0111-KDIB1-1.4010.54.2018.1.BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie ustalenia, czy transakcja zbycia matrycy stanowi element działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W dniu 14 marca 2018 r. wniosek został uzupełniony.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 lutego 2018 r. (data wpływu do Organu 12 lutego 2018 r.), uzupełnionym 14 marca 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy transakcja zbycia matrycy stanowi element działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli nabywającym jest:

 • zamawiający - jest prawidłowe,
 • firma leasingowa prowadząca działalność gospodarczą – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2018 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie ustalenia, czy transakcja zbycia matrycy stanowi element działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W dniu 14 marca 2018 r. wniosek został uzupełniony.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca sp. z o.o. (dalej również jako: „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „Strefa”, „SSE”) na podstawie Zezwolenia 1 z 21 maja 2014 r. oraz Zezwolenia 2 z 7 czerwca 2017 r.

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i dystrybucja profili (kształtowników) aluminiowych o bardzo szerokim zastosowaniu - produkty Spółki mogą być wykorzystywane przez podmioty z wielu różnych branż m.in. jako części różnorakich maszyn i urządzeń. Wskazana produkcja profili wymaga zastosowania matryc, niezbędnych w procesie wyciskania. W toku produkcji profili aluminiowych Spółka wykorzystuje matryce różnego rodzaju. Oprócz standardowych matryc wykorzystywanych do produkcji profili o najbardziej typowych kształtach mogących zaspokajać potrzeby wielu różnych klientów często zdarza się, że Spółka stosuje matryce dostosowane do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta. Wnioskodawca dokonuje zakupu matryc, w tym dopasowanych do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta, u podmiotów zewnętrznych. W sytuacji matrycy o niestandardowym kształcie dedykowanej dla celów produkcji danego typu profili (o niestandardowych kształtach) przeznaczonych dla konkretnego (zindywidualizowanego) klienta, nie istnieje możliwość wykorzystania takiej matrycy w innym procesie produkcyjnym dedykowanym innemu klientowi (niniejsze wynika niekiedy m.in. nawet z postanowień umownych uzgodnionych z danym klientem).

W związku z powyższym, w sytuacji gdy konkretna matryca jest dedykowana procesowi produkcyjnemu prowadzonemu dla jednego klienta, a spodziewany wolumen (wielkość produkcji) z tej matrycy jest zbyt niski aby zamortyzować koszt jej zakupu, Wnioskodawca zazwyczaj przenosi ekonomicznych ciężar nabycia takiej matrycy bezpośrednio na klienta dla którego jest ona dedykowana. Ma to miejsce, co do zasady, według jednego z poniższych schematów:

 1. Spółka po nabyciu matrycy od podmiotu zewnętrznego sprzedaje ją następnie do klienta (odbiorcy wyrobu gotowego powstającego przy wykorzystaniu danej matrycy - profilu aluminiowego). Matryca taka jest własnością klienta, ale fizycznie pozostaje w zakładzie Spółki (na terenie Strefy) i jest wykorzystywana do produkcji profili dla tego konkretnego klienta. W wyjątkowych, jednostkowych przypadkach matryca jest zbywana na rzecz firmy leasingowej (matryca sprzedawana jest firmie leasingowej, która leasinguje ją klientowi Spółki; analogicznie - sama matryca w dalszym ciągu pozostaje na terenie zakładu Spółki na terenie SSE i wykorzystywana jest do produkcji profili na rzecz klienta) - dalej również jako „Scenariusz 1”.
 2. Spółka sprzedaje klientowi usługę przygotowania produkcji, której cena pokrywa koszty zakupu matrycy i jej wdrożenia do produkcji. Matryca ta pozostaje własnością Spółki, znajduje się ona również na terenie Strefy i jest wykorzystywana do produkcji profili dla tego konkretnego klienta (dalej również jako: „Scenariusz 2”).

Spółka podkreśla, że formułuje swoje poniższe pytania oraz stanowiska, rzecz jasna przy założeniu, że produkty finalne wytwarzane przy użyciu takiej matrycy (tj. profile aluminiowe) będą wyrobami powstającymi w wyniku działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwolenia (w ramach przedmiotu działalności określonego w zezwoleniu), a zatem ich sprzedaż będzie generować przychody alokowane do przychodów korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 2343 ze zm.; dalej „updop”).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wynik (tj. odpowiednio dochód lub strata) generowany na transakcji sprzedaży matrycy (zgodnie ze Scenariuszem 1) stanowi element działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop?

