Specjalna strefa ekonomiczna | Interpretacje podatkowe

Specjalna strefa ekonomiczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to specjalna strefa ekonomiczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy stwierdzenie wygaśnięcia Zezwolenia będzie skuteczne od dnia złożenia wniosku o wygaśnięcie Zezwolenia czy od dnia wydania stosownej decyzji przez ministra właściwego do spraw gospodarki? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
Z uwagi na zbyt małą powierzchnią budynku zlokalizowanego na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, modernizacja mieszczącego się w nim zakładu produkcyjnego jest ekonomicznie nieopłacalna. W związku z tym zarząd Spółki rozważa różne scenariusze dalszej działalności. Jednym z rozważanych rozwiązań jest zwrócenie się do Ministra właściwego do spraw gospodarki (aktualnie Minister Rozwoju) z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia Zezwolenia na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych i rezygnacja z dalszego korzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia podatkowego. Wraz z wnioskiem o wygaszenie Zezwolenia, Spółka złoży stosowne oświadczenie o realizacji warunków udzielenia pomocy publicznej. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 282, oraz z 2016 r., poz. 1020 i 1206), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2016
10
gru

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną wydatków wymienione w pkt 1-21 stanu faktycznego, w związku z działalnością prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
Fragment:
Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 282, dalej: „ ustawa o sse ”). Podstawą do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, które uprawnia do prowadzenia działalności na terenie strefy i korzystania z pomocy publicznej (art. 16 ustawy o sse). Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2016
29
lis

Istota:
Czy korzystanie przez Wnioskodawcę oraz inną spółkę, która wraz z Wnioskodawcą utworzy PGK ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów osiągniętych z działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwoleń otrzymanych po dniu 31 grudnia 2000 r. stanowić będzie naruszenie warunku, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. (a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Jak z niego wynika, dotyczy on podmiotów korzystających „ ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych ”. Brzmienie tego przepisu – wprowadzonego z dniem 1 października 2001 r. – przesądza o okoliczności, że ustawodawca zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych dla podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych traktuje jako zwolnienia przysługujące nie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lecz jako zwolnienie przysługujące na podstawie odrębnych od tej ustawy przepisów. Zgodnie więc z wykładnią systemową przyjąć należy, że również podmiot działający w specjalnej strefie ekonomicznej i korzystający ze zwolnień na podstawie odrębnych przepisów, tj. przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych – w związku z treścią art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – nie może wchodzić w skład podatkowej grupy kapitałowej. Wobec powyższego należy stwierdzić, że podmioty działające w specjalnych strefach ekonomicznych, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania dochodów na podstawie ustawy innej niż ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem podstawy tego zwolnienia są uregulowane w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych.
2016
29
lis

Istota:
Przychody z tytułu opłaty rozruchowej
Fragment:
Ujęcie tych zdarzeń w enumeratywnym katalogu, który wynikałby z treści zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jest w praktyce niemożliwe, dlatego też w odniesieniu do tych zdarzeń, w celu ustalenia czy wygenerowany przez nie dochód jest objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy badać, czy mieszczą się one w kategorii dochodu z działalności prowadzonej na terenie strefy1’. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 15 października 2010 r., sygn. ILPB3/423-617/10-5/MM wskazująca iż: „ Należy zwrócić uwagę, iż z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, tak jak z każdą działalnością gospodarczą wiąże się szereg różnorodnych zdarzeń gospodarczych, które mogą generować po stronie przedsiębiorcy przychód. Ujęcie tych zdarzeń w enumeratywnym katalogu, który wynikałby z treści zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jest w praktyce niemożliwe, dlatego też w odniesieniu do tych zdarzeń, w celu ustalenia czy wygenerowany przez nie dochód jest objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy badać czy mieszczą się one w kategorii dochodu z działalności prowadzonej na terenie strefy. ” W odniesieniu do przychodu Wnioskodawcy w postaci Opłaty rozruchowej należy podkreślić, iż istnieje ścisły związek pomiędzy jej otrzymaniem przez Spółkę, a działalnością produkcyjną prowadzoną w ramach zezwolenia strefowego.
2016
11
sie

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
Fragment:
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Łączna powierzchnia kompleksowo uzbrojonych terenów inwestycyjnych wynosi 4,81 ha. Po zawarciu z odpowiednim inwestorem/inwestorami umowy dzierżawy wieczystej gruntu lub sprzedaży gruntu, obszar objęty projektem będzie sukcesywnie włączany do ww. Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co zagwarantuje inwestorom (spełniającym warunki prowadzenia działalności w strefach specjalnych) szereg korzyści w postaci np. ulg, zwolnień podatkowych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren, na którym zlokalizowana została inwestycja, przeznaczony jest pod zabudowę usługowo-produkcyjną. W ramach inwestycji wykonano: mikroniwelację terenu, budowę układu drogowego, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowę sieci wodociągowej, budowę sieci oświetleniowej, budowę wewnętrznych linii zasilających przepompownie (2 szt.), stałą organizację ruchu, budowę kanału technologicznego. Podstawowym celem przedmiotowego projektu było zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy, zapewnienie korzystnych warunków dla lokalizowania działalności gospodarczej przez potencjalnych przedsiębiorców. W ten sposób Gmina chciała wspierać przedsięwzięcia służące promocji przedsiębiorczości, jak również tworzeniu właściwej infrastruktury, ułatwiającej funkcjonowanie przedsiębiorczości w mieście.
2016
11
sie

