0112-KDIL3-3.4011.253.2018.1.AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwość zwolnienia przedmiotowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2018 r. (data wpływu 2 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dotyczącego specjalnych stref ekonomicznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dotyczącego specjalnych stref ekonomicznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka Komandytowa (dalej: „Spółka”) prowadzi działalność m.in. w zakresie magazynowania i przechowywania towarów na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Spółka jest czynnym podatnikiem VAT i planuje rozpoczęcie świadczenia usług magazynowych, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Spółka otrzymała zezwolenie z dnia 4 lipca 2017 roku na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „Zezwolenie”). Zezwolenie to zostało udzielone na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie określonym w następujących pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) Głównego Urzędu Statystycznego, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676):

 1. Magazynowanie i przechowywanie towarów – sekcja H, klasa 52.10,
 2. Usługi wspomagające transport (z wyłączeniem 52.21.25 usługi holowania w transporcie drogowym) – sekcja H, klasa 52.2,
 3. Usługi związane z oprogramowaniem – sekcja J, klasa 62.01,
 4. Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki – sekcja J, klasa 62.02,
 5. Pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowane – sekcja J, klasa 62.09,
 6. Usługi w zakresie audytu finansowego – sekcja M, klasa 69.20.1,
 7. Usługi rachunkowo księgowe – sekcja M, klasa 69.20.2,
 8. Usługi w zakresie badań i analiz technicznych – sekcja M, klasa 71.2,
 9. Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – sekcja M, klasa 72.19,
 10. Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – sekcja M, klasa 72.20.

Warunkami prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze SSE jest:

 1. Poniesienie na obszarze strefy wydatków inwestycyjnych, w rozumieniu § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 465, zwanego dalej rozporządzeniem”), w wysokości co najmniej 13 260 000,00 zł w terminie do 31 marca 2018 r. W związku z otrzymaniem Decyzji z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zezwolenia zmieniono wskazany wyżej termin, ustalając nowy termin na dzień 31 sierpnia 2018 roku.
 2. Zatrudnienie przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności na terenie SSE po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia 31 marca 2018 r. i utrzymanie tego zatrudnienia do dnia 31 marca 2021 r.
  W związku z otrzymaniem Decyzji z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zezwolenia zmieniono powyższe terminy ustalając, że zatrudnienie co najmniej 10 nowych pracowników nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. i utrzymanie tego zatrudnienia do dnia 31 sierpnia 2021 roku.
 3. Zakończenie inwestycji w terminie do 31 marca 2018 r.
  W związku z otrzymaniem Decyzji z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zezwolenia zakończenie inwestycji winno nastąpić do 31 sierpnia 2018 roku. Spółka planuje podpisanie umowy na świadczenie usług magazynowych (dalej: „Umowa”), w znajdującej się w stanie budowy na dzień sporządzenia niniejszego wniosku hali magazynowej.

Zgodnie z Umową usługi magazynowania towarów będą świadczone na rzecz zewnętrznego Kontrahenta. Magazynowane towary na podstawie Umowy mogą być własnością Kontrahenta lub innego podmiotu lecz zawsze Kontrahent będzie miał prawo do dysponowania tymi towarami w zakresie obejmującym realizację Umowy.

Szczegółowe obowiązki Spółki wynikające z planowanej Umowy to:

