Specjalna strefa ekonomiczna | Interpretacje podatkowe

Specjalna strefa ekonomiczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to specjalna strefa ekonomiczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z posiadanym przez wspólnika spółki cywilnej pozwoleniem na działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Fragment:
Tym samym należy uznać, iż spółka z o.o. wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przekształcanej i wspólników spółki przekształcanej, Reasumując, przekształcenie spółki cywilnej C. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spowoduje, iż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie zezwoleń na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej nabędzie prawo do zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie mogła korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od dnia przekształcenia, kiedy to wstąpi w prawa i obowiązki podatkowe wspólników spółki przekształcanej. W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawców. Dodatkowo należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, bowiem niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 1661/14 (i orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 sierpnia 2017 r. sygn. akt II FSK 1962/15.
2018
17
mar

Istota:
Czy dochód ze sprzedaży Wyrobów Gotowych wytworzonych z udziałem usług Podwykonawcy na materiale powierzonym, stanowi dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę na terenie SSE na podstawie Zezwolenia, podlegający zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowych od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm., dalej: „Ustawa o PDOP”)?
Fragment:
Dz.U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm., dalej: „ updop ”), zgodnie z którym, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1010), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Równocześnie, art. 17 ust. 4 updop, stanowi, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na terenie specjalnej strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych. Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i wynikające stąd zwolnienie dochodów pochodzących z tej działalności jest wyjątkiem od zasady równości i sprawiedliwości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczące zwolnień muszą być interpretowane ściśle, zgodnie z ich wykładnią językową.
2018
14
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wynik (dochód albo strata) z tytułu zbycia oprzyrządowania udostępnianego podwykonawcy do produkcji komponentów do wyrobów strefowych powinien być alokowany do działalności strefowej (zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych), tj. przychód ze sprzedaży oprzyrządowania oraz koszty jego nabycia/wytworzenia.
Fragment:
(...) specjalnych strefach ekonomicznych. Strefa może być ustanowiona w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego części terytorium kraju, w szczególności przez: 1) rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej; 2) rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie w gospodarce narodowej; 3) rozwój eksportu; 4) zwiększenie konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług; 5) zagospodarowanie istniejącego majątku przemysłowego i infrastruktury gospodarczej; 6) tworzenie nowych miejsc pracy; 7) zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów naturalnych z zachowaniem zasad równowagi ekologicznej. Analizując powyższe normy przede wszystkim należy dostrzec zestawienie celów ustanowienia specjalnych stref ekonomicznych. Podstawą do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych). Zezwolenie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności: zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników; dokonania przez przedsiębiorcę inwestycji na terenie strefy o wartości przewyższającej określoną kwotę.
2018
13
mar

Istota:
1. Czy przychody Wnioskodawcy osiągnięte ze zbycia wyrobów wytworzonych w zakładzie produkcyjnym położonym na terenie Strefy, innym niż zakład stanowiący przedmiot inwestycji opisanej w Zezwoleniu nr 1, o kodzie PKWIU wskazanym w treści Zezwolenia nr 1 mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, w oparciu o Zezwolenie nr 1?
2. Czy przychody Wnioskodawcy osiągnięte ze zbycia wyrobów objętych PKWiU Zezwolenia nr 2, mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, do wysokości limitu pomocy publicznej wynikającego z Zezwolenia nr 1?
Fragment:
Równocześnie, Wnioskodawca jest posiadaczem zezwolenia nr 2 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Zezwolenie 2). Treść Zezwolenia nr 2 została ukształtowana w następujący sposób: „Zezwolenie nr 2 z 23 września 2008 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie (...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na podstawie art. 16 i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r., poz. 274 z późn. zm.) oraz art. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. nr 118 poz. 746), w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie (...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. nr 254 poz. 2540), po przeprowadzeniu rokowań przez Zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną utworzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia (...) specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. nr 88 poz. 397 z późn. zm.), zwanej dalej „ strefą ” oraz na podstawie art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego, udziela się (...)
2018
26
sty

