1462-IPPB1.4511.1088.2016.1.ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Otrzymanie przez Wnioskodawczynie w wyniku dzia3u spadku sp3aty ekwiwalentnej do posiadanego udzia3u w spadku nie spowoduje powstania przychodu z odp3atnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygniecia ma wiec okolicznooa, ?e sp3ata w wyniku dzia3u spadku nie przekroczy3a wartooci przys3uguj1cego Wnioskodawcy udzia3u spadkowego, a umowa zosta3a zawarta wy31cznie miedzy spadkobiercami. W konsekwencji powy?szego nie ci1?y na Wnioskodawczyni obowi1zek opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty sp3aty otrzymanej w wyniku dzia3u spadku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z póYn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 paYdziernika 2016 r. (data wp3ywu 27 paYdziernika 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dzia3u spadku i zniesienia wspó3w3asnooci nieruchomooci nabytych w drodze spadku – jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 paYdziernika 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dzia3u spadku i zniesienia wspó3w3asnooci nieruchomooci nabytych w drodze spadku.

We wniosku przedstawiono nastepuj1cy stan faktyczny.

W dniu 1 paYdziernika 1993 r. zmar3 ojciec Wnioskodawczyni Stanis3aw M. Postepowanie spadkowe po zmar3ym zakonczy3o sie wydaniem postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie, którego Wnioskodawczyni naby3a 7/25 udzia3ów w dzia3ce nr 109/4, natomiast jej siostrzenice: Anna A. i Urszula S. naby3y po 9/25 udzia3ów. Co w sumie stanowi3o 14 udzia3ów w dzia3ce 109/4 o pow. 3080 m2. Pozosta3e udzia3y przypad3y mamie Wnioskodawczyni Barbarze M.

Na podstawie decyzji Starosty z dnia 17 marca 2014 r. zwrócono dzia3ki nr 275/2 o pow. 314 m2, 257/1 o pow. 205 m2 i 234/2 o pow. 72 m2, w których Wnioskodawczyni posiada3a odpowiednie udzia3y: w dzia3ce 275/2, 257/1 i 234/2 - udzia3 7/50.

Natomiast pozostali wspó3w3aociciele posiadali:

 • Anna A. — 9/50 udzia3u
 • Urszula S. - 9/50 udzia3u
 • Barbara M. - 14 udzia3u

W dniu 13.04.2014 r. zmar3a mama Wnioskodawczyni Barbara M. W wyniku aktu notarialnego z dnia 12.09.2014 r. stwierdzaj1cego nabycie spadku Wnioskodawczyni otrzyma3a 14 udzia3ów po mamie. Natomiast pozosta3e spadkobierczynie (siostrzenice) otrzyma3y po 1/3 udzia3ów po zmar3ej.

Na podstawie decyzji zmieniaj1cej Starosty z dnia 16 wrzeonia 2015 r., zgodnie z któr1 zwrotowi podlega dzia3ka nr 257/3 o pow. 174 m2 5 a nie 257/1 (pozosta3e dzia3ki zosta3y bez zmian) naby3yomy nastepuj1ce udzia3y:

 • Ma3gorzata F. - 117/300
 • Anna A. - 79/300
 • Urszula S. - 79/300
 • Dorota B. - 25/300

Maj1c powy?sze na uwadze ka?da z nas posiada3a nastepuj1ce udzia3y w przedmiotowych nieruchomoociach, tj,:

 • Ma3gorzata F. - dz. nr 109/4 o pow. 3080 m2 - udzia3 7/50; dz. nr,nr 275/2 o pow. 314 m2, 257/3 o pow. 174 m2 i 234/2 o pow. 72 m2 - udzia3 w ka?dej 117/300
 • Anna A. - dz. nr 109/4 — udzia3 158/600; dz. nr,nr 275/2, 257/3 i 234/2 - udzia3 w ka?dej 79/300
 • Urszula S. - dz. nr 109/4 — udzia3 158/600; dz. nr,nr 275/2, 257/3 i 234/2 — udzia3 w ka?dej 79/300
 • Dorota B. - dz. nr 109/4 - udzia3 158/600; dz. nr,nr 275/2, 257/3 i 234/2 - udzia3 w ka?dej 79/300.

