ITPB2/415-755/14/MU | Interpretacja indywidualna

Zastosowania zwolnienia przedmiotowego.
ITPB2/415-755/14/MUinterpretacja indywidualna
  1. działki
  2. nabycie
  3. nieruchomości
  4. spadek
  5. sprzedaż
  6. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2014 r. (data wpływu 11 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 31 października 2014 r. oraz w dniu 7 listopada 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego. Wniosek został uzupełniony w dniu 31 października 2014 r. oraz w dniu 7 listopada 2014 r.

We wniosku tym oraz jego uzupełnieniach przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni nabyła spadek po ojcu zmarłym w 2000 r. w udziale wynoszącym 1/4 i po matce zmarłej w 2008 r. w udziale wynoszącym 1/3. W skład spadku po rodzicach, wchodziło należące do spadkodawców na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej, prawo własności niezabudowanej nieruchomości objętej księgą wieczystą KW Nr XXX, oznaczonej numerami działek: nr 148/1 o powierzchni 0,0190 ha, nr 148/2 o powierzchni 0,0237 ha, nr 148/3 o powierzchni 0,1084 ha, nr 148/4 o powierzchni 0,0983 ha, nr 148/6 o powierzchni 0,0236 ha, nr 148/7 o powierzchni 0,1243 ha, nr 148/8 o powierzchni 0,1261 ha.

Działka gruntu nr 148 o powierzchni łącznej 0,5342 ha, została podzielona na podstawie decyzji Prezydenta Miasta z dnia 16 listopada 2012 r. na działki 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 148/7, 148/8. Działka numer 148/5 o obszarze 0,0108 ha przeznaczona została na poszerzenie pasa drogi publicznej.

Do grona spadkobierców po zmarłych rodzicach należą: Wnioskodawczyni, posiadająca udział w wysokości 1/3 część nieruchomości, S. K., posiadająca udział w wysokości 1/3 część nieruchomości oraz T. S., posiadający udział w wysokości 1/3 część nieruchomości.

Na podstawie umowy o dział spadku i umowy darowizny z dnia 11 lutego 2013 r. zawartej przed notariuszem Wnioskodawczyni nabyła wyłącznie w drodze działu spadku - niezabudowaną nieruchomość, oznaczoną w ewidencji gruntów numerami działek: 148/1, 148/2, 148/3. Wnioskodawczyni nie nabyła w wyniku tej umowy żadnej nieruchomości w drodze darowizny. Umowa darowizny nie dotyczy Wnioskodawczyni, a zupełnie innej osoby, która stawała do tejże umowy. Dla ww. nieruchomości urządzona jest księga wieczysta Nr XXX. Wartość działek otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze umowy o dział spadku mieściła się w udziale jaki przysługiwał Jej przed zawarciem tej umowy, a czynność działu spadku dokonana przez strony nie zobowiązywała do wzajemnych spłat i dopłat. Dział spadku w pełni był dla stron ekwiwalentny.

W dniu 17 stycznia 2014 r. nastąpiła sprzedaż działek oznaczonych numerami: 148/1 i 148/2 o łącznej powierzchni 0,0427 ha na rzecz Gminy Miasta za cenę 46.449,00 zł w drodze umowy zawartej przed asesorem notarialnym. Sprzedaż nastąpiła na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, co wyraźnie wskazano w akcie notarialnym.

Załączniki do aktu notarialnego stanowią: 1) uchwała Nr XXX Miasta z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zbywania nieruchomości Miasta, określająca między innymi zasady prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki mieniem Gminy w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami i innymi przepisami prawa; 2) zarządzenie Nr XXX Prezydenta Miasta z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości w skład której wchodzą działki oznaczone numerami 148/1 i 148/2; 3) protokół uzgodnień sporządzony w dniu 10 stycznia 2014 r. w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości w skład, której wchodzą działki oznaczone numerami 148/1 i 148/2, z którego między innymi wynika, że: Gmina Miasto nabywa od Wnioskodawczyni działki oznaczone numerami 148/1, o powierzchni 190 m2 i 148/2, o powierzchni 237 m2 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości oznaczonej numerem 146, stanowiącej własność Miasta; działka Nr 146 po podziale geodezyjnym przeznaczona jest do przetargowego zbycia, a brak dostępu do drogi publicznej uniemożliwia dokonanie procedury podziałowej. Sprzedaż działek nastąpiła z przeznaczeniem na cele publiczne (poszerzenie drogi).

Wobec powyższego zadano następujące pytanie:

Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z dobrowolnego, odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od daty jej nabycia, na rzecz Gminy, z przeznaczeniem na cele publiczne, uzasadniające wywłaszczenie jest zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

Zdaniem Wnioskodawczyni przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości powinien być zwolniony z podatku dochodowego stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni zgodziła się na sprzedaż działek ze względu na zamierzoną przez Gminę Miasto realizację celu publicznego polegającego na uzyskaniu w tej drodze dostępu do działki Nr 146, stanowiącej własność Miasta, przeznaczonej do procedury podziałowej. Wnioskodawczyni nie miała zamiaru zbyć przedmiotowych działek, nie szukała nabywców. Inicjatywa nabycia działek na cele publiczne została złożona przez Miasto. Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją prawa pierwokupu - jest zwolniony z podatku dochodowego. W ocenie Wnioskodawczyni zbycie nieruchomości nastąpiło na cel publiczny, uzasadniający wywłaszczenie, ponieważ zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wydzielenie gruntów pod drogi publiczne jest celem publicznym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zatem w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i ww. praw majątkowych decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu, ma moment ich nabycia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni nabyła spadek po ojcu zmarłym w 2000 r. w udziale wynoszącym 1/4 i po matce zmarłej w 2008 r. w udziale wynoszącym 1/3. W skład spadku po rodzicach, wchodziło należące do spadkodawców na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej, prawo własności niezabudowanej nieruchomości objętej księgą wieczystą KW XXX, oznaczonej numerami działek: nr 148/1 o powierzchni 0,0190 ha, nr 148/2 o powierzchni 0,0237 ha, nr 148/3 o powierzchni 0,1084 ha, nr 148/4 o powierzchni 0,0983 ha, nr 148/6 o powierzchni 0,0236 ha, nr 148/7 o powierzchni 0,1243 ha, nr 148/8 o powierzchni 0,1261 ha.

