Specjalna strefa ekonomiczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to specjalna strefa ekonomiczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
gru

Istota:

Wygaszenie/wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na wniosek podatnika nie skutkuje koniecznością zapłaty podatku dochodowego

Fragment:

Z punktu widzenia przedmiotu zapytania istotne jest określenie skutków wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Zasady wygaśnięcia i cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej definiowane są w przepisach art. 19 USSE. USSE w określonych warunkach stwierdza, że możliwe jest cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności w ramach SSE (jest to konsekwencją naruszenia warunków prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej). USSE mówi też, że właściwy organ, działając na wniosek przedsiębiorcy może wygasić zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE. Występując o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia Spółka spełnia przesłanki warunkujące zastosowanie względem niej przepisu art. 19 ust. 5 USSE. Do wniosku zostały również załączone wymagane oświadczenia, o których mowa w art. 19 ust. 6-7 USSE. W ocenie Spółki wygaszenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na wniosek podatnika, który spełnił warunki określone w zezwoleniu na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej a uprawniające go do korzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP, nie skutkuje utratą prawa do zwolnienia od momentu jego nabycia i powstaniem obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego.

2018
12
gru

Istota:

Czy przy kalkulacji limitów z art. 15c i 15e ustawy o PDOP, tj. odpowiednio:- nadwyżki sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonej o przychody o charakterze odsetkowym nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, oraz kosztów finansowania dłużnego nieuwzględnionych w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,- nadwyżki sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, i odsetek,-Spółka powinna uwzględniać przychody i koszty działalności zwolnionej z opodatkowania.

Fragment:

Dochód podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych jest dochodem zwolnionym z opodatkowania do wysokości określonej kwoty uzależnionej od wysokości poniesionych wydatków inwestycyjnych na wypłatę wynagrodzeń oraz dopuszczalnej pomocy publicznej. Prawidłowe ustalenie przychodów z działalności w specjalnej strefie ekonomicznej i kosztów ich uzyskania ma zatem istotne znaczenie, ponieważ może mieć wpływ na wcześniejsze wykorzystanie kwoty dochodu zwolnionego z opodatkowania. Ustalając, zgodnie z przytoczonym wyżej art. 7 ust. 3 ustawy o PDOP, podstawę opodatkowania pomija się przychody i koszty uzyskania przychodów ze źródeł przychodów, z których dochód podlega zwolnieniu z opodatkowania. Wielkości te jednocześnie kształtują dochód wolny. Ustalenie, jakie wydatki i w jakiej wysokości stanowią koszty uzyskania przychodów ma zatem zasadnicze znaczenie. Ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kosztów wskazanych w art. 15c i 15e ustawy o PDOP, w przypadku podmiotów prowadzących działalność w specjalnych strefach ekonomicznych pozostaje w zgodzie z art. 7 ust. 3 ustawy o PDOP, do którego odsyłają art. 15c ust. 4, 15e ust. 4 ustawy o PDOP. Zgodnie (...)

2018
12
gru

Istota:

Czy dochód ze sprzedaży wyrobów strefowych może być ujęty w całości jako dochód zwolniony z opodatkowania PDOP na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o PDOP, pomimo wykorzystania przez Spółkę pomieszczeń socjalnych np. szatni lub łazienek dla pracowników produkcyjnych, usytuowanych poza terenem SSE? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Fragment:

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1010). Na mocy art. 12 ust. 1 tej ustawy, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą do korzystania z pomocy publicznej (zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym) jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z tej pomocy (art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych). Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6d, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r. poz. 650), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2018
12
gru

Istota:

Czy koszty utrzymania parkingu znajdującego się poza SSE a wykorzystywanego do parkowania samochodów przez pracowników związanych bezpośrednio z produkcją strefową jak i pozastrefową, a także przez osoby spoza firmy, przyjeżdżające do Spółki w celach np. handlowych lub szkoleniowych, można uznać za koszty pośrednie, rozliczane kluczem przychodowym, zgodnie z art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o PDOP (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Fragment:

Podstawą do korzystania z pomocy publicznej (zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym) jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z tej pomocy (art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych). Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., dalej: „ updop ”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6d, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1010 z późn. zm.), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych.

2018
9
gru

Istota:

Czy dochód Spółki ze sprzedaży wyrobów strefowych może być ujęty w całości jako dochód zwolniony z opodatkowania PDOP na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o PDOP, pomimo wykorzystania przez Spółkę powierzchni usytuowanej poza terenem SSE do składowania surowców i półfabrykatów do produkcji wyrobów strefowych oraz do składowania wyrobów gotowych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

Podstawą do korzystania z pomocy publicznej (zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym) jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z tej pomocy (art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych). Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., dalej: „ updop ”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6d, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r. poz. 650), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych.

