0115-KDIT2-3.4010.55.2017.2.MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy dochód Spółki ze sprzedaży wyrobów strefowych powinien zostać ujęty w całości jako dochód zwolniony z opodatkowania PDOP na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o PDOP, pomimo wykorzystywania przez Spółkę powierzchni składowej usytuowanej poza terenem SSE do składowania surowców przeznaczonych do produkcji wyrobów strefowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2017 r. (data wpływu 4 maja 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 maja 2017 r. (data wpływu 30 maja 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochód Spółki ze sprzedaży wyrobów strefowych powinien zostać ujęty w całości jako dochód zwolniony z opodatkowania PDOP na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o PDOP, pomimo wykorzystywania przez Spółkę powierzchni składowej usytuowanej poza terenem SSE do składowania surowców przeznaczonych do produkcji wyrobów strefowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 29 maja 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawidłowości korzystania przez Spółkę ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”) prowadzi działalność w zakresie produkcji papieru do tektury falistej stanowiącego podstawowy materiał do produkcji opakowań.

Spółka prowadzi obecnie działalność gospodarczą poprzez zakład produkcyjny znajdujący się w (...). Działalność zakładu w (...) jest prowadzona na terenie (...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie zezwolenia z dnia 21 grudnia 2007 r.

W 2016 r. Spółka nabyła zakład produkcyjny w (...). W związku z koniecznością modernizacji wskazanego zakładu, Spółka nie prowadzi w nim obecnie działalności produkcyjnej. W związku z planowaną inwestycją Spółka postanowiła ubiegać się o objęcie zakładu w (...) statusem specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: „SSE”).

Spółka zakłada, że rozpocznie realizację projektu inwestycyjnego polegającego na modernizacji zakładu w (...) po włączeniu terenu zakładu do (...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „SSE”) oraz po uzyskaniu stosownego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE (dalej: „Zezwolenie”). Realizacja wskazanego projektu inwestycyjnego pozwoli Spółce na rozpoczęcie prowadzenia w zakładzie w (...) procesu poprodukcyjnego polegającego w szczególności na produkcji papieru, tektury oraz opakowań i innych produktów z papieru i tektury (Spółka zakłada, że wskazana działalność gospodarcza zostanie objęta zakresem Zezwolenia).

Spółka nie wyklucza, że w przyszłości na terenie zakładu w(...), będzie realizować kolejne projekty inwestycyjne, w związku z którymi będzie ubiegać się o zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE.

Poza działalnością, która będzie prowadzona na terenie SSE i będzie mieścić się w zakresie posiadanego Zezwolenia, a zatem będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego z uwzględnieniem limitu dostępnej pomocy publicznej (dalej: „działalność zwolniona”), Spółka będzie prowadzić na terenie SSE również działalność, która nie będzie mieścić się w zakresie Zezwolenia i w związku z czym będzie podlegać opodatkowaniu.

Proces produkcji w ramach działalności zwolnionej będzie przez Spółkę prowadzony w całości na terenie zakładu położonego w SSE.

W tym zakresie Spółka będzie korzystać z własnej powierzchni składowej, która będzie zlokalizowana poza terenem SSE. Spółka nie wyklucza również, że w zakresie składowania będzie również korzystać z usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne (dalej: „Usługodawcy”).

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że na terenie placów składowych nie będzie realizowany żaden etap procesu produkcyjnego.

Surowce składowane na placach składowych nie będą w trakcie składowania w żaden sposób modyfikowane ani ulepszane (rolą pracowników Spółki zaangażowanych w związku ze składowaniem surowców poza terenem SSE będzie jedynie przyjmowanie surowców do składowania, przechowywanie ich oraz przemieszczanie do części zakładu gdzie będzie realizowany proces produkcyjny).

Spółka zakłada, że nie będzie uzyskiwała przychodów z tytułu działalności w zakresie składowania/magazynowej prowadzonej poza SSE.

W związku z korzystaniem z powierzchni składowej, Spółka będzie ponosić koszty bieżące. Spółka może również ponosić koszty w postaci opłat na rzecz Usługodawców za świadczone usługi magazynowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, (po przeformułowaniu):

Czy dochód Spółki ze sprzedaży wyrobów strefowych powinien zostać ujęty w całości jako dochód zwolniony z opodatkowania PDOP na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o PDOP, pomimo wykorzystywania przez Spółkę powierzchni składowej usytuowanej poza terenem SSE do składowania surowców przeznaczonych do produkcji wyrobów strefowych?

Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko:

Zdaniem Wnioskodawcy, fakt wykorzystywania przez Spółkę powierzchni składowej usytuowanej poza terenem SSE do składowania surowców przeznaczonych do produkcji wyrobów strefowych nie ma żadnego wpływu na możliwość ujęcia całości dochodu Spółki ze sprzedaży wyrobów strefowych jako dochodu zwolnionego z opodatkowania PDOP na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP: „ Wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych Jednocześnie, zgodnie z ust. 4 w/w art.: „Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Przy określaniu, czy dany dochód uzyskany przez podatnika korzysta ze zwolnienia opisanego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP należy zatem wziąć pod uwagę dwa kryteria wynikające z tego przepisu:

 • dochód taki musi pochodzić z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE,
 • dochód taki musi pochodzić z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie stosownego zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE.

Dopiero kumulatywne spełnienie obu tych warunków uprawnia podatnika do rozpoznania dochodu pochodzącego z takiej działalności jako dochodu zwolnionego z opodatkowania PDOP. Jednocześnie, w polskim systemie prawa nie występują żadne dodatkowe obostrzenia, od których wypełnienia zależy możliwość skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP.

W przypadku Spółki, surowce nie będą w miejscu składowania w żaden sposób modyfikowane, przekształcane czy ulepszane.

Jedynymi czynnościami wykonywanymi poza terenem SSE w związku ze składowaniem będą: przyjmowanie surowców do składowania, przechowywanie ich oraz przemieszczanie do części zakładu, gdzie będzie realizowany proces produkcyjny.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy należy uznać, iż czynności związane ze składowaniem będą miały charakter jedynie czynności pomocniczych względem procesu produkcyjnego i nie będą wpływać na wzrost wartości sprzedawanego następnie wyrobu.

W konsekwencji, dochody, jakie Spółka będzie osiągać ze sprzedaży wyrobów strefowych, w przypadku których surowce wykorzystywanie w procesie produkcyjnym będą składowane poza SSE - należy uznać za pochodzące w całości z działalności zwolnionej.

W odniesieniu do wskazanych wyrobów strefowych to czynności wykonywane w ramach procesu produkcyjnego przesądzają o wartości dodanej danego produktu, zaś czynności, które mają miejsce w trakcie składowania przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego, nie zwiększają wartości produktu dla kupującego.

Działalność pomocnicza, jako wspomagająca podstawową działalność wykonywaną przez podmioty strefowe, nie została zdefiniowana w tzw. przepisach strefowych. Organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych powszechnie akceptują przesłanki zaczerpnięte z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. poz. 251.1885 z późn. zm., dalej: „Rozporządzenie PKD”). Zgodnie z pkt 10 Załącznika do tego Rozporządzenia: „Działalność jest działalnością pomocniczą, jeżeli spełnia wszystkie następujące warunki:

 • służy wyłącznie jednostce
 • nakłady na działalność pomocniczą stanowią koszt jednostki
 • efekt końcowy (zazwyczaj usługi, rzadziej wyroby) nie stanowi części produktu finalnego jednostki i nie generuje nakładów brutto na środki trwałe."

Tym samym za działalność pomocniczą uznaje się działalność, która spełnia kumulatywnie wszystkie powyższe warunki.

Składowanie surowców będzie spełniać wszystkie powyżej wskazane przesłanki. Będzie ono bowiem służyć wyłącznie Spółce, nie przynosząc korzyści żadnym podmiotom zewnętrznym. W szczególności czynności związane ze składowaniem dokonywane przez Spółkę nie będą wiązać się z powstaniem przychodów po stronie Spółki, ponieważ będą one realizowane wyłącznie na jej własne potrzeby. Nakłady, które będą ponoszone przez Spółkę w związku z składowaniem (koszty bieżące związane z utrzymywaniem powierzchni składowej należącej do Spółki lub wynagrodzenie dla Usługodawcy) będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów. Ponadto, należy wskazać, że surowce będą przekazywanie do składowania jeszcze przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego, co oznacza, iż surowce nie będą w trakcie ich składowania poddawane żadnym czynnościom, które mogłyby przyczynić się do wzrostu ich wartości dodanej. Pracownicy realizujący czynności związane ze składowaniem będą wykonywać jedynie prace związane z odpowiednim przechowywaniem surowców. Powyższe wskazuje na brak konieczności wyodrębnienia z całokształtu działalności Spółki działalności polegającej na składowaniu, gdyż będzie ona miała wyłącznie pomocniczy charakter w stosunku do działalności prowadzonej w SSE i nie będzie miała bezpośredniego wpływu na generowanie jakichkolwiek przychodów Spółki.

