Specjalna strefa ekonomiczna | Interpretacje podatkowe

Specjalna strefa ekonomiczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to specjalna strefa ekonomiczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy na podstawie Pierwszego Zezwolenia, przy obliczaniu wielkości przyznanej pomocy publicznej Wnioskodawca może uwzględniać koszty inwestycji poniesione po dniu zakończenia inwestycji, określonym w Drugim Zezwoleniu?
2. Czy łączna kwota kosztów inwestycji rozpoznanych na podstawie Pierwszego Zezwolenia, może przekroczyć maksymalną wysokość kosztów inwestycji określoną w Drugim Zezwoleniu?
Fragment:
Dodatkowo, § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 465, dalej: „ Rozporządzenie dotyczące pomocy ”), które zostało wydane na podstawie Ustawy Nowelizującej wskazuje, że do przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe warunki udzielania pomocy regionalnej - w przypadku Spółki jest to rozporządzenie z 5 grudnia 2006 r. w sprawie (...) specjalnej strefy ekonomicznej (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 236, poz. 1705 ze zm., dalej: „ Rozporządzenie dotyczące SSE ”). Niemniej jednak zarówno przepis § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia dotyczącego pomocy, jak i przepis § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia dotyczącego SSE, wskazują, że pomoc udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w § 6 odpowiednich rozporządzeń. Dodatkowo, jak wynika z przepisów § 3 ust. 4 obu rozporządzeń, przez nową inwestycję rozumie się, m.in. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegającą na rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.
2017
11
paź

Istota:
Czy zawarcie Umowy Cash-Poolingu i udostępnianie środków własnych w jej ramach, bądź korzystanie ze środków udostępnionych przez inne podmioty, stanowi działalność dodatkową względem działalności określonej w Zezwoleniach i w konsekwencji, wynik realizowany w związku z przedmiotową Umową (odpowiednio przychody lub koszty wynikające z otrzymywanych/uiszczanych odsetek oraz z tytułu rozpoznawania zrealizowanych dodatnich/ujemnych różnic kursowych) będzie w całości wynikiem działalności pozastrefowej, a zatem podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych?
Fragment:
Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1010 ze zm.). Na mocy art. 12 ust. 1 ww. ustawy, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2017
10
paź

Istota:
Czy przychody z tytułu sprzedaży materiałów produkcyjnych na rzecz kontrahentów w celu ich przetworzenia dla potrzeb dalszego procesu produkcji i sprzedaży wyrobów gotowych Spółki, podlegające odsprzedaży na rzecz Spółki, należy kwalifikować jako przychody związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę na terenie SSE, z której dochód podlega zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP?
Fragment:
Powyższe regulacje prawne ustanawiają fundamentalne warunki korzystania z ulgi podatkowej z tytułu prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej działalności gospodarczej. Zasadniczym elementem stosowania zwolnienia jest łączne wystąpienie dwóch warunków: prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, uzyskiwanie dochodu z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu. Należy zwrócić uwagę, że aby zakwalifikować dochód jako podlegający zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, dochód ten musi spełniać łącznie dwa zasadnicze warunki, tj.: musi być uzyskany w ramach działalności określonej (objętej) w zezwoleniu, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie określonym w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o sse, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. A contrario, jeżeli działalność gospodarcza nie jest prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, to nie będzie ona podlegała zwolnieniu z opodatkowania. Analogicznie, jeżeli dany rodzaj działalności gospodarczej nie jest wymieniony w treści zezwolenia, to wynik na takiej działalności nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego, jako wynikający z działalności odrębnej niż wskazana w zezwoleniu.
2017
6
paź

