ITPB2/4511-53/16/TJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Opodatkowanie przez spadkobiercę otrzymanego po zmarłym wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop i nagrody jubileuszowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 27 grudnia 2015 r. (data wpływu 12 stycznia 2016 r.), uzupełnionym w dniu 4 kwietnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przez spadkobiercę otrzymanego po zmarłym wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop i nagrody jubileuszowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 4 kwietnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przez spadkobiercę otrzymanego po zmarłym wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop i nagrody jubileuszowej.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 14 kwietnia 2014 r. zmarła matka Wnioskodawczyni, po której – jako jedyna spadkobierczyni – nabyła spadek w całości, co zostało potwierdzone aktem poświadczenia dziedziczenia. Jako córka Wnioskodawczyni skorzystała ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn oraz otrzymała z właściwego urzędu skarbowego stosowne zaświadczenie, z którego wynika, że spełnia wszystkie wymagania odnośnie zwolnienia. W lipcu 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała z zakładu pracy matki pieniądze z tytułu wynagrodzenia, ekwiwalent za urlop oraz nagrodę jubileuszową w kwocie 17 600 zł 36 gr. Po zakończeniu 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała od pracodawcy zmarłej matki PIT-8C, w którym wykazano ww. kwotę jako „masę spadkową”. Kwoty tej Wnioskodawczyni nie uzwględniła w rozliczeniu PIT 37 za 2014 r. Wnioskodawczyni wyjaśnia również, że nie jest osobą uprawnioną do renty rodzinnej po mamie, ma własna rodzinę, pracuje i otrzymuje rentę z tytułu niepełnosprawności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy pieniądze otrzymane z tytułu wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop i nagrody jubileuszowej przez spadkobiercę nieuprawnionego do renty rodzinnej otrzymane po śmierci spadkodawcy są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W ocenie Wnioskodawczyni otrzymane po śmierci matki środki – wynagrodzenie i inne świadczenia – wchodzą w skład masy spadkowej ponieważ nie spełnia warunków do otrzymania renty rodzinnej. Nie powinny więc być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dlatego też uważa, że kwota 17 600 zł 36 gr nie powinna być wykazywana w PIT 37 za 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Artykuł 11 ust. 1 ustawy stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z zacytowanych przepisów wynika, że co do zasady opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju przychody (dochody) osób fizycznych stanowiące trwałe przysporzenie w ich majątku, o bezzwrotnym charakterze, skutkujące zwiększeniem ich aktywów lub zmniejszeniem pasywów, które na mocy przepisów ustawy nie zostały wyłączone lub zwolnione z opodatkowania lub od których zaniechano poboru podatku.

W opisie stanu faktycznego Wnioskodawczyni wskazała, że w dniu 14 kwietnia 2014 r. zmarła Jej matka, po której – jako jedyna spadkobierczyni – nabyła spadek w całości, co zostało potwierdzone aktem poświadczenia dziedziczenia. Jako córka Wnioskodawczyni skorzystała ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn oraz otrzymała z właściwego urzędu skarbowego stosowne zaświadczenie, z którego wynika, że spełnia wszystkie wymagania odnośnie zwolnienia. W lipcu 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała z zakładu pracy matki pieniądze z tytułu wynagrodzenia, ekwiwalent za urlop oraz nagrodę jubileuszową w kwocie 17 600 zł 36 gr. Po zakończeniu 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała od pracodawcy zmarłej matki PIT-8C, w którym wykazano ww. kwotę jako „masę spadkową”. Kwoty tej Wnioskodawczyni nie uwzględniła w rozliczeniu PIT-37 za 2014 r. Wnioskodawczyni wyjaśnia również, że nie jest osobą uprawnioną do renty rodzinnej po mamie, ma własna rodzinę, pracuje i otrzymuje rentę z tytułu niepełnosprawności.

W związku z powyższym opisem wyjaśnić należy, że zgodnie z art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. Z § 2 tego przepisu wynika, że nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Jak stanowi art. 631 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.

Z zacytowanego przepisu Kodeksu pracy wynika, że świadczenia wynikające ze stosunku pracy są – co do zasady – wypłacane określonym podmiotom w wyniku zastosowania uproszczonej procedury przewidzianej w Kodeksie pracy, z pominięciem przepisów Kodeksu cywilnego. Nie jest możliwe jednoczesne stosowanie przepisów działu IV Kodeksu cywilnego, dotyczącego spadków oraz art. 631 § 2 Kodeksu pracy, gdyż ustawodawca wyklucza taką możliwość wprost wskazując, że dopiero „w braku takich osób prawa te wchodzą do spadku” (co wynika ze zdania drugiego omawianego przepisu). Wystarczy natomiast istnienie jednego uprawnionego podmiotu (tj. małżonka lub innej osoby spełniającej warunki do uzyskania renty rodzinnej), a świadczenie to nie wejdzie do masy spadkowej i wypłacone zostanie tej osobie. W sytuacji, gdy wystąpi więcej niż jeden podmiot uprawniony, wówczas prawa majątkowe ze stosunku pracy, przechodzą w równych częściach na każdego z uprawnionych.

Ponieważ w treści wniosku Wnioskodawczyni wskazała wprost, że jest jedynym spadkobiercą zmarłej matki oraz że nie jest osobą uprawnioną do otrzymywania renty rodzinnej uznać należy, że wypłacone Wnioskodawczyni świadczenia pieniężne w postaci wynagrodzenia za pracę, ekwiwalentu za urlop oraz nagrody jubileuszowej weszły do masy spadkowej. Powyższe sprawia, że do tak otrzymanych przychodów nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak stanowi bowiem art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.