Spadkobiercy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spadkobiercy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
lip

Istota:

Możliwości skorzystania przez spadkobiercę ustawowego ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Natomiast w przepisach podatkowych kwestię sukcesji praw i obowiązków spadkobierców regulują przepisy art. 97 – 105 ustawy Ordynacja podatkowa. Śmierć osoby będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych powoduje określone konsekwencje, dla których przewidziane są szczególne formy postępowania. Zgodnie z art. 97 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Jeżeli, na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek (art. 97 § 2 ww. ustawy). W chwili śmierci prawa i obowiązki podatnika przechodzą na spadkobierców. Krąg spadkobierców ustalany jest zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025,z późn. zm.) o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe, co wynika z art. 98 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

2018
16
lip

Istota:

Obowiązek złożenia przez spadkobiercę deklaracji VAT-7K oraz zapłaty należnego podatku VAT po zmarłym mężu

Fragment:

Jeżeli deklaracja złożona przez spadkodawcę jest nieprawidłowa lub deklaracji nie złożono, orzekając o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień spadkobierców, organ podatkowy jednocześnie ustala lub określa kwoty, o których mowa w art. 21 § 3 i 3a, art. 24 lub art. 74a. Termin płatności przez spadkobiercę zobowiązań wynikających z decyzji o zakresie jego odpowiedzialności wynosi 14 dni od dnia jej doręczenia. Z regulacji zawartej w art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej wynika, że spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Ich sukcesja jest możliwa jedynie na podstawie i w granicach przepisów Ordynacji podatkowej. Zarówno prawa jak i obowiązki aby mogły być nabyte przez spadkobiercę, muszą nie tylko wynikać z przepisów prawa podatkowego ale również przynależeć do konkretnej osoby – spadkodawcy. Na spadkobierców przechodzą tylko te obowiązki spadkodawcy, które miał on jako podatnik i tylko te związane z realizacją obowiązków, wynikających z ustaw regulujących kwestie podatków. Jednocześnie nie można mówić o sukcesji prawa, którego spadkodawca nie nabył. Wejście spadkobiercy na podstawie art. 97 Ordynacji podatkowej w prawa i obowiązki podatnika (spadkodawcy) – nie uzasadnia utożsamiania go z podatnikiem.

2018
13
cze

Istota:

W zakresie ciążących na banku obowiązkach informacyjnych wobec spadkobierców w związku z umorzeniem wierzytelności kredytowych (pożyczki) udzielonych Klientowi (spadkodawcy) bez zabezpieczenia oraz zabezpieczonych hipoteką lub zastawem zabezpieczenia oraz zabezpieczonych hipoteką lub zastawem.

Fragment:

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, w sytuacji gdy Wnioskodawca (wierzyciel) umorzy spadkobiercy wierzytelność z tytułu udzielonego Klientowi Wnioskodawcy (spadkodawcy) kredytu (pożyczki) lub jego części bez zabezpieczenia wykraczającą ponad wartość stanu czynnego spadku, których i tak, w związku ze złożonym oświadczeniem o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca nie będzie miał obowiązku ich spłaty, nie można uznać, że po stronie spadkobiercy nastąpi przysporzenie majątkowe, bowiem zdarzenie to jest obojętne pod względem prawnopodatkowym. Natomiast gdy po śmierci kredytobiorcy (będącego spadkodawcą) dochodzi do umorzenia kredytu (pożyczki) lub jego części zabezpieczonych hipoteką lub zastawem spadkobiercy, u tego spadkobiercy powstaje przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten, kwalifikowany do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, odpowiada wartości umorzonego zobowiązania. Na Wnioskodawcy ciąży zatem obowiązek przekazania spadkobiercy, a także właściwym dla nich urzędom skarbowym, informacji PIT-8C o wysokości dochodu z innych źródeł, na zasadach określonych w art. 42a ustawy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

2018
17
maj

Istota:

Sposób ustalenia dochodu spadkobiercy w związku z objęciem udziałów zmarłego wspólnika spółek osobowych oraz sposób i tryb określenia zobowiązań spadkobiercy.

Fragment:

Natomiast odnosząc się do komandytariusza ustawodawca postanowił, że jego śmierć nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki, zaś w jego miejsce wstępują spadkobiercy (art. 124 § 1 k.s.h.). Jak wynika z cytowanych przepisów wstąpienie spadkobierców do spółki handlowej (jawnej, komandytowej) powoduje nabycie członkostwa – ma ono charakter sukcesji uniwersalnej, co oznacza, że wstępując do spółki, nabywają oni wszystkie prawa i obowiązki związane ze zmarłym wspólnikiem. Ważną kwestią jest to, iż przystępując do spółki spadkobiercy przystępują tym samym do jej długów bez żadnych ograniczeń. Wstąpienie spadkobierców do grona wspólników wymaga też złożenia przez spadkobierców stosownego oświadczenia o chęci wstąpienia. Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) księgi rachunkowe zamyka się, z zastrzeżeniem ust. 3, 3a, 3b i 3c: na dzień kończący rok obrotowy, na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie, na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu (...)

