Spadkobiercy | Interpretacje podatkowe

Spadkobiercy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spadkobiercy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nabycia spadku
Fragment:
Mocą zapisu spadkodawca zobowiązuje swego spadkobiercę testamentowego lub ustawowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby – zapisobiorcy (art. 968 Kodeksu cywilnego). W myśl art. 970 Kodeksu cywilnego w braku odmiennej woli spadkodawcy zapisobierca może żądać wykonania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu. Analiza powyższych przepisów prowadzi do wniosku, że sam zapis w testamencie nie powoduje nabycia przez zapisobiercę własności rzeczy lub prawa majątkowego stanowiących przedmiot tego zapisu już w momencie otwarcia spadku. Przysługuje mu jedynie w stosunku do spadkobiercy roszczenie o wykonanie zapisu przez spełnienie określonego w testamencie świadczenia majątkowego. Spełnienie świadczenia skutkuje zaś wykonaniem nałożonego na spadkobiercę zobowiązania. Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem zapisu następuje zatem z chwilą jego wykonania. Mając na względzie, że w przypadku nabycia w drodze zapisu momentem nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych jest chwila wykonania zapisu (moment przeniesienia ich własności), do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nabycia w okolicznościach wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zastosowanie znajdą przepisy obowiązujące w chwili wykonania zapisu.
2017
11
lut

Istota:
Otrzymanie przez Wnioskodawczynie w wyniku dzia3u spadku sp3aty ekwiwalentnej do posiadanego udzia3u w spadku nie spowoduje powstania przychodu z odp3atnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygniecia ma wiec okolicznooa, ?e sp3ata w wyniku dzia3u spadku nie przekroczy3a wartooci przys3uguj1cego Wnioskodawcy udzia3u spadkowego, a umowa zosta3a zawarta wy31cznie miedzy spadkobiercami. W konsekwencji powy?szego nie ci1?y na Wnioskodawczyni obowi1zek opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty sp3aty otrzymanej w wyniku dzia3u spadku.
Fragment:
Z kolei postanowienie s1du o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poowiadczenia dziedziczenia potwierdzaj1 jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Z instytucj1 dzia3u spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek dzia3u spadku poszczególni spadkobiercy staj1 sie podmiotami wy31cznie uprawnionymi wzgledem przyznanych im praw maj1tkowych, stanowi1cych do chwili dzia3u przedmiot wspólnooci. Na skutek dzia3u spadku nastepuje konkretyzacja sk3adników masy spadkowej przypadaj1cych poszczególnym spadkobiercom. Zgodnie z art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, je?eli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólnooci maj1tku spadkowego oraz do dzia3u spadku stosuje sie odpowiednio przepisy o wspó3w3asnooci w czeociach u3amkowych. Stosownie do art. 1037 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego dzia3 spadku mo?e nast1pia b1dY na mocy umowy miedzy wszystkimi spadkobiercami, b1dY na mocy orzeczenia s1du na ?1danie któregokolwiek ze spadkobierców. W myol art. 210 tej ustawy, ka?dy ze wspó3w3aocicieli mo?e ?1daa zniesienia wspó3w3asnooci. Do momentu zniesienia tej wspó3w3asnooci lub dokonania dzia3u spadku, spadkobiercy s1 wspó3w3aocicielami rzeczy i praw wchodz1cych w sk3ad spadku. W myol art. 211 i 212 Kodeksu cywilnego, zniesienie wspó3w3asnooci mo?e nast1pia przez podzia3 rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da sie podzielia, przez przyznanie rzeczy jednemu ze wspó3w3aocicieli z obowi1zkiem sp3aty pozosta3ych, b1dY przez podzia3 cywilny, polegaj1cy na sprzeda?y rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkooci udzia3ów wspó3w3aocicieli.
2017
19
sty

Istota:
Stwierdzenie czy prawidłowym postępowaniem jest wykazanie w deklaracji VAT-7 Wnioskodawczyni obrotu dla potrzeb podatku od towarów i usług tylko w części różnicy między wartością, należną za całość wykonanej usługi a wartością już wpłaconej i opodatkowanej podatkiem VAT zaliczki, która to zaliczka została opodatkowana i rozliczona w działalności gospodarczej męża Wnioskodawczyni.
Fragment:
Domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą (art. 1025 § 2 Kodeksu cywilnego). Przeciwko domniemaniu wynikającemu ze stwierdzenia nabycia spadku nie można powoływać się na domniemanie wynikające z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia (art. 1025 § 3 Kodeksu cywilnego). Jak stanowi art. 1035 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu. W myśl art. 1036 Kodeksu cywilnego, spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku. W braku zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy na podstawie przepisów o dziale spadku. Stosownie do art. 1037 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego, dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
2016
30
lis

