IPTPB2/4511-736/15-3/JR | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości
IPTPB2/4511-736/15-3/JRinterpretacja indywidualna
  1. dział spadku
  2. spadek
  3. sprzedaż nieruchomości
  4. zniesienie współwłasności
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2015 r. (data wpływu 17 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 lutego 2016 r. (data wpływu 23 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 11 lutego 2016 r., Nr IPTPB2/4511-736/15-2/JR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ww. ustawy, wystąpił do Wnioskodawcy o usunięcie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 16 lutego 2016 r., natomiast w dniu 23 lutego 2016 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 22 lutego 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku):

Postanowieniem z dnia 13 kwietnia 1992 r., sygn. akt ..., Sąd Rejonowy w ...Wydział II Cywilny stwierdził, że spadek (w tym wchodzące w skład spadku gospodarstwo rolne położone w...) po zmarłej w dniu 7 października 1991 r. ...dziedziczą: mąż ...w 1/4 części oraz dzieci: Wnioskodawca, ..., ...i ...po 3/16 części. W skład gospodarstwa wchodziły grunty rolne o powierzchni 1,6747 ha wraz z zabudowaniami drewnianymi, będące własnością ...i grunty leśne o powierzchni 0,7998 ha, będące własnością ...i ..., na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej.

W 2003 r. z gruntów rolnych została wydzielona działka budowlana niezabudowana o powierzchni 0,0824 ha. Wszyscy spadkobiercy, aktem notarialnym w formie darowizny przekazali swoje udziały w tej działce na rzecz Wnioskodawcy (jednego ze spadkobierców). W 2008 r. w wyniku połączenia i podziału w trybie art. 98b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z pozostałych gruntów rolnych została wydzielona działka budowlana niezabudowana o powierzchni 0,1261 ha oraz o powierzchni 0,1332 ha.

Wszyscy spadkobiercy aktem notarialnym w 2010 r. w formie darowizny przekazali swoje udziały w działce o powierzchni 0,1261 na rzecz ...- jednego ze spadkobierców. W wyniku decyzji administracyjnych przejmujących część gruntów rolnych pod drogi publiczne oraz w wyniku wskazanych wyżej darowizn, według stanu na dzień 9 października 2014 r. powierzchnia gruntów leśnych stanowiących masę spadkową wynosiła 0,7998 ha, natomiast powierzchnia gruntów rolnych 1,1765 ha, w tym wskazane wyżej budynki.

Aktem notarialnym z dnia 9 października 2014 r. spadkobiercy:..., Wnioskodawca, ..., ...i ...dokonali działu spadku i zniesienia współwłasności na masie spadkowej według stanu na dzień 9 października 2014 r. Przy zniesieniu współwłasności uwzględniono wcześniejszą darowiznę z 2003 r. na rzecz Wnioskodawcy, darowiznę z 2010 r. na rzecz ...oraz grunty przejęte pod drogi publiczne, za które spadkobiercy otrzymali odszkodowanie od Urzędu Miasta i Gminy w.... Spadkobiercy w dniu działu spadku nie dokonywali jego wyceny przez biegłych lub rzeczoznawców w tym zakresie, a jego wartość zgodnie oszacowali na 915 000 zł (przyjmując m.in. 100 zł za 1 m2 działki budowlanej). Działu spadku i zniesienia współwłasności spadkobiercy dokonali bez wzajemnych spłat, dopłat lub innych form zadośćuczynienia. Wartość nieruchomości otrzymanej w formie darowizny w 2003 r., część odszkodowania za grunty pod drogi publiczne oraz nieruchomości otrzymane w wyniku działu spadku w październiku 2014 r. przez Wnioskodawcę mieściły się w części 3/16 udziału w spadku jaki Mu przysługiwał po zmarłej dnia 7 października 1991 r. matce.

Aktem notarialnym z dnia 14 września 2015 r. Wnioskodawca sprzedał działkę budowlaną o powierzchni 0,1332 ha za kwotę 170 000 zł. Zbycie ww. działki budowlanej nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, gdyż Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż wskazanej wyżej działki o powierzchni 0,1332 ha, nabytej w drodze spadku, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż przedmiotowej działki o powierzchni 0,1332 ha nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), ponieważ stanowiła ona część udziału 3/16 części nabytego w 1991 r. w wyniku dziedziczenia po zmarłej mamie, a zbycie jej nie nastąpiło w wyniku działalności gospodarczej i zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Wnioskodawca nabył prawo do tej nieruchomości w wyniku dziedziczenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

–jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie stanowi przychód, z którego dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana ze zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment ich nabycia.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca po matce zmarłej w dniu 7 października 1991 r. odziedziczył spadek w 3/16 części (w tym wchodzące w skład spadku gospodarstwo rolne). W skład gospodarstwa wchodziły grunty rolne wraz z zabudowaniami drewnianymi będące własnością matki i grunty leśne będące własnością matki i Jej męża, na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej.

