PK4/8012/325/GWR/13/2014/RD-117508 | Interpretacja indywidualna

Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym m.in. w zakresie ustalenia prawa wnioskodawcy do zwrotu części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych przez zmarłego ojca
PK4/8012/325/GWR/13/2014/RD-117508interpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. remonty
 3. spadek
 4. zwrot podatku od towarów i usług
 1. Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM)

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów zmienia interpretację indywidualną z dnia 15 lipca 2013 r. znak: IBPBII/2/415-411/13/NG wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w imieniu Ministra Finansów w ten sposób, iż stwierdza, że:

 1. stanowisko Wnioskodawcy zawarte we wniosku z dnia 13 kwietnia 2013 r. w zakresie prawa spadkobiercy do złożenia wniosku o zwrot części wydatków, poniesionych przez spadkodawcę na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem lokalu mieszkalnego budową budynku mieszkalnego oraz prawa uzyskania przez Wnioskodawcę będącego spadkobiercą zwrotu ww. wydatków - jest prawidłowe,
 2. stanowisko Wnioskodawcy zawarte we wniosku z dnia 13 kwietnia 2013 r. w zakresie wskazania urzędu skarbowego, właściwego do rozpatrzenia złożonego przez spadkobiercę wniosku o zwrot części wydatków, poniesionych przez spadkodawcę na zakup materiałów budowlanych w związku z budową budynku mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca wnioskiem z dnia 13 kwietnia 2013 r. wystąpił o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym m.in. w zakresie ustalenia prawa wnioskodawcy do zwrotu części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych przez zmarłego ojca.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W drugiej połowie 2009 r. ojciec Wnioskodawcy zakupił działkę i rozpoczął na niej budowę domu jednorodzinnego. Na początku czerwca 2011 r. działka wraz z domem jednorodzinnym została przekazana Wnioskodawcy przez ojca w akcie darowizny. Stan domu w momencie darowizny można określić jako „stan deweloperski”. Wszystkie materiały budowlane zostały zakupione do tego czasu przez ojca Wnioskodawcy. Faktury na zakup tych materiałów zostały wystawione na imię i nazwisko ojca Wnioskodawcy. W momencie darowizny pozostały jeszcze ostatnie formalności niezbędne do złożenia wniosku o zakończeniu budowy.

Ojciec Wnioskodawcy zmarł w dniu 26 czerwca 2011 r. Po śmierci ojca Wnioskodawca dokonał przepisania pozwolenia na budowę na swoje nazwisko i kontynuował załatwienie formalności niezbędnych do złożenia wniosku o zakończeniu budowy. Faktury na zakup materiałów były od tej pory wystawiane na nazwisko Wnioskodawcy.

W listopadzie 2012 r. zostało zgłoszone i potwierdzone zakończenie budowy.

W dniu 25 kwietnia 2012 r. odbyła się sprawa spadkowa, w wyniku której Wnioskodawca nabył 50% spadku po ojcu. Pozostałe 50% nabył brat Wnioskodawcy.

W wyniku spadku, poza ewentualnym zwrotem VAT-u za materiały budowlane nabyte przez ojca do budowy domu, ani Wnioskodawca, ani jego brat nie uzyskali żadnych rzeczy lub praw majątkowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
 1. Czy Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot podatku VAT za materiały budowlane zakupione przez ojca do czasu przekazania Wnioskodawcy działki i domu w akcie darowizny (z faktur wystawionych na imię i nazwisko ojca Wnioskodawcy)...
 2. Czy Wnioskodawca może ubiegać się o 100% zwrotu podatku VAT za wyżej wymienione materiały budowlane, czy tylko 50% odpowiadające udziałowi w nabytym spadku...
 3. W jakim urzędzie skarbowym należy złożyć wniosek o zwrot podatku VAT, w urzędzie skarbowym, do którego przynależał ojciec Wnioskodawcy, czy w urzędzie skarbowym, do którego przynależy Wnioskodawca, ewentualnie jego brat...

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do ubiegania się o 50% zwrotu podatku VAT za materiały budowlane zakupione przez swojego ojca przed przekazaniem Wnioskodawcy działki i domu w akcie darowizny. Prawo do zwrotu pozostałych 50% ma, zdaniem Wnioskodawcy, jego brat, na podstawie nabytego spadku.

Wniosek o zwrot 50% podatku VAT Wnioskodawca powinien złożyć w urzędzie skarbowym, do którego przynależy Wnioskodawca.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołuje się na wyrok NSA z dnia 20 września 2011 r. sygn. akt I FSK 1370/10.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważa co następuje.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Powyższy przepis nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić taką interpretację w dowolnym czasie.

Zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową lub remontem budynku mieszkalnego lub jego części, w okresie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym we wniosku z dnia 13 kwietnia 2013 r. stanie faktycznym, regulowała ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.).

Z dniem 1 stycznia 2014 r. ww. ustawa straciła moc na podstawie art. 38 w związku z art. 39 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2013 r., poz. 1304, ze zm.). Natomiast zasady zwrotu wydatków poniesionych przed wejściem w życie nowej ustawy określa art. 32 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Zgodnie z tym przepisem osoba fizyczna, która przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, ma prawo ubiegać się po dniu 31 grudnia 2013 r. o zwrot części tych wydatków na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

 1. budową budynku mieszkalnego;
 2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
 3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Zwrot, o którym mowa powyżej, dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (art. 3 ust. 3 ww. ustawy). Ponadto zwrot dotyczy jedynie wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. (art. 3 ust. 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 4 ust. 1 ww. ustawy prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Z kolei w myśl art. 4 ust. 5 ww. ustawy prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna posiada:

 1. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3;
 2. pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

Zwrot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym, o czym stanowi art. 5 ust. 1 tej ustawy.

