Specjalna strefa ekonomiczna | Interpretacje podatkowe

Specjalna strefa ekonomiczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to specjalna strefa ekonomiczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy dochód uzyskany przez Spółkę ze sprzedaży mufy, której proces produkcji rozpoczął się poza strefą korzysta ze zwolnienia
Fragment:
Proces produkcji mufy realizowany jest obecnie w specjalnej strefie ekonomicznej. Jednak w 2016 r., kiedy Spółka przenosiła produkcję do specjalnej strefy ekonomicznej nie wytwarzała w strefie „ mufy bosej ”. Mufa bosa była kupowana poza strefą od podmiotów trzecich albo pochodziła z zapasów magazynowych Spółki znajdujących się poza strefą w poprzedniej lokalizacji. Była wytwarzana przez Spółkę, lecz poza strefą. Przepisy podatkowe oraz strefowe nakazują – w celu uzyskania zwolnienia z opodatkowania dochodów – prowadzenie działalności gospodarczej objętej zezwoleniem na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Zatem, jeżeli jakaś faza tej działalności nie jest prowadzona na terenie strefy, to w tej części dochód Spółki nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop. Innymi słowy, fakt wykonywania niektórych czynności w ramach procesu produkcyjnego poza specjalną strefą ekonomiczną nie pozostaje bez wpływu na wysokość zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży towarów. Tym samym, dochód odpowiadający fazie produkcji realizowanej poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej winien być wyłączony z dochodu podlegającego zwolnieniu strefowemu.
2017
16
gru

Istota:
Czy dochód uzyskany przez Spółkę ze sprzedaży muf, do których zostały dołączone opaski termokurczliwe korzysta w całości ze zwolnienia w CIT?
Fragment:
W związku z powyższym, przedsiębiorca zobowiązany jest do ustalenia tego, jaka część dochodu nie wynika z działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że to przedsiębiorca zobowiązany jest do ustalenia wysokości dochodu niewynikającego z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Sposób sformułowania wskazanych wyżej przepisów jednoznacznie wskazuje, że odwołują się one do geograficznych granic specjalnych stref ekonomicznych. Zarówno przepis zamieszczony w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jak też uregulowania zawarte w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych i rozporządzeniu wydanym do tej ustawy wskazują na bezwarunkowy związek miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (objętej zezwoleniem) przynoszącej określony dochód z możliwością nabycia uprawnień do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia z 28 stycznia 2016 r., udzielonego na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów z tworzyw sztucznych.
2017
13
gru

Istota:
Czy dochód uzyskany z produkcji i sprzedaży mufy sieciowanej korzysta w całości ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
W związku z powyższym, przedsiębiorca zobowiązany jest do ustalenia tego, jaka część dochodu nie wynika z działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że to przedsiębiorca zobowiązany jest do ustalenia wysokości dochodu niewynikającego z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Sposób sformułowania wskazanych wyżej przepisów jednoznacznie wskazuje, że odwołują się one do geograficznych granic specjalnych stref ekonomicznych. Zarówno przepis zamieszczony w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jak też uregulowania zawarte w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych i rozporządzeniu wydanym do tej ustawy wskazują na bezwarunkowy związek miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (objętej zezwoleniem) przynoszącej określony dochód z możliwością nabycia uprawnień do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w zakresie określonym w następujących pozycjach PKWiU: Płyty, arkusze, rury i kształtowniki z tworzyw sztucznych - sekcja C, klasa 22.21; Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa - sekcja C, klasa 22.23; Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych - sekcja C. klasa 22.29.
2017
13
gru

Istota:
Czy dochód uzyskany z produkcji i sprzedaży piany pur z izocyjanianu (składnik B) i poliolu (składnik A) zakupionych poza strefą korzysta w całości ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
W związku z powyższym, przedsiębiorca zobowiązany jest do ustalenia tego, jaka część dochodu nie wynika z działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Sposób sformułowania wskazanych wyżej przepisów jednoznacznie wskazuje, że odwołują się one do geograficznych granic specjalnych stref ekonomicznych. Zarówno przepis zamieszczony w updop, jak też uregulowania zawarte w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych i rozporządzeniu wydanym do tej ustawy wskazują na bezwarunkowy związek miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (objętej zezwoleniem) przynoszącej określony dochód z możliwością nabycia uprawnień do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w zakresie określonym w następujących pozycjach PKWiU: Płyty, arkusze, rury i kształtowniki z tworzyw sztucznych - sekcja C, klasa 22.21; Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa - sekcja C, klasa 22.23; Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych - sekcja C. klasa 22.29. Spółka na obecnym etapie rozwoju zajmuje się w głównej mierze produkcją i sprzedażą wyrobów termokurczliwych oraz rur płaszczowych z polietylenu a także akcesoriów przeznaczonych dla branży ciepłowniczej i przemysłu.
2017
13
gru

