0112-KDIL5.4010.64.2017.2.ŁM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych prowadzenia działalności gospodarczej na terenie jednej specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie dwóch zezwoleń.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2017 r. (data wpływu 15 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych prowadzenia działalności gospodarczej na terenie jednej specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie dwóch zezwoleń - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek – uzupełniony pismem z 3 lipca 2017 r. (data wpływu 6 lipca 2017 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych prowadzenia działalności gospodarczej na terenie jednej specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie dwóch zezwoleń.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawcą jest spółka z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”), prowadząca działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „Strefa”, „SSE”) pod numerem PKWiU 28.2 – pozostałe maszyny ogólnego przeznaczenia w zakresie produkcji stalowych kanałów wentylacji mechanicznej m.in. kolana segmentowe, redukcje segmentowe, trójniki wentylacyjne, nyple i mufy, przepustnice i osprzęt wentylacyjny.

W dniu 8 marca 2013 roku Spółka uzyskała zezwolenie (dalej: „Zezwolenie I”) na realizację inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcyjno-magazynowego wraz z budynkiem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, a także na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia o numerze PKWiU – 28.2, wytworzonych na terenie Strefy.

Aktualnie Spółka realizuje projekt rozbudowy swojego przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę zakładu produkcyjnego, co pozwoli jej na utworzenie nowych miejsc pracy i rozwinięcie produkcji prowadzonej dotychczas z użyciem innowacyjnych maszyn i technologii. Działalność produkcyjna oraz rozbudowa obiektu realizowane są w tej samej lokalizacji, tj. rozbudowa obiektu związana jest z połączeniem z obiektem już istniejącym na nieruchomości będącej w posiadaniu Spółki od momentu rozpoczęcia prowadzenia tejże działalności w Strefie.

W związku z rozbudową obiektu Spółka uzyskała kolejne zezwolenie w dniu 20 marca 2015 roku (dalej: „Zezwolenie II”) na prowadzenie działalności na terenie SSE, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie następujących wyrobów według PKWiU wytworzonych na terenie Strefy pod numerem 28.2 – pozostałe maszyny ogólnego przeznaczenia.

Termin obowiązywania obu zezwoleń łączy się z okresem istnienia SSE i według aktualnie obowiązujących przepisów obejmuje okres do końca 2026 roku.

Ponadto, istotnym faktem jest, iż zakres działalności określonej w Zezwoleniu II w pełni zawiera się w zakresie Zezwolenia I i stanowi jego część pod numerem 28.2 – pozostałe maszyny ogólnego przeznaczenia.

Produkty objęte Zezwoleniem I i Zezwoleniem II, stanowią paletę produktów wytwarzanych w procesach produkcyjnych wdrażanych od momentu rozpoczęcia działalności przez Spółkę na terenie SSE jak również wykorzystujących innowację. Co więcej, materiały do wytworzenia obydwu produktów w pełnym zakresie pokrywają się i pochodzą z tych samych źródeł.

Zakres działalności gospodarczej zwolnionej z opodatkowania, która będzie realizowana w ramach Zezwolenia II jest zbieżny i zawiera się w zakresie działalności zwolnionej z opodatkowania w ramach Zezwolenia I.

Równocześnie Spółka prowadzi na terenie SSE działalność nieobjętą zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sprzedaży palet, złomu oraz usług transportowych. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: u.p.d.o.p.), w związku z art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych, Spółka traktuje dochody objęte Zezwoleniem I, uzyskane z sprzedaży produkcji zlokalizowanej na terenie SSE, jako wolne od podatku. Jednocześnie ewidencja prowadzona przez Spółkę umożliwia wyliczenie dochodu zwolnionego, objętego Zezwoleniem I oraz dochodu opodatkowanego, zwolnieniem nieobjętego.

Ze względu na fakt, że Spółka realizuje drugi projekt inwestycyjny na terenie SSE w oparciu o Zezwolenie II, są prowadzone ewidencje umożliwiające ustalenie wielkości pomocy publicznej odrębnie dla każdego zezwolenia, w zakresie kosztów inwestycji ponoszonych przed i po dacie uzyskania Zezwolenia II i tworzenia nowych miejsc pracy w odniesieniu do prawa regulującego niniejsze pojęcie w stosunku do każdego z zezwoleń. Spółka wykonała zobowiązania poniesienia nakładów inwestycyjnych wynikających z Zezwolenia I, jak również wynikających z Zezwolenia II. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka jest średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 8 rozporządzenia komisji (WE) nr 800/2008. Zgodnie z 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej, zarówno w ramach Zezwolenia I jak i Zezwolenia II, Spółka ma prawo do określenia maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej na poziomie 50%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie ustawy o p.d.o.p. z prowadzonej na terenie SSE działalności w zakresie posiadanych zezwoleń, tak aby w pierwszej kolejności został wykorzystany limit przysługujący w związku z pomocą publiczną w ramach Zezwolenia I, a kolejno po wykorzystaniu (lub wygaśnięciu) Zezwolenia I, zostanie wykorzystany limit przysługujący w ramach Zezwolenia II, przy czym kwota dochodu zostanie ustalona łącznie dla przychodów uzyskanych z działalności prowadzonej w ramach zarówno Zezwolenia I jak i Zezwolenia II?

