Spadkodawca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spadkodawca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
27
paź

Istota:

Czy spadkobierca (Wnioskodawczyni), przejmując zgodnie z art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy (matki) może korzystać z nabytego przez spadkodawcę prawa do ulgi określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i kontynuować rozpoczęty przez spadkodawcę remont?

Fragment:

Ordynacja podatkowa, spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Art. 100 § 1 ww. ustawy stanowi, że organ podatkowy orzeka w jednej decyzji o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień poszczególnych spadkobierców na podstawie decyzji ostatecznych wydanych wobec spadkodawcy oraz jego zobowiązań wynikających z prawidłowych deklaracji. Art. 100 § 2 ww. ustawy stanowi, że jeżeli deklaracja złożona przez spadkodawcę jest nieprawidłowa lub deklaracji nie złożono, orzekając o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień spadkobierców, organ podatkowy jednocześnie ustala lub określa kwoty, o których mowa w art. 21 § 3 i 3a, art. 24 lub art. 74a. Natomiast art. 102 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa wskazuje, że w miejsce strony zmarłej w toku postępowania w sprawach dotyczących praw i obowiązków wymienionych w art. 97 wstępują jej spadkobiercy. W ocenie Wnioskodawczyni, jako spadkobierca męża, nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, który to przychód został zadeklarowany przez spadkodawcę jako ulga mieszkaniowa i nie został zrealizowany ten cel w związku ze śmiercią spadkodawcy. Żaden z przytoczonych powyżej przepisów prawa, zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak też Ordynacji podatkowej, nie wskazuje jednoznacznie na to, że spadkobiercy taki obowiązek muszą zrealizować.

2017
8
sie

Istota:

Brak opodatkowania podatkiem VAT otrzymywanych przez Wnioskodawcę zaległych należności spadkodawcy z tytułu najmu

Fragment:

Jednakże istotnym warunkiem przejęcia praw i obowiązków przez spadkobiercę podatnika jest ich istnienie u spadkodawcy. Zatem z analizy art. 97 ustawy Ordynacja podatkowa wynika, że spadkobiercy są tą grupą następców prawnych, która nie wstępuje w prawa i obowiązki spadkodawcy, lecz przejmuje te prawa i obowiązki, które istniały w momencie śmierci spadkodawcy. Na podstawie art. 100 § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, organ podatkowy orzeka w jednej decyzji o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień poszczególnych spadkobierców na podstawie decyzji ostatecznych wydanych wobec spadkodawcy oraz jego zobowiązań wynikających z prawidłowych deklaracji. Jeżeli deklaracja złożona przez spadkodawcę jest nieprawidłowa lub deklaracji nie złożono, orzekając o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień spadkobierców, organ podatkowy jednocześnie ustala lub określa kwoty, o których mowa w art. 21 § 3 i 3a, art. 24 lub art. 74a. Decyzja, o której mowa w art. 100 § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, o odpowiedzialności spadkobierców, przenosi w sensie prawnym już istniejące zobowiązanie podatkowe spadkodawcy, w obowiązek zapłaty, w który wstąpił spadkobierca. Decyzja ta tylko potwierdza zobowiązanie po stronie spadkobiercy. Zgodnie z art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2017
31
sty

Istota:

Czy Wnioskodawczyni na podstawie przepisu art. 97 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa przejmuje obowiązek podatkowy w postaci obowiązku zapłaty podatku dochodowego powstałego wskutek zbycia przez spadkodawczynię lokalu?

Fragment:

Należy zaznaczyć jednakże, że sukcesji podatkowej mogą podlegać tylko i wyłącznie zobowiązania podatkowe istniejące, ciążące na spadkodawcy. Spadkobierca zatem wstępuje w sytuację prawną spadkodawcy, przejmując obowiązek zapłaty zobowiązań podatkowych powstałych za życia spadkodawcy. Jak wskazuje się w orzecznictwie, „ z art. 97 § 1 o.p. wynika jednoznacznie, że spadkobiercy, co do zasady, wstępują we wszelkie prawa majątkowe spadkodawcy, przysługujące mu w chwili śmierci, a więc otwarcia spadku. Z chwilą otwarcia spadku spadkobiercy bowiem nabywają spadek, a nabycie to stanowi sukcesję o charakterze generalnym. Artykuł 97 § 1 o.p. obejmuje swym zakresem prawa majątkowe, jakie są przewidziane w przepisach prawa podatkowego. Chodzi więc o takie prawa, wynikające z regulacji podatkowych, które za życia zmarłego następnie podatnika kształtowały jego sytuację z punktu widzenia ekonomicznego, a więc przede wszystkim prowadziły do zmniejszenia czy wręcz wyeliminowania obciążenia spadkodawcy podatkiem ” (por. wyrok WSA w Lublinie z 4 listopada 2015 r., sygn. akt. I Sa/Lu 651/15). A contrario zatem prawidłowa interpretacja przepisu art. 97 ust. 1 (winno być art. 97 § 1) ustawy Ordynacja podatkowa wskazuje, że niemożliwe jest przejęcie przez spadkobiercę na podstawie wspomnianego powyżej przepisu zobowiązania podatkowego, które nigdy nie powstało.

2016
10
maj

Istota:

Czy przy nieodpłatnym przeniesieniu przez Wnioskodawczynię 1/2 udziału we własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego na rzecz bratanka jako zapłatę zachowku Wnioskodawczyni zapłaci podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

Wnioskodawczyni zaspokoiła roszczenie uprawnionego do zachowku syna spadkodawcy poprzez zbycie udziału w nieruchomości stanowiącej własność Wnioskodawczyni. Przeniesienie własności nieruchomości było zatem odpłatnym zbyciem, gdyż wiązało się ze zwolnieniem Wnioskodawczyni z długu wobec syna spadkodawcy z tytułu wypłaty zachowku. Z treści wniosku wynika, że w dniu 14 maja 2015 r. została podpisana umowa w formie aktu notarialnego pomiędzy Wnioskodawczynią a bratankiem przeniesienia udziału we współwłasności do lokalu mieszkalnego i praw związanych celem zwolnienia ze zobowiązania. Z tą właśnie datą nastąpiło odpłatne zbycie udziału w nieruchomości przez Wnioskodawczynię nabytej w dniu 7 stycznia 2012 r., na rzecz uprawnionego do zachowku. Zgodnie z art. 924 ustawy Kodeks cywilny - spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że dniem nabycia przez Wnioskodawczynię spadku jest data śmierci spadkodawcy, tj. 7 stycznia 2012 r. Skoro Wnioskodawczyni zbyła nieruchomość odpłatnie (otrzymała bowiem świadczenie wzajemne polegające na zwolnieniu Wnioskodawczyni z ciążącego na niej długu z tytułu wypłaty zachowku) przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nabył nieruchomość, to zgodnie z ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni powstało źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

2015
4
paź

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości przez spadkodawcę.

Fragment:

Stosownie do przepisów zawartych w art. 102 § 2 oraz art. 97 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa w razie śmierci strony w toku postępowania w sprawach dotyczących praw lub obowiązków wymienionych w art. 97 w miejsce dotychczasowej strony wstępują jej spadkobiercy, którzy z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Zgodnie natomiast z art. 104 § 1 ww. ustawy, jeżeli spadkodawca był podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, organ podatkowy informuje spadkobierców, na podstawie posiadanych danych, o wysokości dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub podatku, podając równocześnie przypadającą do zapłacenia kwotę podatku lub kwotę nadpłaty. Zgodnie z art. 104 § 2 ww. ustawy, w sytuacji, gdy spadkodawca poniósł wydatki uprawniające do ulg podatkowych, spadkobierca w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 1, zawiadamia organ podatkowy o wysokości poniesionych wydatków. Po upływie terminu, o którym mowa w § 2, organ podatkowy doręcza spadkobiercom decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego lub stwierdzającą nadpłatę (art. 104 § 3 ww. ustawy). Tym samym w przypadku, gdy podatnik - spadkodawca, zmarł w trakcie roku podatkowego, w celu rozliczenia podatkowego zmarłego za dany rok, organ podatkowy korzysta z posiadanych informacji, w oparciu o które zawiadamia spadkobierców o wysokości dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub podatku, podając równocześnie przypadającą do zapłacenia kwotę podatku lub kwotę nadpłaty.

2015
11
wrz

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości przez spadkodawcę.