Istota:
Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że wartość kosztów poniesionych w związku z rozpoczęciem przedsięwzięcia inwestycyjnego w Y, o których mowa w stanie faktycznym powinna zostać w całości uwzględniona w wyniku opodatkowanym na zasadach ogólnych?
Fragment:
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 282 oraz z 2016. poz. 1020 i 1206). W świetle wskazanego przepisu zwolnienie z podatku dochodowego przysługuje podatnikowi pod warunkiem łącznego spełnienia następujących przesłanek: podatnik posiada zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej wskazaną w zezwoleniu. A contrario, w przypadku braku spełnienia choćby jednej ze wskazanych wyżej przesłanek, podatnik nie jest uprawniony do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego. Tym samym, nie można mówić o źródle przychodów zwolnionych z opodatkowania. Odnosząc powyższe uwagi do przedstawionego stanu faktycznego należy podkreślić, że w przypadku Spółki nie został i nie zostanie nigdy spełniony drugi ze wskazanych warunków, Spółka nigdy nie rozpoczęła i nie będzie prowadziła działalności w oparciu o Zezwolenie. W okresie poprzedzającym wydanie na rzecz Wnioskodawcy decyzji o wygaszeniu Zezwolenia projekt Spółki znajdował się w fazie inwestycyjnej (nadal się znajduje), nie doszło zatem do rozpoczęcia działalności gospodarczej w oparciu o Zezwolenie, i w konsekwencji, osiągania określonego wyniku podatkowego na tej działalności (odpowiednio dochodu lub straty).
2017
11
gru

Istota:
Czy uzyskane przychody i poniesione koszty wynikające z transakcji sprzedaży Oprzyrządowania, będą wpływać na wysokość dochodu podlegającego zwolnieniu z CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, jako wynik działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń?
Fragment:
Celem ustawodawcy było bowiem zwolnienie z CIT całości dochodów osiąganych przez podatnika na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Do takich dochodów, zdaniem Wnioskodawcy, zaliczają się również dochody z tytułu zbycia Oprzyrządowania. Nie sposób bowiem w ocenie Wnioskodawcy przyjąć, że dochód z tytułu zbycia Oprzyrządowania jest dochodem osiągniętym poza specjalną strefą ekonomiczną w sytuacji, w której Oprzyrządowanie jest wykorzystywane: wyłącznie dla celów działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej; oraz w celu zapewnienia prawidłowego wykorzystywania przez odbiorcę towarów wyprodukowanych przez Wnioskodawcę w specjalnej strefie ekonomicznej. W konsekwencji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że uzyskane przychody i poniesione koszty wynikające z transakcji sprzedaży Oprzyrządowania będą wpływać na wysokość dochodu podlegającego zwolnieniu z CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, jako wynik działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń. Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych i sądów administracyjnych. Tytułem przykładu, należy wskazać na: interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (sygn. (...)
2017
9
gru

Istota:
Wg oceny Wnioskodawcy - prace modyfikacyjne stanowią usługi wskazane w PKWiU 25.73.9 - wskazane w zezwoleniu udział podmiotów trzecich z poza SSE.
Fragment:
Przepisy ustawy o CIT (oraz innych aktów prawnych regulujących prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej) nie określają wprost, w jakich przypadkach dana działalność gospodarcza / dany rodzaj działalności gospodarczej jest prowadzony na terenie SSE, a w jakich przypadkach poza nią oraz w jakich sytuacjach można uznać, że dany produkt został wytworzony na terenie SSE. W szczególności, przepisy prawne nie regulują sytuacji,w której podmiot prowadzący działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej korzysta – w ramach prowadzonej działalności – z towarów i usług zakupionych poza SSE. Tym niemniej, w orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że skorzystanie ze zwolnienia z CIT dla dochodu uzyskanego przy wykorzystaniu towarów czy usług zakupionych poza specjalną strefą ekonomiczną uzależnione jest od tego, jaki jest zakres i charakter usług / prac wykonywanych przez podmioty zewnętrzne. Dla skorzystania ze zwolnienia istotne jest bowiem, aby produkt będący przedmiotem sprzedaży został wytworzony na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Stanowisko takie zostało przedstawione w szczególności w wyroku NSA z 19 listopada 2014 r. (sygn. II FSK 2826/12), w którym stwierdzono, że: „ przy ocenie warunku wykonywania działalności na terenie SSE konieczne będzie uwzględnienie takich okoliczności jak: zakres usług wykonywanych przez podmioty zewnętrzne, ich charakter, wykonywanie podstawowych czynności procesu produkcyjnego na terenie SSE przez zatrudnionych przez podmiot pracowników ”.
2017
11
lis