2018
30
lis

Istota:

Ustalenie, czy w celu kalkulacji dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka powinna uwzględnić całość przychodów osiąganych ze sprzedaży mebli oraz całość kosztów związanych z ich produkcją obejmujących wstępną obróbkę surowców w Wydziale

Fragment:

W związku z powyższym Wnioskodawca winien z ogólnej kwoty przychodów i kosztów uzyskania przychodów wyodrębnić tę ich część, która dotyczy fazy produkcji poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej, natomiast dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, który zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób pranych podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, rozliczyć odrębnie. Fakt wykonywania niektórych czynności w ramach procesu produkcyjnego poza specjalną strefą ekonomiczną nie pozostaje bez wpływu na wysokość zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży towarów. Tym samym, dochód odpowiadający fazie produkcji realizowanej poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej winien być wyłączony z dochodu podlegającego zwolnieniu strefowemu. Reasumując, ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, korzysta jedynie dochód osiągnięty z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Tym samym, dochód odpowiadający fazie produkcji realizowanej przez wydział wstępnej obróbki poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

2018
30
lis

Istota:

Czy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP, dochód uzyskany w ramach PKWiU wskazanych w posiadanych Zezwoleniach, który został wygenerowany na terenie SSE w zakładzie w A. w okresie od dnia wejścia w życie Rozporządzenia zmieniającego do dnia nabycia prawa do korzystania z limitu przysługującego na podstawie Zezwolenia 3, może korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie Zezwolenia 2 do wysokości limitu dostępnej pomocy publicznej - który przysługuje Spółce w związku z Zezwoleniem 2?

Fragment:

Wnioskodawca (dalej jako: „ Spółka ” lub „ Wnioskodawca ”) prowadzi działalność gospodarczą na terenie (...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej jako: „ SSE ” lub „ Strefa ”), jak i poza terenem SSE. Spółka działa w sektorze motoryzacyjnym, a główny przedmiot jej działalności stanowi produkcja wyrobów metalowych oraz części i akcesoriów do pojazdów silnikowych. Wnioskodawca prowadzi działalność we wskazanym powyżej zakresie poprzez dwa zakłady położone w A. oraz w B. Spółka uzyskała dotychczas trzy zezwolenia strefowe: Zezwolenie z 29 sierpnia 2008 r. na prowadzenie działalności na terenie podstrefy zmienione następnie Decyzją z 3 października 2014 r. (dalej jako: „ Zezwolenie 1 ”); Zezwolenie z 30 czerwca 2014 r. na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej jako: „ Zezwolenie 2 ”); Zezwolenie z 29 września 2015 r. na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej zmienione następnie Decyzją z 11 maja 2017 r. (dalej jako „ Zezwolenie 3 ”) (dalej łącznie jako: „ Zezwolenia ”). Zezwolenie 2 zostało wydane w związku z realizacją inwestycji w zakładzie Spółki w B. Spółka nabyła prawo do korzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie Zezwolenia 2 od miesiąca, w którym poniosła pierwsze wydatki kwalifikowane.

2018
30
lis

Istota:

Możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Fragment:

Jednym z podstawowych warunków uprawniających do korzystania ze zwolnienia od opodatkowania jest prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W przypadku, gdy działalność ta nie jest jeszcze prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a w związku z art. 21 ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przysługuje. Reasumując, stwierdzić należy, że jeżeli spółka komandytowa w momencie przystąpienia Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, dochody uzyskane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w oparciu o uzyskane przez spółkę komandytową zezwolenie, będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o ile zostaną spełnione pozostałe warunki do korzystania z tego zwolnienia (np. nie zostanie ono cofnięte). Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w momencie przystąpienia Wnioskodawczyni jako nowego wspólnika, Spółka komandytowa prowadziła działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i nie spowoduje to cofnięcia udzielonego spółce zezwolenia, to Wnioskodawczyni miała prawo korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskanego dochodu w granicach limitu przysługującego Spółce.

2018
11
lis

Istota:

Dotyczy ustalenia, czy zakup przez Wnioskodawcę linii technologicznych, po okresie testów i adaptacji, który może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy będzie stanowił zakup nowych środków trwałych w rozumieniu § 6 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych.

Fragment:

Określa ono przedmiot i warunki prowadzenia działalności (art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych). Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, z późn. zm., dalej: „ uCIT ”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6d, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r. poz. 650), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Równocześnie, art. 17 ust. 4 uCIT stanowi, że zwolnienia podatkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 34 i 34a, przysługują podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu. Należy zauważyć, że prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej i wynikające stąd zwolnienie dochodów pochodzących z tej działalności jest wyjątkiem od zasady równości i sprawiedliwości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczące zwolnień muszą być interpretowane ściśle, zgodnie z ich wykładnią językową.

2018
2
lis

Istota:

Czy po połączeniu Spółka będzie uprawniona do korzystania z Zezwolenia Spółki przejmowanej na prowadzenie działalności na terenie SSE, a tym samym do korzystania ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, dla dochodów z całej działalności gospodarczej objętej zakresem przejętego Zezwolenia?

Fragment:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, w przypadku gdy podatnik posiada zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, będą wolne od podatku. Art. 17 ust. 4 ustawy stanowi, że powyższe zwolnienie, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE. Podstawą do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania CIT jest posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Wówczas dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE będą wolne od opodatkowania CIT. Sukcesja Zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE na podstawie KSH nie podlega również ograniczeniom przewidzianym w przepisach szczególnych, w szczególności w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1010 z późn. zm.; dalej: „ uSSE ”). Zgodnie z przepisem art. 12 uSSE, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym.