikowanych w SSE.

W ocenie Spółki, zastosowanie w udzielonym Zezwoleniu sformułowania „poniesienie wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 78.000.000 zł”, pozwala wnioskować, iż Spółka zobowiązana jest do poniesienia nakładów inwestycyjnych nie mniejszych niż określony w Zezwoleniu pułap. W związku z powyższym, zdaniem Spółki, wysokość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych należy wyliczyć w oparciu o faktyczną wartość poniesionych wydatków inwestycyjnych, w tym także tych poniesionych powyżej minimalnej wartości określonej w Zezwoleniu, w okresie obowiązywania Zezwolenia.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższą tezę potwierdza również analiza treści uzyskanego Zezwolenia. Zgodnie z obowiązującymi na dzień wydania Zezwolenia regulacjami ustawy o sse oraz przepisami Rozporządzenia nie było wymogu podawania w Zezwoleniu górnego limitu kosztów kwalifikowanych inwestycji, a tym samym ograniczania możliwości stosowania wysokości faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji do obliczania wysokości zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych. Zostały one wprowadzone do art. 16 ust. 2 ustawy o sse od dnia 4 sierpnia 2008 roku, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2008 roku Nr 118, poz. 746, z późn. zm., dalej: ustawa o zmianie usse). Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o sse, zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie stref wydane przed wejściem w życie powyższej ustawy zachowują moc, co jednoznacznie wskazuje na ochronę praw nabytych przez Wnioskodawcę na podstawie wydanego w poprzednim stanie prawnym Zezwolenia.

W związku z powyższym, w ocenie Spółki, nie znajdą zastosowania zmienione przepisy art. 16 ust. 2 ustawy o sse. W treści Zezwolenia uzyskanego przez Spółkę brak jest określenia maksymalnego limitu kosztów kwalifikowanych.

Spółka podniosła, iż jej stanowisko podzielane jest także przez organy podatkowe, w licznie wydawanych w imieniu Ministra Finansów indywidualnych interpretacjach przepisów podatkowych.

W ocenie Wnioskodawcy, również wykładnia celowościowa przepisów dotyczących specjalnych stref ekonomicznych wskazuje, iż mają one za zadanie rozwój regionów położonych w specjalnych strefach ekonomicznych poprzez ich aktywizację gospodarczą, a działania Wnioskodawcy są zgodne z intencją ustawodawcy. Niezasadnym się zatem wydaje wprowadzanie ograniczeń w tym zakresie wbrew woli prawodawcy.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenia, w opinii Spółki, w związku z prowadzeniem przez nią na podstawie Zezwolenia działalności gospodarczej na terenie Strefy, zarówno wydatki poniesione przez Spółkę do wysokości limitu określonego w Zezwoleniu, jak też dalsze kwalifikowane wydatki w okresie obowiązywania Zezwolenia, będą stanowiły podstawę kalkulacji wysokości zwolnienia przewidzianego przepisami art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając z upoważnienia Ministra Finansów (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego; Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), wydał w dniu 24 kwietnia 2012 r. interpretację indywidualną Nr ILPB3/423-36/12-3/MM, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe w zakresie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważa, co następuje.

Na podstawie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może z urzędu zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie. v

W ocenie Ministra Finansów stanowiska wyrażonego w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 24 kwietnia 2012 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (Nr ILPB3/423-36/12-3/MM), nie można uznać za prawidłowe.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o sse, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Równocześnie art. 17 ust. 4 updop stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 ustawy o sse podstawą do korzystania z pomocy, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, zwane dalej „zezwoleniem”.

Stosownie do art. 16 ust. 2 ustawy o sse w brzmieniu obowiązującym w dniu wydania Zezwolenia Spółce, zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności:

 • zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników,
 • dokonania przez przedsiębiorcę inwestycji na terenie strefy o wartości przewyższającej określoną kwotę.