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, wynik (tj. odpowiednio dochód lub strata) generowany na transakcji sprzedaży matrycy (zgodnie ze Scenariuszem 1) stanowi element działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 2343 z późn. zm.; dalej „updop”).

Uzasadniając powyższe twierdzenie Wnioskodawca wskazał, iż zgodne z art. 7 updop przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (winno być: przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód).

Z kolei, jak wynika z art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. 2017 r., 1010 z późn. zm.; dalej „ustawa o SSE”), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 tej ustawy, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy (winno być: specjalnej strefy ekonomicznej) na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 SSE (winno być: ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielonej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości zgodnie z odrębnymi przepisami.

W konsekwencji, zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy.

Warunkami skorzystania ze strefowego zwolnienia podatkowego są zatem:

 • posiadanie zezwolenia na prowadzenie określonego rodzaju działalności na terenie Strefy oraz
 • uzyskiwanie dochodu z działalności gospodarczej objętej zakresem tego zezwolenia prowadzonej fizycznie na terenie Strefy.

A contrario, działalność gospodarcza, która nie spełnia kumulatywnie ww. przesłanek stanowi działalność pozastrefową, tj. opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Spółka prowadzi na terenie SSE działalność polegającą przede wszystkim na produkcji profili aluminiowych, w tym wykorzystywanych jako części różnorakich maszyn i urządzeń, wykonując tym samym działalność produkcyjną, handlową i usługową objętą zakresem uzyskanego Zezwolenia. W celu prowadzenia działalności i wytwarzania produktów na terenie Strefy konieczne jest dokonywanie zakupu matryc od podmiotów zewnętrznych, przeznaczonych do produkcji profili o określonych parametrach. W wielu przypadkach, przed rozpoczęciem produkcji profili, z powodów ekonomicznych, matryce (zakupione przez Spółkę w związku ze złożeniem przez klienta zamówienia na dane profile) podlegają zbyciu na rzecz podmiotu dla którego wyłącznie będą produkowane profile z wykorzystaniem tych przystosowanych matryc. Matryce te pozostają w zakładzie Spółki i wykorzystywane są wyłącznie do działalności prowadzonej na terenie Strefy na podstawie Zezwolenia.

W opinii Spółki zbycie na rzecz klientów matryc wykorzystywanych do działalności prowadzonej na terenie Strefy, które zostały zakupione w celu wykorzystania ich do produkcji wyrobów objętych Zezwoleniem, stanowi normalne następstwo prowadzenia działalności gospodarczej i jest ściśle związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę na terenie SSE na podstawie Zezwolenia. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że zbycie takich matryc jest częstym zjawiskiem występującym m.in. w branży produkcji profili aluminiowych (w wielu innych branżach taki schemat jest również powszechnie stosowany) - w szczególności niniejsze ma miejsce w przypadku wykorzystania matryc przystosowanych do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta oraz rzecz jasna równolegle przy założeniu, że spodziewany wolumen (wielkość produkcji) z tej matrycy jest zbyt niski aby zamortyzować koszt jej zakupu.

Jeżeli przy tym dla wyprodukowania wyrobu strefowego na rzecz danego klienta niezbędne jest wykorzystanie przez Spółkę zindywidualizowanej matrycy, to zarówno wydatki poniesione na jej nabycie, jak i osiągnięty później dochód z jej sprzedaży jest związany w sposób funkcjonalny i integralny z dochodem zwolnionym z tytułu sprzedaży wyprodukowanego wyrobu strefowego. Te działania bowiem, tzn. zakup matrycy jak i jej zbycie są podporządkowane działalności jaką jest wytwarzanie wyrobów objętych zezwoleniem. Czynności te służą wyłącznie celom prowadzonej działalności strefowej.