Istota:
- Czy spółka korzystająca ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1206), może być członkiem PGK określonej w art. 1 a ust. 1 ustawy o CIT?
- Czy korzystanie ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1206), stanowi naruszenie warunku określonego w art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. a stawy o CIT?
Fragment:
Jak z niego wynika, dotyczy on podmiotów korzystających „ ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych ”. Brzmienie tego przepisu - wprowadzonego 1 października 2001 r. - przesądza o okoliczności, że ustawodawca zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych dla podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych traktuje jako zwolnienia przysługujące nie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 cyt. ustawy, lecz jako zwolnienie przysługujące na podstawie odrębnych od tej ustawy przepisów. Przyjmując więc wykładnię systemową – nie zaś prezentowaną przez Wnioskodawcę jako „ historyczną ” - przyjąć należy, że również podmiot działający w specjalnej strefie ekonomicznej i korzystający ze zwolnień na podstawie odrębnych przepisów, tj. przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych - w związku z treścią art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - nie może wchodzić w skład podatkowej grupy kapitałowej. Wobec powyższego, podmioty działające w specjalnych strefach ekonomicznych, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania dochodów na podstawie ustawy innej niż ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem podstawy tego zwolnienia są uregulowane w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych.
2017
8
lis

Istota:
Czy Spółce będzie przysługiwało zwolnienie podatkowe na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od całości dochodu uzyskanego z działalności prowadzonej na terenie SSE, pomimo położenia części infrastruktury zakładu pełniących funkcje pomocnicze poza strefą?
Fragment:
W związku z powyższym, przedsiębiorca zobowiązany jest do ustalenia tego, jaka część dochodu nie wynika z działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że to przedsiębiorca zobowiązany jest do ustalenia wysokości dochodu niewynikającego z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Sposób sformułowania wskazanych wyżej przepisów jednoznacznie wskazuje, że odwołują się one do geograficznych granic specjalnych stref ekonomicznych. Zarówno przepis zamieszczony w updop, jak też uregulowania zawarte w ustawie o SSE i rozporządzeniu wydanym do tej ustawy wskazują na bezwarunkowy związek miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (objętej zezwoleniem) przynoszącej określony dochód z możliwością nabycia uprawnień do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Spółka zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Celem prowadzonej działalności będzie realizacja inwestycji polegającej na budowie instalacji do produkcji propylenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i dedykowaną infrastrukturą magazynową i portową, przy czym rozważana jest również produkcja polipropylenu.
2017
19
paź

Istota:
W zakresie wpływu przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmiany składu osobowego spółki przekształconej na zwolnienie z opodatkowania dochodów Spółki z o.o. uzyskanych z działalności prowadzonej przez ww. spółkę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
Fragment:
Zezwolenie ma charakter decyzji administracyjnej i wydawane jest w oparciu o przepisy ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Jest to decyzja o charakterze indywidualnym, szczegółowo określająca warunki realizacji inwestycji na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Minister właściwy do spraw gospodarki udziela, cofa i zmienia zezwolenie. Z punktu widzenia przedmiotu wniosku zauważyć należy, że istotą podniesionego problemu interpretacyjnego są zagadnienia, które dotyczą podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości wstąpienia przez spółkę kapitałową powstałą z przekształcenia spółki jawnej w prawo do zwolnienia z opodatkowania dochodu wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji przedmiotem niniejszej interpretacji nie była ocena klasyfikacji działalności jednostki czy też spełnienia warunków określonych w wydanym zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Końcowo należy dodać, iż w odniesieniu do powołanych przez Zainteresowanych interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację.
2017
17
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.