PK4/8012/326/GWR/13/2014/RD-69734 | Interpretacja indywidualna

Czy spadkobierca może złożyć deklarację VZM-1 i dołączyć faktury wystawione na spadkodawcę, czyli na zmarłego ojca Wnioskodawcy i otrzymać zwrot części wydatków?
PK4/8012/326/GWR/13/2014/RD-69734interpretacja indywidualna
 1. budowa
 2. budynek mieszkalny
 3. faktura
 4. materiały budowlane
 5. spadkobiercy
 6. zwrot wydatków związanych z budownictwem
 1. Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM) -> Uprawnienia osób fizycznych

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) Minister Finansów zmienia interpretację indywidualną z dnia 19 sierpnia 2013 r. znak: IPTPB2/415-402/13-2/AKr wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w imieniu Ministra Finansów dla Wnioskodawcy w ten sposób, iż stwierdza, że:

 1. stanowisko zawarte w interpretacji indywidualnej z dnia 19 sierpnia 2013 r. znak: IPTPB2/415-402/13-2/AKr, uznające za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa spadkobiercy do złożenia wniosku o zwrot części wydatków, poniesionych przez spadkodawcę na zakup materiałów budowlanych w związku z budową budynku mieszkalnego oraz prawa uzyskania przez wnioskodawcę będącego spadkobiercą zwrotu ww. wydatków - jest nieprawidłowe,
 2. stanowisko wnioskodawcy zawarte we wniosku z dnia 5 czerwca 2013 r. w zakresie prawa spadkobiercy do złożenia wniosku o zwrot części wydatków, poniesionych przez spadkodawcę na zakup materiałów budowlanych w związku z budową budynku mieszkalnego oraz prawa uzyskania przez wnioskodawcę będącego spadkobiercą zwrotu ww. wydatków - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca w dniu 5 czerwca 2013 r. złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W 2009 r. ojciec Wnioskodawcy zamieszkały w P. przy ul. W., na działce w miejscowości W., rozpoczął budowę budynku mieszkalnego na podstawie decyzji z dnia 24 lipca 2009 r. Pozwolenie na budowę oraz faktury były wystawione na ojca Wnioskodawcy. Ww. inwestycja jest tylko w części zakończona i będzie kontynuowana. W 2010 r. ojciec Wnioskodawcy zmarł. Jedynym spadkobiercą został Wnioskodawca. Potwierdza to akt notarialny z dnia 18 marca 2010 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy spadkobierca może złożyć deklarację VZM-1 i dołączyć faktury wystawione na spadkodawcę, czyli na zmarłego ojca Wnioskodawcy i otrzymać zwrot części wydatków.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki związane z realizacją inwestycji nie są związane z inwestorem tylko z inwestycją. W Jego ocenie wydatki związane z budową budynku mieszkalnego (inwestycją) powinny być możliwe do uwzględnienia również przez spadkobiercę.

Stosownie do przepisu art. 922 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny przez spadkobranie należy rozumieć przejęcie praw i obowiązków zmarłego z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Na spadek składa się ogół praw i obowiązków należących do zmarłego w chwili jego śmierci, które ze swej istoty mogą przejść na jego następców prawnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych.

Natomiast w myśl art. 7 ww. ustawy w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

Art. 97 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stanowi, że spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Przepis ten stosuje się również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 97 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa).

Według Wnioskodawcy, odpowiednie stosowanie tego przepisu oznacza, że dotyczyć on będzie także publicznoprawnych praw i obowiązków wynikających z ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Wnioskodawca wskazuje, że powyższe stanowisko zostało potwierdzone w wyrokach WSA w Łodzi z 1 czerwca 2010 r. sygn. akt I SA/Łd 156/10 oraz NSA z 20 września 2011 r. sygn. akt I FSK 1370/10, jak również w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2012 r. ILPB2/415-988/09/12-S/ES.

Wnioskodawca stwierdza również, że w powyższej sprawie nie toczy się postępowanie.

W interpretacji indywidualnej z dnia 19 sierpnia 2013 r. znak: IPTPB2/415-402/13-2/AKr, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznano za nieprawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważa co następuje:

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Powyższy przepis nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić taką interpretację w dowolnym czasie.

Zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową lub remontem budynku mieszkalnego lub jego części, w okresie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym we wniosku z dnia 5 czerwca 2013 r. stanie faktycznym, regulowała ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.).

