ITPB2/436-236/13/KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Opodatkowanie spłaty otrzymanej w wyniku działu spadku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2013 r. (data wpływu 14 października 2013 r.) uzupełnionym w dniu 13 i 16 grudnia 2013 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych odpłatnego działu spadku - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2013 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 13 i 16 grudnia 2013 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych odpłatnego działu spadku.

We wniosku tym oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 23 lipca 2013 r. notariusz prowadzący kancelarię notarialną poświadczył, że Wnioskodawczyni nabyła spadek po zmarłej w dniu 21 stycznia 2013 r. matce T. E. K. w 3/16 częściach. Poza Wnioskodawczynią spadkobiercami byli: E. M. K., J. M. D., B. K., A. M. K.. W skład spadku wchodził udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego o powierzchni 56,4 m2, położonego w K. przy ul. K.1/19. Na podstawie aktu notarialnego z dnia 8 sierpnia 2013 r. spadkobiercy dokonali działu spadku w ten sposób, że E. K. otrzymał i w związku z tym nabył spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, na co wszyscy wyrazili zgodę. Na podstawie umowy o dział spadku wartość mieszkania została oszacowana na łączną kwotę 140.000 zł. Spadkobiercy oświadczyli, że nie następują między stronami żadne spłaty ani dopłaty gotówkowe, za wyjątkiem Wnioskodawczyni. Tytułem spłaty swojego udziału Wnioskodawczyni otrzymała od męża matki (E.K.) kwotę 10.000 zł. Biorąc pod uwagę oszacowaną wartość mieszkania – 140.000 zł – i przypadającą na Wnioskodawczynię część spadku (3/16 z połowy mieszkania, druga połowa jest własnością męża matki) wartość udziału w spadku wynosiła 13.125 zł.

Wobec powyższego zadano następujące pytanie:

Czy otrzymana spłata tytułem spadku po zmarłej matce w wysokości 10.000 zł podlega podatkowi od spadków i darowizn...

Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymana spłata w wysokości 10.000 zł nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, ponieważ nie przekracza udziału Wnioskodawczyni w spadku, który wynosił 13.125 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

  1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
  2. darowizny, polecenia darczyńcy;
  3. zasiedzenia;
  4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
  5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
  6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci (art. 1 ust. 2 ww. ustawy).

Ze stanu faktycznego wynika, że w dniu 23 lipca 2013 r. notariusz prowadzący kancelarię notarialną poświadczył, że Wnioskodawczyni nabyła spadek po zmarłej w dniu 21 stycznia 2013 r. matce T. E. K. w 3/16 częściach. Poza Wnioskodawczynią spadkobiercami byli: E. M. K., J. M. D., B. K., A. M. K.. W skład spadku wchodził udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego o powierzchni 56,4 m2, położonego w K. przy ul. K.1/19. Na podstawie aktu notarialnego z dnia 8 sierpnia 2013 r. spadkobiercy dokonali działu spadku w ten sposób, że E. K. otrzymał i w związku z tym nabył spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, na co wszyscy wyrazili zgodę. Na podstawie umowy o dział spadku wartość mieszkania została oszacowana na łączną kwotę 140.000 zł. Spadkobiercy oświadczyli, że nie następują między stronami żadne spłaty ani dopłaty gotówkowe, za wyjątkiem Wnioskodawczyni. Tytułem spłaty swojego udziału Wnioskodawczyni otrzymała od męża matki (E.K.) kwotę 10.000 zł. Biorąc pod uwagę oszacowaną wartość mieszkania – 140.000 zł – i przypadającą na Wnioskodawczynię część spadku (3/16 z połowy mieszkania, druga połowa jest własnością męża matki) wartość udziału w spadku wynosiła 13.125 zł.

W związku z tym wyjaśnić należy, że zgodnie z art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. W myśl art. 924 ww. ustawy, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast stosownie do przepisu art. 925 tej ustawy spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

Natomiast dział spadku jest instytucją odrębną od dziedziczenia (nabycia spadku) i polega na zniesieniu wspólności majątku spadkowego. Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców (art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego).

Określony w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn katalog tytułów, nabycie na podstawie których rzeczy i praw majątkowych podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn jest katalogiem zamkniętym, wobec czego jedynie nabycie majątku w sposób w nim wymieniony podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że analizowanej sprawie w związku z otrzymaniem spłaty od męża matki, Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn. Jednakże wysokość otrzymanej w wyniku działu spadku spłaty nie ma w tym przypadku znaczenia dla ustalenia obowiązku podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn. Zauważyć bowiem należy, że czynność cywilnoprawna, polegająca na dziale spadku niezależnie od tego jaki ma ona charakter (odpłatny bądź nieodpłatny) jako niewymieniona w zamkniętym katalogu określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.