Specjalna strefa ekonomiczna | Interpretacje podatkowe

Specjalna strefa ekonomiczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to specjalna strefa ekonomiczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawca przy ustalaniu na podstawie art. 20 ust. 6 UPDOP 31cznej kwoty odliczenia, tj. kwoty podatku proporcjonalnie przypadaj1cej na dochód uzyskany za granic1 powinien uwzglednia dochody wolne od podatku w Polsce, uzyskiwane z dzia3alnooci gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej?
Fragment:
W chwili obecnej Spó3ka rozwa?a w jaki sposób na podstawie przepisów art. 20 ust. 6 UPDOP ustalia 31czn1 kwote odliczenia, czyli kwote podatku, która proporcjonalnie przypada na dochód osi1gniety za granic1, uwzgledniaj1c fakt uzyskiwania wolnych od podatku dochodów na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W zwi1zku z powy?szym zadano nastepuj1ce pytanie: Czy w przedstawionym powy?ej stanie faktycznym (opisie zdarzenia przysz3ego), Wnioskodawca przy ustalaniu na podstawie art. 20 ust. 6 UPDOP 31cznej kwoty odliczenia, tj. kwoty podatku proporcjonalnie przypadaj1cej na dochód uzyskany za granic1 powinien uwzglednia dochody wolne od podatku w Polsce, uzyskiwane z dzia3alnooci gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej? Zdaniem Wnioskodawcy, wolne od podatku dochody uzyskiwane z dzia3alnooci gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej nie podlegaj1 uwzglednieniu przy kalkulacji proporcji dochodu krajowego do dochodu zagranicznego dla celów obliczenia podatku przypadaj1cego na dochód zagraniczny na podstawie art. 20 ust. 6 UPDOP. W przedstawionym stanie faktycznym (opisie zdarzenia przysz3ego) Spó3ka ma prawo na podstawie art. 20 ust. 1 UPDOP od podatku obliczonego od 31cznej sumy dochodów odliczya kwote równ1 podatkowi zap3aconemu w obcym Panstwie (podatkowi u Yród3a pobranemu przez Spó3ke Zagraniczn1). Kwota odliczenia nie mo?e jednak przekroczya tej czeoci podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym panstwie.
2017
15
sty

Istota:
Czy dochód Spó3ki ze sprzeda?y wyrobów wytworzonych na terenie strefy na podstawie otrzymanych zezwolen, które czasowo (do momentu wydania nabywcy) przechowywane bed1 w wynajetym magazynie zlokalizowanym poza terenem SSE korzystaa bedzie w ca3ooci ze zwolnienia od podatku dochodowego? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Specjalne Strefy Ekonomiczne s1 czeoci1 terytorium kraju wyodrebnion1 administracyjnie, na której mo?liwe jest prowadzenie dzia3alnooci gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególnooci korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraYnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 paYdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 282 ze zm.). Na mocy art. 12 ust. 1 tej ustawy, dochody uzyskane z dzia3alnooci gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadz1ce dzia3alnooa gospodarcz1 s1 zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach okreolonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstaw1 do korzystania z pomocy publicznej (zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym) jest zezwolenie na prowadzenie dzia3alnooci gospodarczej na terenie danej strefy uprawniaj1ce do korzystania z tej pomocy (art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych). Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ updop ”), wolne od podatku s1 dochody, z zastrze?eniem ust. 4-6, uzyskane z dzia3alnooci gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 paYdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j.
2017
15
sty

