0113-KDIPT2-2.4011.220.2017.2.KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy spadkobierca (Wnioskodawczyni), przejmując zgodnie z art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy (matki) może korzystać z nabytego przez spadkodawcę prawa do ulgi określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i kontynuować rozpoczęty przez spadkodawcę remont?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2017 r. (data wpływu 8 sierpnia 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 października 2017 r. (data wpływu 4 października 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spadkodawcy oraz zastosowania ulgi mieszkaniowej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2017 r. wpłynął do Organu podatkowego ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spadkodawcy oraz zastosowania ulgi mieszkaniowej.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 21 września 2017 r., Nr 0113-KDIPT2-2.4011.220.2017.1.KK, wezwano Wnioskodawczynię, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 21 września 2017 r. (skutecznie doręczone w dniu 26 września 2017 r.). W dniu 4 października 2017 r. (nadano w dniu 2 października 2017 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

Mąż Wnioskodawczyni (...) nabył w 2015 r. w drodze spadku po matce (...), do swojego majątku odrębnego, udział wynoszący 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. W tym samym roku mąż Wnioskodawczyni sprzedał nabyty udział (data umowy sprzedaży 2 marca 2015 r.), uzyskując z tego tytułu przychód w kwocie 80 000 zł. Z uwagi na to, że sprzedaż dokonana została przed upływem 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, przychód ten stanowi źródło przychodów na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, w ustawowym terminie (tj. do końca kwietnia 2016 r.) mąż Wnioskodawczyni złożył we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe PIT-39, w którym wykazał: przychód z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym w kwocie 80 000 zł, koszty uzyskania przychodów w kwocie 0 zł, dochód z odpłatnego zbycia w kwocie 80 000 zł, kwotę dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w wysokości 15 000 zł. Mąż Wnioskodawczyni, aby nie płacić od kwoty 15 000 zł podatku dochodowego, miał zamiar uzyskany przychód wydatkować do końca 2017 r. na własne cele mieszkaniowe tj. na remont lokalu mieszkalnego, stanowiącego współwłasność jego i Wnioskodawczyni. Mąż Wnioskodawczyni poniósł wydatki sfinansowane z uzyskanego przychodu na remont lokalu mieszkalnego w łącznej kwocie 1 232 zł 7 gr. Wydatki udokumentowane były trzema fakturami VAT i dotyczyły zakupu materiałów remontowych, m.in. farb, listwy, gipsu. Jednak postępująca w bardzo szybkim tempie ciężka choroba nowotworowa, liczne hospitalizacje, zabiegi operacyjne, chirurgiczne (usunięcie pęcherza, usunięcie nerek, radioterapia, zawały serca, dializy), całkowita niezdolność do poruszania się, uniemożliwiły dokończenie remontu. Na skutek śmierci męża w dniu 22 maja 2017 r. nie doszło do wykorzystania ulgi do końca 2017 r. Od pozostałej kwoty przychodu (65 000 zł) został zapłacony w ustawowym terminie podatek w kwocie 12 350 zł.

W dniu 27 czerwca 2017 r. został sporządzony akt notarialny (akt poświadczenia dziedziczenia), na mocy którego spadek po zmarłym mężu nabyła Wnioskodawczyni oraz córka i syn, każde po 1/3 części. Spadkobiercy w dniu 29 czerwca 2017 r. złożyli w urzędzie skarbowym zgłoszenie w podatku od spadku i darowizn na druku SD-Z2, wykazując nabyty majątek po zmarłym.

Do dnia złożenia uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, naczelnik urzędu skarbowego nie wszczął postępowania podatkowego w zakresie odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawczyni, jako jedna ze spadkobierców po zmarłym mężu, jest obowiązana rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodu uzyskanego przez męża z tytułu odpłatnego zbycia udziału w prawie do lokalu mieszkalnego i zadeklarowanego przez męża jako dochód wolny od opodatkowania (a nie wydatkowanego przez męża) tzn. czy ma obowiązek zapłacić podatek od kwoty 15 000 zł, czy też od kwoty stanowiącej różnicę 15 000 zł – 1 232 zł 07 gr?
 2. Czy Wnioskodawczyni ma możliwość wydatkowania pozostałej części dochodu na cele mieszkaniowe (remont własnego lokalu mieszkalnego, który zaspakaja Jej cele mieszkaniowe), czy też nie ma obowiązku zapłaty tego podatku?
 3. Czy, jeżeli Wnioskodawczyni miałaby rozliczyć ten podatek, też ma prawo do ulgi mieszkaniowej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni, na podstawie art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Art. 100 § 1 ww. ustawy stanowi, że organ podatkowy orzeka w jednej decyzji o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień poszczególnych spadkobierców na podstawie decyzji ostatecznych wydanych wobec spadkodawcy oraz jego zobowiązań wynikających z prawidłowych deklaracji. Art. 100 § 2 ww. ustawy stanowi, że jeżeli deklaracja złożona przez spadkodawcę jest nieprawidłowa lub deklaracji nie złożono, orzekając o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień spadkobierców, organ podatkowy jednocześnie ustala lub określa kwoty, o których mowa w art. 21 § 3 i 3a, art. 24 lub art. 74a. Natomiast art. 102 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa wskazuje, że w miejsce strony zmarłej w toku postępowania w sprawach dotyczących praw i obowiązków wymienionych w art. 97 wstępują jej spadkobiercy.

W ocenie Wnioskodawczyni, jako spadkobierca męża, nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, który to przychód został zadeklarowany przez spadkodawcę jako ulga mieszkaniowa i nie został zrealizowany ten cel w związku ze śmiercią spadkodawcy. Żaden z przytoczonych powyżej przepisów prawa, zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak też Ordynacji podatkowej, nie wskazuje jednoznacznie na to, że spadkobiercy taki obowiązek muszą zrealizować.

Wnioskodawczyni wskazuje, że istnieją wątpliwości, czy rozliczając podatek dochodowy od osób fizycznych, ma Ona prawo do odliczenia ulgi mieszkaniowej. Zdaniem Wnioskodawczyni, powołane wyżej przepisy nie przewidują takiej sytuacji. Jeżeli Wnioskodawczyni mogła rozliczyć podatek dochodowy po zmarłym mężu, to też miałaby prawo do rozliczenia ulgi mieszkaniowej tzn. do wydatkowania zadeklarowanej przez męża kwoty ulgi na własne cele mieszkaniowe (oczywiście w części przypadającej na Nią jako spadkobiercę).

W ocenie Wnioskodawczyni, obowiązek podatkowy od osób fizycznych w zakresie rozliczenia w podatku dochodowym dochodu ze zbycia ½ części lokalu mieszkalnego ustał wraz ze śmiercią męża.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wynika z treści wniosku, mąż Wnioskodawczyni nabył w 2015 r. w drodze spadku po matce, do swojego majątku odrębnego, udział wynoszący 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. W tym samym roku mąż Wnioskodawczyni sprzedał nabyty udział w ww. prawie do lokalu mieszkalnego. Z uwagi na to, że ww. odpłatne zbycie udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego zostało dokonane przed upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, stanowi źródło przychodów na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, w ustawowym terminie (tj. do końca kwietnia 2016 r.) mąż Wnioskodawczyni złożył we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe PIT-39, w którym wykazał przychód z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym oraz kwotę dochodu zwolnionego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131. Mąż Wnioskodawczyni, aby nie płacić podatku dochodowego, miał zamiar uzyskany przychód wydatkować do końca 2017 r. na własne cele mieszkaniowe tj. na remont lokalu mieszkalnego stanowiącego współwłasność jego i Wnioskodawczyni. Mąż Wnioskodawczyni poniósł wydatki sfinansowane z uzyskanego przychodu na remont lokalu mieszkalnego. Wydatki udokumentowane były trzema fakturami VAT i dotyczyły zakupu materiałów remontowych, m.in. farb, listwy, gipsu. Na skutek śmierci męża w dniu 22 maja 2017 r. nie doszło do wykorzystania ulgi do końca 2017 r. Od pozostałej kwoty przychodu został zapłacony w ustawowym terminie podatek.