Istota:
Czy przychód ze sprzedaży specjalistycznych urządzeń do wykonywania fotografii produktowej wytwarzanych na terenie SSE w ramach udzielonego zezwolenia, będzie podlegał w całości zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT?
Fragment:
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: „ SSE ”) na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1010 ze zm., dalej: „ ustawa o SSE ”). W świetle powyższego przepisu, zwolnieniu z CIT podlega dochód spełniający łącznie następujące kryteria: został uzyskany przez podatnika, został uzyskany z działalności gospodarczej na terenie SSE, powinien wynikać z działalności objętej zakresem zezwolenia o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE. ad. 1. i 2. Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, Spółka będzie osiągać dochody ze zbycia zestawów wytworzonych w zakładzie położonym na terenie SSE. Na terenie tego zakładu będzie kreowana zasadnicza wartość wyrobów opisanych w zdarzeniu przyszłym. Z konsekwencji, analizowane przesłanki zwolnienia dochodu ze sprzedaży Zestawów na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, należy uznać za spełnione. ad. 3 Dochód ze zbycia Zestawu będzie objęty zwolnieniem podatkowym wynikającym z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, również z uwagi na objęcie tego dochodu zakresem, który będzie wynikać z udzielonego zezwolenia.
2017
5
paź

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie uprawnień Wnioskodawcy do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z przystąpieniem do spółki komandytowej prowadzącej działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
Fragment:
(...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie ważnego Zezwolenia, które to dochody będą stanowić podstawę opodatkowania Wnioskodawcy stosownie do jego udziału w zysku w X Sp. z o.o. sp.k. Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z tą ustawą jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. Zezwolenie to określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności poziomu zatrudniania oraz dokonania przez przedsiębiorcę inwestycji na terenie strefy o wartości przewyższającej określoną kwotę. W ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych nie ma zastrzeżenia, by przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w strefie działał w niezmienionej formie prawnej. Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej otrzymuje spółka jako przedsiębiorca, bez względu na to jaki typ spółki handlowej reprezentuje. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej jest udzielane przedsiębiorcom.
2017
5
paź

Istota:
Zwolnienie z podatku dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.
Fragment:
Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 282 oraz z 2016 r., poz. 1020 i 1206), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Ponadto, zgodnie z ust. 4 wskazanego artykułu, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Z kolei w myśl art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, zwane dalej „ zezwoleniem ”. Na istnienie zwolnienia podatkowego wskazuje także sama ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych. Zgodnie bowiem z art. 12, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
4
paź

Istota:
Czy Spółka, powstała na skutek wyżej opisanego przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej, będąca z racji pełnej sukcesji (art. 5842 KSH), następcą prawnym owej działalności i sukcesorem wszelkich praw i obowiązków, w tym zezwolenia na działanie w specjalnej strefie ekonomicznej, będzie mogła korzystać ze zwolnienia swoich dochodów osiągniętych w strefie w przyszłości na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „UPDOP”), już jako osoba prawna?
Fragment:
W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w wyniku przekształcenia Wnioskodawcy: Spółka pozostanie podmiotem zezwolenia na działanie w specjalnej strefie ekonomicznej (zostanie z pewnością podpisany stosowny aneks do treści Zezwolenia) i będzie kontynuowała prowadzenie działalności na terenie SSE w ramach warunków Zezwolenia, Spółka, jako następca prawny przedsiębiorcy przekształconego, pozostanie właścicielem wszystkich środków trwałych stanowiących majątek przekształconego przedsiębiorstwa, w tym tych które zostały zakupione po wydaniu Zezwolenia i zlokalizowane w strefie ekonomicznej, Wnioskodawca zostanie jedynym udziałowcem Spółki zgodnie z art. 584 2 § 3 KSH. W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 31 sierpnia 2017 r. (data wpływu 11 września 2017 r.), doprecyzowano opis zdarzenia przyszłego wskazując nazwę oraz adres nowo powstałej z przekształcenia spółki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka, powstała na skutek wyżej opisanego przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej, będąca z racji pełnej sukcesji (art. 584 2 KSH), następcą prawnym owej działalności i sukcesorem wszelkich praw i obowiązków, w tym zezwolenia na działanie w specjalnej strefie ekonomicznej, będzie mogła korzystać ze zwolnienia swoich dochodów osiągniętych w strefie w przyszłości na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2017
23
wrz

