ITPB2/511-316/15/ENB | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe sprzedaży działki.
ITPB2/511-316/15/ENBinterpretacja indywidualna
 1. data
 2. dział spadku
 3. nabycie
 4. spadek
 5. sprzedaż nieruchomości
 6. zniesienie współwłasności
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odpłatnego zbycia nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odpłatnego zbycia nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 1 lutego 1997 r. (data śmierci spadkodawcy) Wnioskodawca wraz z siostrą odziedziczył prawo wieczystego użytkowania działki o powierzchni 0,1368 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni ok. 76 m2. W okresie od odziedziczenia nieruchomości do sierpnia 2008 r. dom został rozbudowany do powierzchni ok. 115 m2 i wyremontowany za nakłady finansowe Wnioskodawcy. W dniu 19 grudnia 2008 r. nieruchomość została podzielona na dwie działki:

 1. niezabudowaną i nieuzbrojoną działkę budowlaną o powierzchni 0,0613 ha z zapewnionym dostępem do drogi publicznej (dalej działka numer 1);
 2. oraz działkę o powierzchni 0,0755 ha zabudowaną jednorodzinnym domem mieszkalnym o powierzchni 117 m2 (dalej działka numer 2).

W dniu 12 marca 2009 r. Wnioskodawca wraz z siostrą dokonał nieodpłatnego podziału spadku w ten sposób, że siostra nabyła działkę numer 1, natomiast Wnioskodawca otrzymał działkę numer 2. Przedmiotem spadku była jedynie nieruchomość wskazana powyżej. Tym samym aktem Wnioskodawca ustanowił na rzecz każdego wieczystego użytkownika lub właściciela działki numer 1 prawo nieodpłatnego użytkowania polegające na prawie przechodu i przejazdu (zapewniając tym samym dostęp do drogi publicznej dla działki numer 1). Dodatkowo Wnioskodawca ustanowił na rzecz matki służebność polegającą na prawie wyłącznego korzystania z części o powierzchni około 50 m2 domu mieszkalnego znajdującego się na działce numer 2. Z uwagi na fakt, że odziedziczony dom został wyremontowany za nakłady finansowe Wnioskodawcy w trakcie kiedy jeszcze nieruchomość stanowiła współwłasność, jak i fakt ustanowienia prawa przechodu oraz służebności na nieruchomości Wnioskodawcy, uznano zgodnie, że na moment nieodpłatnego działu spadku udział każdej ze stron jest taki jak przysługiwał przed jej podziałem oraz że nie ma żadnych spłat ani dopłat. W dniu 7 lipca 2014 r. Wnioskodawca sprzedał działkę numer 2. Biorąc pod uwagę fakt, że podział spadku nastąpił 12 marca 2009 r. i nie minęło w związku z tym 5 lat od tej czynności, Wnioskodawca powziął wątpliwość czy uzyskany przychód ze sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu.

Wartość wszystkich składników majątkowych, w tym działki zabudowanej domem mieszkalnym (nr 2), będącej przedmiotem sprzedaży dokonanej w dniu 7 lipca 2014 r., jakie Wnioskodawca otrzymał w wyniku dokonanego działu spadku odpowiada udziałowi jaki przysługiwał Mu bezpośrednio przed wykonaniem ww. czynności prawnej.

Sprzedaż ww. nieruchomości nie nastąpiła w ramach wykonywania działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od daty nieodpłatnego podziału spadku w sytuacji opisanej powyżej podlega opodatkowaniu ...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z zapisami art. 10 ust.1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości jeżeli zbycie nastąpiło przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Reguła ta zgodnie z przepisami ma zastosowanie do nieruchomości, które nie były wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Sprzedawana nieruchomość stanowiła wyodrębnioną część spadku, który Wnioskodawca odziedziczył wraz z siostrą w 1997 r. W 2009 r. nastąpił podział spadku w wyniku którego została wyodrębniona działka numer 2 stanowiąca przedmiot transakcji. Sprzedaż jej nastąpiła w 2014 r. Nieodpłatny podział nieruchomości, na warunkach opisanych we wniosku, został przeprowadzony w taki sposób, że każda ze stron po podziale zachowała ten sam udział w spadku jaki posiadała przed podziałem. Biorąc pod uwagę powyższe w 2009 r. w wyniku podziału spadku udział Wnioskodawcy nie zmienił się w stosunku do udziału jaki posiadał przed podziałem.

Zatem Wnioskodawca uważa, że działka numer 2 stanowiąca przedmiot sprzedaży została w całości nabyta w drodze spadku. Nieruchomość nigdy nie była wykorzystywana do celów działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę, że nabycie spadku nastąpiło w 1997 r., to zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany ze sprzedaży został uznany za zwolniony z opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonywaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dla określenia skutków podatkowych tego typu transakcji istotne jest zatem ustalenie daty, od jakiej należy liczyć bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż w dniu 1 lutego 1997 r. (data śmierci spadkodawcy) Wnioskodawca wraz z siostrą odziedziczył prawo wieczystego użytkowania działki o powierzchni 0,1368 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni ok. 76 m2. W okresie od odziedziczenia nieruchomości do sierpnia 2008 r. dom został rozbudowany do powierzchni ok. 115 m2 i wyremontowany za nakłady finansowe Wnioskodawcy. W dniu 19 grudnia 2008 r. nieruchomość została podzielona na dwie działki:

 1. niezabudowaną i nieuzbrojoną działkę budowlaną o powierzchni 0,0613 ha z zapewnionym dostępem do drogi publicznej (dalej działka numer 1);
 2. oraz działkę o powierzchni 0,0755 ha zabudowaną jednorodzinnym domem mieszkalnym o powierzchni 117 m2 (dalej działka numer 2).