 1. zobowiązanie do zapewnienia zgodności działań Spółki z wszystkimi wymogami przepisów prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisami i nakazami dotyczącymi usług, jakie świadczy zgodnie z Umową, oraz ponoszenie kosztów z tym związanych, w szczególności zobowiązanie do dbania o odpowiedni stan towarów,
 2. zobowiązanie do umożliwienia obejrzenia towarów, dzielenia ich lub łączenia, pobierania próbek oraz dokonywania innych czynności w celu zachowania rzeczy w należytym stanie,
 3. zobowiązanie do zapewnienia odpowiednio przeszkolonego personelu, którego zadaniem będzie odbiór Towarów od Kontrahenta,
 4. zobowiązanie do zapewnienia odpowiednio przeszkolonego personelu, którego zadaniem będzie dokonanie rozładunku i załadunku Towaru oraz innych czynności wynikających z Umowy,
 5. w przypadku uszkodzenia towaru lub jakiegokolwiek ryzyka jego uszkodzenia, Spółka zobowiązana będzie niezwłocznie poinformować o tym Kontrahenta i na jego żądanie podjąć wszelkie działania w celu zminimalizowania szkody lub jej uniknięcia, chyba że zawiadomienie nie jest możliwe,
 6. zapewnienie i utrzymywanie przez cały czas trwania Umowy, ubezpieczenia Magazynu od zdarzeń losowych innych, takich jak pożar, dym i uderzenie pojazdu mechanicznego, silny wiatr, woda,
 7. dołożenie przy wykonaniu usług magazynowych najwyższej staranności i sumienności wymaganej w powszechnie przyjętych standardach oraz normach prawnych,
 8. nie składanie publicznych oświadczeń, pisemnych lub ustnych, negatywnie wpływających na interesy Kontrahenta. W szczególności dotyczy to wszelkich oświadczeń (pisemnych lub ustnych) przekazywanych przedstawicielom innych podmiotów konkurencyjnych, prasy, telewizji, radia lub innych mediów, jak również jakichkolwiek publikacji autorstwa Spółki na temat zagadnień dotyczących lub związanych z działalnością Kontrahenta, a powodujących negatywne następstwa dla interesu Kontrahenta,
 9. dołożenie należytej staranności, aby dokumenty zapisane w jakiejkolwiek formie oraz informacje Kontrahenta były przechowywane i utrzymane w odpowiednim stanie, w taki sposób, aby osoby i podmioty trzecie nieuprawnione nie miały do nich dostępu.

Dodatkowo Spółka, zgodnie z zapisami Umowy, będzie odpowiadała za szkodę wynikłą z utraty, ubytku lub uszkodzenia towarów w czasie od przyjęcia ich do Magazynu do wydania osobie uprawnionej do odbioru, chyba że Spółka udowodni, że nie mogła zapobiec szkodzie, mimo dołożenia należytej staranności.

Zgodnie z Umową, w zamian za świadczone usługi magazynowania towarów, Spółce przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w stałej wysokości.

Wskazane wyżej ryczałtowe wynagrodzenie obejmować będzie całkowity koszt świadczonych usług magazynowania, w tym:

 • koszty zatrudnionego personelu,
 • ubezpieczenie OC,
 • licencje na oprogramowania niezbędne do funkcjonowania Magazynu,
 • koszty mediów (energia elektryczna, gaz, woda, ścieki),
 • kanalizację deszczową,
 • sprzątanie Magazynu i terenu przyległego,
 • odśnieżanie dachu,
 • wywóz odpadów,
 • utrzymanie zieleni w obrębie nieruchomości,
 • usługi telekomunikacyjne,
 • ochronę Magazynu,
 • monitoring oraz ubezpieczenie towarów znajdujących się w Magazynie.

Budowana w chwili obecnej Hala magazynowa będzie funkcjonowała na terenie ogrodzonym. Hala będzie obiektem monitorowanym. Brama wjazdowo-wyjazdowa (wyposażona w szlaban) będzie strzeżona przez pracowników ochrony, którzy będą prowadzić kontrolę pojazdów wjeżdżających na oraz wyjeżdżających z terenu hali magazynowej.

Pracownicy Spółki będą wydawali dokumenty pozwalające na identyfikację w szczególności rodzaju i ilości towaru, poświadczające zarówno przyjęcie towaru na magazyn, jak również poświadczające wydanie towarów z magazynu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca, prowadząc jako wspólnik działalność gospodarczą w ramach Spółki w zakresie wskazanym we wniosku, będzie miała prawo do stosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 63a Ustawy PIT?

