Spadkobiercy | Interpretacje podatkowe

Spadkobiercy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spadkobiercy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości zwróconej na rzecz spadkobiercy poprzedniego właściciela.
Fragment:
W sytuacji gdy tytułem prawnym do nabycia uprawnienia do wywłaszczonej nieruchomości jest spadkobranie, wówczas za dzień jej nabycia uznać należy datę śmierci uprawnionego, tj. wywłaszczonego właściciela lub też jego spadkobierców. Zgodnie bowiem z art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.) spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Natomiast data wydania decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości pozostaje bez wpływu dla określenia skutków podatkowych odpłatnego zbycia nabytej w ten sposób nieruchomości. W związku z powyższym należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, że zwrot na Jej rzecz (jako spadkobierczyni) nieruchomości nie stanowi nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże w przypadku spadkobiercy, na rzecz którego dokonano zwrotu nieruchomości uprzednio wywłaszczonej, nabycie o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy następuje w momencie śmierci spadkodawcy. To właśnie ta data jest istotna dla ustalenia pięcioletniego okresu, o którym mowa w ww. przepisie. Reasumując stwierdzić należy, że do nabycia przez Wnioskodawczynię nieruchomości zwróconej na podstawie decyzji starosty doszło w dacie śmierci spadkodawcy, tj. w dniu 5 grudnia 1972 r.
2017
2
wrz

Istota:
W zakresie ustalenia czy w razie śmierci Ojca Wnioskodawczyni, Wnioskodawczyni jako (ewentualny) spadkobierca zobowiązana będzie do sporządzenia tzw. remanentu likwidacyjnego, o którym mowa w art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług, oraz odprowadzenia z tego tytułu podatku należnego VAT
Fragment:
W myśl art. 1036 Kodeksu cywilnego, spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku. W braku zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy na podstawie przepisów o dziale spadku. Stosownie do art. 1037 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego, dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Zgodnie natomiast z art. 95a ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1796 z późn. zm.), notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni jako spadkobierca będzie prowadzić działalność spadkodawcy na swój rachunek. Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą kwestii czy w razie śmierci Ojca, Wnioskodawczyni jako (ewentualny) spadkobierca zobowiązana będzie do sporządzenia tzw. remanentu likwidacyjnego, o którym mowa w art. 14 ustawy oraz odprowadzenia z tego tytułu podatku należnego VAT.
2017
26
sie

Istota:
1) Czy przychód spadkobierców zmarłego wspólnika z tytułu otrzymanej spłaty równowartości umorzonych udziałów w spółce podlegać będzie podatkowi od spadków i darowizn czy podlegać będzie opodatkowaniu według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2) W przypadku zaś odmiennego stanowiska niż zajęte przez Wnioskodawcę i przyjęcia, że przychód spadkobierców zmarłego wspólnika z tytułu otrzymanej spłaty równowartości umorzonych jego udziałów w spółce nie będzie podlegał podatkowi od spadków i darowizn, lecz podlegać będzie opodatkowaniu według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych:
a) czy przychód ten podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który pobiera i rozlicza spółka, opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym na podstawie przepisu art. 30b ustawy, czy też przychód ten podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych?
b) czy spółka wystawiając PIT-8C dla spadkobierców w poz. 38 jako koszt uzyskania przychodu wykaże wydatek poniesiony przez zmarłego udziałowca jaki on poniósł w momencie objęcia udziałów spółki za gotówkę?
Fragment:
Zatem zasadą jest, że spadkobiercy wspólnika mogą wstąpić na jego miejsce, o ile umowa spółki nie ogranicza lub nie wyłącza wstąpienia spadkobierców (art. 183 § 1 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych). Jeżeli umowa spółki nie przewiduje żadnych postanowień dotyczących skutków śmierci wspólnika, to spadkobiercy wspólnika wstępują do spółki w jego miejsce z mocy prawa; spadkobiercy nie składają żadnego dodatkowego oświadczenia o przystąpieniu do spółki. W takim wypadku o przejściu udziałów na spadkobierców należy zawiadomić spółkę (art. 187 § 1 Kodeksu). Jednakże – jak już wskazano – umowa spółki może przewidywać, że udziały określonego wspólnika, poszczególnych wspólników lub nawet wszystkich wspólników nie podlegają dziedziczeniu, tj. w razie śmierci wspólnika jego spadkobiercy nie będą mogli nabyć udziałów (a tym samym członkostwa w spółce) w drodze spadkobrania. Ograniczenie lub wyłączenie wejścia do spółki spadkobierców wspólnika jest bezskuteczne, jeżeli umowa spółki nie przewiduje jednocześnie warunków spłaty spadkobierców (art. 183 § 1 zd. 2 Kodeksu). Zasady spłat mogą przewidywać, że np. spadkobiercy otrzymują kwotę równoważną wartości bilansowej udziałów zmarłego wspólnika od nabywcy udziałów wskazanego przez spółkę lub otrzymują od spółki zwrot wartości udziału, który podlega umorzeniu.
2017
9
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nabycia spadku
Fragment:
Mocą zapisu spadkodawca zobowiązuje swego spadkobiercę testamentowego lub ustawowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby – zapisobiorcy (art. 968 Kodeksu cywilnego). W myśl art. 970 Kodeksu cywilnego w braku odmiennej woli spadkodawcy zapisobierca może żądać wykonania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu. Analiza powyższych przepisów prowadzi do wniosku, że sam zapis w testamencie nie powoduje nabycia przez zapisobiercę własności rzeczy lub prawa majątkowego stanowiących przedmiot tego zapisu już w momencie otwarcia spadku. Przysługuje mu jedynie w stosunku do spadkobiercy roszczenie o wykonanie zapisu przez spełnienie określonego w testamencie świadczenia majątkowego. Spełnienie świadczenia skutkuje zaś wykonaniem nałożonego na spadkobiercę zobowiązania. Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem zapisu następuje zatem z chwilą jego wykonania. Mając na względzie, że w przypadku nabycia w drodze zapisu momentem nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych jest chwila wykonania zapisu (moment przeniesienia ich własności), do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nabycia w okolicznościach wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zastosowanie znajdą przepisy obowiązujące w chwili wykonania zapisu.
2017
11
lut