Istota:
Czy korzystanie przez Wnioskodawce z magazynu wyrobów gotowych i towarów handlowych, który bedzie zlokalizowany poza terenem Strefy, stanowia bedzie odrebn1 dzia3alnooa gospodarcz1 lub czeociowe przeniesienie dzia3alnooci poza teren Strefy i wymagaa bedzie, w oparciu o § 5 ust. 5 rozporz1dzenia o SSE, wydzielenia organizacyjnego od dzia3alnooci Wnioskodawcy prowadzonej na terenie Strefy, a co sie z tym wi1?e koniecznooci1, przy ustalaniu dochodu do opodatkowania oraz dochodu zwolnionego od podatku - kierowania sie takimi przes3ankami, jakby rozlicza3o sie z niezale?nym przedsiebiorc1, który prowadzi3by podobn1 dzia3alnooa w podobnych warunkach jako samodzielne przedsiebiorstwo? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
PO2/423-84/07/66304), stwierdzi3, ?e (...) przyjmuj1c za3o?enie, ?e istotnie rodzaj dzia3ania Spó3ki poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej (...) ogranicza sie do dzia3alnooci pomocniczej dla dzia3alnooci wykonywanej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (...), nale?y uznaa, ?e opisana we wniosku dzia3alnooa Spó3ki poza stref1 ekonomiczn1 jest czeoci1 g3ównej dzia3alnooci prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. O ile zatem Spó3ka nie prowadzi innej dzia3alnooci gospodarczej (...), poza obszarem specjalnej strefy ekonomicznej, (...) nie jest konieczne wyodrebnienie organizacyjne dzia3alnooci prowadzonej poza terenem SSE. Podobnie w omawianej kwestii wypowiedzia3 sie: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 31 maja 2010 r. znak: IBPBI/2/423-435/10/AK , Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 sierpnia 2014 r. znak: ILPB3/423-228/14-4/KS , Naczelnik Drugiego Ol1skiego Urz1d Skarbowy w Bielsku-Bia3ej z 9 sierpnia 2006 r., znak: PDP/423-67/06/52130 , Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 kwietnia 2010 r., znak: ILPB3/423-118/10- 2/MM. Na tle przedstawionego we wniosku zdarzenia przysz3ego, stwierdzam, co nastepuje: Specjalne Strefy Ekonomiczne s1 czeoci1 terytorium kraju wyodrebnion1 administracyjnie, na której mo?liwe jest prowadzenie dzia3alnooci gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególnooci korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraYnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 paYdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j.
2017
15
sty

Istota:
Możliwość korzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustalenia, czy w przypadku zbycia składników majątkowych, z którymi były związane wydatki inwestycyjne poniesione przez Spółkę w celu realizacji zobowiązań zawartych w Zezwoleniu, Spółce będzie przysługiwało zwolnienie wynikające z poniesienia kosztów nowych inwestycji związanych z działalnością gospodarczą w SSE za lata podatkowe już zakończone.
Fragment:
Kluczowe znaczenie dla określenia zakresu zwolnienia z podatku dochodowego mają przepisy rozporządzeń regulujących działalność przedsiębiorców na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Spółka swoją działalność na terenie SSE rozpoczęła na podstawie udzielonego jej zezwolenia z 4 listopada 1998 r. Zgodnie z obowiązującym w tamtym czasie brzemieniem art. 12 ust. 5 pkt 1 w zw. z art. 4 ustawy o SSE, przedmiot działalności gospodarczej, której prowadzenie uprawnia do zwolnień od podatku dochodowego, wysokość tych zwolnień, czas ich obowiązywania oraz warunki, od których spełnienia przez przedsiębiorcę uzależnione jest prawo do tych zwolnień, określa Rada Ministrów w rozporządzeniu w sprawie ustanowienia danej specjalnej strefy ekonomicznej. Od momentu rozpoczęcia przez Spółkę działalności w specjalnej strefie ekonomicznej zasady korzystania z ww. zwolnień podatkowych ulegały częstym zmianom. Najistotniejsze zmiany w tym zakresie, związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, wprowadziła w 2003 r. ustawa zmieniająca ustawę o SSE (ustawa z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw). W dniu wejścia w życie tych zmian tj. 1 stycznia 2004 r. Spółka miała status dużego (tj. innego niż mały i średni) przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika 1 do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz.
2017
11
sty