Natomiast na dzia3ce nr 109/4 znajduje sie budynek mieszkalny jednorodzinny, którym udzia3y wspó3w3aocicielek by3y takie same jak w tej dzia3ce.

W dniu 01.08.2016 r. S1d Rejonowy wyda3 postanowienie o zniesienie wspó3w3asnooci, w którym postanowi3:

 • Ma3gorzacie F. postanowi3 przyznaa dzia3ke nr 109/6 o pow. 1051 m2 ( powsta31 w wyniku podzia3u dzia3ki nr 109/4) oraz przyzna3 dzia3ke nr 275/2 o pow. 314 m2 - obydwie dzia3ki niezabudowane;
 • Annie A. przyzna3 niezabudowan1 dzia3ke 109/8 o pow. 738 m2 ( powsta31 w wyniku podzia3u dzia3ki nr 109/4);
 • Urszuli S. przyzna3 niezabudowan1 dzia3ke nr 109/7 o pow. 485 m2( powsta31 w wyniku podzia3u dzia3ki nr 109/4) oraz dzia3ke 257/3 o pow. 174 m2 i dzia3ke 234/2 o pow. 72 m2;
 • Dorocie B. przyzna3 dzia3ke zabudowan1 nr 109/9 o pow. 547 m2 ( powsta31 w wyniku podzia3u dzia3ki nr 109/4). Na powy?szej dzia3ce znajduje sie dom mieszkalny jednorodzinny o szacowanej wartooci 160.000 z3.

Ponadto powsta3a dzia3ka o nr 109/10 o pow. 259m2 stanowi1ca droge dojazdow1, bed1c1 wspó3w3asnooci1 Doroty B., Anny A. i Urszuli S. po 1/3 udzia3ów dla ka?dej z nich.

W wyniku zniesienia wspó3w3asnooci Wnioskodawczyni posiada o 55 m2 mniej gruntu, który przekaza3a odp3atnie na rzecz swojej siostrzenicy Doroty B. wraz ze swoimi udzia3ami w budynku mieszkalnym.

Z uwagi na powy?sze siostrzenica dop3aci3a Wnioskodawczyni kwote 5.000 z3, co nie przekracza wartooci rynkowych przekazanych przez Wnioskodawczynie jej udzia3ów w domu oraz powierzchni gruntu - 55 m2.

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie.

Czy w wyniku dokonania dzia3u spadku i zniesienia wspó3w3asnooci w w/w nieruchomoociach odziedziczonych w drodze spadku w zamian za dop3ate dokonan1 przez siostrzenice Dorote Bogdansk1, Wnioskodawczyni bedzie zobowi1zana do zap3acenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytu3u odp3atnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskanie przez ni1 w ramach dzia3u spadku dop3aty nie nak3ada na ni1 ?adnego obowi1zku podatkowego wynikaj1cego z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwi1zane jest to z tym, ?e otrzymana dop3ata nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dzia3 spadku nast1pi3 w drodze postepowania s1dowego, wy31cznie miedzy spadkobiercami. Stan maj1tkowy Wnioskodawczyni wskutek dokonania dzia3u spadku nie uleg3 ?adnej zmianie, gdy? mieoci sie w wartooci przypadaj1cego jej udzia3u w spadku. Dop3ata jest wy31cznie elementem dzia3u spadku równowa?1cym wartooa posiadanego przez ni1 udzia3u. W wyniku dzia3u spadku, w tym równie? w wyniku uzyskania dop3aty, Wnioskodawczyni nie uzyska3a ?adnego przysporzenia - przyrostu maj1tkowego w odniesieniu do odziedziczonej czeoci masy spadkowej wyra?anej wartooci1 przypadaj1cego na mnie udzia3u w spadku. Brak bedzie zatem przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z tego powodu uzyskana przez Wnioskodawczynie dop3ata nie stanowi podstawy do powstania zobowi1zania podatkowego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wiec w zakresie obowi1zywania tej ustawy, po stronie Wnioskodawczyni nie powsta3y ?adne obowi1zki podatkowe.