Istota:
Otrzymanie przez Wnioskodawczynie w wyniku dzia3u spadku sp3aty ekwiwalentnej do posiadanego udzia3u w spadku nie spowoduje powstania przychodu z odp3atnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygniecia ma wiec okolicznooa, ?e sp3ata w wyniku dzia3u spadku nie przekroczy3a wartooci przys3uguj1cego Wnioskodawcy udzia3u spadkowego, a umowa zosta3a zawarta wy31cznie miedzy spadkobiercami. W konsekwencji powy?szego nie ci1?y na Wnioskodawczyni obowi1zek opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty sp3aty otrzymanej w wyniku dzia3u spadku.
Fragment:
Z kolei postanowienie s1du o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poowiadczenia dziedziczenia potwierdzaj1 jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Z instytucj1 dzia3u spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek dzia3u spadku poszczególni spadkobiercy staj1 sie podmiotami wy31cznie uprawnionymi wzgledem przyznanych im praw maj1tkowych, stanowi1cych do chwili dzia3u przedmiot wspólnooci. Na skutek dzia3u spadku nastepuje konkretyzacja sk3adników masy spadkowej przypadaj1cych poszczególnym spadkobiercom. Zgodnie z art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, je?eli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólnooci maj1tku spadkowego oraz do dzia3u spadku stosuje sie odpowiednio przepisy o wspó3w3asnooci w czeociach u3amkowych. Stosownie do art. 1037 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego dzia3 spadku mo?e nast1pia b1dY na mocy umowy miedzy wszystkimi spadkobiercami, b1dY na mocy orzeczenia s1du na ?1danie któregokolwiek ze spadkobierców. W myol art. 210 tej ustawy, ka?dy ze wspó3w3aocicieli mo?e ?1daa zniesienia wspó3w3asnooci. Do momentu zniesienia tej wspó3w3asnooci lub dokonania dzia3u spadku, spadkobiercy s1 wspó3w3aocicielami rzeczy i praw wchodz1cych w sk3ad spadku. W myol art. 211 i 212 Kodeksu cywilnego, zniesienie wspó3w3asnooci mo?e nast1pia przez podzia3 rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da sie podzielia, przez przyznanie rzeczy jednemu ze wspó3w3aocicieli z obowi1zkiem sp3aty pozosta3ych, b1dY przez podzia3 cywilny, polegaj1cy na sprzeda?y rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkooci udzia3ów wspó3w3aocicieli.
2017
19
sty

Istota:
Stwierdzenie czy prawidłowym postępowaniem jest wykazanie w deklaracji VAT-7 Wnioskodawczyni obrotu dla potrzeb podatku od towarów i usług tylko w części różnicy między wartością, należną za całość wykonanej usługi a wartością już wpłaconej i opodatkowanej podatkiem VAT zaliczki, która to zaliczka została opodatkowana i rozliczona w działalności gospodarczej męża Wnioskodawczyni.
Fragment:
Domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą (art. 1025 § 2 Kodeksu cywilnego). Przeciwko domniemaniu wynikającemu ze stwierdzenia nabycia spadku nie można powoływać się na domniemanie wynikające z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia (art. 1025 § 3 Kodeksu cywilnego). Jak stanowi art. 1035 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu. W myśl art. 1036 Kodeksu cywilnego, spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku. W braku zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy na podstawie przepisów o dziale spadku. Stosownie do art. 1037 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego, dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
2016
30
lis