Zdaniem Wnioskodawcy, po wykorzystaniu limitu zwolnienia dochodu uzyskanego z działalności prowadzonej na terenie SSE, dostępnego w ramach Zezwolenia I (lub po jego wygaśnięciu) będzie miała prawo do wykorzystania limitu zwolnienia, przysługującego w ramach Zezwolenia II do momentu jego wykorzystania tudzież jego wygaśnięcia, łącznie w ramach uzyskanych zezwoleń strefowych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o p.d.o.p,. przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku, a także kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w pkt 1 i 2 powyższego artykułu. Ponadto, na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy o p.d.o.p. przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 3 tego artykułu.

Analiza powyższych przepisów prowadzi do wniosku, że zwolnieniu podlegają łączne dochody Spółki, która zostały określona w Zezwoleniu I i Zezwoleniu II, a także w ich zmianach, uzyskane na terytorium strefy, w okresie ważności tych zezwoleń.

Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 lutego 2008 roku (sygn. IP-PB3-423-426/07-3/KB) „wykładnia gramatyczna powyższych przepisów wskazuje, że poza kryteriami określającymi wielkość pomocy publicznej, udzielanej w formie zwolnienia, wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest każdy dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie przedmiotowym, określonym w zezwoleniu i prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej”. Ponadto na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o p.d.o.p., Spółka ma obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób umożliwiający wyodrębnienie dochodów (strat) z działalności objętej zwolnieniem, z tytułu działalności prowadzonej na terenie Strefy oraz działalności opodatkowanej, która jest prowadzona poza terenem strefy, lub nie jest objęta zezwoleniem.

Powyższa konkluzja prowadzi zatem bezpośrednio do postawionego pytania. W ocenie Wnioskodawcy, Spółce jako przedsiębiorcy strefowemu, przysługiwać będzie prawo do zwolnienia dochodu w kwocie wynikającej z sumy iloczynów dostępnej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych dla obu zezwoleń, z uwzględnieniem dyskontowania. Obliczona na tej podstawie łączna pomoc do wykorzystania przez Spółkę będzie rozliczana tak, że najpierw zostanie wykorzystane Zezwolenie I, a następnie Zezwolenie II. Biorąc ten fakt pod uwagę, Spółka najpierw uzyskała prawo do wykorzystania ulgi przysługującej z Zezwolenia I, a następnie, po spełnieniu warunków wynikających z Zezwolenia II, uzyskała prawo do wykorzystania Zezwolenia II. Będzie to miało miejsce kiedy Zezwolenie I zostanie wykorzystane lub wygaśnie i będzie trwało aż do wykorzystania bądź wygaśnięcia Zezwolenia II.

Jeśli chodzi o Specjalne Strefy Ekonomiczne, są one częścią terytorium kraju wyodrębnionym administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy o SSE.

Na mocy art. 12 ust. 1 tej ustawy, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą do korzystania z pomocy publicznej (zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym) jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z tej pomocy (art. 16 ust. 1 ustawy o SSE).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o p.d.o.p., wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE przy czym wielkość pomocy publicznej tj. niezapłaconego przez przedsiębiorcę podatku od dochodów uzyskanych w Strefie, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości zgodnie z odrębnymi przepisami.

Spółka uzyskała Zezwolenie I w dniu 8 marca 2013 roku na prowadzenie działalności na terenie Strefy i będzie ono obowiązywać do końca trwania Strefy tj. do końca 2026 roku. Aktualnie Spółka realizuje projekt inwestycyjny, który polega na rozbudowie dotychczasowego obiektu produkcyjnego w ramach Zezwolenia II otrzymanego dnia 20 marca 2015 roku. Działalność produkcyjna, jak również nowy projekt, realizowane są w tej samej lokalizacji, na nieruchomości będącej w posiadaniu od początku prowadzenia działalności na terenie SSE. W związku z tym, że Zwolnienie II pokrywa się w całości zakresem Zezwolenia I, Spółka ma problem z fizycznym rozdzieleniem części (produktów), od tych które zostały wyprodukowane na podstawie Zezwolenia I, a tych powstałych już w ramach Zwolnienia II.

Spółka ma fizycznie problem rozdzielenia wytworzonych przez nią produktów. W związku z nowym projektem inwestycyjnym Spółka uzyskała kolejne zezwolenie w dniu 20 marca 2015 roku na prowadzenie działalności na terenie SSE. Co więcej, Zezwolenie II pokrywa się w całości z zakresem Zezwolenia I, co prowadzi do braku fizycznej możliwości rozdzielenia produktów wytworzonych w ramach Zezwolenia I i Zezwolenia II.

Ustawa o p.d.o.p., wprowadzając podział na działalność opodatkowaną oraz wyodrębnioną działalność zwolnioną nie nakazuje wydzielać różnych rodzajów działalności zwolnionej i traktować ich odrębnie – tym bardziej nie ma zatem obowiązku wydzielania w ramach działalności zwolnionej z dochodów poszczególnych projektów inwestycyjnych. Wobec tego, jeżeli dany rodzaj działalności jest objęty zezwoleniem i działalność przedsiębiorcy spełnia wymogi ustawy i rozporządzeń dotyczących SSE oraz jednocześnie ogólny maksymalny dostępny poziom pomocy publicznej nie został wykorzystany, nie ma formalnych przeszkód do skorzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego.