W dniu 27 czerwca 2017 r. został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia, na mocy którego spadek po zmarłym mężu nabyła Wnioskodawczyni oraz córka i syn, każde po 1/3 części. Do dnia złożenia uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, naczelnik urzędu skarbowego nie wszczął postępowania podatkowego w zakresie odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy.

Dokonując zatem oceny skutków podatkowych przedstawionego stanu faktycznego należy wskazać, że skoro zbycie opisanego we wniosku udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nastąpiło – co istotne dla niniejszego rozstrzygnięcia – za życia spadkodawcy Wnioskodawczyni oraz przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym go nabyto, stanowi źródło przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 30e ust. 1 powołanej ustawy, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie z art. 30e ust. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

W przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Przedmiotowe zwolnienie obejmuje taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych udokumentowanych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. W sytuacji, gdy przychód z odpłatnego zbycia jest w całości przeznaczony na ww. cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód w całości korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego. Jeśli jednak tylko część przychodu jest przeznaczona na cele mieszkaniowe, to zwolnieniem objęta jest tylko ta część dochodu, która proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia.

Stosownie do art. 21 ust. 25 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
  -położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym
  do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)
  -w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Na podstawie art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Należy również wskazać, że przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30 ww. ustawy).

W świetle powołanych przepisów, ustawodawca wiąże skutki prawne w postaci zwolnienia od opodatkowania z faktem wydatkowania uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych przychodu na własne cele mieszkaniowe enumeratywnie wymienione w ustawie. Poprzedzenie wyrażenia „cele mieszkaniowe” przymiotnikiem „własne” świadczy o tym, że ustawodawca przewidując podstawę do zastosowania zwolnienia w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przesądził, że celem nadrzędnym jest możliwość uwzględnienia przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania tylko takich udokumentowanych wydatków, które poniesione zostały przez podatnika na zaspokojenie „własnych” potrzeb mieszkaniowych. Okolicznością decydującą o możliwości skorzystania ze zwolnienia jest zatem wydatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży, począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie – m.in. na remont własnego lokalu mieszkalnego. Jednocześnie, aby podatnik mógł skorzystać z omawianego zwolnienia, fakt poniesienia przez niego określonych wydatków na własne cele mieszkaniowe musi być odpowiednio udokumentowany. Uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy zwolnienie od podatku dochodowego w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych konkretnego podatnika. Z powyższych przepisów wyraźnie wynika, że tylko spadkodawca mógł ponieść wydatki uprawniające do ulg podatkowych. Ulga zależy bowiem od tego, czy podatnik – a nie jego spadkobiercy – wydatkował przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na własne cele mieszkaniowe.

Zatem, Wnioskodawczyni nie może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i kontynuować ulgi mieszkaniowej, do której prawa uzyskał Jej mąż w związku z osiągniętym przez niego dochodem z odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 7 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Obowiązek podatkowy jest więc ściśle związany z konkretną osobą, która wkroczyła w zakres obowiązku określonego ustawą.

Jak stanowi art. 4 ustawy Ordynacja podatkowa, obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Zgodnie natomiast z art. 97 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Do praw majątkowych przewidzianych w przepisach prawa podatkowego zaliczyć można np. prawo do zwrotu nadpłaty, prawo do zwrotu podatku, niewykorzystane prawo do rozłożenia zapłaty podatku na raty. Do obowiązków majątkowych z kolei można zaliczyć: obowiązek zapłaty zaległości podatkowych, zapłaty odsetek za zwłokę itp.

Zgodnie z art. 98 § 1 ww. ustawy, do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe. Przepis § 1 stosuje się również do odpowiedzialności spadkobierców za zaległości podatkowe, w tym również za zaległości, o których mowa w art. 52 oraz art. 52a (art. 98 § 2 pkt 1 ww. ustawy).