Matryca o niestandardowym kształcie ze względu na swój zindywidualizowany charakter może zostać wykorzystana tylko dla celów działalności strefowej - ponieważ:

 • może być wykorzystana wyłącznie w działalności objętej konkretnym zamówieniem, w tym przypadku działalności związanej z produkcją wyrobu strefowego (profili) na potrzeby finalnego odbiorcy,
 • nie może co do zasady zostać zbyta innemu zleceniodawcy,
 • zbycie matrycy przez Spółkę nie stanowi celu samego w sobie, lecz jest determinowane sprzedażą wyrobu strefowego (tj. profilu aluminiowego) - finalny odbiorca nie jest zainteresowany nabyciem wyłącznie samych matryc, lecz dla niego wartością dodaną jest otrzymanie profili aluminiowych (będących wyrobami strefowymi), które powstały przy zastosowaniu tych matryc i nabycie matrycy jest tylko elementem pośrednim (o subsydiarnym charakterze) mającym na celu uzyskanie przez niego wyrobów strefowych (profili).

Wydatki poniesione na zakup matryc stanowią zatem wydatki dokonane w związku z prowadzoną działalnością w Strefie. W konsekwencji, wynik na ich sprzedaży dokonanej na rzecz odbiorcy produktów strefowych Spółki, wykonywanych przy ich wykorzystaniu, powinien zostać alokowany do działalności strefowej (tj. zwolnionej z podatku).

Spółka pragnie dodać, że intencją zastosowania takiego sposobu rozliczenia rozpoczęcia produkcji na rzecz klienta nie jest modyfikacja sumarycznej wartości przychodu (ani też kosztu) rozpoznanego jako wpływający na wynik działalności zwolnionej (strefowej).

Wnioskodawca wskazuje jednocześnie, iż w przypadku schematu rozliczenia zakładającego brak zbycia matrycy na rzecz odbiorcy profili, matryca pozostaje własnością Spółki, a w konsekwencji właściwy dla niej odpis amortyzacyjny pomniejsza wynik na działalności zwolnionej („strefowej”) - z uwagi na fakt wykorzystania matrycy do celów produkcji na terenie SSE wyrobów wskazanych w treści zezwolenia. W ocenie Spółki, brak jest podstaw, by w przypadku zastosowania schematu rozliczeń zakładającego odsprzedaż matrycy rozpoznawać koszt związany z nabyciem matrycy za generowany w ramach innego źródła przychodów (działalność opodatkowana) - matryca także przy tym wariancie rozliczenia fizycznie pozostaje na terenie SSE i jest wykorzystywana przez Spółkę do celów prowadzenia działalności wskazanej w treści zezwolenia. W konsekwencji, brak jest też podstaw do uznania, że osiągnięty przychód (z odsprzedaży matrycy) powinien wpływać na wynik działalności opodatkowanej.

Spółka raz jeszcze wskazuje, że zbycie matryc ma miejsce wyłącznie w związku z produkcją profili dla określonego klienta (brak jest niniejszych transakcji, które miałyby miejsce niejako „w oderwaniu” od samej produkcji profili przez Spółkę).

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca wskazał interpretacje indywidualne wydane przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 7 lutego 2017 r., Znak: 2461-IBPB-1-3.4510.1102.2016.1.PC; 20 marca 2014 r., Znak: IBPBI/2/423-1729/13/JD, 1 lutego 2013 r., Znak: IBPBI/2/423-52/13/AK oraz 3 listopada 2011 r., Znak: IBPBI/2/423-981/11/AK, w której organ stwierdził, iż w związku z powyższym ponieważ specjalistyczne oprzyrządowanie jest wykorzystywane do produkcji prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie odpowiedniego zezwolenia to koszty nabycia oprzyrządowania winny zostać zaliczone do kosztów działalności strefowej. Również wynik (tj. odpowiednio dochód lub strata) na transakcji sprzedaży tego oprzyrządowania wpływa na wysokość dochodu z tytułu działalności strefowej, zwolnionej z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 29 maja 2015 r., Znak: ILPB3/4510-1-97/15-2/KS;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 18 kwietnia 2013 r., Znak: IPTPB3/423-27/13-2/KJ;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 3 listopada 2011 r., Znak: ITPB3/423-432a/11/AW, w której organ uznał, iż w przedmiotowej sprawie nabycie specjalistycznego oprzyrządowania jest elementem produkcji Wnioskodawcy, a proces produkcyjny dotyczy wyrobów określonych w zezwoleniu. Oznacza to, iż ponoszone koszty warunkują możliwość produkcji wyrobów określonych w zezwoleniu. Należy więc uznać, że dotyczą one przychodów osiąganych z działalności prowadzonej na terenie strefy, tym samym są kosztem uzyskania przychodów z działalności strefowej. Reasumując - w przedmiotowym stanie faktycznym - koszty ponoszone przez Spółkę na nabycie oprzyrządowania do produkcji, mają związek z prowadzoną działalnością na terenie SSE. W konsekwencji, ww. koszty winny zostać zaliczone do kosztów działalności strefowej. Jednocześnie w interpretacji z tego samego dnia Znak: ITPB3/423-432d/11/AW organ ten stwierdził, iż skoro specjalistyczne oprzyrządowanie jest wykorzystywane do wytworzenia produktu finalnego, co związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez Spółkę działalnością w strefie, to przychody i koszty związane z jego zbyciem generują dochód z działalności prowadzonej przez podatnika w strefie. Tym samym dochód ten, w części, w jakiej związany jest z działalnością objętą zezwoleniem, będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym Spółka stoi na stanowisku, że wynik z tytułu zbycia matryc (Scenariusz 1) tj. odpowiednio dochód albo strata powinien zostać alokowany do działalności zwolnionej z opodatkowania, tj. korzystającej ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe.