Istota:
W jaki sposób rozliczać ponoszone przez Spółkę ogólne koszty zarządzania i utrzymania nieruchomości położonych na terenie strefy, tj. np. podatku od nieruchomości, opłat przyłączeniowych, utrzymania terenu na terenie strefy, amortyzacji budynku po oddaniu do użytkowania, koszty eksploatacji budynku do czasu rozpoczęcia produkcji oraz pojawienia się przychodów zwolnionych na różnych etapach jej funkcjonowania? Tzn. czy koszty ogólne zarządu dotyczące utrzymywania nieruchomości w okresie inwestycji stanowią koszty dotyczące działalności opodatkowanej? Czy te same koszty ogólne zarządu w zakresie utrzymywania nieruchomości, do której będzie przeniesiona dotychczasowa działalność opodatkowana będą w całości kosztami działalności opodatkowanej? Czy koszty ogólne od momentu pojawienia się przychodów zwolnionych stanowią koszty wspólne i podlegają rozliczeniu przy użyciu klucza przychodowego?
Fragment:
Ustalenie kosztów uzyskania przychodów zgodnie z powołaną zasadą ma więc zastosowanie jedynie w stosunku do niektórych kosztów Spółki dotyczących zarówno działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i działalności poza strefą, których obiektywnie nie można rozdzielić na dotyczące przychodów wolnych od podatku i dotyczące przychodów podlegających opodatkowaniu. Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka w chwili obecnej prowadzi działalność handlową - sprzedaż hurtowa metali i rud metali. W dniu 18 czerwca 2014 r. otrzymała zezwolenie na działalność na trenie specjalnej strefy ekonomicznej. Zakres zezwolenia obejmuje działalność produkcyjną, handlową i usługową. Obecnie Spółka generuje przychody tylko z działalności poza strefowej tj. w zakresie handlu poza terenem strefy. Na terenie specjalnej strefy ekonomicznej prowadzona jest inwestycja. Budowany jest budynek o charakterze biurowo - magazynowo - produkcyjnym. Z chwilą zakończenia inwestycji Spółka zamierza rozpocząć tam produkcję wyrobów z rud metali wymienionych w zezwoleniu. Przychody ze sprzedaży tych wyrobów objęte będą zwolnieniem z podatku dochodowego. Dodatkowo do nowo wybudowanego budynku zostanie przeniesiona dotychczasowa działalność wraz z biurami i zarządem. Zakończenie inwestycji w zakresie budowy budynku i oddania go do użytkowania nastąpi w drugim półroczu 2017 r.
2017
20
wrz

Istota:
Czy wartość wniesionej aportem do Spółki linii technologicznej, jako środek trwały, będzie stanowić dla tej Spółki koszt kwalifikowany inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej, który będzie brał udział w tworzeniu bazy kosztów kwalifikowanych stanowiących podstawę do obliczenia zwolnienia podatkowego o którym mowa w art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1010). Na mocy art. 12 ust. 1 tej ustawy, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą do korzystania z pomocy publicznej (zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym) jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z tej pomocy (art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych). Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ updop ”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j.
2017
16
wrz

Istota:
Czy uzyskane przychody ze sprzedaży Środków Produkcji oraz poniesione przez Spółkę Koszty Środków Produkcji w sytuacji, gdy Środki Produkcji nie opuszczają obszaru SSE i są wykorzystywane do produkcji Wyrobów przez Spółkę w zakładzie Spółki w SSE, powinny być uznane za przychody oraz koszty (wyłącznie) działalności strefowej, korzystającej ze zwolnienia z podatku CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT?
Fragment:
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 20 kwietnia 2015 r. (sygn. akt: ILPB3/4510-1-23/15-3/KS ): Przychód uzyskany przez Spółkę prowadzącą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, z tytułu sprzedaży oprzyrządowania wykorzystywanego do produkcji wyrobów strefowych, w sytuacji, gdy w trakcie realizacji projektu oprzyrządowanie nie opuszcza obszaru SSE i jest wykorzystywane do realizacji projektu produkcyjnego wyłącznie przez Spółkę, stanowi przychód strefowy, tj. przychód objęty zwolnieniem z opodatkowania na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 18 sierpnia 2014 r. (sygn. akt: ILPB3/423-252/14-2/KS ) stwierdził co następuje: Oprzyrządowanie zakupione przez Spółkę jest elementem produkcji Wnioskodawcy, a proces produkcyjny dotyczy produktów określonych w zezwoleniu. Powyższe oznacza, że przychód wynikający ze sprzedaży takiego oprzyrządowania jest ściśle związany z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. (...) przychód ze sprzedaży oprzyrządowania wykorzystywanego do produkcji Wyrobów strefowych, w sytuacji, gdy w trakcie (...)
2017
7
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.