Ustawa o zmianie usse, która weszła w życie w dniu 4 sierpnia 2008 r., wprowadziła zmiany m.in. do art. 16 ustawy o sse. Zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 16 ust. 2 ustawy o sse zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności:

 1. zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników;
 2. dokonania przez przedsiębiorcę na terenie strefy inwestycji o wartości przewyższającej określoną kwotę;
 3. terminu zakończenia inwestycji;
 4. maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy;
 5. wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4 - w przypadku, gdy inwestycja będzie realizowana na gruntach stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż wymienione w art. 5 ust. 1.

Z kolei z art. 4 ust. 1 ustawy o zmianie usse wynika, iż zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie stref wydane przed dniem jej wejścia w życie zachowują moc.

Biorąc pod uwagę, iż – jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego – Spółka uzyskała Zezwolenie w dniu 26 marca 2007 r., to w sprawie będzie miał zastosowanie art. 16 ust. 2 ustawy o sse w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją. Użycie przez ustawodawcę w tym przepisie jedynie przykładowego wyliczenia elementów zezwolenia dotyczącego prowadzenia działalności na terenie danej strefy wskazuje, iż możliwe jest wprowadzenie do zezwolenia dodatkowych warunków. W niniejszej sprawie dodatkowym warunkiem, wynikającym z Zezwolenia jest warunek zakończenia przez Spółkę inwestycji do dnia 31 grudnia 2011 r.

Wobec powyższego, w związku z tym, iż Zezwolenie uzyskane przez Spółkę w dniu 26 marca 2007 r., zawiera dodatkowy warunek w postaci określonego terminu zakończenia przez nią inwestycji tj. do dnia 31 grudnia 2011 r., wydatki inwestycyjne Spółki poniesione po tym terminie nie będą mogły być uznane za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia podatkowego.

Należy podkreślić, iż zwolnienia podatkowe (m.in. zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop) są odstępstwem od reguły powszechności i sprawiedliwości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczące zwolnień powinny być interpretowane ściśle, zgodnie z wykładnią językową.

W tym miejscu należy wskazać, iż podstawą do korzystania z pomocy publicznej dla Wnioskodawcy, w związku z treścią cytowanego powyżej art. 16 ust. 1 ustawy o sse, jest Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, którego wszystkie warunki łącznie Spółka była zobowiązana wypełnić. Jednym z tych warunków było poniesienie przez Wnioskodawcę na terenie strefy wydatków inwestycyjnych (kosztów inwestycji) w wysokości co najmniej 78.000.000 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r., natomiast drugim warunkiem, który Spółka była zobowiązana wypełnić, było zakończenie inwestycji również we wskazanym terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.

W związku z powyższym, nie można zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, iż w przypadku inwestycji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w Zezwoleniu, jako podstawę obliczenia wysokości zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych należy uznać wartość faktycznie poniesionych kwalifikowanych wydatków w okresie po dniu uzyskania Zezwolenia aż do ostatniego dnia jego obowiązywania – nawet gdyby te wydatki przewyższały kwotę minimalnych nakładów inwestycyjnych określonych w Zezwoleniu, tj. kwotę 78.000.000 zł. Wydatki te nie mogą bowiem dotyczyć inwestycji prowadzonych po terminie wskazanym w Zezwoleniu jako termin zakończenia inwestycji.

W konsekwencji należy stwierdzić, iż dalsze wydatki inwestycyjne w rozumieniu § 6 Rozporządzenia, poniesione w następnych latach prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE (tj. po dniu 31 grudnia 2011 r.), w związku z działalnością objętą Zezwoleniem, dotyczące realizacji inwestycji prowadzonej po terminie jej zakończenia wynikającym z uzyskanego przez Spółkę Zezwolenia, przewyższające kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu (tj. 78.000.000 zł), nie będą mogły zostać zaliczone do wydatków kwalifikowanych i nie będą podstawą do powiększania wysokości przysługującego Wnioskodawcy zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia,

w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy).