ITPB2/436-214/14/MU | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie spłaty związanej z działem spadku.
ITPB2/436-214/14/MUinterpretacja indywidualna
 1. dział spadku
 2. nieruchomości
 3. rzecz
 4. spadek
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 września 2014 r. (data wpływu 1 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania spłaty związanej z działem spadku - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania spłaty związanej z działem spadku. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 września 2014 r. (data wpływu 1 października 2014 r.).

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni była nieślubnym dzieckiem. Ojciec Wnioskodawczy miał jeszcze troje dzieci z małżeństwa. W dniu 5 sierpnia 2009 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni, a w dniu 27 grudnia 2009 r. zmarła jego żona. Spadek po nich nabyło przyrodnie rodzeństwo Wnioskodawczyni. Nabycie potwierdzone zostało postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 24 lutego 2010 r. Przedmiotem spadku było spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Przyrodnie rodzeństwo sprzedało odziedziczony lokal mieszkalny za kwotę 155.000 zł (umowa kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego z dnia 28 grudnia 2010 r. zmienionym w dniu 31 stycznia 2011 r.). Wnioskodawczyni chcąc odzyskać należną Jej po ojcu część spadku, wniosła sprawę do Sądu Rejonowego o zmianę stwierdzenia nabycia spadku. Sąd orzekł zmianę stwierdzenia nabycia spadku i przyznał Wnioskodawczyni w 1/3 części spadek po ojcu, co zostało potwierdzone w postanowieniu z dnia 16 października 2012 r.

W dniu 27 lutego 2013 r., w formie aktu notarialnego, Wnioskodawczyni wraz z przyrodnim rodzeństwem dokonali umownego działu spadku, którego przedmiotem były pieniądze w kwocie 58.125 zł, uzyskane przez przyrodnie rodzeństwo ze sprzedaży udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, nabytych w drodze dziedziczenia. W wyniku umownego działu spadku przyrodnie rodzeństwo zobowiązało się przekazać Wnioskodawczyni równowartość nabytego przez Nią udziału w spadku po zmarłym ojcu. W dniu 30 sierpnia 2013 r. Wnioskodawczy otrzymała od rodzeństwa, na swój rachunek bankowy, kwotę 14.531,25 zł tj. po 4.843,75 od każdego z nich.

Wobec powyższego zadano następujące pytanie:

Czy otrzymana przez Wnioskodawczynię kwota 14.531,25 zł z tytułu umownego działu spadku podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn...

Zdaniem Wnioskodawczyni otrzymana od rodzeństwa z tytułu umownego działu spadku kwota 14.531,25 zł nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn z uwagi na stopień pokrewieństwa spadkodawcy do spadkobiercy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

 1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
 2. darowizny, polecenia darczyńcy;
 3. zasiedzenia;
 4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
 5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
 6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci (art. 1 ust. 2 ww. ustawy).

Ze stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni była nieślubnym dzieckiem. Ojciec Wnioskodawczy miał jeszcze troje dzieci z małżeństwa. W dniu 5 sierpnia 2009 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni, a w dniu 27 grudnia 2009 r. zmarła jego żona. Spadek po nich nabyło przyrodnie rodzeństwo Wnioskodawczyni. Nabycie potwierdzone zostało postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 24 lutego 2010 r. Przedmiotem spadku było spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Przyrodnie rodzeństwo sprzedało odziedziczony lokal mieszkalny za kwotę 155.000 zł (umowa kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego z dnia 28 grudnia 2010 r. zmienionym w dniu 31 stycznia 2011 r.). Wnioskodawczyni chcąc odzyskać należną Jej po ojcu część spadku, wniosła sprawę do Sądu Rejonowego o zmianę stwierdzenia nabycia spadku. Sąd orzekł zmianę stwierdzenia nabycia spadku i przyznał Wnioskodawczyni w 1/3 części spadek po ojcu, co zostało potwierdzone w postanowieniu z dnia 16 października 2012 r.

W dniu 27 lutego 2013 r., w formie aktu notarialnego, Wnioskodawczyni wraz z przyrodnim rodzeństwem dokonali umownego działu spadku, którego przedmiotem były pieniądze w kwocie 58.125 zł, uzyskane przez przyrodnie rodzeństwo ze sprzedaży udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, nabytych w drodze dziedziczenia. W wyniku umownego działu spadku przyrodnie rodzeństwo zobowiązało się przekazać Wnioskodawczyni równowartość nabytego przez Nią udziału w spadku po zmarłym ojcu. W dniu 30 sierpnia 2013 r. Wnioskodawczy otrzymała od rodzeństwa, na swój rachunek bankowy, kwotę 14.531,25 zł tj. po 4.843,75 od każdego z nich.

W związku z tym wyjaśnić należy, że zgodnie z art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. W myśl art. 924 ww. ustawy, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast stosownie do przepisu art. 925 tej ustawy spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

Natomiast dział spadku jest instytucją odrębną od dziedziczenia (nabycia spadku) i polega na zniesieniu wspólności majątku spadkowego. Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców (art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego).

Określony w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn katalog tytułów, nabycie na podstawie których rzeczy i praw majątkowych podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn jest katalogiem zamkniętym, wobec czego jedynie nabycie majątku w sposób w nim wymieniony podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż przedstawione we wniosku nabycie nie zostało wymienione w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn jako podlegające opodatkowaniu tym podatkiem. W związku z tym, otrzymana kwota nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jednakże - wbrew twierdzeniu Wnioskodawczyni – nie ze względu na stopień pokrewieństwa spadkodawcy do spadkobiercy ale dlatego, że przepisy ww. ustawy nie przewidują w ogóle opodatkowania działu spadku.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.