Istota:
Opodatkowanie przez spadkobiercę otrzymanego po zmarłym wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop i nagrody jubileuszowej.
Fragment:
U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 27 grudnia 2015 r. (data wpływu 12 stycznia 2016 r.), uzupełnionym w dniu 4 kwietnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przez spadkobiercę otrzymanego po zmarłym wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop i nagrody jubileuszowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 4 kwietnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przez spadkobiercę otrzymanego po zmarłym wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop i nagrody jubileuszowej. We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 14 kwietnia 2014 r. zmarła matka Wnioskodawczyni, po której – jako jedyna spadkobierczyni – nabyła spadek w całości, co zostało potwierdzone aktem poświadczenia dziedziczenia. Jako córka Wnioskodawczyni skorzystała ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn oraz otrzymała z właściwego urzędu skarbowego stosowne zaświadczenie, z którego wynika, że spełnia wszystkie wymagania odnośnie zwolnienia. W lipcu 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała z zakładu pracy matki pieniądze z tytułu wynagrodzenia, ekwiwalent za urlop oraz nagrodę jubileuszową w kwocie 17 600 zł 36 gr. Po zakończeniu 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała od pracodawcy zmarłej matki PIT-8C, w którym wykazano ww. kwotę jako „ masę spadkową ”.
2016
27
lis

Istota:
Obowiązki płatnika wynikające z wypłat na rzecz spadkobierców kwot odpowiadających wartości udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należących do zmarłego wspólnika
Fragment:
Zatem zasadą jest, że spadkobiercy wspólnika mogą wstąpić na jego miejsce, o ile umowa spółki nie ogranicza lub nie wyłącza wstąpienia spadkobierców (art. 183 § 1 zd. 1 ustawy Kodeks spółek handlowych). Jeżeli umowa spółki nie przewiduje żadnych postanowień dotyczących skutków śmierci wspólnika, to spadkobiercy wspólnika wstępują do spółki w jego miejsce z mocy prawa; spadkobiercy nie składają żadnego dodatkowego oświadczenia o przystąpieniu do spółki. W takim wypadku o przejściu udziałów na spadkobierców należy zawiadomić spółkę (art. 187 § 1 Kodeksu). Jednakże – jak już wskazano – umowa spółki może przewidywać, że udziały określonego wspólnika, poszczególnych wspólników lub nawet wszystkich wspólników nie podlegają dziedziczeniu, tj. w razie śmierci wspólnika jego spadkobiercy nie będą mogli nabyć udziałów (a tym samym członkostwa w spółce) w drodze spadkobrania. Ograniczenie lub wyłączenie wejścia do spółki spadkobierców wspólnika jest bezskuteczne, jeżeli umowa spółki nie przewiduje jednocześnie warunków spłaty spadkobierców (art. 183 § 1 zd. 2 Kodeksu). Zasady spłat mogą przewidywać, że np. spadkobiercy otrzymują kwotę równoważną wartości bilansowej udziałów zmarłego wspólnika od nabywcy udziałów wskazanego przez spółkę lub otrzymują od spółki zwrot wartości udziału, który podlega umorzeniu.
2016
23
cze

Istota:
Czy na Wnioskodawcy jako spadkobiercy ciąży obowiązek zapłaty podatku z tytułu sprzedaży przez spadkodawcę udziału w nieruchomości, który nabył ponad 5 lat temu?
Fragment:
Natomiast zgodnie z § 2 ww. przepisu – jeżeli na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek. Powyższe przepisy zakładają zatem sukcesję majątkowych praw i obowiązków, czyli ich przejście na spadkobierców. Dlatego skutkiem śmierci podatnika w zakresie prawa podatkowego jest sukcesja prawna w dziedzinie opodatkowania tzn. przejęcie przez spadkobierców podatnika – podatkowych praw i obowiązków majątkowych, a także w określonych sytuacjach praw niemajątkowych. Natomiast do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe (art. 98 § 1 Ordynacji). Zgodnie z art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – prawa i obowiązki zmarłego przechodzą z chwilą śmierci na jedną lub kilka osób. Z chwilą śmierci spadkodawcy otwiera się spadek (art. 924 Kodeksu cywilnego), co powoduje nabycie go przez spadkobiercę (art. 925 ww. ustawy). Jednocześnie zakres odpowiedzialności spadkobierców zależy od sposobu przyjęcia spadku przez spadkobierców bądź od odrzucenia spadku. W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, ze w przypadku śmierci podatnika, który nie rozliczył się z uzyskanego przed śmiercią dochodu, ewentualnym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zostają obciążeni spadkobiercy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe.
2016
30
mar

Istota:
Prawo do podatku liniowego – spadkobierca
Fragment:
Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależne od tego, czy są one spadkobiercami (art. 922 § 2 Kodeksu). W myśl art. 924 ww. ustawy, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast stosownie do przepisu art. 925 tego Kodeksu, spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Stosownie do art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego, Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Stosownie do treści art. 1035 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych, z zachowaniem przepisów Tytułu VIII Kodeksu. W świetle cytowanych powyżej przepisów, spadek zostaje nabyty w drodze spadkobrania z dniem śmierci spadkodawcy. Nabycie spadku następuje automatycznie, z mocy ustawy. Od chwili otwarcia spadku spadkobiercy mogą samodzielnie objąć spadek we władanie. Orzeczenie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, bądź akt poświadczenia dziedziczenia potwierdza nabycie spadku przez spadkobierców i ma jedynie znaczenie deklaratoryjne. Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
2016
14
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Spadkobiercy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.