W dniu 12 marca 2009 r. Wnioskodawca wraz z siostrą dokonał nieodpłatnego podziału spadku w ten sposób, że siostra nabyła działkę numer 1, natomiast Wnioskodawca otrzymał działkę numer 2. Przedmiotem spadku była jedynie nieruchomość wskazana powyżej. Tym samym aktem Wnioskodawca ustanowił na rzecz każdego wieczystego użytkownika lub właściciela działki numer 1 prawo nieodpłatnego użytkowania polegające na prawie przechodu i przejazdu (zapewniając tym samym dostęp do drogi publicznej dla działki numer 1). Dodatkowo Wnioskodawca ustanowił na rzecz matki służebność polegającą na prawie wyłącznego korzystania z części o powierzchni około 50 m2 domu mieszkalnego znajdującego się na działce numer 2. Z uwagi na fakt, że odziedziczony dom został wyremontowany za nakłady finansowe Wnioskodawcy w trakcie kiedy jeszcze nieruchomość stanowiła współwłasność, jak i fakt ustanowienia prawa przechodu oraz służebności na nieruchomości Wnioskodawcy, uznano zgodnie, że na moment nieodpłatnego działu spadku udział każdej ze stron jest taki jak przysługiwał przed jej podziałem oraz że nie ma żadnych spłat ani dopłat. W dniu 7 lipca 2014 r. Wnioskodawca sprzedał działkę numer 2. Biorąc pod uwagę fakt, że podział spadku nastąpił 12 marca 2009 r. i nie minęło w związku z tym 5 lat od tej czynności, Wnioskodawca powziął wątpliwość czy uzyskany przychód ze sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu.

Wartość wszystkich składników majątkowych, w tym działki zabudowanej domem mieszkalnym (nr 2), będącej przedmiotem sprzedaży dokonanej w dniu 7 lipca 2014 r., jakie Wnioskodawca otrzymał w wyniku dokonanego działu spadku odpowiada udziałowi jaki przysługiwał Mu bezpośrednio przed wykonaniem ww. czynności prawnej.

Sprzedaż ww. nieruchomości nie nastąpiła w ramach wykonywania działalności gospodarczej.

W związku z tym wskazać należy, iż zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Natomiast postanowienie Sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotna dla podatku dochodowego z punktu widzenia ustalenia daty nabycia nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będących przedmiotem spadku jest więc data śmierci spadkodawcy.

Stosownie zaś do art. 1035 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu.

W wyniku działu spadku rzeczy i prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, przechodzą na nich, ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Dział spadku jest więc czynnością wtórną do nabycia spadku, nie można nabyć własności rzeczy tylko i wyłącznie w drodze działu spadku, bez nabycia spadku.

Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców (art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego).

Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w drodze zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego czy działu spadku, jest nabyciem tych rzeczy. Natomiast, biorąc pod uwagę przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, nabyciem rzeczy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest przyznanie jej na wyłączną własność jednemu ze współwłaścicieli w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli:

 • podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub
 • wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku dokonanego podziału mieści się w udziale, jaki przysługiwał jej w majątku wspólnym.

Dział spadku nie stanowi więc nabycia rzeczy, jeżeli mieści się w ramach udziału jaki przypadał spadkobiercom w majątku wspólnym i odbył się bez spłat i dopłat. Za datę nabycia nieruchomości lub prawa – w przypadku ich sprzedaży, które przypadły danej osobie w wyniku działu spadku, należy zatem przyjąć datę ich pierwotnego nabycia, jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości lub prawa w wyniku działu spadku mieści się w udziale, jaki przysługuje tej osobie w majątku spadkowym objętym podziałem oraz dział spadku został dokonany bez spłat i dopłat. Gdy w wyniku działu spadku udział danej osoby ulega powiększeniu mamy do czynienia z nabyciem, gdyż zwiększa się stan jej majątku osobistego.

Tak więc co do zasady, dział spadku jest formą nowego nabycia tylko wówczas, gdy w jego wyniku podatnik otrzymuje, np. nieruchomość, której wartość po dokonanym podziale przekracza wartość udziału jaki pierwotnie podatnikowi przysługiwał w masie spadkowej.

Biorąc zatem pod uwagę fakt, iż jak twierdzi Wnioskodawca wartość nabytego, w wyniku działu spadku dokonanego w 2009 r., prawa wieczystego użytkowania działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym nie przekroczyła wartości udziału, jaki pierwotnie przysługiwał Mu w objętej podziałem masie spadkowej, za datę nabycia prawa wieczystego użytkowania działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym uznać należy datę śmierci spadkodawcy, tj. 1 lutego 1997 r. W konsekwencji dokonana w 2014 r. sprzedaż nie stanowi źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ 5 letniego terminu, o którym mowa w ww. przepisie, a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo wskazać należy, iż przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa podatkowego. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.