Jak stanowi art. 100 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r., organ podatkowy orzeka w jednej decyzji o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień poszczególnych spadkobierców na podstawie decyzji ostatecznych wydanych wobec spadkodawcy oraz jego zobowiązań wynikających z prawidłowych deklaracji. Jeżeli deklaracja złożona przez spadkodawcę jest nieprawidłowa lub deklaracji nie złożono, orzekając o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień spadkobierców, organ podatkowy jednocześnie ustala lub określa kwoty, o których mowa w art. 21 § 3 i 3a, art. 24 lub art. 74a (art. 100 § 2 ww. ustawy). Termin płatności przez spadkobiercę zobowiązań wynikających z decyzji o zakresie jego odpowiedzialności wynosi 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 100 § 3 ww. ustawy).

Powyższe przepisy dotyczą tylko i wyłącznie majątkowych praw i obowiązków spadkodawcy, nie odnoszą się natomiast do praw i obowiązków zmarłego ściśle związanych z jego osobą, do których należy zaliczyć między innymi przysługujące spadkodawcy prawa do ulg, czy zwolnień podatkowych. Prawa i obowiązki o charakterze osobistym nie podlegają dziedziczeniu w świetle przepisów Kodeksu cywilnego, ani przejęciu przez spadkobierców w świetle ustawy Ordynacja podatkowa. Zatem, prawo do ulgi określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, nigdy nie było i nie jest prawem dziedzicznym, gdyż przysługuje wyłącznie podatnikowi, który spełni warunki do skorzystania z niej. W związku z tym, do ulgi mieszkaniowej zalicza się jedynie wydatki mieszkaniowe dokonane przez spadkodawcę przed śmiercią, o ile spełniają warunki formalne określone w obowiązujących przepisach. Natomiast spadkobiercy, ze względu na osobisty charakter tej ulgi, nie mogą „kontynuować” ulgi mieszkaniowej spadkodawcy.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni (spadkobierczyni) przejmując zgodnie z art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy (męża), nie może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, Wnioskodawczyni nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu, o którym mowa w ww. ustawie, jeżeli przeznaczy odziedziczone środki pieniężne uzyskane przez spadkodawcę z tytułu sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu na własne cele mieszkaniowe. Zaliczeniu do wydatków na cele mieszkaniowe objętych zwolnieniem od podatku dochodu z odpłatnego zbycia określonym w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, podlegają jedynie wydatki związanych z remontem mieszkania dokonane przed śmiercią przez męża Wnioskodawczyni. W przypadku śmierci podatnika, zobowiązanie podatkowe związane z uzyskanym przed śmiercią i nierozliczonym podatkowo dochodem, ustala lub określa właściwy naczelnik urzędu skarbowego, a ewentualnym podatkiem dochodowym zostają obciążeni spadkobiercy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz odpowiedzialności za długi spadkowe. Na spadkobierców przechodzi zatem obowiązek uiszczenia należnego podatku dochodowego od dochodu osiągniętego przez zmarłego ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, jednakże spadkobiercy nie są podatnikami, a jedynie osobami odpowiedzialnymi za długi spadkowe.

W związku z tym, stanowisko Wnioskodawczyni zawarte we wniosku o wydanie interpretacji należało uznać za nieprawidłowe.

Podkreślić należy, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z treści art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.). W związku z tym, interpretacje te wywierają skutki prawne jedynie w stosunku do tego podmiotu, do którego są skierowane. Zatem, niniejsza interpretacja indywidualna jest wiążąca dla Wnioskodawczyni jako osoby występującej z wnioskiem, natomiast nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych spadkobierców.

Ponadto, w odniesieniu do przedstawionych we wniosku kwot, tutejszy Organ informuje, że ewentualne obliczenia nie należą do kompetencji tutejszego Organu. Zgodnie z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Natomiast prawidłowość, bądź nieprawidłowość wyliczeń podlega weryfikacji przez właściwy organ podatkowy w toku, np. postępowania kontrolnego, postępowania podatkowego, czy też czynności sprawdzających.

W związku z powyższym, Organ podatkowy nie może odnieść się do kwot wskazanych przez Wnioskodawczynię.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.