Istota:
Opodatkowanie przez spadkobiercę otrzymanego po zmarłym wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop i nagrody jubileuszowej.
Fragment:
U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 27 grudnia 2015 r. (data wpływu 12 stycznia 2016 r.), uzupełnionym w dniu 4 kwietnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przez spadkobiercę otrzymanego po zmarłym wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop i nagrody jubileuszowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 4 kwietnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przez spadkobiercę otrzymanego po zmarłym wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop i nagrody jubileuszowej. We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 14 kwietnia 2014 r. zmarła matka Wnioskodawczyni, po której – jako jedyna spadkobierczyni – nabyła spadek w całości, co zostało potwierdzone aktem poświadczenia dziedziczenia. Jako córka Wnioskodawczyni skorzystała ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn oraz otrzymała z właściwego urzędu skarbowego stosowne zaświadczenie, z którego wynika, że spełnia wszystkie wymagania odnośnie zwolnienia. W lipcu 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała z zakładu pracy matki pieniądze z tytułu wynagrodzenia, ekwiwalent za urlop oraz nagrodę jubileuszową w kwocie 17 600 zł 36 gr. Po zakończeniu 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała od pracodawcy zmarłej matki PIT-8C, w którym wykazano ww. kwotę jako „ masę spadkową ”.
2016
27
lis

Istota:
Obowiązki płatnika wynikające z wypłat na rzecz spadkobierców kwot odpowiadających wartości udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należących do zmarłego wspólnika
Fragment:
Zatem zasadą jest, że spadkobiercy wspólnika mogą wstąpić na jego miejsce, o ile umowa spółki nie ogranicza lub nie wyłącza wstąpienia spadkobierców (art. 183 § 1 zd. 1 ustawy Kodeks spółek handlowych). Jeżeli umowa spółki nie przewiduje żadnych postanowień dotyczących skutków śmierci wspólnika, to spadkobiercy wspólnika wstępują do spółki w jego miejsce z mocy prawa; spadkobiercy nie składają żadnego dodatkowego oświadczenia o przystąpieniu do spółki. W takim wypadku o przejściu udziałów na spadkobierców należy zawiadomić spółkę (art. 187 § 1 Kodeksu). Jednakże – jak już wskazano – umowa spółki może przewidywać, że udziały określonego wspólnika, poszczególnych wspólników lub nawet wszystkich wspólników nie podlegają dziedziczeniu, tj. w razie śmierci wspólnika jego spadkobiercy nie będą mogli nabyć udziałów (a tym samym członkostwa w spółce) w drodze spadkobrania. Ograniczenie lub wyłączenie wejścia do spółki spadkobierców wspólnika jest bezskuteczne, jeżeli umowa spółki nie przewiduje jednocześnie warunków spłaty spadkobierców (art. 183 § 1 zd. 2 Kodeksu). Zasady spłat mogą przewidywać, że np. spadkobiercy otrzymują kwotę równoważną wartości bilansowej udziałów zmarłego wspólnika od nabywcy udziałów wskazanego przez spółkę lub otrzymują od spółki zwrot wartości udziału, który podlega umorzeniu.
2016
23
cze

Istota:
Czy na Wnioskodawcy jako spadkobiercy ciąży obowiązek zapłaty podatku z tytułu sprzedaży przez spadkodawcę udziału w nieruchomości, który nabył ponad 5 lat temu?
Fragment:
Natomiast zgodnie z § 2 ww. przepisu – jeżeli na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek. Powyższe przepisy zakładają zatem sukcesję majątkowych praw i obowiązków, czyli ich przejście na spadkobierców. Dlatego skutkiem śmierci podatnika w zakresie prawa podatkowego jest sukcesja prawna w dziedzinie opodatkowania tzn. przejęcie przez spadkobierców podatnika – podatkowych praw i obowiązków majątkowych, a także w określonych sytuacjach praw niemajątkowych. Natomiast do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe (art. 98 § 1 Ordynacji). Zgodnie z art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – prawa i obowiązki zmarłego przechodzą z chwilą śmierci na jedną lub kilka osób. Z chwilą śmierci spadkodawcy otwiera się spadek (art. 924 Kodeksu cywilnego), co powoduje nabycie go przez spadkobiercę (art. 925 ww. ustawy). Jednocześnie zakres odpowiedzialności spadkobierców zależy od sposobu przyjęcia spadku przez spadkobierców bądź od odrzucenia spadku. W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, ze w przypadku śmierci podatnika, który nie rozliczył się z uzyskanego przed śmiercią dochodu, ewentualnym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zostają obciążeni spadkobiercy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe.
2016
30
mar