W 2003 r. z gruntów rolnych została wydzielona działka budowlana niezabudowana o powierzchni 0,0824 ha. Wszyscy spadkobiercy, aktem notarialnym w formie darowizny przekazali swoje udziały w tej działce na rzecz Wnioskodawcy.

Aktem notarialnym z dnia 9 października 2014 r. wszyscy spadkobiercy dokonali działu spadku i zniesienia współwłasności masy spadkowej według stanu na dzień 9 października 2014 r. Przy zniesieniu współwłasności uwzględniono wcześniejszą darowiznę z 2003 r. na rzecz Wnioskodawcy oraz darowiznę z 2010 r. na rzecz innego spadkobiercy oraz grunty przejęte pod drogi publiczne, za które spadkobiercy otrzymali odszkodowanie od Urzędu Miasta i Gminy. Spadkobiercy w dniu działu spadku jego wartość zgodnie oszacowali na 915 000 zł (przyjmując między innymi 100 zł za 1 m2 działki budowlanej). Działu spadku i zniesienia współwłasności spadkobiercy dokonali bez wzajemnych spłat, dopłat lub innych form zadośćuczynienia. Wartość nieruchomości otrzymanej przez Wnioskodawcę w formie darowizny w 2003 r., część odszkodowania za grunty pod drogi publiczne oraz nieruchomości otrzymane w wyniku działu spadku w październiku 2014 r. mieściły się w części 3/16 udziału w spadku jaki Mu przysługiwał po zmarłej matce. W dniu 14 września 2015 r. Wnioskodawca sprzedał działkę budowlaną o powierzchni 0,1332 ha. Zbycie ww. działki budowlanej nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., Nr 121, z późn. zm.), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów ustawy. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy.

W myśl art. 211 Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

Jeżeli w wyniku zniesienia współwłasności udział danej osoby ulega powiększeniu mamy do czynienia z nabyciem, gdyż zwiększa się stan jej majątku osobistego. Nie zmienia tego fakt, że zniesienia współwłasności dokonuje się bez spłat i dopłat. Zatem, jeżeli przy dokonaniu zniesienia współwłasności wystąpiło przysporzenie majątku ponad udział posiadany przed zniesieniem współwłasności oznacza to, że dla udziału w nieruchomości nabytego w drodze zniesienia współwłasności dniem nabycia będzie dzień, w którym nastąpiło zniesienie współwłasności. W konsekwencji należny jest podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, jednakże należny jest nie od całości osiągniętego przychodu, lecz od nadwyżki ponad posiadany udział.

Tak więc co do zasady, zniesienie współwłasności jest formą nowego nabycia wówczas, gdy w wyniku tego zniesienia podatnik otrzymuje nieruchomość (udział w nieruchomości), która po dokonanym podziale przekracza udział jaki pierwotnie podatnikowi przysługiwał. Dla celów podatku dochodowego bieg terminu pięcioletniego dla części udziału w nieruchomości, ponad udział we współwłasności należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie w drodze zniesienia współwłasności. Jeżeli natomiast w wyniku zniesienia współwłasności udział się nie zwiększa, wówczas datą nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości) jest data pierwotnego nabycia udziału w nieruchomości, a nie data zniesienia współwłasności.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że wartość nieruchomości otrzymanej w formie darowizny w 2003 r., część odszkodowania za grunty pod drogi publiczne oraz nieruchomości otrzymane przez Niego w wyniku działu spadku w październiku 2014 r., mieściły się w udziale 3/16 części spadku, jaki Mu przysługiwał po zmarłej matce. Zatem, z uwagi na fakt, że w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności wartość składników otrzymanych przez Wnioskodawcę mieści się w udziale, jaki przysługiwał Jemu we współwłasności nieruchomości, za datę nabycia działki budowlanej będącej przedmiotem sprzedaży należy uznać dzień 7 października 1991 r., kiedy to Wnioskodawca nabył udział w spadku.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że sprzedaż w 2015 r. przedmiotowej działki budowlanej nabytej przez Wnioskodawcę w 1991 r. nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ upłynęło pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Należy nadmienić, że zgodnie z przepisem art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn, zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy. W związku z tym, zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawcy i nie ma zastosowania do pozostałych spadkobierców.

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) i postawionym pytaniem. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku stanem faktycznym (opisu zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.