Zdaniem Wnioskodawcy czynności opisane w zdarzeniu przyszłym w ramach niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stanowią „usługi magazynowania”, o których mowa w Zezwoleniu, a tym samym Wnioskodawca będzie miał prawo do stosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 63a Ustawy PIT.

Uzasadnienie.

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego podatki rozliczają poszczególni wspólnicy, bowiem spółka osobowa nie jest podatnikiem na gruncie prawa podatkowego. Każdy ze wspólników dochód osiągnięty z działalności w strefie rozlicza z uwzględnieniem zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 63a Ustawy PIT, wartość dopuszczalnego zwolnienia jest każdorazowo wyliczana z uwzględnieniem przepisów dotyczących działalności w specjalnej strefie ekonomicznej oraz przepisów regulujących wielkość dopuszczalnej pomocy publicznej.

Zasady organizacji i funkcjonowania spółek prawa handlowego reguluje Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 41 pkt 1 ww. ustawy spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

W myśl art. 22 ust. 1 ww. ustawy spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Spółka komandytowa, jako osobowa spółka prawa handlowego, nie posiada osobowości prawnej. Dochody tej spółki nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki komandytowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tej spółce uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki komandytowej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przechodząc na grunt przepisów Ustawy PIT, wskazać należy, że zgodnie art. 9 ust. 1 Ustawy PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 8 ust. 1 Ustawy PIT przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy PIT. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Stosownie do treści art. 5b ust. 2 Ustawy PIT, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy PIT, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT (pozarolniczej działalności gospodarczej).

Przy czym w myśl art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę inną niż określoną w pkt 28.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, źródłem przychodu jest pozarolniczej działalności gospodarcza.

Podkreślić należy, że chociaż na gruncie podatków dochodowych spółka komandytowa nie jest odrębnym od wspólników podatnikiem, to na gruncie cywilnoprawnym jest ona samodzielnym i niezależnym od wspólników podmiotem praw i obowiązków. Spółka komandytowa jest także samodzielnym przedsiębiorcą, co wynika z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.). Oznacza to, że w przypadku gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej przez spółkę komandytową, to spółka ta jest podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie tej strefy (jest adresatem zezwolenia).

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1010, ze zm.).

Na mocy art. 12 ust. 1 ww. ustawy dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a Ustawy PIT wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5c, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W myśl art. 21 ust. 5a Ustawy PIT zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a Ustawy PIT, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. W konsekwencji, w celu określenia możliwości zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 63a Ustawy PIT, do przychodu z tytułu danego rodzaju działalności należy określić, czy pozostaje on w związku z określoną w Zezwoleniu działalnością strefową Spółki.

Podkreślenia wymaga fakt, że prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej i wynikające stąd zwolnienie dochodów pochodzących z tej działalności jest wyjątkiem od zasady równości i sprawiedliwości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczącej zwolnień muszą być interpretowane ściśle, zgodnie z ich wykładnią językową. Biorąc powyższe pod uwagę, dokonując oceny zakresu zwolnień podatkowych, należy uwzględnić, że wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie określonym w Zezwoleniu, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w Zezwoleniu to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu. Podobnie w przypadku, gdy dany rodzaj działalności jest prowadzony poza terenem strefy, wówczas również działalność taka nie będzie podlegała zwolnieniu.

Dokonując oceny zakresu zwolnień podatkowych, należy wskazać, że wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie określonym w Zezwoleniu, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej jest wymieniony w Zezwoleniu, to dochód z takiej działalności podlega zwolnieniu. Tym samym, jeżeli Spółka uzyska dochód z tytułu świadczenia usług magazynowych, to taki dochód będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a Ustawy PIT.