Istota:
Czy zmiana przez Wnioskodawcę statusu z przedsiębiorcy średniego na przedsiębiorcę dużego po poniesieniu po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, wszystkich wydatków inwestycyjnych, z tytułu których przysługuje mu prawo do zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym, wpływa na wysokość kwoty zdyskontowanej pomocy regionalnej i czy dla obliczenia wartości maksymalnej, intensywności pomocy regionalnej przysługującej Wnioskodawcy cała równowartość tych inwestycji podlega rozliczeniu według wskaźnika 65% właściwego dla średniego przedsiębiorcy.
Fragment:
Z kolei zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Wnioskodawca otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej 29 listopada 2006 r. czyli przed wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 465 ze zm.), które nastąpiło 30 grudnia 2008 r. Z uwagi na to, zgodnie z § 8 tego rozporządzenia, do Wnioskodawcy stosuje się dotychczasowe warunki udzielenia pomocy regionalnej określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2004 r. nr 218 poz. 2209, dalej: „ Rozporządzenie w sprawie strefy ekonomicznej ”).
2016
15
lip

Istota:
Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia przez Spółkę usług montażu mebli użytkowych i wyposażenia sklepowego, montowanych w miejscu wskazanym przez kontrahenta, tj. poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej będzie stanowić dla Wnioskodawcy dochód objęty zwolnieniem wynikającym z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w trzech wskazanych przez Wnioskodawcę przypadkach?Czy zatrudnienie dodatkowych pracowników do montażu spełniać będzie wymogi określone w zezwoleniu strefowym umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
(...) specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie obowiązującego zezwolenia, produktów wyprodukowanych częściowo przez Spółkę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie obowiązującego zezwolenia, a częściowo produktów wyprodukowanych przez podmiot trzeci, ale komplementarny w stosunku do wyrobu strefowego, produktów wytworzonych w całości przez podmiot trzeci poza terenem strefy. Ustosunkowując się do stanowiska Wnioskodawcy podkreślić należy, że aby zakwalifikować dochód jako podlegający zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy, dochód ten musi spełniać łącznie dwa zasadnicze warunki: musi być uzyskany w ramach działalności określonej (objętej) w zezwoleniu, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie określonym w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. A contrario, jeżeli działalność gospodarcza nie jest prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, to nie będzie ona podlegała zwolnieniu z opodatkowania.
2016
8
lip

Istota:
Skutki podatkowe cofnięcia zezwolenia na prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej uzyskanego przed 1 stycznia 2001r.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 15 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych cofnięcia zezwolenia na prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej uzyskanego przed 1 stycznia 2001r. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Zezwoleniem z dnia 15 lipca 1998 roku Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. udzieliła Spółce H. sp. z o.o. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „ V. ”. Należy przy tym podkreślić, co będzie istotne przy ocenie stanu prawnego, iż Wnioskodawca zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE uzyskał przed 01 stycznia 2001 r. Zezwolenie następnie zostało uzupełnione zezwoleniem z dnia 23 lutego 1999 roku oraz zmienione decyzją Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2007 r. Podstawę wydania zezwolenia stanowiły przepisy ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. nr 123, poz. 600 i z 1996 r. nr 106, poz. 496) oraz zarządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej „ V. ” sp. z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej i wykonywania bieżącej kontroli działalności podmiotów gospodarczych na terenie SSE oraz ustalenia zakresu tej kontroli (M.P. nr 40, poz. 410).
2016
26
cze

Istota:
W zakresie możliwości uznania wydatku na zakup samochodu ciężarowego za koszt kwalifikowany objęty pomocą publiczną w postaci zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
Fragment:
Specjalne strefy ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U z 2015 r., poz. 282). Podstawą do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych). Natomiast, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ updop ”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2016
23
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych - prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
Fragment:
Art. 17 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy stanowi, że wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Jak wynika z 17 ust. 4 ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Przepis art. 17 ust. 1 pkt 34 oraz ust. 4 określają generalne zasady zwolnienia dochodu wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 282), w brzmieniu obowiązującym na dzień wydania II zezwolenia, tj. 23 czerwca 2015 r. dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
21
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.