Spadkodawca | Interpretacje podatkowe

Spadkodawca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spadkodawca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy spadkobierca (Wnioskodawczyni), przejmując zgodnie z art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy (matki) może korzystać z nabytego przez spadkodawcę prawa do ulgi określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i kontynuować rozpoczęty przez spadkodawcę remont?
Fragment:
Ordynacja podatkowa, spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Art. 100 § 1 ww. ustawy stanowi, że organ podatkowy orzeka w jednej decyzji o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień poszczególnych spadkobierców na podstawie decyzji ostatecznych wydanych wobec spadkodawcy oraz jego zobowiązań wynikających z prawidłowych deklaracji. Art. 100 § 2 ww. ustawy stanowi, że jeżeli deklaracja złożona przez spadkodawcę jest nieprawidłowa lub deklaracji nie złożono, orzekając o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień spadkobierców, organ podatkowy jednocześnie ustala lub określa kwoty, o których mowa w art. 21 § 3 i 3a, art. 24 lub art. 74a. Natomiast art. 102 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa wskazuje, że w miejsce strony zmarłej w toku postępowania w sprawach dotyczących praw i obowiązków wymienionych w art. 97 wstępują jej spadkobiercy. W ocenie Wnioskodawczyni, jako spadkobierca męża, nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, który to przychód został zadeklarowany przez spadkodawcę jako ulga mieszkaniowa i nie został zrealizowany ten cel w związku ze śmiercią spadkodawcy. Żaden z przytoczonych powyżej przepisów prawa, zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak też Ordynacji podatkowej, nie wskazuje jednoznacznie na to, że spadkobiercy taki obowiązek muszą zrealizować.
2017
27
paź

Istota:
Brak opodatkowania podatkiem VAT otrzymywanych przez Wnioskodawcę zaległych należności spadkodawcy z tytułu najmu
Fragment:
Jednakże istotnym warunkiem przejęcia praw i obowiązków przez spadkobiercę podatnika jest ich istnienie u spadkodawcy. Zatem z analizy art. 97 ustawy Ordynacja podatkowa wynika, że spadkobiercy są tą grupą następców prawnych, która nie wstępuje w prawa i obowiązki spadkodawcy, lecz przejmuje te prawa i obowiązki, które istniały w momencie śmierci spadkodawcy. Na podstawie art. 100 § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, organ podatkowy orzeka w jednej decyzji o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień poszczególnych spadkobierców na podstawie decyzji ostatecznych wydanych wobec spadkodawcy oraz jego zobowiązań wynikających z prawidłowych deklaracji. Jeżeli deklaracja złożona przez spadkodawcę jest nieprawidłowa lub deklaracji nie złożono, orzekając o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień spadkobierców, organ podatkowy jednocześnie ustala lub określa kwoty, o których mowa w art. 21 § 3 i 3a, art. 24 lub art. 74a. Decyzja, o której mowa w art. 100 § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, o odpowiedzialności spadkobierców, przenosi w sensie prawnym już istniejące zobowiązanie podatkowe spadkodawcy, w obowiązek zapłaty, w który wstąpił spadkobierca. Decyzja ta tylko potwierdza zobowiązanie po stronie spadkobiercy. Zgodnie z art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2017
8
sie

Istota:
Czy Wnioskodawczyni na podstawie przepisu art. 97 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa przejmuje obowiązek podatkowy w postaci obowiązku zapłaty podatku dochodowego powstałego wskutek zbycia przez spadkodawczynię lokalu?
Fragment:
Należy zaznaczyć jednakże, że sukcesji podatkowej mogą podlegać tylko i wyłącznie zobowiązania podatkowe istniejące, ciążące na spadkodawcy. Spadkobierca zatem wstępuje w sytuację prawną spadkodawcy, przejmując obowiązek zapłaty zobowiązań podatkowych powstałych za życia spadkodawcy. Jak wskazuje się w orzecznictwie, „ z art. 97 § 1 o.p. wynika jednoznacznie, że spadkobiercy, co do zasady, wstępują we wszelkie prawa majątkowe spadkodawcy, przysługujące mu w chwili śmierci, a więc otwarcia spadku. Z chwilą otwarcia spadku spadkobiercy bowiem nabywają spadek, a nabycie to stanowi sukcesję o charakterze generalnym. Artykuł 97 § 1 o.p. obejmuje swym zakresem prawa majątkowe, jakie są przewidziane w przepisach prawa podatkowego. Chodzi więc o takie prawa, wynikające z regulacji podatkowych, które za życia zmarłego następnie podatnika kształtowały jego sytuację z punktu widzenia ekonomicznego, a więc przede wszystkim prowadziły do zmniejszenia czy wręcz wyeliminowania obciążenia spadkodawcy podatkiem ” (por. wyrok WSA w Lublinie z 4 listopada 2015 r., sygn. akt. I Sa/Lu 651/15). A contrario zatem prawidłowa interpretacja przepisu art. 97 ust. 1 (winno być art. 97 § 1) ustawy Ordynacja podatkowa wskazuje, że niemożliwe jest przejęcie przez spadkobiercę na podstawie wspomnianego powyżej przepisu zobowiązania podatkowego, które nigdy nie powstało.
2017
31
sty