Spółka, jako przedsiębiorca strefowy posiadający dwa zezwolenia na działalność w Strefie, aby korzystać ze zwolnienia podatkowego, winna określić maksymalny dostępny poziom pomocy publicznej wygenerowany przez wszystkie swoje wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą oraz porównać go z wielkością pomocy już otrzymanej w jakiejkolwiek formie.

Obowiązek ustalania odrębnego wyniku podatkowego odnosi się tylko do sytuacji prowadzenia jednocześnie działalności na terenie SSE i poza nią lub prowadzenia działalności niewymienionej w zezwoleniu. W związku z tym, Spółka korzystająca z dwóch zezwoleń uprawniona jest do równoczesnego korzystania ze zwolnienia podatkowego będącego sumą dwóch limitów pomocy publicznej.

Ani przepisy strefowe, ani ustawy o p.d.o.p., nie wymagają wyodrębnienia wyniku podatkowego dla działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o każde z zezwoleń z osobna, tak aby odrębnie dla każdego zezwolenia monitorować poziom wykorzystywania dostępnego limitu.

Podobnego zdania był Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach który potwierdzając stanowisko Wnioskodawcy w Interpretacji Indywidualnej z dnia 19 stycznia 2015 r. (sygn. IBPBI/1/423-55/14/KB) stwierdził co następujące: „(...) Przepisy prawa nie zawierają natomiast ograniczenia, zgodnie z którym w przypadku posiadania kilku zwolnień strefowych, dochód osiągnięty w ramach danej inwestycji będącej podstawą wydania określonego zezwolenia strefowego może korzystać wyłącznie z limitu zwolnienia dostępnego na podstawie zezwolenia związanego z daną inwestycją. (...) W związku z tym podatnik korzystający z kilku zezwoleń uprawniony jest do równoczesnego korzystania ze zwolnienia podatkowego z CIT będącego sumą kilku limitów pomocy publicznej. W konsekwencji możliwe jest zsumowanie poszczególnych limitów dostępnej pomocy publicznej z wszystkich Zezwoleń posiadanych przez Wnioskodawcę, a następnie rozliczenie uzyskanego w ten sposób limitu w sposób chronologiczny, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej, a po jego wyczerpaniu (wygaśnięciu) kolejno limity dostępne w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie, suma otrzymanej przez Wnioskodawcę pomocy publicznej powinna być każdorazowo dyskontowana na dzień otrzymania każdego kolejnego Zezwolenia”.

Ten sam organ potwierdził także stanowisko Wnioskodawcy w Interpretacji Indywidualnej z dnia 21 grudnia 2012 roku (sygn. IBPBI/2/423-1151/12/SD) stanowiąc, iż: „(...) brak jest przeszkód, aby limit wielkości pomocy publicznej określony dla drugiego zezwolenia została zsumowany z limitem pomocy publicznej określonym dla pierwszej inwestycji, a zwolnienie z podatku od osób prawnych obliczone w ten sposób objęło cały dochód Spółki uzyskany z działalności strefowej prowadzonej na podstawie dwóch zezwoleń. Spółka może zatem objąć zwolnieniem dochód z całej działalności prowadzonej na terenie SSE, wykorzystując limit pomocy publicznej dostępnej w ramach pierwszego zwolnienia, a po jego wyczerpaniu lub (wygaśnięciu zezwolenia) limit wynikający z drugiego zezwolenia”.

Ponadto powyższe decyzje organu, również potwierdzające stanowisko Wnioskodawcy, podtrzymuje Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w Interpretacji Indywidualnej z dnia 19 września 2012 roku (sygn. ILPB3/423-664/10/12-S/GC, stwierdzając: „(...) zgodne z prawem jest łączne ustalenie dochodu Spółki uzyskanego na terenie SSE na podstawie trzech posiadanych zezwoleń, brak jest przeszkód do zsumowania kwot zwolnień podatkowych, przysługujących Spółce, w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych poniesionych na podstawie Zezwolenia I, Zezwolenia II i Zezwolenia III i zastosowania tak obliczonego limitu zwolnienia podatkowego do całości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, na podstawie Zezwolenia I, Zezwolenia II i Zezwolenia III i zastosowania tak obliczonego limitu zwolnienia podatkowego, do całości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, na podstawie Zezwoleń I, II, III”.

Dlatego, zdaniem Wnioskodawcy, biorąc powyższe pod uwagę, Spółka nie jest zobowiązania do ustalania limitu pomocy publicznej odrębnie dla każdego ze zwolnień, tj. osobno do Zezwolenia 1 oraz do Zezwolenia 2, na podstawie których prowadzi ona działalność gospodarczą na terenie SSE i może rozliczać limity pomocy publicznej dla Zezwolenia I i Zezwolenia II chronologicznie do otrzymanych zezwoleń.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.