Istota:
Czy do obliczenia wysokości przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 12 i art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych w brzemieniu obowiązującym w dniu 1 maja 2004 r., należy przyjąć wartość faktycznie poniesionych wydatków inwestycyjnych (uznania wydatków jako koszt kwalifikowany do objęcia pomocą) w okresie ważności zezwolenia uzyskanego przez Spółkę na prowadzenie działalności tj. od dnia udzielenia 30 grudnia 2000 r. do 8 sierpnia 2016 r.?
Fragment:
Sąd zaznaczył, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia strefowego, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Wskazał, że zasady i warunki prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej reguluje ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Na gruncie tej ustawy można wyróżnić dwie grupy przedsiębiorców: „ starych przedsiębiorców ”, którzy uzyskali zezwolenia przed 1 stycznia 2001 r., uprawnionych do korzystania z pomocy publicznej na preferencyjnych zasadach w postaci nielimitowanych zwolnień podatkowych oraz przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenia po tej dacie i korzystają z pomocy publicznej limitowanej, uzależnionej od poniesionych wydatków inwestycyjnych. Natomiast w ocenie Sądu, regulacje ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych zostały zmodyfikowane przez ustawę z dnia 16 listopada 2000 r, o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw zgodnie, z którą przedsiębiorcy, którzy uzyskali zezwolenia strefowe przed dniem jej wejścia w życie (1 styczna 2001 r.) zachowali przez okres ważności zezwolenia prawo do zwolnień i preferencji podatkowych określonych w art. 12 u.s.s.e., w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie tej ustawy (art. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r.).
2016
31
gru

Istota:
Czy w wyniku połączenia spółek, w drodze przejęcia Spółki Zależnej przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca będzie miał prawo, jako sukcesor generalny praw i obowiązków, do korzystania z zezwolenia udzielonego Spółce Zależnej (zezwolenie „przejęte” od Spółki Zależnej) na prowadzenie działalności na terenie SSE, a w konsekwencji do korzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych na terenie SSE?
Fragment:
Z kolei, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, warunkiem korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego, od dochodów uzyskiwanych w ramach działalności prowadzonej specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia jest: utrzymanie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres 3 lat, przy czym nie wyklucza się wymiany przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym; utrzymanie inwestycji w regionie, w którym udzielono pomocy, przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu, gdy cała inwestycja zostanie zakończona, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców przez okres nie krótszy niż 3 lata. Nie można jednak uznać, że działalność spółki przejmowanej wskutek przejęcia zostaje zakończona. Sama spółka przejmowana traci byt prawny, jednakże całokształt jej działalności jest kontynuowany przez spółkę przejmującą, będącą jej sukcesorem, następcą prawnym.
2016
30
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo do zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w wysokości określonej w § 4 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych wg brzmienia przepisów obowiązujących na dzień 25 stycznia 2012 r., w wysokości 60% (50% z uwagi na obszar - województwo X, powiększone o 10% w przypadku średnich przedsiębiorców nie prowadzących działalności gospodarczej w sektorze transportu)?
Fragment:
Z treści cytowanych wyżej przepisów art. 17 ust. 1 pkt 34 i ust. 4 updop wynika, że warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej, prowadzonej w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu, przy czym działalność gospodarcza ma być prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Powyższy przepis wyraźnie określa również limit zwolnienia przysługujący przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, gdyż zwolnienie przysługuje do wartości pomocy publicznej dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do jej uzyskania w największej wysokości. Tak więc, pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek, obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy, na podstawie właściwego zezwolenia. Zwolnienie podatkowe uregulowane w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop w związku z art. 12 ustawy o SSE, nie jest zwolnieniem podmiotowym w tym sensie, że dotyczy wszystkich dochodów osiąganych przez podmiot posiadający status przedsiębiorcy wyposażonego w zezwolenie umożliwiające prowadzenie działalności na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej. Jest zwolnieniem, które uzależniono od dziedziny stosunków prawnych, w jakie wstępuje przedsiębiorca - adresat zezwolenia na działalność strefową. Stosunki te muszą być stosunkami gospodarczymi celowo ukierunkowanymi na osiągnięcie dochodu lub stanowiącymi nieodzowne następstwo realizacji tych pierwszych, wskutek ich złożonej natury.
2016
24
gru

Istota:
Czy momentem poniesienia wydatków, o których mowa w § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych z dnia 10 grudnia 2008 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 465, dalej: „Rozporządzenie SSE”), kwalifikujących się do objęcia pomocą w postaci zwolnienia podatkowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT będzie (zgodnie z metodą memoriałową) moment ujęcia tych kosztów w księgach rachunkowych Wnioskodawcy na podstawie otrzymanej faktury lub rachunku, czy też (zgodnie z metodą kasową) moment zapłaty tych kosztów przez Wnioskodawcę?
Fragment:
We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca (dalej również jako: „ Spółka ”) prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „ SSE ”). Spółka korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 851, dalej: „ ustawa o CIT ”). Spółka posiada zezwolenie z 22 listopada 2012 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „ Zezwolenie ”) wydane na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm. – winno być t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 282 ze zm., dalej: „ ustawa o SSE ”) w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia (Dz.U. Nr 112, poz. 926) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. – winno być t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.). Zezwolenie zostało zmienione postanowieniem nr 1/2014 z 3 marca 2014 r.
2016
15
gru