Zdaniem Wnioskodawczyni obowi1zek podatkowy, w myol wskazanej ustawy, mo?e powstaa dopiero wtedy, gdy w wyniku dzia3u spadku uzyska3aby 31cznie z dop3at1 maj1tek o 31cznej wartooci przekraczaj1cej przys3uguj1cy jej udzia3 w spadku - obowi1zek podatkowy obejmowa3by wy31cznie uzyskan1 nadwy?ke, natomiast dzia3 spadku nie stwierdza aby uzyska3a jak1kolwiek nadwy?ke.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawid3owe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z póYn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaj1 wszelkiego rodzaju dochody, z wyj1tkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy Yród3em przychodów jest odp3atne zbycie, z zastrze?eniem ust. 2:

 1. nieruchomooci lub ich czeoci oraz udzia3u w nieruchomooci,
 2. spó3dzielczego w3asnoociowego prawa do lokalu mieszkalnego lub u?ytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spó3dzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego u?ytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy

- je?eli odp3atne zbycie nie nastepuje w wykonaniu dzia3alnooci gospodarczej i zosta3o dokonane w przypadku odp3atnego zbycia nieruchomooci i praw maj1tkowych okreolonych w lit. a)-c) przed up3ywem 5 lat licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym nast1pi3o nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed up3ywem pó3 roku licz1c od konca miesi1ca, w którym nast1pi3o nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnosz1 sie do ka?dej z osób dokonuj1cej zamiany.

W owietle powy?szego, je?eli odp3atne zbycie nieruchomooci lub ww. praw maj1tkowych nastepuje przed up3ywem 5 lat, licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym nast1pi3o nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu dzia3alnooci gospodarczej stanowi Yród3o przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy czym pod pojeciem odp3atnego zbycia nale?y rozumiea nie tylko sprzeda?, czy zamiane, ale ka?d1 czynnooa prawn1, w wyniku której dochodzi do przeniesienia prawa w3asnooci nieruchomooci, jej czeoci lub udzia3u w niej za odp3atnooci1, a wiec co do zasady równie? dzia3 spadku i odp3atne zniesienie wspó3w3asnooci.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie definiuje, co nale?y rozumiea pod pojeciem nabycia w drodze spadku, dlatego w tym wypadku nale?y posi3kowaa sie normami prawa cywilnego. Zauwa?ya nale?y, ?e pomiedzy prawem podatkowym a cywilnym istnieje wiele powi1zan, wynikaj1cych chocia?by z faktu, ?e nastepstwa zdarzen b1dY czynnooci prawnych zwi1zanych z okreolonymi instytucjami prawa cywilnego wywo3uj1 równie? skutki wynikaj1ce z prawa podatkowego. Je?eli zatem okreolone pojecia nie s1 odmiennie zdefiniowane dla celów prawa podatkowego, to nale?y je – bior1c poda uwage fakt, ?e obie ga3ezie prawa (cywilne i podatkowe) sk3adaj1 sie na jeden system prawa – interpretowaa tak, jak czyni to prawo cywilne.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z póYn. zm.), spadek stanowi1 prawa i obowi1zki maj1tkowe zmar3ego, które z chwila jego omierci przechodz1 na jedna lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy.

W myol art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera sie z chwil1 omierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwila otwarcia spadku. Oznacza to, ?e z chwil1 omierci nale?1ce do spadkodawcy prawa i obowi1zki staj1 sie spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data omierci (chwila omierci) spadkodawcy ustala, kto staje sie spadkobierc1 oraz co wchodzi w sk3ad masy spadkowej. Z kolei postanowienie s1du o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poowiadczenia dziedziczenia potwierdzaj1 jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Z instytucj1 dzia3u spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek dzia3u spadku poszczególni spadkobiercy staj1 sie podmiotami wy31cznie uprawnionymi wzgledem przyznanych im praw maj1tkowych, stanowi1cych do chwili dzia3u przedmiot wspólnooci. Na skutek dzia3u spadku nastepuje konkretyzacja sk3adników masy spadkowej przypadaj1cych poszczególnym spadkobiercom.

Zgodnie z art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, je?eli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólnooci maj1tku spadkowego oraz do dzia3u spadku stosuje sie odpowiednio przepisy o wspó3w3asnooci w czeociach u3amkowych.