2018
17
maj

Istota:

Sposób ustalenia dochodu spadkobiercy w związku z objęciem udziałów zmarłego wspólnika spółek osobowych oraz sposób i tryb określenia zobowiązań spadkobiercy.

Fragment:

Natomiast odnosząc się do komandytariusza ustawodawca postanowił, że jego śmierć nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki, zaś w jego miejsce wstępują spadkobiercy (art. 124 § 1 k.s.h.). Jak wynika z cytowanych przepisów wstąpienie spadkobierców do spółki handlowej (jawnej, komandytowej) powoduje nabycie członkostwa – ma ono charakter sukcesji uniwersalnej, co oznacza, że wstępując do spółki, nabywają oni wszystkie prawa i obowiązki związane ze zmarłym wspólnikiem. Ważną kwestią jest to, iż przystępując do spółki spadkobiercy przystępują tym samym do jej długów bez żadnych ograniczeń. Wstąpienie spadkobierców do grona wspólników wymaga też złożenia przez spadkobierców stosownego oświadczenia o chęci wstąpienia. Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) księgi rachunkowe zamyka się, z zastrzeżeniem ust. 3, 3a, 3b i 3c: na dzień kończący rok obrotowy, na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie, na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu (...)

2018
16
maj

Istota:

Sposób ustalenia dochodu spadkobiercy w związku z objęciem udziałów zmarłego wspólnika spółek osobowych oraz sposób i tryb określenia zobowiązań spadkobiercy.

Fragment:

Natomiast odnosząc się do komandytariusza ustawodawca postanowił, że jego śmierć nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki, zaś w jego miejsce wstępują spadkobiercy (art. 124 § 1 k.s.h.). Jak wynika z cytowanych przepisów wstąpienie spadkobierców do spółki handlowej (jawnej, komandytowej) powoduje nabycie członkostwa – ma ono charakter sukcesji uniwersalnej, co oznacza, że wstępując do spółki, nabywają oni wszystkie prawa i obowiązki związane ze zmarłym wspólnikiem. Ważną kwestią jest to, iż przystępując do spółki spadkobiercy przystępują tym samym do jej długów bez żadnych ograniczeń. Wstąpienie spadkobierców do grona wspólników wymaga też złożenia przez spadkobierców stosownego oświadczenia o chęci wstąpienia. Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) księgi rachunkowe zamyka się, z zastrzeżeniem ust. 3, 3a, 3b i 3c: na dzień kończący rok obrotowy, na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie, na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu (...)

2018
18
kwi

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika związanych z planowaną wypłatą wynagrodzenia na rzecz spadkobierców Wykonawcy/Zleceniobiorcy dzieła.

Fragment:

(...) spadkobiercy lub spadkobiercom Wykonawcy/Zleceniobiorcy. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na kwestię podlegania przychodów z tytułu wynagrodzenia za wykonane dzieło/zlecenie, wypłacanych spadkobiercy lub spadkobiercom, podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., „ Przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn ”. Tymczasem, jak wynika z art. 1 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, podatkowi temu podlega m. in. nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem dziedziczenia. Należy zatem stwierdzić, iż przychody osiągnięte z tytułu dziedziczenia nie podlegają przepisom u.p.d.o.f. W związku z powyższym, konieczne jest ustalenie, czy roszczenie o wypłatę wynagrodzenia, o którym jest mowa w opisie zdarzenia przyszłego podlega dziedziczeniu, tj. czy roszczenie to przeszło z chwilą jego śmierci na spadkobiercę lub spadkobierców zgodnie z art. 922 § 1 k.c. Należy uznać, że roszczenie o wypłatę wynagrodzenia za wykonanie Zamówienia nr 1 i Zamówienia nr 2, jako prawo majątkowe, stało się częścią masy spadkowej po Wykonawcy - brak jest bowiem szczególnych uregulowań, z których wynikałoby, iż ww. roszczenie nie wchodzi w jej skład.

2018
14
kwi

Istota:

1) Czy Wnioskodawczyni jako spadkobierca (zdarzenie przyszłe) będzie zmuszona zapłacić podatek dochodowy z tytułu sprzedaży domu za zmarłego, zgodnie z art. 29 § 1 oraz art. 30 § 1 ustawy o podatku dochodowym?
2) Czy jako spadkobierca mogłaby skorzystać z ulgi mieszkaniowej wykorzystując różnicę pomiędzy kwotą sprzedaży domu a kwotą zakupu mieszkania na własne cele mieszkalne zgodnie z art. 21 ust. l pkt 131 ustawy o podatku dochodowym?

