ITPB2/415-682/14/MN | Interpretacja indywidualna

Czy od sprzedanej w dniu 30 czerwca 2014 r. działki 0,337 ha otrzymanej w spadku Wnioskodawczyni jest zobowiązana zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
ITPB2/415-682/14/MNinterpretacja indywidualna
 1. dział spadku
 2. nieruchomości
 3. spadek
 4. spłata
 5. udział
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Po zmarłej w dniu 18 lutego 2000 r. babci G.S. Wnioskodawczyni nabyła wraz z jej mężem T.S., synem Z.S. i córką E.R. spadek w udziale wynoszącym po 1/4 części. Natomiast spadek po zmarłym w dniu 6 sierpnia 2007 r. dziadku T.S. nabyła wraz z jego synem Z. S. i córką E. R. każdy w 1/3 części. Nabycie spadku po G.S. stwierdzono postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 31 lipca 2001 r. Nabycie spadku po T.S. stwierdzono postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 26 czerwca 2008 r. W skład masy majątkowej spadków wchodziła nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,675 ha. Na wniosek Wnioskodawczyni Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2013 r. dokonał działu spadku i podziału majątku wspólnego przyznając:

 • Wnioskodawczyni działkę gruntu o powierzchni 0,337 ha o wartości 60 000 zł
 • E.R. działkę gruntu o powierzchni 0,338 ha o wartości 120 000 zł
 • Z.S. spłatę od E.R. w kwocie 60 000 zł.

Wartość nieruchomości w postanowieniu o dział spadku została określona na kwotę 180 000 zł, a przyznana Wnioskodawczyni działka o powierzchni 0,337 ha i wartości 60 000 zł stanowi dokładnie 1/3 jej całkowitej wartości. Zatem wartość działki, którą nabyła w wyniku działu spadku jest idealnie taka sama jak udział w spadku.

W dniu 30 czerwca 2014 r. Wnioskodawczyni sprzedała nabytą w drodze spadku nieruchomość gruntową opisaną powyżej za 70 000 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy od sprzedanej w dniu 30 czerwca 2014 r. działki 0,337 ha otrzymanej w spadku Wnioskodawczyni jest zobowiązana zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni opodatkowaniu podatkiem dochodowego od osób fizycznych podlegają zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wszelkiego rodzaju dochody, wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których zaniechano poboru na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c można stwierdzić, że przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości powstaje tylko wtedy, gdy zbycie następuje przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Datą nabycia nieruchomości dla Wnioskodawczyni jest data śmierci spadkodawcy tj. 18 lutego 2000 r. babci i 6 sierpnia 2007 r. dziadka. Podział majątku spadkowego nastąpił zgodnie z przypadającym na Wnioskodawczynię udziałem. W wyniku tego podziału nie uzyskała powiększenia majątku pochodzącego ze spadku. Na podstawie powyższego Wnioskodawczyni twierdzi, że w związku ze sprzedażą nieruchomości w dniu 30 czerwca 2014 r. nabytą w drodze spadku nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ po zmarłych babci i dziadku otrzymała działkę o powierzchni 0,337 ha i wielkość ta poprzez podział majątku nie zostało zwiększona, a od śmierci babci i dziadka upłynęło 5 lat.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Treść art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy stanowi, że jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 :

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Stosownie do art. 922 § 1ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotnym zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku czyli śmierci spadkodawcy.

W myśl art. 1035 Kodeksu cywilnego jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, przechodzą na nich, ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w drodze zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego czy działu spadku, jest nabyciem tych rzeczy. Natomiast, biorąc pod uwagę przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, nabyciem rzeczy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest przyznanie jej na wyłączną własność jednemu ze współwłaścicieli w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli:

 • podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub
 • wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku dokonanego podziału mieści się w udziale, jaki przysługiwał jej w majątku wspólnym.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że po zmarłej w dniu 18 lutego 2000 r. babci G.S. Wnioskodawczyni nabyła wraz z jej mężem T.S., synem Z.S. i córką E.R. spadek w udziale wynoszącym po 1/4 części. Natomiast spadek po zmarłym w dniu 6 sierpnia 2007 r. dziadku T.S. nabyła wraz z jego synem Z.S. i córką E.R. każdy w 1/3 części. Nabycie spadku po G.S. stwierdzono postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 31 lipca 2001 r. Nabycie spadku po T.S. stwierdzono postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 26 czerwca 2008 r. W skład masy majątkowej spadków wchodziła nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,675 ha. Na wniosek Wnioskodawczyni Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2013 r. dokonał działu spadku i podziału majątku wspólnego przyznając:

 • Wnioskodawczyni działkę gruntu o powierzchni 0,337 ha o wartości 60 000 zł
 • E.R. działkę gruntu o powierzchni 0,338 ha o wartości 120 000 zł
 • Z.S. spłatę od E. R. w kwocie 60 000 zł.

Wartość nieruchomości w postanowieniu o dział spadku została określona na kwotę 180 000 zł, a przyznana Wnioskodawczyni działka o powierzchni 0,337 ha i wartości 60 000 zł stanowi dokładnie 1/3 jej całkowitej wartości. Zatem wartość działki, którą nabyła w wyniku działu spadku jest idealnie taka sama jak udział w spadku. W dniu 30 czerwca 2014 r. Wnioskodawczyni sprzedała nabytą w drodze spadku nieruchomość opisaną powyżej za 70 000 zł.

W związku z powyższym uznać należy, że Wnioskodawczyni nabyła nieruchomość stanowiącą działkę o powierzchni 0,337 ha odpowiednio w 2000 r. w drodze spadku po zmarłej babci oraz w 2007 r. w drodze spadku po zmarłym dziadku. W świetle przedstawionych we wniosku okoliczności dokonany dział spadku nie skutkował bowiem nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem bieg terminu pięcioletniego, określonego w tym przepisie winien być liczony stosownie do nabycia części udziału, tj. od końca 2000 r. oraz 2007 r.

Reasumując, sprzedaż w 2014 r. ww. nieruchomości, nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do sprzedaży przedmiotowej działki doszło bowiem po upływie 5 lat, liczonych od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie. Z tego też względu uzyskany przychód nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.