Działka gruntu nr 148 o powierzchni łącznej 0,5342 ha, została podzielona na podstawie decyzji Prezydenta Miasta z dnia 16 listopada 2012 r. na działki 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 148/7, 148/8. Działka numer 148/5 o obszarze 0,0108 ha przeznaczona została na poszerzenie pasa drogi publicznej.

Do grona spadkobierców po zmarłych rodzicach należą: Wnioskodawczyni, posiadająca udział w wysokości 1/3 część nieruchomości, S. K., posiadająca udział w wysokości 1/3 część nieruchomości oraz T. S., posiadający udział w wysokości 1/3 część nieruchomości.

Na podstawie umowy o dział spadku i umowy darowizny z dnia 11 lutego 2013 r. zawartej przed notariuszem Wnioskodawczyni nabyła wyłącznie w drodze działu spadku - niezabudowaną nieruchomość, oznaczoną w ewidencji gruntów numerami działek: 148/1, 148/2, 148/3. Wnioskodawczyni nie nabyła w wyniku tej umowy żadnej nieruchomości w drodze darowizny. Umowa darowizny nie dotyczy Wnioskodawczyni, a zupełnie innej osoby, która stawała do tejże umowy. Dla ww. nieruchomości urządzona jest księga wieczysta Nr XXX. Wartość działek otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze umowy o dział spadku mieściła się w udziale jaki przysługiwał Jej przed zawarciem tej umowy, a czynność działu spadku dokonana przez strony nie zobowiązywała do wzajemnych spłat i dopłat. Dział spadku w pełni był dla stron ekwiwalentny.

W dniu 17 stycznia 2014 r. nastąpiła sprzedaż działek oznaczonych numerami: 148/1 i 148/2 o łącznej powierzchni 0,0427 ha na rzecz Gminy Miasta za cenę 46.449,00 zł w drodze umowy zawartej przed asesorem notarialnym. Sprzedaż nastąpiła na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, co wyraźnie wskazano w akcie notarialnym.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 ww. Kodeksu, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 926 Kodeksu cywilnego).

Zgodnie z art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku. Jednak zgodnie z art. 1036 ww. ustawy istnieje możliwość rozporządzenia przez spadkobierców prawem lub rzeczą należącą do spadku, mimo istnienia współwłasności, jeśli następuje to za zgodną wolą wszystkich spadkobierców.

Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, stosownie do wielkości ich udziałów, przechodzą na nich, ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom.

Dział spadku nie stanowi nabycia rzeczy, jeżeli mieści się w ramach udziału jaki przypadał spadkobiercom w majątku wspólnym i odbył się bez spłat i dopłat. Za datę nabycia nieruchomości lub prawa – w przypadku ich sprzedaży, które przypadły danej osobie w wyniku działu spadku, należy zatem przyjąć datę ich pierwotnego nabycia, jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości lub prawa w wyniku działu spadku mieści się w udziale, jaki przysługuje tej osobie w majątku spadkowym objętym podziałem oraz dział spadku został dokonany bez spłat i dopłat. Gdy w wyniku działu spadku udział danej osoby ulega powiększeniu mamy do czynienia z nabyciem, gdyż zwiększa się stan jej majątku osobistego.

Tak więc co do zasady, dział spadku jest formą nowego nabycia tylko wówczas, gdy w jego wyniku podatnik otrzymuje, np. nieruchomość, której wartość po dokonanym podziale przekracza wartość udziału jaki pierwotnie podatnikowi przysługiwał w masie spadkowej. Zauważyć należy, że z taką sytuacją nie mamy do czynienia na gruncie analizowanej sprawy. Jak bowiem wskazano w przedstawionym stanie faktycznym, wartość nabytych przez Wnioskodawczynię, w wyniku działu spadku dokonanego w 2013 r., działek nie przekroczyła wartości udziału, jaki pierwotnie przysługiwał Jej w objętej podziałem masie spadkowej.

W konsekwencji powyższego, uznać należy, że nabycie przez Wnioskodawczynię działek nr 148/1 i 148/2 nastąpiło w 2000 r. – w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w spadku po ojcu oraz 2008 r. - w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w drodze spadku po matce.

W związku z tym ich odpłatne zbycie w 2014 r. nie stanowi dla Wnioskodawczyni źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pięcioletni termin, o którym mowa we wskazanym przepisie upłynął bowiem odpowiednio z końcem 2005 r. i 2013 r.

Uzyskany z tego tytułu przychód, wbrew twierdzeniu Wnioskodawczyni, nie korzysta zatem ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dyspozycją tego przepisu objęte być mogą bowiem przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości, dokonanego przed upływem pięciu lat.

Jednocześnie tut. organ zauważa że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od zaistniałego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, 70-561 Szczecin ul. Staromłyńska 10 po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.