Fragment:

Stosownie do przepisów zawartych w art. 102 § 2 oraz art. 97 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa w razie śmierci strony w toku postępowania w sprawach dotyczących praw lub obowiązków wymienionych w art. 97 w miejsce dotychczasowej strony wstępują jej spadkobiercy, którzy z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Zgodnie natomiast z art. 104 § 1 ww. ustawy, jeżeli spadkodawca był podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, organ podatkowy informuje spadkobierców, na podstawie posiadanych danych, o wysokości dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub podatku, podając równocześnie przypadającą do zapłacenia kwotę podatku lub kwotę nadpłaty. Zgodnie z art. 104 § 2 ww. ustawy, w sytuacji, gdy spadkodawca poniósł wydatki uprawniające do ulg podatkowych, spadkobierca w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 1, zawiadamia organ podatkowy o wysokości poniesionych wydatków. Po upływie terminu, o którym mowa w § 2, organ podatkowy doręcza spadkobiercom decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego lub stwierdzającą nadpłatę (art. 104 § 3 ww. ustawy). Tym samym w przypadku, gdy podatnik - spadkodawca, zmarł w trakcie roku podatkowego, w celu rozliczenia podatkowego zmarłego za dany rok, organ podatkowy korzysta z posiadanych informacji, w oparciu o które zawiadamia spadkobierców o wysokości dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub podatku, podając równocześnie przypadającą do zapłacenia kwotę podatku lub kwotę nadpłaty.

2015
11
wrz

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości przez spadkodawcę.

Fragment:

Stosownie do przepisów zawartych w art. 102 § 2 oraz art. 97 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa w razie śmierci strony w toku postępowania w sprawach dotyczących praw lub obowiązków wymienionych w art. 97 w miejsce dotychczasowej strony wstępują jej spadkobiercy, którzy z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Zgodnie natomiast z art. 104 § 1 ww. ustawy, jeżeli spadkodawca był podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, organ podatkowy informuje spadkobierców, na podstawie posiadanych danych, o wysokości dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub podatku, podając równocześnie przypadającą do zapłacenia kwotę podatku lub kwotę nadpłaty. Zgodnie z art. 104 § 2 ww. ustawy, w sytuacji, gdy spadkodawca poniósł wydatki uprawniające do ulg podatkowych, spadkobierca w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 1, zawiadamia organ podatkowy o wysokości poniesionych wydatków. Po upływie terminu, o którym mowa w § 2, organ podatkowy doręcza spadkobiercom decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego lub stwierdzającą nadpłatę (art. 104 § 3 ww. ustawy). Tym samym w przypadku, gdy podatnik - spadkodawca, zmarł w trakcie roku podatkowego, w celu rozliczenia podatkowego zmarłego za dany rok, organ podatkowy korzysta z posiadanych informacji, w oparciu o które zawiadamia spadkobierców o wysokości dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub podatku, podając równocześnie przypadającą do zapłacenia kwotę podatku lub kwotę nadpłaty.

2014
18
wrz

Istota:

Czy spadkobiercy kontynuującemu pozarolniczą działalność gospodarczą spadkodawcy przysługuje prawo do odliczenia od dochodu strat wykazanych przez spadkodawcę w zeznaniach podatkowych w latach ubiegłych z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej?

Fragment:

Z tej też przyczyny w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej spadkodawcy przez spadkobiercę, na zasadzie sukcesji, spadkobierca nabywa prawo do obniżenia swego dochodu uzyskanego z tej działalności o wysokość straty poniesionej przez spadkodawcę. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że 19 stycznia 2014 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni, który prowadził pozarolnicza działalność gospodarczą. W celu kontynuowania działalności prowadzonej przez męża, Wnioskodawczyni poszerzyła zakres swojej działalności gospodarczej, prowadzonej na własne nazwisko. W latach 2008-2012 mąż Wnioskodawczyni poniósł stratę z działalności gospodarczej, co było wykazane w zeznaniach podatkowych złożonych za wyżej wymienione lata podatkowego. Odnosząc się do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego sprawy, należy stwierdzić, że co do zasady, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni przysługuje prawo do odliczenia od dochodu uzyskanego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (kontynuowania po zmarłym spadkodawcy) strat z lat ubiegłych wykazanych w zeznaniach podatkowych męża (spadkodawcy). Z tej też przyczyny stanowisko Wnioskodawczyni uznano za prawidłowe.

