Specjalna strefa ekonomiczna | Interpretacje podatkowe

Specjalna strefa ekonomiczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to specjalna strefa ekonomiczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wydatki poniesione na nabycie składników majątkowych nie sprzedanych do podmiotu finansującego ale użytkowanych w budynkach niestanowiących już własności Wnioskodawcy, będą stanowiły wydatki kwalifikowane wpływające na wysokość maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej warunkującej skorzystanie ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W myśl art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. W odniesieniu do zezwolenia wydanego Spółce w 2012 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze SSE zastosowanie znajdują przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 465, dalej: „ rozporządzenie strefowe ”) i rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie (...) specjalnej strefy ekonomicznej. Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia strefowego, pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie wskazanego art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP, stanowi pomoc regionalną z tytułu m.in.: kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w § 6.
2017
14
lut

Istota:
Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na spłatę części kapitałowej i odsetkowej rat leasingowych będą stanowiły wydatki kwalifikowane wpływające na wysokość maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej warunkującej skorzystanie ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) specjalnych stref ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 465 ze zm., dalej: „ rozporządzenie RM ”). Będą to w konsekwencji wydatki wpływające na wysokość maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej warunkującej skorzystanie ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP. Jak wskazano we wniosku, umowa leasingu, o której mowa w opisie zdarzenia przyszłego, spełniać będzie warunki określone w ww. przepisie art. 17f ust. 1 ustawy o PDOP. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (...), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Równocześnie, art. 17 ust. 4 ustawy o PDOP stanowi, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.
2017
14
lut

Istota:
Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na spłatę rat leasingowych w ramach umowy leasingu finansowego gruntów i nieruchomości, będących uprzednio własnością Spółki, można kwalifikować do wydatków ponoszonych tytułem najmu i dzierżawy, a tym samym będących podstawą do ustalenia limitu maksymalnej pomocy publicznej określającej poziom zwolnienia dochodu Spółki z działalności strefowej w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) specjalnych stref ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 465, dalej: „ rozporządzenie RM ”), można kwalifikować analogicznie do wydatków ponoszonych tytułem najmu i dzierżawy, a tym samym będących podstawą do ustalenia limitu maksymalnej pomocy publicznej określającej poziom zwolnienia dochodu Spółki z działalności strefowej w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP. Zgodnie z treścią § 6 ust. 1 rozporządzenia RM, za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, będące m.in.: (...) 5. kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli - pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji; 6. ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.
2017
14
lut

Istota:
Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na spłatę części kapitałowej i odsetkowej rat leasingowych będą stanowiły wydatki kwalifikowane wpływające na wysokość maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej warunkującej skorzystanie ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku, gdy nie są to nowo nabyte przez finansującego środki trwałe, lecz środki już przez Spółkę użytkowane?
Fragment:
Zgodnie z treścią § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 465 ze zm., dalej: „ rozporządzenie RM ”), za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, będące m.in.: (...) 5. kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli - pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji; 6. ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy. Jak wynika, z powyższego, przepis § 6 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporządzenia RM, stanowi wyłącznie o najmie i dzierżawie gruntów, budynków i budowli nie określając bliżej kwantyfikatorów tychże składników majątkowych za wyjątkiem długości okresu na jaki te umowy powinny być zawarte.
2017
14
lut

Istota:
Czy wynik (tj. odpowiednio dochód lub strata) na transakcji sprzedaży wykonanego lub nabytego oprzyrządowania stanowi element działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „PDOP”) na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP?
Fragment:
IBPBI/2/423-981/11/AK , w której organ stwierdził, że: w związku z powyższym ponieważ specjalistycznej oprzyrządowanie jest wykorzystywane do produkcji prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie odpowiedniego zezwolenia to koszty nabycia oprzyrządowania winny zostać zaliczone do kosztów działalności strefowej. Również wynik (tj. odpowiednio dochód lub strata) na transakcji sprzedaży tego oprzyrządowania wpływa na wysokość dochodu z tytułu działalności strefowej, zwolnionej z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3 listopada 2011 r., sygn. ITPB3/423-432d/11/AW , w której organ uznał, że: w przedmiotowej sprawie nabycie specjalistycznego oprzyrządowania jest elementem produkcji Wnioskodawcy, a proces produkcyjny dotyczy wyrobów określonych w zezwoleniu. Oznacza to, iż ponoszone koszty warunkują możliwość produkcji wyrobów określonych w zezwoleniu. Należy więc uznać, że dotyczą one przychodów osiąganych z działalności prowadzonej na terenie strefy, tym samym są kosztem uzyskania przychodów z działalności strefowej. Reasumując - w przedmiotowym stanie faktycznym - koszty ponoszone przez Spółkę na nabycie oprzyrządowania do produkcji, mają związek z prowadzoną działalnością na terenie SSSE.
2017
9
lut