Stosownie do art. 1037 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego dzia3 spadku mo?e nast1pia b1dY na mocy umowy miedzy wszystkimi spadkobiercami, b1dY na mocy orzeczenia s1du na ?1danie któregokolwiek ze spadkobierców.

W myol art. 210 tej ustawy, ka?dy ze wspó3w3aocicieli mo?e ?1daa zniesienia wspó3w3asnooci. Do momentu zniesienia tej wspó3w3asnooci lub dokonania dzia3u spadku, spadkobiercy s1 wspó3w3aocicielami rzeczy i praw wchodz1cych w sk3ad spadku.

W myol art. 211 i 212 Kodeksu cywilnego, zniesienie wspó3w3asnooci mo?e nast1pia przez podzia3 rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da sie podzielia, przez przyznanie rzeczy jednemu ze wspó3w3aocicieli z obowi1zkiem sp3aty pozosta3ych, b1dY przez podzia3 cywilny, polegaj1cy na sprzeda?y rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkooci udzia3ów wspó3w3aocicieli. W rezultacie w wyniku zniesienia wspó3w3asnooci dochodzi wiec jedynie do nowego ukszta3towania prawa w3asnooci poprzez odebranie temu prawu cechy wspólnooci.

Z opisu stanu faktycznego wynika, ?e Wnioskodawczyni naby3a spadek po zmar3ym 1 paYdziernika 1993 r. ojcu oraz zmar3ej 13 kwietnia 2014 r. mamie. Pozosta3ymi spadkobiercami s1 trzy siostrzenice Wnioskodawczyni. Dnia 1 sierpnia 2016 r. S1d Rejonowy wyda3 postanowienie o zniesienie wspó3w3asnooci. W wyniku zniesienia wspó3w3asnooci Wnioskodawczyni posiada o 55 m2 mniej gruntu, który przekaza3a odp3atnie na rzecz swojej siostrzenicy Doroty B. wraz ze swoimi udzia3ami w budynku mieszkalnym. Z uwagi na powy?sze siostrzenica dop3aci3a Wnioskodawczyni kwote 5.000 z3, co nie przekracza wartooci rynkowych przekazanych przez Wnioskodawczynie jej udzia3ów w domu oraz powierzchni gruntu - 55 m2.

W1tpliwooci Wnioskodawcy dotycz1 konsekwencji podatkowych otrzymania sp3aty w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wyjaonia nale?y, ?e okolicznooa, ?e dzia3 spadku, nastepuje ze sp3atami na rzecz pozosta3ych spadkobierców, powoduje, ?e umowa ta ma charakter odp3atny. Nie jest to jednak równoznaczne z obowi1zkiem zap3aty podatku dochodowego z tytu3u takiego zbycia przedmiotów wchodz1cych w sk3ad spadku. Jak ju? wy?ej wskazano, je?eli suma sp3aty nie przekracza wartooci przys3uguj1cego spadkobiercy udzia3u spadkowego, to nie powstaje przychód z odp3atnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym w sytuacji, w której sp3ata jest ekwiwalentna do posiadanego przez podatnika udzia3u w spadku, podatnik nie uzyskuje w zwi1zku z czynnooci1 dzia3u spadku ?adnego przysporzenia maj1tkowego wzgledem odziedziczonej czeoci masy spadkowej. W takim przypadku brak jest podstaw do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty sp3aty otrzymanej w wyniku dzia3u spadku.

Maj1c na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowi1zuj1ce przepisy prawa nale?y stwierdzia, ?e otrzymanie przez Wnioskodawczynie w wyniku dzia3u spadku sp3aty ekwiwalentnej do posiadanego udzia3u w spadku nie spowoduje powstania przychodu z odp3atnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygniecia ma wiec okolicznooa, ?e sp3ata w wyniku dzia3u spadku nie przekroczy3a wartooci przys3uguj1cego Wnioskodawcy udzia3u spadkowego, a umowa zosta3a zawarta wy31cznie miedzy spadkobiercami.

W konsekwencji powy?szego nie ci1?y na Wnioskodawczyni obowi1zek opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty sp3aty otrzymanej w wyniku dzia3u spadku.

Bior1c pod uwage powy?sze stanowisko Wnioskodawcy jest prawid3owe.

Interpretacja dotyczy zaistnia3ego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w P3ocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 P3ock.