Z dniem 1 stycznia 2014 r. ww. ustawa straciła moc na podstawie art. 38 w związku z art. 39 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 1304 ze zm.). Natomiast zasady zwrotu wydatków poniesionych przed wejściem w życie nowej ustawy określa art. 32 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Zgodnie z tym przepisem osoba fizyczna, która przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, ma prawo ubiegać się po dniu 31 grudnia 2013 r. o zwrot części tych wydatków na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

 1. budową budynku mieszkalnego;
 2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
 3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Zwrot, o którym mowa powyżej, dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (art. 3 ust. 3 ww. ustawy). Ponadto zwrot dotyczy jedynie wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. (art. 3 ust. 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 4 ust. 1 ww. ustawy prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Z kolei w myśl art. 4 ust. 5 ww. ustawy prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna posiada:

 1. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3;
 2. pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

Zwrot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym, o czym stanowi art. 5 ust. 1 tej ustawy.

Przepisy ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym nie regulują kwestii związanych z następstwem prawnym spadkobierców osób fizycznych, które złożyły wniosek o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, czy też były uprawnione do złożenia takiego wniosku.

Na mocy art. 7 ww. ustawy, w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.). Oznacza to, że do następstwa prawnego spadkobierców osób fizycznych, które poniosły wydatki związane z budownictwem mieszkaniowym powinny mieć odpowiednie zastosowanie przepisy art. 97-105 Ordynacji podatkowej. Odpowiednie stosowanie tych przepisów oznacza, iż dotyczyć ono będzie także publicznoprawnych praw i obowiązków wynikających z ww. ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 97 § 1 powołanej ustawy, spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Przepis ten stosuje się również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 97 § 4 Ordynacji podatkowej).

Z powyższego wynika, że w oparciu o przepis art. 97 § 1 w zw. z art. 97 § 4 ustawy – Ordynacja podatkowa spadkobierca osoby, która poniosła wydatki wskazane w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, przejmuje także - odpowiednio - majątkowe prawa spadkodawcy, a więc także prawo zwrotu części wydatków dokonywanego na podstawie powołanej ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Uprawnienia spadkodawcy do otrzymania kwoty zwrotu nie można ograniczać do sytuacji, gdy stosowny wniosek w tym przedmiocie został złożony przez spadkodawcę. Skoro bowiem sytuacja prawna spadkodawcy jest jasno w podanym zakresie określona w przepisach ustawy – Ordynacja podatkowa, a złożenie wniosku o zwrot powoduje jedynie realizację istniejącego uprawnienia, to prawo uzyskania zwrotu przechodzi na spadkobiercę niezależnie od tego, czy wniosek został złożony przez spadkodawcę, czy uczyni to dopiero spadkobierca.

Spadkobiercą podatnika, o którym mowa w Ordynacji podatkowej, jest spadkobierca w rozumieniu cywilistycznym. W art. 1025 § 2 Kodeksu cywilnego ustanowiono domniemanie, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą. Z powyższej regulacji wynika, że krąg osób będących spadkobiercami podatnika ustala się na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe (art. 98 § 1 Ordynacji podatkowej).

Podsumowując należy stwierdzić, że Wnioskodawcy jako spadkobiercy przysługuje prawo ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które poniósł jego zmarły ojciec – spadkodawca na podstawie wystawionych na niego faktur. Spadkobierca może otrzymać zwrot części wydatków poniesionych w związku z budownictwem mieszkaniowym, po złożeniu wniosku i dołączeniu faktur potwierdzających poniesienie tych wydatków przez spadkodawcę. Podkreślić przy tym należy, że sama czynność złożenia wniosku o dokonanie zwrotu części wydatków nie powoduje powstania prawa do zwrotu. Złożenie wniosku jest konieczne dla zidentyfikowania podmiotu domagającego się zwrotu i zweryfikowania, czy spełnia on warunki przewidziane w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zwraca się bowiem uwagę, że adresatami ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym ustawy są konsumenci, nie zaś osoby występujące w charakterze podatników podatku od towarów i usług.

Zaprezentowany powyżej pogląd znajduje także potwierdzenie w orzecznictwie sądowo administracyjnym (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 1 czerwca 2010 r., sygn. akt I SA/Łd 156/10; wyrok NSA z dnia 20 września 2011 r., sygn. akt I FSK 1370/10; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2008 r., sygn akt I SA/Po 1228/08).

Niniejsza zmieniona Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 5 czerwca 2013 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Minister Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.