Istota:
Za jaki okres roku podatkowego trwającego od stycznia do grudnia 2016 r. Spółce przysługiwać będzie prawo do zwolnienia od podatku dochodowego dochodów uzyskanych na terenie SSE na podstawie Zezwolenia?
Fragment:
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP, wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Tym samym, jeżeli termin ważności zezwolenia nie obejmuje całego roku podatkowego, Spółka ma prawo do zwolnienia od podatku dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (w zakresie objętym zezwoleniem) jedynie części dochodów uzyskanych w roku podatkowym, tj. dochodów uzyskanych w okresie obowiązywania zezwolenia. Dochody uzyskane po dniu, do którego zostało udzielone Zezwolenie nie będą dochodami uzyskanymi na podstawie zezwolenia w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy, a co za tym idzie nie będą podlegać zwolnieniu od podatku. W świetle powyższego, w zeznaniu rocznym o wysokości osiągniętego dochodu (CIT-8) za rok podatkowy trwający od stycznia do grudnia 2016 r., składanym po zakończeniu tego roku, Spółka będzie miała prawo do wykazania dochodu zwolnionego od podatku z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej uzyskanego w okresie, w którym ważne było otrzymane Zezwolenie, tzn. w okresie od 1 stycznia do 8 sierpnia 2016 r.
2017
31
sty

Istota:
Czy Spółka może funkcjonować jako członek PGK, o której mowa w art. 1a ust. 1 ustawy o CIT, pomimo korzystania ze zwolnienia z podatku CIT z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CII?Czy rozpoczęcie korzystania przez Spółkę ze zwolnienia z podatku CIT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie SSE (o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT) po zawiązaniu PGK nie będzie stanowiło przesłanki do stwierdzenia, że doszło do naruszenia warunków uznania PGK za podatnika, i w konsekwencji PGK nie utraci statusu podatnika na podstawie art. 1a ust. 10 ustawy o CIT?
Fragment:
Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych, zgodnie z jej art. 1, regulować ma bowiem zasady i tryb ustanawiania specjalnych stref ekonomicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzania takimi strefami oraz szczególne zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w tych strefach. Analiza zmian art. 12 u.s.s.e. wskazuje na to, że ustawodawca dążył do regulacji zwolnień podatkowych, związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną w specjalnych strefach ekonomicznych, właśnie w ustawach regulujących podatki dochodowe, natomiast w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych jedynie wskazano na możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego. Do 1 stycznia 2001 r. art. 12 u.s.s.e. był przepisem składającym się z kilku części, z których część dotyczyła zwolnienia podatkowego i zawierała przepis upoważniający Radę Ministrów do określenia warunków zwolnienia podatkowego (w tekście pierwotnym w art. 12 ust. 5 pkt 1 u.s.s.e. upoważniono Radę Ministrów do ustalenia w drodze rozporządzenia przedmiotu działalności gospodarczej, której prowadzenie uprawnia do zwolnień od podatku dochodowego, o których mowa w ust. 1 i 2, wysokości tych zwolnień, czasu ich obowiązywania oraz warunków, od których spełnienia przez podmiot gospodarczy uzależnione jest prawo do tych zwolnień).
2017
31
sty

Istota:
Czy Wnioskodawca przy ustalaniu na podstawie art. 20 ust. 6 UPDOP 31cznej kwoty odliczenia, tj. kwoty podatku proporcjonalnie przypadaj1cej na dochód uzyskany za granic1 powinien uwzglednia dochody wolne od podatku w Polsce, uzyskiwane z dzia3alnooci gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej?
Fragment:
W chwili obecnej Spó3ka rozwa?a w jaki sposób na podstawie przepisów art. 20 ust. 6 UPDOP ustalia 31czn1 kwote odliczenia, czyli kwote podatku, która proporcjonalnie przypada na dochód osi1gniety za granic1, uwzgledniaj1c fakt uzyskiwania wolnych od podatku dochodów na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W zwi1zku z powy?szym zadano nastepuj1ce pytanie: Czy w przedstawionym powy?ej stanie faktycznym (opisie zdarzenia przysz3ego), Wnioskodawca przy ustalaniu na podstawie art. 20 ust. 6 UPDOP 31cznej kwoty odliczenia, tj. kwoty podatku proporcjonalnie przypadaj1cej na dochód uzyskany za granic1 powinien uwzglednia dochody wolne od podatku w Polsce, uzyskiwane z dzia3alnooci gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej? Zdaniem Wnioskodawcy, wolne od podatku dochody uzyskiwane z dzia3alnooci gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej nie podlegaj1 uwzglednieniu przy kalkulacji proporcji dochodu krajowego do dochodu zagranicznego dla celów obliczenia podatku przypadaj1cego na dochód zagraniczny na podstawie art. 20 ust. 6 UPDOP. W przedstawionym stanie faktycznym (opisie zdarzenia przysz3ego) Spó3ka ma prawo na podstawie art. 20 ust. 1 UPDOP od podatku obliczonego od 31cznej sumy dochodów odliczya kwote równ1 podatkowi zap3aconemu w obcym Panstwie (podatkowi u Yród3a pobranemu przez Spó3ke Zagraniczn1). Kwota odliczenia nie mo?e jednak przekroczya tej czeoci podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym panstwie.
2017
15
sty