Dla oceny, czy Spółka będzie świadczyła usługi magazynowania towarów czy usługi najmu powierzchni magazynowej na podstawie Umowy, istotne znaczenie ma to, jakiej treści umowę będzie Spółka zawierała z kontrahentem, a w konsekwencji, jakie faktyczne czynności będą przez Spółkę realizowane. Czy będzie to umowa najmu powierzchni magazynowej czy też umowa składu towarów (umowa składu rozumiana jako umowa magazynowania).

Zarówno umowa najmu, jak i umowa składu są umowami nazwanymi w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) (dalej: kc). Istotna z punktu widzenia prawa Spółki do zwolnienia dochodów uzyskanych z tytułu świadczenia usług magazynowania towarów będzie różnica pomiędzy umową najmu powierzchni magazynowej a umową składu (magazynowania), która objawia się m.in. w obowiązku pieczy nad rzeczą, który to obowiązek jest immanentną cechą umowy składu, a tym samym usługi magazynowania towarów.

Zachowanie pieczy nad rzeczą stanowi bowiem bezwzględny obowiązek umowy składu wynikający z art. 855 kc. Umowa najmu nie przewiduje mechanizmu pieczy nad rzeczą.

W świetle powyższego Wnioskodawca pragnie wskazać, iż Hala magazynowa stanowić będzie obiekt monitorowany i chroniony zapewniający w maksymalnym możliwym stopniu bezpieczeństwo powierzonym Spółce w celu magazynowania towarów.

Pracownicy Spółki będą również wydawali dokumenty pozwalające na identyfikację, w szczególności rodzaju i ilości magazynowanego towaru, poświadczające zarówno przyjęcie towaru na magazyn, jak również poświadczające wydanie towarów z magazynu, co przyczyni się do bezpieczeństwa magazynowanych towarów.

Dodatkowo, mając na względzie wynikającą z Umowy odpowiedzialność za szkodę wynikłą z utraty, ubytku lub uszkodzenia towaru w czasie od przyjęcia go do Magazynu do wydania osobie uprawnionej do odbioru oraz szczegółowe obowiązki Spółki wskazane w pkt od a) do i) zdarzenia przyszłego, w tym „(...) zobowiązanie do zapewnienia zgodności działań Spółki z (...) przepisami i nakazami dotyczącymi usług, jakie świadczy zgodnie z Umową oraz ponoszenie kosztów z tym związanych, w szczególności zobowiązanie do dbania o odpowiedni stan towarów (...)”, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż usługi, jakie Spółka zamierza świadczyć na podstawie Umowy, będą usługami magazynowania towarów, a nie usługami wynajęcia powierzchni magazynowej.

W konsekwencji dochód Wnioskodawcy uzyskany z działalności magazynowania towarów, wymienionej jednocześnie w Zezwoleniu będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a Ustawy PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie Organ informuje, że na mocy art. 35 pkt 1 lit. a-d oraz pkt 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1162) (dalej: ustawa zmieniająca) przepis art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymał nowe brzmienie, podobnie jak art. 21 ust. 5a, ust. 5b i ust. 5c oraz art. 26e ust. 6, a ponadto dodano nowe regulacje, tj. art. 21 ust. 1 pkt 63b oraz art. 21 ust. 5ca-5cd.

Należy jednak wskazać, że zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy zmieniającej: przepisy art. 21 ust. 1 pkt 63a, ust. 5a, 5c i 5ca-5cd i art. 26e ust. 6 ustawy zmienianej w art. 35, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. a, art. 16 ust. 1 pkt 58, art. 17 ust. 1 pkt 34, ust. 4-6d i art. 18d ust. 6 ustawy zmienianej w art. 37, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 12 ust. 3, art. 12b ust. 4 ustawy zmienianej w art. 38, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą w zakresie, w jakim dotyczą działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 38, stosuje się do dochodów osiągniętych z tej działalności od dnia 1 stycznia 2019 r.

Natomiast w myśl art. 45 ustawy zmieniającej: ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 38 pkt 2, 7, 8, pkt 10 lit. a i b, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.