Fragment:

Oznacza to, że zobowiązanie podatkowe, przypadające na zmarłego w 2016 r. męża Wnioskodawczyni, ustali właściwy dla zmarłego naczelnik urzędu skarbowego, a podatkiem dochodowym od osób fizycznych zostanie obciążona Wnioskodawczyni, jako spadkobierca z uwzględnieniem sposobu przyjęcia spadku. Zatem, obowiązek uiszczenia podatku od przychodu uzyskanego przez zmarłego ze sprzedaży nieruchomości przechodzi na spadkobierców, przy czym spadkobiercy nie są podatnikami, a jedynie osobami odpowiedzialnymi za długi spadkowe. Podsumowując należy wskazać, że prawo do ulgi określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy nigdy nie było i nie jest prawem dziedzicznym, gdyż przysługuje wyłącznie podatnikowi, który spełni warunki do skorzystania z niego. Zatem, Wnioskodawczyni jako spadkobierca po swoim zmarłym mężu nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu, o którym mowa w ww. ustawie, jeżeli przeznaczy odziedziczone środki pieniężne uzyskane przez spadkodawcę z tytułu sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Zatem, dochód w części stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą sprzedaży domu a kwotą zakupu mieszkania uzyskany przez zmarłego męża Wnioskodawczyni z tytułu odpłatnego zbycia udziału w zabudowanej nieruchomości, będzie podlegał opodatkowaniu, a Wnioskodawczyni jako spadkobierca zmarłego będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego.

2018
10
mar

Istota:

Prawo do rozliczenia przychodów i kosztów związanych z uprzednio prowadzoną działalnością gospodarczą zmarłego ojca w ramach własnego zeznania podatkowego, w związku z kontynuowaniem działalności gospodarczej spadkodawcy

Fragment:

W konsekwencji, skoro zobowiązania podatkowe, związane z powstaniem przychodu z działalności gospodarczej, są ściśle związane z osobą spadkodawcy, a nie spadkobiercą, to tym samym poniesione (w sensie kasowym) przez spadkobiercę wydatki, które powinny były zostać ujęte w księgach podatkowych spadkodawcy, nie mogą pomniejszać przychodu spadkobiercy. Wydatki te bowiem dotyczą działalności gospodarczych dwóch odrębnych podmiotów gospodarczych. W świetle powyższych przepisów, stwierdzić należy, iż spadkobiercy nie są zobowiązani do dokonania rozliczenia uzyskanych dochodów po zmarłym spadkodawcy, tym bardziej nie są uprawnieni do uwzględniania w przychodach i w kosztach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej przychodów i kosztów uzyskania przychodów zmarłego podatnika, które ten zadeklarował w prowadzonych przez siebie ewidencjach księgowych. W przypadku śmierci podatnika zobowiązanie podatkowe przypadające od dochodu po zmarłym ustala bowiem właściwy miejscowo dla zmarłego naczelnik urzędu skarbowego, obciążając spadkobierców ewentualnym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wydając decyzję, organ podatkowy określa prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego, wysokość poniesionej straty uprawniającej spadkobierców do skorzystania, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, z ulg podatkowych, wysokość nadpłaty lub zwrotu podatku, jeżeli ich wysokość jest inna niż wykazana w deklaracji złożonej przez spadkodawcę albo spadkodawca deklaracji nie złożył.

2017
2
wrz

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości zwróconej na rzecz spadkobiercy poprzedniego właściciela.

Fragment:

W sytuacji gdy tytułem prawnym do nabycia uprawnienia do wywłaszczonej nieruchomości jest spadkobranie, wówczas za dzień jej nabycia uznać należy datę śmierci uprawnionego, tj. wywłaszczonego właściciela lub też jego spadkobierców. Zgodnie bowiem z art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.) spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Natomiast data wydania decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości pozostaje bez wpływu dla określenia skutków podatkowych odpłatnego zbycia nabytej w ten sposób nieruchomości. W związku z powyższym należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, że zwrot na Jej rzecz (jako spadkobierczyni) nieruchomości nie stanowi nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże w przypadku spadkobiercy, na rzecz którego dokonano zwrotu nieruchomości uprzednio wywłaszczonej, nabycie o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy następuje w momencie śmierci spadkodawcy. To właśnie ta data jest istotna dla ustalenia pięcioletniego okresu, o którym mowa w ww. przepisie. Reasumując stwierdzić należy, że do nabycia przez Wnioskodawczynię nieruchomości zwróconej na podstawie decyzji starosty doszło w dacie śmierci spadkodawcy, tj. w dniu 5 grudnia 1972 r.