2012
17
mar

Istota:

Czy okolicznością powodująca utratę prawa do tzw. ulgi na wynajem, a tym samym powodującą obowiązek zwrotu kwot wcześniej odliczonych przez spadkodawcę, jest dokonanie działu spadku przez spadkobierców, w ramach którego lokal mieszkalny (w związku z budową którego spadkodawca dokonał odliczeń) zostałby przyznany na wyłączną własność jednemu z trzech spadkobierców przed upływem 10 letniego okresu, od końca roku podatkowego, w którym otrzymano decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie lokalu?

Fragment:

Do praw i obowiązków o charakterze osobistym należy zaliczyć między innymi przysługujące spadkodawcy prawa do ulg czy zwolnień podatkowych czyli np. prawo do dokonywania odliczeń z tytułu tzw. ulgi na wynajem oraz obowiązek zwrotu przez podatnika ulgi w przypadku dokonania przez niego czynności powodujących utratę prawa do ulgi. Odnosząc zatem powyższe uregulowania na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że skoro podatnik (spadkodawca) poniósł wydatki z tytułu budowy budynku mieszkalnego na wynajem, to tym samym podatnikowi (spadkodawcy), a nie spadkobiercom, przysługują z tego tytułu wszelkie prawa i obowiązki, gdyż są to prawa i obowiązki związane ściśle z osobą podatnika (spadkodawcy). Prawa i obowiązki te nie podlegają zatem dziedziczeniu w świetle Kodeksu cywilnego ani przejęciu przez spadkobierców w świetle przepisów Ordynacji podatkowej. W związku z powyższym, na spadkobiercach nie ciąży obowiązek zwrotu kwot wcześniej odliczonych przez podatnika - spadkodawcę, w sytuacji gdy spadkobiercy dokonają działu spadku, w ramach którego lokal mieszkalny (w związku z budową którego spadkodawca dokonał odliczeń) zostałby przyznany na wyłączną własność jednemu z trzech spadkobierców - wnioskodawcy. Również zamieszkanie (...)

2012
17
mar

Istota:

Czy okolicznością powodująca utratę prawa do tzw. ulgi na wynajem, a tym samym powodującą obowiązek zwrotu kwot wcześniej odliczonych przez spadkodawcę, jest dokonanie działu spadku przez spadkobierców, w ramach którego lokal mieszkalny (w związku z budową którego spadkodawca dokonał odliczeń) zostałby przyznany na wyłączną własność jednemu z trzech spadkobierców przed upływem 10 letniego okresu, od końca roku podatkowego, w którym otrzymano decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie lokalu?

Fragment:

Do praw i obowiązków o charakterze osobistym należy zaliczyć między innymi przysługujące spadkodawcy prawa do ulg czy zwolnień podatkowych czyli np. prawo do dokonywania odliczeń z tytułu tzw. ulgi na wynajem oraz obowiązek zwrotu przez podatnika ulgi w przypadku dokonania przez niego czynności powodujących utratę prawa do ulgi. Odnosząc zatem powyższe uregulowania na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że skoro podatnik (spadkodawca) poniósł wydatki z tytułu budowy budynku mieszkalnego na wynajem, to tym samym podatnikowi (spadkodawcy), a nie spadkobiercom, przysługują z tego tytułu wszelkie prawa i obowiązki, gdyż są to prawa i obowiązki związane ściśle z osobą podatnika (spadkodawcy). Prawa i obowiązki te nie podlegają zatem dziedziczeniu w świetle Kodeksu cywilnego ani przejęciu przez spadkobierców w świetle przepisów Ordynacji podatkowej. W związku z powyższym, na spadkobiercach nie ciąży obowiązek zwrotu kwot wcześniej odliczonych przez podatnika - spadkodawcę, w sytuacji gdy spadkobiercy dokonają działu spadku, w ramach którego lokal mieszkalny (w związku z budową którego spadkodawca dokonał odliczeń) zostałby przyznany na wyłączną własność jednemu z trzech spadkobierców. Reasumując, dokonanie w przedmiotowej (...)