Specjalna strefa ekonomiczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to specjalna strefa ekonomiczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
wrz

Istota:

W zakresie ustalenia, czy wynik (tj. odpowiednio dochód lub strata) na transakcji sprzedaży wykonanego lub nabytego oprzyrządowania stanowi element działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Ponadto z dniem 30 czerwca 2018 r. zmianie uległo brzmienie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy zgodnie z którym dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6d, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r. poz. 650), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Powyższe zmiany nie mają jednakże wpływu na ocenę istoty przedstawionego przez Wnioskodawcę stanowiska w sprawie. Ponadto odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych stwierdzić należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach innych podmiotów i nie wiążą tut. Organu w sprawie będącej przedmiotem wniosku. Co istotne wskazane wyżej rozstrzygnięcia nie pozostają w sprzeczności z niniejszą interpretacją indywidualną. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a, w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
13
wrz

Istota:

Czy po połączeniu Wnioskodawca będzie uprawniony do korzystania z Zezwolenia SSE Spółki przejmowanej na prowadzenie działalności na terenie SSE, a tym samym do korzystania ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, dla dochodów z działalności gospodarczej objętej zakresem przejętego Zezwolenia SSE?

Fragment:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, w przypadku gdy podatnik posiada zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, będą wolne od podatku. Art. 17 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że powyższe zwolnienie, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE. Podstawą do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania CIT jest zatem: posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE. Wówczas dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE będą wolne od opodatkowania CIT. 4. Cofnięcie/ograniczenie Zezwolenia SSE na prowadzenie działalności w SSE. Sukcesja Zezwolenia SSE na prowadzenie działalności na terenie SSE na podstawie KSH, nie podlega również ograniczeniom przewidzianym w przepisach szczególnych, w szczególności w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych. Art. 19 ust. 3 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych stanowi, że zezwolenie może być (...)

2018
7
wrz

Istota:

Czy opisane w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) wydatki inwestycyjne związane z inwestycją w nowy budynek produkcyjno-magazynowy realizowaną na podstawie Zezwolenia z 2018 r., mogą zostać w całości zaliczone do wydatków inwestycyjnych kwalifikowanych do obliczenia wielkości zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 w zw. z art. 17 ust. 4 Ustawy o CIT?

Fragment:

Podstawowym warunkiem przyznania pomocy regionalnej przedsiębiorcy jest fakt przeprowadzenia nowej inwestycji na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, a więc na oznaczonym terytorialnie obszarze kraju. Skoro specjalna strefa ekonomiczna obejmuje teren wyznaczony ściśle określonymi granicami i grunty o dokładnie określonej powierzchni, a zezwolenie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, wydane zostało na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy i tak udzielone zezwolenie uprawnia do pomocy publicznej, to należy uznać, że nowa inwestycja w rozumieniu § 3 pkt 4 rozporządzenia, aby mogła korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, musi być umiejscowiona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Za koszty wymienione w § 6 ust. 1 rozporządzenia, nie można uznać wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji lub jej elementu poza terenem strefy nawet wówczas, gdy inwestycja ta jest integralną częścią inwestycji prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Tym samym nie można uznać, że w zakres wydatków kwalifikowanych wchodzą wydatki poniesione na budowę nowego budynku produkcyjno-magazynowego, niezależnie od tego, czy w całości znajduje się on na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, czy też jego część (nawet nieznaczna) znajduje się na działkach nie objętych granicami strefy.

2018
6
wrz

Istota:

Czy wynik (dochód lub strata) na instrumentach zabezpieczających, jako wynik z działalności nieobjętej zakresem Zezwolenia stanowi wynik z działalności pozastrefowej Spółki, podlegający w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych?

Fragment:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 p.d.o.p., wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, o którym mowa w cytowanym powyżej przepisie, uprawnia do korzystania z pomocy publicznej na podstawie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy. Określa ono przedmiot i warunki prowadzenia działalności [ art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 282, winno być: t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1010, z późn. zm., dalej „ ustawa o SSE ”)]. Powyższe regulacje prawne ustanawiają podstawowe warunki korzystania z ulgi podatkowej z tytułu prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej działalności gospodarczej, jaką jest niezapłacony przez przedsiębiorcę strefowego podatek dochodowy.

2018
1
wrz

Istota:

Czy dochody uzyskiwane na podstawie Umowy, stanowią dochody zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT, pod warunkiem posiadania wystarczającego limitu zwolnienia podatkowego?

Fragment:

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, o którym mowa w cyt. powyżej przepisie uprawnia do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy i korzystania z pomocy publicznej. Określa ono przedmiot i warunki prowadzenia działalności. Powyższe regulacje prawne ustanawiają podstawowe warunki korzystania z ulgi podatkowej z tytułu prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej działalności gospodarczej, jaką jest niezapłacony przez przedsiębiorcę strefowego podatek dochodowy. Zasadniczym elementem stosowania tej ulgi jest więc łączne wystąpienie dwóch warunków: prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, uzyskiwanie dochodu z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu. Powyższe warunki, jak każdy wyjątek od zasady powszechności opodatkowania, należy interpretować ściśle, zgodnie z wykładnią językową danej regulacji. Dokonując oceny zakresu zwolnień podatkowych, należy wskazać, że wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie określonym w zezwoleniu, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu.