Na wstępie zauważyć należy, że w kontekście zadanego pytania, wyznaczającego zakres rozpatrzenia wniosku, przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia była ocena stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie dot. ustalenia, czy transakcja zbycia matrycy stanowi element działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 2343 z późn. zm.; dalej „updop”, przy założeniu, że produkty finalne wytwarzane przy użyciu matrycy (...) będą wyrobami powstającymi w wyniku działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwolenia (w ramach przedmiotu działalności określonego w zezwoleniu), którą to okoliczność przyjęto jako nie podlegający weryfikacji element opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

Odnosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy wyjaśnić na wstępie należy, że specjalne strefy ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. 2017 r., 1010 z późn. zm.; dalej: „ustawa o SSE”). Na mocy art. 12 ust. 1 tej ustawy, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, o którym mowa w cytowanym powyżej przepisie uprawnia do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy i korzystania z pomocy publicznej. Określa ono przedmiot i warunki prowadzenia działalności (art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o SSE). Oznacza to, że tylko dochód z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu podlegać będzie zwolnieniu od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1010), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Oznacza to, że zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, nie ma charakteru podmiotowego. Nie obejmuje ono zatem wszystkich dochodów podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą na terenie strefy na podstawie zezwolenia, lecz tylko te dochody, które zostały uzyskane z działalności prowadzonej w ramach zezwolenia, a więc działalności określonej w tym zezwoleniu.

Podkreślenia wymaga fakt, że prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej i wynikające stąd zwolnienie dochodów pochodzących z tej działalności jest wyjątkiem od zasady równości i sprawiedliwości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczące zwolnień muszą być interpretowane ściśle, zgodnie z ich wykładnią językową.