Istota:
Czy opisane w stanie faktycznym wynagrodzenie uiszczone przez kontrahenta na rzecz Wnioskodawcy na podstawie faktur wystawionych przez Wnioskodawcę za okres, w którym Wnioskodawca nie świadczył na rzecz kontrahenta usług produkcyjnych zgodnie z zawartą z nim umową, a jedynie ponosił koszty produkcyjne, stanowić będzie przychód, który jako element kalkulacji dochodu na działalności strefowej objętej zezwoleniami będzie zwolniony z opodatkowania CIT stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „Ustawa CIT”)?
Fragment:
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie udzielonych Wnioskodawcy zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 282 ze zm.; dalej jako: „ Ustawa o SSE ”). Zgodnie z treścią dwóch spośród tych zezwoleń są one udzielone na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie X Specjalnej Strefy Ekonomicznej, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, w zakresie wytworzonych na terenie strefy wyrobów z następujących grupowań Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług („ PKWiU ”) określonych według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) : PKWiU 29.1 - pojazdy samochodowe z wyłączeniem motocykli; PKWiU 29.3 - części i akcesoria do pojazdów; PKWiU 49.41 - transport drogowy towarów; PKWiU 52.1 - magazynowanie i przechowywanie towarów; PKWiU 52.2 - usługi wspomagające transport; PKWiU 71.2 - usługi w zakresie badań i analiz technicznych; PKWiU 72.1 - usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych. W związku z prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej działalnością gospodarczą Wnioskodawca, zawiera ze swoimi kontrahentami przede wszystkim umowy na produkcję i dostawę pojazdów samochodowych i/lub części do tych pojazdów oraz umowy o świadczenie usług produkcyjnych w oparciu o dostarczone części i materiały należące do kontrahentów Wnioskodawcy na potrzeby związane z produkcją przez nich pojazdów samochodowych i/lub części stosowanych w tych pojazdach.
2016
15
gru

Istota:
Czy opisane wynagrodzenie uiszczone przez kontrahenta na rzecz Wnioskodawcy na podstawie faktur wystawionych przez Wnioskodawcę za okres, w którym Wnioskodawca nie świadczył na rzecz kontrahenta usług produkcyjnych zgodnie z zawartą z nim umową, a jedynie ponosił koszty produkcyjne, stanowić będzie przychód, który jako element kalkulacji dochodu na działalności strefowej objętej zezwoleniami będzie zwolniony z opodatkowania CIT stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „Ustawa CIT”)? Czy taka kwalifikacja będzie właściwa również w stosunku do analogicznych przychodów uzyskiwanych w przyszłość?
Fragment:
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie udzielonych Wnioskodawcy zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 282 ze zm.; dalej jako: „ Ustawa o SSE ”). Zgodnie z treścią dwóch spośród tych zezwoleń są one udzielone na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie X Specjalnej Strefy Ekonomicznej, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, w zakresie wytworzonych na terenie strefy wyrobów z następujących grupowań Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług („ PKWiU ”) określonych według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) : PKWiU 29.1 - pojazdy samochodowe z wyłączeniem motocykli; PKWiU 29.3 - części i akcesoria do pojazdów; PKWiU 49.41 - transport drogowy towarów; PKWiU 52.1 - magazynowanie i przechowywanie towarów; PKWiU 52.2 - usługi wspomagające transport; PKWiU 71.2 - usługi w zakresie badań i analiz technicznych; PKWiU 72.1 - usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych. W związku z prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej działalnością gospodarczą Wnioskodawca, zawiera ze swoimi kontrahentami przede wszystkim umowy na produkcję i dostawę pojazdów samochodowych i/lub części do tych pojazdów oraz umowy o świadczenie usług produkcyjnych w oparciu o dostarczone części i materiały należące do kontrahentów Wnioskodawcy na potrzeby związane z produkcją przez nich pojazdów samochodowych i/lub części stosowanych w tych pojazdach.
2016
15
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.