Istota:
Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
Fragment:
(...) specjalnej strefy ekonomicznej i korzystającej z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie również mógł korzystać z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie dochodów z udziału w spółce uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej? Zdaniem Wnioskodawcy, w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych brak jest zastrzeżenia, by przedsiębiorca posiadający stosowne zezwolenie działał w niezmienionej formie. Dlatego też fakt przekształcenia spółki przekształcanej w spółkę komandytową nie wpływa w jakikolwiek sposób na ważność udzielonego zezwolenia. W tym nie może ono być z tego powodu cofnięte, jak również nie można z tego powodu stwierdzić jego wygaśnięcia. Zarówno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółka komandytowa posiadają status przedsiębiorcy z punktu widzenia treści ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. W myśl art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej (dalej „ zezwolenie ”).
2018
16
sty

Istota:
Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
Fragment:
(...) specjalnej strefy ekonomicznej i korzystającej z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie również mógł korzystać z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie dochodów z udziału w spółce uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej? Zdaniem Wnioskodawcy, w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych brak jest zastrzeżenia, by przedsiębiorca posiadający stosowne zezwolenie działał w niezmienionej formie. Dlatego też fakt przekształcenia spółki przekształcanej w spółkę komandytową nie wpływa w jakikolwiek sposób na ważność udzielonego zezwolenia. W tym nie może ono być z tego powodu cofnięte, jak również nie można z tego powodu stwierdzić jego wygaśnięcia. Zarówno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółka komandytowa posiadają status przedsiębiorcy z punktu widzenia treści ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. W myśl art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej (dalej „ zezwolenie ”).
2018
16
sty

Istota:
Czy odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela w związku z powstałą stratą w majątku Spółki znajdującym się na terenie SSE stanowi przychód Spółki uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia i tym samym uzyskany z tego tytułu dochód korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. l pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1010 ze zm.). Na mocy art. 12 ust. 1 ww. ustawy, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2018
11
sty

Istota:
Czy po połączeniu Wnioskodawca będzie uprawniony do korzystania z Zezwolenia SSE Spółki przejmowanej na prowadzenie działalności na terenie SSE, a tym samym do korzystania ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”), dla dochodów z całej działalności gospodarczej objętej zakresem przejętego Zezwolenia SSE?
Fragment:
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, w przypadku gdy podatnik posiada zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, będą wolne od podatku. Art. 17 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że powyższe zwolnienie, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE. Podstawą do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania CIT jest zatem: posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE. Wówczas dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE będą wolne od opodatkowania CIT. 3. Cofnięcie/ograniczenie Zezwolenia SSE na prowadzenie działalności w SSE. Sukcesja Zezwolenia SSE na prowadzenie działalności na terenie SSE na podstawie KSH, nie podlega również ograniczeniom przewidzianym w przepisach szczególnych, w szczególności w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1010, z późn. zm.; dalej: „ ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych ”). Artykuł 19 ust. 3 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (...)
2018
11
sty

Istota:
Czy odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela z tytułu utraconego zysku w związku z przerwą w działalności produkcyjnej objętej zezwoleniem stanowi przychód Spółki uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia i tym samym uzyskany z tego tytułu dochód korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. l pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1010 ze zm.). Na mocy art. 12 ust. 1 ww. ustawy, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2018
10
sty

Istota:
W zakresie ustalenia, czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży muf, do których zostały dołączone zakupione przez Wnioskodawcę poza specjalną strefą ekonomiczną korki, chusteczki, oraz spirale elektrooporowe, korzysta w całości ze zwolnienia przewidzianego dla działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
Fragment:
Zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT w odniesieniu do uzyskanych dochodów w całości jest/będzie możliwe, jeżeli każdy z etapów produkcji będącej działalnością, na której prowadzenie przedsiębiorca otrzymał zezwolenie, odbywa się/odbywać się będzie na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Wówczas tylko możliwe jest/będzie zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy. Natomiast, jak wskazuje Wnioskodawca, jeden z elementów zestawu zostanie wyprodukowany przez podmiot zewnętrzny, poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej. Element ten co prawda po wyprodukowaniu jest dołączony do zestawu końcowego, jednakże nie jest wyprodukowany na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Wnioskodawca jest/będzie zatem zobowiązany do ustalenia tego, jaka część dochodu nie wynika z działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. To podatnik bowiem jest zobowiązany do ustalenia dochodu niewynikającego z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej a podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Przepisy podatkowe oraz strefowe nakazują – w celu uzyskania zwolnienia z opodatkowania dochodów – prowadzenie działalności gospodarczej objętej zezwoleniem na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Należy bowiem pamiętać, że Wnioskodawca może w ramach zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie sprzedawać wyłącznie wyroby lub usługi wytworzone na terenie strefy.
2018
3
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.