Istota:
Czy przy nieodpłatnym przeniesieniu przez Wnioskodawczynię 1/2 udziału we własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego na rzecz bratanka jako zapłatę zachowku Wnioskodawczyni zapłaci podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawczyni zaspokoiła roszczenie uprawnionego do zachowku syna spadkodawcy poprzez zbycie udziału w nieruchomości stanowiącej własność Wnioskodawczyni. Przeniesienie własności nieruchomości było zatem odpłatnym zbyciem, gdyż wiązało się ze zwolnieniem Wnioskodawczyni z długu wobec syna spadkodawcy z tytułu wypłaty zachowku. Z treści wniosku wynika, że w dniu 14 maja 2015 r. została podpisana umowa w formie aktu notarialnego pomiędzy Wnioskodawczynią a bratankiem przeniesienia udziału we współwłasności do lokalu mieszkalnego i praw związanych celem zwolnienia ze zobowiązania. Z tą właśnie datą nastąpiło odpłatne zbycie udziału w nieruchomości przez Wnioskodawczynię nabytej w dniu 7 stycznia 2012 r., na rzecz uprawnionego do zachowku. Zgodnie z art. 924 ustawy Kodeks cywilny - spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że dniem nabycia przez Wnioskodawczynię spadku jest data śmierci spadkodawcy, tj. 7 stycznia 2012 r. Skoro Wnioskodawczyni zbyła nieruchomość odpłatnie (otrzymała bowiem świadczenie wzajemne polegające na zwolnieniu Wnioskodawczyni z ciążącego na niej długu z tytułu wypłaty zachowku) przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nabył nieruchomość, to zgodnie z ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni powstało źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
2016
10
maj

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości przez spadkodawcę.
Fragment:
Stosownie do przepisów zawartych w art. 102 § 2 oraz art. 97 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa w razie śmierci strony w toku postępowania w sprawach dotyczących praw lub obowiązków wymienionych w art. 97 w miejsce dotychczasowej strony wstępują jej spadkobiercy, którzy z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Zgodnie natomiast z art. 104 § 1 ww. ustawy, jeżeli spadkodawca był podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, organ podatkowy informuje spadkobierców, na podstawie posiadanych danych, o wysokości dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub podatku, podając równocześnie przypadającą do zapłacenia kwotę podatku lub kwotę nadpłaty. Zgodnie z art. 104 § 2 ww. ustawy, w sytuacji, gdy spadkodawca poniósł wydatki uprawniające do ulg podatkowych, spadkobierca w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 1, zawiadamia organ podatkowy o wysokości poniesionych wydatków. Po upływie terminu, o którym mowa w § 2, organ podatkowy doręcza spadkobiercom decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego lub stwierdzającą nadpłatę (art. 104 § 3 ww. ustawy). Tym samym w przypadku, gdy podatnik - spadkodawca, zmarł w trakcie roku podatkowego, w celu rozliczenia podatkowego zmarłego za dany rok, organ podatkowy korzysta z posiadanych informacji, w oparciu o które zawiadamia spadkobierców o wysokości dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub podatku, podając równocześnie przypadającą do zapłacenia kwotę podatku lub kwotę nadpłaty.
2015
4
paź