Istota:
Prawo do podatku liniowego – spadkobierca
Fragment:
Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależne od tego, czy są one spadkobiercami (art. 922 § 2 Kodeksu). W myśl art. 924 ww. ustawy, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast stosownie do przepisu art. 925 tego Kodeksu, spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Stosownie do art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego, Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Stosownie do treści art. 1035 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych, z zachowaniem przepisów Tytułu VIII Kodeksu. W świetle cytowanych powyżej przepisów, spadek zostaje nabyty w drodze spadkobrania z dniem śmierci spadkodawcy. Nabycie spadku następuje automatycznie, z mocy ustawy. Od chwili otwarcia spadku spadkobiercy mogą samodzielnie objąć spadek we władanie. Orzeczenie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, bądź akt poświadczenia dziedziczenia potwierdza nabycie spadku przez spadkobierców i ma jedynie znaczenie deklaratoryjne. Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
2016
14
lut

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur wystawionych na spadkodawcę przez spadkobiercę kontynuującego działalność gospodarczą
Fragment:
W świetle przywołanych przepisów spadkobiercy przejmują z mocy prawa wszelkie prawa i obowiązki o charakterze majątkowym, a prawa niemajątkowe pod warunkiem kontynuacji działalności prowadzonej uprzednio przez spadkodawcę. Na podstawie 98 § 1 ww. ustawy do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe. Art. 924 ustawy Kodeks cywilny przesądza, że spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Prawa i obowiązki zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców. Z tym momentem następuje ustalenie, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 669 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Regulacje ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują wprost skutków prawnych związanych ze śmiercią podatnika podatku od towarów i usług.
2015
1
gru

Istota:
1. Czy Wnioskodawca jako spadkobierca, kontynuujący działalność zmarłej żony jest zobowiązany do złożenia za zmarłą żonę zeznania podatkowego?
2. Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek do rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej żony za rok 2014?
Fragment:
Jeżeli spadkodawca poniósł wydatki uprawniające do ulg podatkowych, spadkobierca w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 1, zawiadamia organ podatkowy o wysokości poniesionych wydatków (art. 104 § 2 Ordynacji podatkowej). Po upływie terminu, o którym mowa w § 2, organ podatkowy doręcza spadkobiercom decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego lub stwierdzającą nadpłatę (art. 104 § 3 ww. ustawy). W świetle powyższego, w przypadku śmierci podatnika, zobowiązanie podatkowe związane z uzyskanym przed śmiercią i nie rozliczonym podatkowo dochodem ustala właściwy miejscowo dla zmarłego naczelnik urzędu skarbowego, a ewentualnym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zostają obciążeni spadkobiercy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz odpowiedzialności za długi spadkowe. W przypadku wystąpienia nadpłaty podatku zwracana jest ona spadkobiercom również z zastosowaniem wspomnianych przepisów Kodeksu cywilnego. Organ podatkowy, wydając decyzję określa w niej prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego (na podstawie znanych organowi w dniu otwarcia spadku zobowiązań spadkodawcy), wysokość poniesionej straty uprawniającej spadkobierców do skorzystania, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, z ulg podatkowych, wysokość nadpłaty lub zwrotu podatku, jeżeli ich wysokość jest inna niż wykazana w deklaracji złożonej przez spadkodawcę albo spadkodawca deklaracji nie złożył.
2015
10
lis

Istota:
Uzyskanie statusu podatnika w związku ze sprzedażą składników majątku uzyskanych w drodze spadkobrania.
Fragment:
Wnioskodawca, jako spadkobierca ustawowy, odziedziczył spadek po rodzicach. Spadek przyjął z dobrodziejstwem inwentarza. Drugim spadkobiercą ustawowym jest siostra Wnioskodawcy. W skład masy spadkowej weszły m.in. nieruchomości, ruchomości oraz inne prawa majątkowe. Część ze składników masy spadkowej, w szczególności nieruchomości, była wykorzystywana przez spadkodawców w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Dotyczy to zwłaszcza sprzedaży nieruchomości przez jednego ze spadkodawców, która to sprzedaż została uznana przez organ podatkowy za wykonywaną w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Dodatkowo, część z odziedziczonych nieruchomości stanowiła za życia spadkodawców przedmiot najmu w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Wobec jednego ze spadkodawców organ podatkowy wydał decyzję, w której stwierdzono, że dokonywana przez niego sprzedaż była wykonywana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Nieruchomości, które wchodzą w skład masy spadkowej obciążone są wpisami hipotecznymi, dlatego ich sprzedaż może być niezależna od Wnioskodawcy. Oznacza to, że może następować z inicjatywy wierzycieli w drodze licytacji komorniczych lub licytacji egzekucyjnych do wysokości długów przyjętych w ramach spadku.
2015
16
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Spadkobiercy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.