2018
29
sie

Istota:

Dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy kara umowna uzyskana od Wykonawcy w związku z opóźnieniem w realizacji robót budowanych, stanowiących element Inwestycji Strefowej (wykorzystywanej w przyszłości wyłącznie do działalności objętej Zezwoleniem) realizowanej na terenie SSE stanowi przychód (dochód) Spółki uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwolenia i tym samym uzyskany z tego tytułu przychód (dochód) korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm.), wolne od podatku są dochody,z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1010), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Równocześnie art. 17 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Podkreślenia wymaga fakt, iż prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej i wynikające stąd zwolnienie dochodów pochodzących z tej działalności jest wyjątkiem od zasady równości i sprawiedliwości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczącej zwolnień muszą być interpretowane ściśle, zgodnie z ich wykładnią językową. Dokonując oceny zakresu zwolnień podatkowych, należy wskazać, iż wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie określonym w zezwoleniu, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu.

2018
29
sie

Istota:

Czy dochód uzyskany ze sprzedaży gotowego wyrobu, do którego wytworzenia zostały zaangażowane podmioty spoza obszaru specjalnej strefy ekonomicznej w szczególności podwykonawcy, w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy dochód uzyskany ze sprzedaży gotowego wyrobu, do którego wytworzenia zostały zaangażowane podmioty spoza obszaru specjalnej strefy ekonomicznej w szczególności podwykonawcy, w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT? Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany ze sprzedaży gotowego wyrobu, do którego wytworzenia zostały zaangażowane podmioty spoza obszaru specjalnej strefy ekonomicznej w szczególności podwykonawcy, w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., dalej: „ ustawa o CIT ”). Art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, przewiduje możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, na podstawie zezwolenia strefowego, w ramach określonego limitu pomocy publicznej. Kryterium terytorialne podkreśla regulacja zawarta w § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (t.j.

2018
26
sie

Istota:

Dotyczy możliwości zaliczenia do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia SSE wydatków modernizacyjnych dotyczących istniejących środków trwałych, w przypadku gdy wartość tych nakładów (w odniesieniu do poszczególnych środków trwałych) nie przekracza w danym roku podatkowym kwoty 10.000 zł

Fragment:

Podkreślić zatem należy, że kwestia ustalenia dochodu dla celów podatkowych nie jest tożsama z kwestią ustalenia wielkości pomocy publicznej przysługującej przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Kwestie ustalenia wielkości pomocy publicznej wynikają bowiem z przepisów ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy. Z przepisów tych wynika natomiast, że pomoc publiczna udzielana przez państwo stanowi de facto zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych przez przedsiębiorcę w związku z inwestycją określoną w zezwoleniu. Podsumowując powyższy wywód należy stwierdzić, że zagadnienie stosowania zwolnień w specjalnej strefie ekonomicznej wymaga rozróżnienia pomiędzy ustaleniem wyniku podatkowego (dochodu), którego obliczenie następuje na podstawie postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a ustaleniem wielkości przysługującej z tytułu poniesienia wydatków inwestycyjnych pomocy publicznej (odpowiadającej wielkości maksymalnego zwolnienia podatkowego), dokonywanej na podstawie ustawy o specjalnej strefie ekonomicznej i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. W związku z zaprezentowaną tezą, w omawianym rozstrzygnięciu Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że podatnik uprawniony jest do skorygowania ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych o różnice kursowe oraz rozpoznania skorygowanej kwoty jako kosztów kwalifikowanych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia SSE, o ile podatnik zalicza te różnice kursowe do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

2018
16
sie

Istota:

Sposób rozliczenia wydatków poniesionych na cele rozwoju specjalnych stref ekonomicznych przez Wnioskodawcę, jako podmiot zarządzający specjalną strefą ekonomiczną.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 7 czerwca 2018 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu wydatków poniesionych na cele rozwoju specjalnych stref ekonomicznych przez Wnioskodawcę, jako podmiot zarządzający specjalną strefą ekonomiczną W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. Spółka S.A. (dalej: „ Wnioskodawca ” lub „ Spółka ”) (...) to Spółka, która zajmuje się wsparciem przedsiębiorstw w prowadzeniu i rozwijaniu działalności oraz w realizacji procesów restrukturyzacyjnych. W szczególności, Spółka pełni rolę podmiotu zarządzającego dwoma specjalnymi strefami ekonomicznymi (dalej: „ SSE ”), tj.: na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie A specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: „ Rozporządzenie nr 1 ”) – Spółka zarządza A specjalną strefą ekonomiczną oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie B specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: „Rozporządzenie nr 2; przy czym Rozporządzenie nr 1 i Rozporządzenie nr 2 będą dalej łącznie nazywane: „ Rozporządzeniami ”) – Spółka zarządza B specjalną strefą ekonomiczną. Spółka ponosi wydatki na cele rozwoju ww. specjalnych stref ekonomicznych – w szczególności, koszty prac budowlanych oraz koszty nadzoru inwestorskiego dotyczącego inwestycji, koszty nabycia gruntów, itp.

2018
11
sie

Istota:

Możliwość zwolnienia przedmiotowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2018 r. (data wpływu 2 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dotyczącego specjalnych stref ekonomicznych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dotyczącego specjalnych stref ekonomicznych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka Komandytowa (dalej: „ Spółka ”) prowadzi działalność m.in. w zakresie magazynowania i przechowywania towarów na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT i planuje rozpoczęcie świadczenia usług magazynowych, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Spółka otrzymała zezwolenie z dnia 4 lipca 2017 roku na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „ Zezwolenie ”). Zezwolenie to zostało udzielone na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie określonym w następujących pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) Głównego Urzędu Statystycznego, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.