Biorąc powyższe pod uwagę, dokonując oceny zakresu zwolnień podatkowych, należy uwzględnić, że wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie określonym w zezwoleniu, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu. Podobnie, w przypadku gdy dany rodzaj działalności jest prowadzony poza terenem strefy, wówczas również działalność taka nie będzie podlegała zwolnieniu.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy wynika m.in., że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, posiadając w tym względzie stosownie zezwolenie. W związku z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej do produkcji wytwarzanych przez siebie wyrobów – profili aluminiowych wykorzystuje różnego rodzaju matryce. Zdarza się jednak, że klient zamawia matryce, które indywidualnie dostosowane są do potrzeb konkretnego klienta. W związku z czym Wnioskodawca dokonuje zakupu takich matryc. W sytuacji matrycy o niestandardowym kształcie dedykowanej dla celów produkcji danego typu profili (o niestandardowych kształtach) przeznaczonych dla konkretnego (zindywidualizowanego) klienta, nie istnieje możliwość wykorzystania takiej matrycy w innym procesie produkcyjnym dedykowanym innemu klientowi (niniejsze wynika niekiedy m.in. nawet z postanowień umownych uzgodnionych z danym klientem). W związku z powyższym, w sytuacji gdy konkretna matryca jest dedykowana procesowi produkcyjnemu prowadzonemu dla jednego klienta, a spodziewany wolumen (wielkość produkcji) z tej matrycy jest zbyt niski aby zamortyzować koszt jej zakupu, Wnioskodawca zazwyczaj przenosi ekonomicznych ciężar nabycia takiej matrycy bezpośrednio na klienta dla którego jest ona dedykowana. Spółka po nabyciu matrycy od podmiotu zewnętrznego sprzedaje ją następnie do klienta (odbiorcy wyrobu gotowego powstającego przy wykorzystaniu danej matrycy - profilu aluminiowego). Matryca taka jest własnością klienta, ale fizycznie pozostaje w zakładzie Spółki (na terenie Strefy) i jest wykorzystywana do produkcji profili dla tego konkretnego klienta. W wyjątkowych, jednostkowych przypadkach matryca jest zbywana na rzecz firmy leasingowej (matryca sprzedawana jest firmie leasingowej, która leasinguje ją klientowi Spółki; analogicznie - sama matryca w dalszym ciągu pozostaje na terenie zakładu Spółki na terenie SSE i wykorzystywana jest do produkcji profili na rzecz klienta. Przy czym, produkty finalne wytwarzane przy użyciu takiej matrycy (tj. profile aluminiowe) będą wyrobami powstającymi w wyniku działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwolenia (w ramach przedmiotu działalności określonego w zezwoleniu).

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że jak wskazano na wstępie zwolnienie od podatku przysługuje wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z prowadzonej na terenie strefy działalności gospodarczej, określonej w zezwoleniu. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu. Podobnie w przypadku gdy dany rodzaj działalności jest prowadzony poza terenem strefy wówczas również dochód z takiej działalność nie będzie podlegał zwolnieniu. Zatem, zwolnienie podatkowe dotyczy wyrobów wytworzonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w ramach udzielonego zezwolenia strefowego.

Zatem dochody uzyskane przez Wnioskodawcę ze zbycia na rzecz klientów matryc posiadających indywidualny charakter (nabytych na ich zlecenie) wykorzystywanych następnie do produkcji na terenie SSE wyrobów objętych Zezwoleniem, jako stanowiące normalne następstwo prowadzenia działalności gospodarczej, ściśle związanej z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawcę na terenie strefy, podlegają zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie ww. matryc dokonane w związku z prowadzoną działalnością w SSE stanowić będą koszty kwalifikowane działalności strefowej.

Nie można natomiast zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że warunki powyższe spełnia również zbycie matryc na rzecz podmiotu leasingowego, a przesłanką wystarczającą do uznania możliwości skorzystania ze zwolnienia o którym mowa w ww. art. 17 ust. 1 pkt 34 cyt. ustawy, jest fakt pozostawania matryc na terenie strefy i następcze prowadzenie za ich pomocą działalności strefowej przez Wnioskodawcę. Jak wskazano bowiem na wstępie możliwość zwolnienia od opodatkowania dochodów uzyskanych na terenie strefy uzależniony jest od dwóch warunków, tj. prowadzenia działalności na terenie strefy i jednoczesne uzyskiwanie dochodów w warunkach objętych zezwoleniem, z uwzględnieniem faktu, że zwolnienie strefowe jest związane z przedmiotem objętym zezwoleniem, a nie podmiotem uzyskującym dochody z takiej działalności. Nie sposób zatem uznać, że zbycie matryc na rzecz przedsiębiorstwa leasingowego, które to przedsiębiorstwo będzie stroną umowy leasingu zawartej z kontrahentem Wnioskodawcy, spełnia wskazane powyżej warunki. Tym samym nie sposób uznać również poniesionych kosztów na nabycie tych matryc, jako warunkujących możliwość produkcji wyrobów określonych w Zezwoleniu. Koszty te zatem, wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy, nie zostają poniesione w związku z prowadzoną działalnością na terenie SSE, co wyklucza możliwość ich kwalifikacji jako związanych z działalnością strefową.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy transakcja zbycia matrycy stanowi element działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli nabywającym jest:

 • zamawiający - jest prawidłowe,
 • firma leasingowa prowadząca działalność gospodarczą – jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a,
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skargę na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.