Niezależnie od faktu, czy składowanie będzie realizowane przez Spółkę we własnym zakresie, czy też przez Usługodawców, wszelkie dochody uzyskiwane z tytułu sprzedaży wyrobów, które zostaną w całości wyprodukowane w ramach działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwolenia, będą w całości podlegać zwolnieniu z opodatkowania PDOP (z uwzględnieniem limitu dostępnej pomocy publicznej). Czynności związane ze składowaniem nie będą bowiem stanowiły etapu produkcji „wyrobu strefowego”, ani też w żaden sposób będą wpływać na jego wartość, zaś cały proces jego wytworzenia będzie miał miejsce w zakładzie położonym na terenie SSE, w którym działalność prowadzona będzie na podstawie stosownego Zezwolenia.

Podsumowując, w opinii Wnioskodawcy, składowanie surowców poza specjalną strefą ekonomiczną nie będzie miało wpływu na korzystanie przez Spółkę ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko takie potwierdzane jest w licznych interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego oraz w orzeczeniach sądów administracyjnych, przykładowo w:

 • wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 września 2015 r., sygn. II FSK 1766/13: „Z uwagi na fakt, że art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. ustanawia warunek zwolnienia dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej w postaci prowadzenia jej "na terenie specjalnej strefy ekonomicznej", to zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy miała ta okoliczność, że sporne usługi miały jedynie charakter pomocniczy w stosunku do zasadniczego procesu produkcyjnego wyrobów gotowych wskazanych w zezwoleniu, co we wniosku uwypukliła skarżąca. (...) W konsekwencji nie istnieją przeszkody, by wydatki poniesione poza strefą na usługi subsydiarne w celu prowadzenia przez skarżącą działalności gospodarczej w SSE, uznać za koszty uzyskania przychodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p.”;
 • interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 23 marca 2017 r.; sygn. 2461- IBPB-1-2.4510.20.2017.1.AK, Organ uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: „czynności pakowania i przepakowywania poza terenem SSE wyrobów w całości wyprodukowanych na terenie SSE stanowią działalność pomocniczą w stosunku do działalności prowadzonej na terenie SSE, i w konsekwencji Spółka zobowiązana będzie do ustalenia jednego wyniku podatkowego bez konieczności jego podziału na część korzystającą ze zwolnienia z p.d.o.p. oraz na część podlegającą opodatkowaniu p.d.o.p
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 stycznia 2017 r.; sygn. 2461- IBPB-1-3.4510.1036.2016.UKT: „(...) fakt sprzedaży wyrobów wyprodukowanych przez Spółkę na terenie strefy ekonomicznej zgodnie z zezwoleniem poprzez magazyn poza terenem strefy, nie pozbawia tych wyrobów przymiotu "produktu strefowego". Korzystanie z magazynu zewnętrznego, nie stanowi częściowego "przeniesienia" działalności gospodarczej objętej zezwoleniem poza teren strefy. Zatem, o ile sprzedawane wyroby będą wyprodukowane w ramach działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej zgodnie z zezwoleniem, dochód uzyskany z ich sprzedaży będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych”;
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 15 lipca 2015 r., sygn. IBPB-1-2/4510- 212/15/SD: „(...) stwierdzić należy, że przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych wyprodukowanych w strefie objętych zakresem zwolnienia i koszty surowców zużytych do produkcji wyrobów gotowych, w przypadku gdy surowce zużyte do produkcji tych wyrobów oraz wyroby przechowywane są w magazynach należących do podmiotów trzecich, nieposiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Spółka może zaliczyć do przychodów i kosztów działalności zwolnionej i w związku z tym dochód osiągnięty z takiej działalności będzie korzystał ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych”;
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2012 r., sygn. ITPB3/423-611/12/DK: „Korzystanie z magazynów zewnętrznych należących do podmiotów trzecich, nie stanowi częściowego „przeniesienia" działalności gospodarczej objętej zezwoleniem poza teren strefy. Zatem, o ile sprzedawane wyroby będą wyprodukowane w ramach działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej zgodnie z zezwoleniem, dochód uzyskany z ich sprzedaży będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych. W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, iż dochód ze sprzedaży wyrobów strefowych przez magazyny usytuowane poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”;
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 sierpnia 2015 r., sygn. IBPB-1- 2/4510-115/15/AnK;
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 lipca 2015 r., sygn, IBPB-1- 2/4510-213/15/SD.

W związku z powyższym Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości przedstawionego powyżej stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.