Przepisy ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym nie regulują kwestii związanych z następstwem prawnym spadkobierców osób fizycznych, które złożyły wniosek o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, czy też były uprawnione do złożenia takiego wniosku.

Na mocy art. 7 ww. ustawy, w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.). Oznacza to, że do następstwa prawnego spadkobierców osób fizycznych, które poniosły wydatki związane z budownictwem mieszkaniowym powinny mieć odpowiednie zastosowanie przepisy art. 97-105 Ordynacji podatkowej. Odpowiednie stosowanie tych przepisów oznacza, iż dotyczyć ono będzie także publicznoprawnych praw i obowiązków wynikających z ww. ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 97 § 1 powołanej ustawy, spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Przepis ten stosuje się również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 97 § 4 Ordynacji podatkowej).

Z powyższego wynika, że w oparciu o przepis art. 97 § 1 w zw. z art. 97 § 4 ustawy – Ordynacja podatkowa spadkobierca osoby, która poniosła wydatki wskazane w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, przejmuje także - odpowiednio - majątkowe prawa spadkodawcy, a więc także prawo zwrotu części wydatków dokonywanego na podstawie powołanej ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Uprawnienia spadkodawcy do otrzymania kwoty zwrotu nie można ograniczać do sytuacji, gdy stosowny wniosek w tym przedmiocie został złożony przez spadkodawcę. Skoro bowiem sytuacja prawna spadkodawcy jest jasno w podanym zakresie określona w przepisach ustawy – Ordynacja podatkowa, a złożenie wniosku o zwrot powoduje jedynie realizację istniejącego uprawnienia, to prawo uzyskania zwrotu przechodzi na spadkobiercę niezależnie od tego, czy wniosek został złożony przez spadkodawcę, czy uczyni to dopiero spadkobierca.

Spadkobiercą podatnika, o którym mowa w Ordynacji podatkowej, jest spadkobierca w rozumieniu cywilistycznym. W art. 1025 § 2 Kodeksu cywilnego ustanowiono domniemanie, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą. Z powyższej regulacji wynika, że krąg osób będących spadkobiercami podatnika ustala się na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe (art. 98 § 1 Ordynacji podatkowej).

Podsumowując należy stwierdzić, że w sprawie będącej przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej Wnioskodawcy jako spadkobiercy przysługuje prawo ubiegania się o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych, które poniósł jego zmarły ojciec – spadkodawca do dnia przekazania w drodze darowizny przedmiotowej działki wraz z domem jednorodzinnym na podstawie wystawionych na niego faktur. Spadkobierca może otrzymać zwrot części wydatków poniesionych w związku z budownictwem mieszkaniowym, po złożeniu wniosku i dołączeniu faktur potwierdzających poniesienie tych wydatków przez spadkodawcę. Podkreślić przy tym należy, że sama czynność złożenia wniosku o dokonanie zwrotu części wydatków nie powoduje powstania prawa do zwrotu. Złożenie wniosku jest konieczne dla zidentyfikowania podmiotu domagającego się zwrotu i zweryfikowania, czy spełnia on warunki przewidziane w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zwraca się bowiem uwagę, że adresatami ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym ustawy są konsumenci, nie zaś osoby występujące w charakterze podatników podatku od towarów i usług.

Zaprezentowany powyżej pogląd znajduje także potwierdzenie w orzecznictwie sądowo administracyjnym (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 1 czerwca 2010 r., sygn. akt I SA/Łd 156/10; wyrok NSA z dnia 20 września 2011 r., sygn. akt I FSK 1370/10; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2008 r., sygn. akt I SA/Po 1228/08).

Jednocześnie wskazać należy, że Wnioskodawca będący spadkobiercą będzie uprawniony do zwrotu części wydatków, poniesionych przez spadkodawcę na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem lokalu mieszkalnego budową budynku mieszkalnego odpowiednio do wielkości udziału jaki nabył w wyniku spadkobrania. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że w dniu 25 kwietnia 2012 r. odbyła się sprawa spadkowa, w wyniku której Wnioskodawca nabył 50% spadku po ojcu.

Odnosząc się do stanowiska Wnioskodawcy zawartego w pkt 3 wniosku z dnia 13 kwietnia 2013 r. w zakresie wskazania urzędu skarbowego, właściwego do rozpatrzenia złożonego przez spadkobiercę wniosku o zwrot części wydatków, poniesionych przez spadkodawcę na zakup materiałów budowlanych w związku z budową budynku mieszkalnego należy wskazać, że jest ono prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, zwrot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy, dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. Definicję urzędu skarbowego zawiera art. 2 pkt 4 ww. ustawy, w myśl którego ilekroć w przepisach ustawy mowa jest o urzędzie skarbowym rozumie się przez to naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek, w dniu złożenia przez nią wniosku, przy czym w przypadku wspólnego wniosku małżonków mających różne miejsca zamieszkania - naczelnika urzędu skarbowego wskazanego we wniosku, jeżeli jest on właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przynajmniej jednego z małżonków.

Oznacza to, że przepisy ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, wprost stanowią, że urzędem skarbowym, do którego należy adresować wniosek jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek, co wyłącza możliwość stosowania w tym zakresie przepisów Ordynacji podatkowej w tym przepisu art. 100 stosowanego dla potrzeb ustalenia właściwości miejscowej urzędu skarbowego w sprawach dotyczących orzekania o odpowiedzialności spadkobierców. Jak stanowi bowiem art. 7 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, przepisy Ordynacji podatkowej stosuje się wyłącznie w sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie.

Niniejsza zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 13 kwietnia 2013 r. i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Minister Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.