Istota:
Czy dochód Spó3ki ze sprzeda?y wyrobów wytworzonych na terenie strefy na podstawie otrzymanych zezwolen, które czasowo (do momentu wydania nabywcy) przechowywane bed1 w wynajetym magazynie zlokalizowanym poza terenem SSE korzystaa bedzie w ca3ooci ze zwolnienia od podatku dochodowego? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Specjalne Strefy Ekonomiczne s1 czeoci1 terytorium kraju wyodrebnion1 administracyjnie, na której mo?liwe jest prowadzenie dzia3alnooci gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególnooci korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraYnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 paYdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 282 ze zm.). Na mocy art. 12 ust. 1 tej ustawy, dochody uzyskane z dzia3alnooci gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadz1ce dzia3alnooa gospodarcz1 s1 zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach okreolonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstaw1 do korzystania z pomocy publicznej (zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym) jest zezwolenie na prowadzenie dzia3alnooci gospodarczej na terenie danej strefy uprawniaj1ce do korzystania z tej pomocy (art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych). Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ updop ”), wolne od podatku s1 dochody, z zastrze?eniem ust. 4-6, uzyskane z dzia3alnooci gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 paYdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j.
2017
15
sty

Istota:
Czy korzystanie przez Wnioskodawce z magazynu wyrobów gotowych i towarów handlowych, który bedzie zlokalizowany poza terenem Strefy, stanowia bedzie odrebn1 dzia3alnooa gospodarcz1 lub czeociowe przeniesienie dzia3alnooci poza teren Strefy i wymagaa bedzie, w oparciu o § 5 ust. 5 rozporz1dzenia o SSE, wydzielenia organizacyjnego od dzia3alnooci Wnioskodawcy prowadzonej na terenie Strefy, a co sie z tym wi1?e koniecznooci1, przy ustalaniu dochodu do opodatkowania oraz dochodu zwolnionego od podatku - kierowania sie takimi przes3ankami, jakby rozlicza3o sie z niezale?nym przedsiebiorc1, który prowadzi3by podobn1 dzia3alnooa w podobnych warunkach jako samodzielne przedsiebiorstwo? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
PO2/423-84/07/66304), stwierdzi3, ?e (...) przyjmuj1c za3o?enie, ?e istotnie rodzaj dzia3ania Spó3ki poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej (...) ogranicza sie do dzia3alnooci pomocniczej dla dzia3alnooci wykonywanej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (...), nale?y uznaa, ?e opisana we wniosku dzia3alnooa Spó3ki poza stref1 ekonomiczn1 jest czeoci1 g3ównej dzia3alnooci prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. O ile zatem Spó3ka nie prowadzi innej dzia3alnooci gospodarczej (...), poza obszarem specjalnej strefy ekonomicznej, (...) nie jest konieczne wyodrebnienie organizacyjne dzia3alnooci prowadzonej poza terenem SSE. Podobnie w omawianej kwestii wypowiedzia3 sie: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 31 maja 2010 r. znak: IBPBI/2/423-435/10/AK , Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 sierpnia 2014 r. znak: ILPB3/423-228/14-4/KS , Naczelnik Drugiego Ol1skiego Urz1d Skarbowy w Bielsku-Bia3ej z 9 sierpnia 2006 r., znak: PDP/423-67/06/52130 , Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 kwietnia 2010 r., znak: ILPB3/423-118/10- 2/MM. Na tle przedstawionego we wniosku zdarzenia przysz3ego, stwierdzam, co nastepuje: Specjalne Strefy Ekonomiczne s1 czeoci1 terytorium kraju wyodrebnion1 administracyjnie, na której mo?liwe jest prowadzenie dzia3alnooci gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególnooci korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraYnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 paYdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j.
2017
15
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.