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości przez spadkodawcę.
Fragment:
Stosownie do przepisów zawartych w art. 102 § 2 oraz art. 97 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa w razie śmierci strony w toku postępowania w sprawach dotyczących praw lub obowiązków wymienionych w art. 97 w miejsce dotychczasowej strony wstępują jej spadkobiercy, którzy z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Zgodnie natomiast z art. 104 § 1 ww. ustawy, jeżeli spadkodawca był podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, organ podatkowy informuje spadkobierców, na podstawie posiadanych danych, o wysokości dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub podatku, podając równocześnie przypadającą do zapłacenia kwotę podatku lub kwotę nadpłaty. Zgodnie z art. 104 § 2 ww. ustawy, w sytuacji, gdy spadkodawca poniósł wydatki uprawniające do ulg podatkowych, spadkobierca w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 1, zawiadamia organ podatkowy o wysokości poniesionych wydatków. Po upływie terminu, o którym mowa w § 2, organ podatkowy doręcza spadkobiercom decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego lub stwierdzającą nadpłatę (art. 104 § 3 ww. ustawy). Tym samym w przypadku, gdy podatnik - spadkodawca, zmarł w trakcie roku podatkowego, w celu rozliczenia podatkowego zmarłego za dany rok, organ podatkowy korzysta z posiadanych informacji, w oparciu o które zawiadamia spadkobierców o wysokości dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub podatku, podając równocześnie przypadającą do zapłacenia kwotę podatku lub kwotę nadpłaty.
2015
11
wrz

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości przez spadkodawcę.
Fragment:
Stosownie do przepisów zawartych w art. 102 § 2 oraz art. 97 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa w razie śmierci strony w toku postępowania w sprawach dotyczących praw lub obowiązków wymienionych w art. 97 w miejsce dotychczasowej strony wstępują jej spadkobiercy, którzy z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Zgodnie natomiast z art. 104 § 1 ww. ustawy, jeżeli spadkodawca był podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, organ podatkowy informuje spadkobierców, na podstawie posiadanych danych, o wysokości dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub podatku, podając równocześnie przypadającą do zapłacenia kwotę podatku lub kwotę nadpłaty. Zgodnie z art. 104 § 2 ww. ustawy, w sytuacji, gdy spadkodawca poniósł wydatki uprawniające do ulg podatkowych, spadkobierca w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 1, zawiadamia organ podatkowy o wysokości poniesionych wydatków. Po upływie terminu, o którym mowa w § 2, organ podatkowy doręcza spadkobiercom decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego lub stwierdzającą nadpłatę (art. 104 § 3 ww. ustawy). Tym samym w przypadku, gdy podatnik - spadkodawca, zmarł w trakcie roku podatkowego, w celu rozliczenia podatkowego zmarłego za dany rok, organ podatkowy korzysta z posiadanych informacji, w oparciu o które zawiadamia spadkobierców o wysokości dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub podatku, podając równocześnie przypadającą do zapłacenia kwotę podatku lub kwotę nadpłaty.
2015
11
wrz

Istota:
Czy spadkobiercy kontynuującemu pozarolniczą działalność gospodarczą spadkodawcy przysługuje prawo do odliczenia od dochodu strat wykazanych przez spadkodawcę w zeznaniach podatkowych w latach ubiegłych z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej?
Fragment:
Z tej też przyczyny w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej spadkodawcy przez spadkobiercę, na zasadzie sukcesji, spadkobierca nabywa prawo do obniżenia swego dochodu uzyskanego z tej działalności o wysokość straty poniesionej przez spadkodawcę. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że 19 stycznia 2014 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni, który prowadził pozarolnicza działalność gospodarczą. W celu kontynuowania działalności prowadzonej przez męża, Wnioskodawczyni poszerzyła zakres swojej działalności gospodarczej, prowadzonej na własne nazwisko. W latach 2008-2012 mąż Wnioskodawczyni poniósł stratę z działalności gospodarczej, co było wykazane w zeznaniach podatkowych złożonych za wyżej wymienione lata podatkowego. Odnosząc się do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego sprawy, należy stwierdzić, że co do zasady, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni przysługuje prawo do odliczenia od dochodu uzyskanego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (kontynuowania po zmarłym spadkodawcy) strat z lat ubiegłych wykazanych w zeznaniach podatkowych męża (spadkodawcy). Z tej też przyczyny stanowisko Wnioskodawczyni uznano za prawidłowe.
2014
18
wrz

Istota:
Czy okolicznością powodująca utratę prawa do tzw. ulgi na wynajem, a tym samym powodującą obowiązek zwrotu kwot wcześniej odliczonych przez spadkodawcę, jest dokonanie działu spadku przez spadkobierców, w ramach którego lokal mieszkalny (w związku z budową którego spadkodawca dokonał odliczeń) zostałby przyznany na wyłączną własność jednemu z trzech spadkobierców przed upływem 10 letniego okresu, od końca roku podatkowego, w którym otrzymano decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie lokalu?
Fragment:
Do praw i obowiązków o charakterze osobistym należy zaliczyć między innymi przysługujące spadkodawcy prawa do ulg czy zwolnień podatkowych czyli np. prawo do dokonywania odliczeń z tytułu tzw. ulgi na wynajem oraz obowiązek zwrotu przez podatnika ulgi w przypadku dokonania przez niego czynności powodujących utratę prawa do ulgi. Odnosząc zatem powyższe uregulowania na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że skoro podatnik (spadkodawca) poniósł wydatki z tytułu budowy budynku mieszkalnego na wynajem, to tym samym podatnikowi (spadkodawcy), a nie spadkobiercom, przysługują z tego tytułu wszelkie prawa i obowiązki, gdyż są to prawa i obowiązki związane ściśle z osobą podatnika (spadkodawcy). Prawa i obowiązki te nie podlegają zatem dziedziczeniu w świetle Kodeksu cywilnego ani przejęciu przez spadkobierców w świetle przepisów Ordynacji podatkowej. W związku z powyższym, na spadkobiercach nie ciąży obowiązek zwrotu kwot wcześniej odliczonych przez podatnika - spadkodawcę, w sytuacji gdy spadkobiercy dokonają działu spadku, w ramach którego lokal mieszkalny (w związku z budową którego spadkodawca dokonał odliczeń) zostałby przyznany na wyłączną własność jednemu z trzech spadkobierców - wnioskodawcy. Również zamieszkanie (...)
2012
17
mar

Istota:
Czy okolicznością powodująca utratę prawa do tzw. ulgi na wynajem, a tym samym powodującą obowiązek zwrotu kwot wcześniej odliczonych przez spadkodawcę, jest dokonanie działu spadku przez spadkobierców, w ramach którego lokal mieszkalny (w związku z budową którego spadkodawca dokonał odliczeń) zostałby przyznany na wyłączną własność jednemu z trzech spadkobierców przed upływem 10 letniego okresu, od końca roku podatkowego, w którym otrzymano decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie lokalu?
Fragment:
Do praw i obowiązków o charakterze osobistym należy zaliczyć między innymi przysługujące spadkodawcy prawa do ulg czy zwolnień podatkowych czyli np. prawo do dokonywania odliczeń z tytułu tzw. ulgi na wynajem oraz obowiązek zwrotu przez podatnika ulgi w przypadku dokonania przez niego czynności powodujących utratę prawa do ulgi. Odnosząc zatem powyższe uregulowania na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że skoro podatnik (spadkodawca) poniósł wydatki z tytułu budowy budynku mieszkalnego na wynajem, to tym samym podatnikowi (spadkodawcy), a nie spadkobiercom, przysługują z tego tytułu wszelkie prawa i obowiązki, gdyż są to prawa i obowiązki związane ściśle z osobą podatnika (spadkodawcy). Prawa i obowiązki te nie podlegają zatem dziedziczeniu w świetle Kodeksu cywilnego ani przejęciu przez spadkobierców w świetle przepisów Ordynacji podatkowej. W związku z powyższym, na spadkobiercach nie ciąży obowiązek zwrotu kwot wcześniej odliczonych przez podatnika - spadkodawcę, w sytuacji gdy spadkobiercy dokonają działu spadku, w ramach którego lokal mieszkalny (w związku z budową którego spadkodawca dokonał odliczeń) zostałby przyznany na wyłączną własność jednemu z trzech spadkobierców. Reasumując, dokonanie w przedmiotowej (...)
2012
17
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Spadkodawca
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.