IPTPB2/4511-558/15-4/JR | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości;
IPTPB2/4511-558/15-4/JRinterpretacja indywidualna
  1. spadek
  2. sprzedaż nieruchomości
  3. zniesienie współwłasności
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2015 r. (data wpływu 14 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 9 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomościach nabytego w spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomościach nabytego w spadku.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 27 listopada 2015 r., Nr IPTPB2/4511-558/15-2/JR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ww. ustawy, wystąpił do Wnioskodawcy o usunięcie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 30 listopada 2015 r., natomiast w dniu 9 grudnia 2015 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 7 grudnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Z. z dnia ...czerwca 2010 r. Wnioskodawca nabył spadek po swoim ojcu J. S., zmarłym w dniu ...stycznia 1983 r. w O., w wysokości 3/16 udziału w masie spadkowej. W skład spadku wchodziła 1/2 zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka numer „A”, o obszarze 2,5574 ha, położona w O. W związku z tym, Wnioskodawca nabył 3/32 całości tej nieruchomości.

W dniu ...stycznia 2011 r., aktem notarialnym Repetytorium A Nr B/2011, dotyczącym umowy darowizny, Wnioskodawca otrzymał od swojej matki H. W. S. udział w tej samej nieruchomości w wysokości 20/96. W związku z tym, od tego dnia całkowity udział Wnioskodawcy w tej nieruchomości wynosi 29/96 całości tej nieruchomości.

W dniu ...kwietnia 2012 r., postanowieniem Sądu Rejonowego w Z., sygn. akt ..... dokonano zniesienia współwłasności tej nieruchomości, w wyniku którego dawna działka o numerze ewidencyjnym „A” została podzielona na 23 działki. W wyniku zniesienia tej współwłasności Wnioskodawca został właścicielem działek o numerach: A/1, A/2, A/7, A/11, A/18.

W dniu ...sierpnia 2013 r., Wnioskodawca dokonał sprzedaży jednej z działek o numerze ewidencyjnym A/2 za kwotę 40 120 zł, natomiast w dniu ...października 2014 r. Wnioskodawca sprzedał kolejną działkę o numerze ewidencyjnym A/11 za kwotę 50 000 zł.

Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku wskazał, że wartość działek otrzymanych w wyniku zniesienia współwłasności odpowiada udziałowi w nieruchomości przed jej zniesieniem.

Zniesienie współwłasności było nieodpłatne i polegało wyłącznie na podziale działek pomiędzy współwłaścicielami. Każdy ze współwłaścicieli otrzymał taką ilość działek, jaka odpowiadała wielkości jego udziałowi w całości nieruchomości.

Odpłatne zbycie działek A/2 oraz A/11 nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy odpłatne zbycie działek nr A/2 i nr A/11 w takiej części (31%) w jakiej zostały nabyte w drodze spadku po zmarłym w 1983 r. ojcu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (oraz nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej).

Część nieruchomości została nabyta w formie spadku po zmarłym ojcu w 1983 r. W związku z powyższym odpłatne zbycie działek nr A/2 i nr A/11 w tej części (proporcji), która została nabyta w formie spadku po ojcu nie podlega opodatkowaniu, gdyż zbycie nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie. Udział niepodlegający opodatkowaniu to 9/96, czyli 31%.

W związku z tym odpłatne zbycie działek nr A/2 i nr A/11 w wysokości odpowiadającej 31 % ceny sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W związku z tym, dla określenia skutków podatkowych tego typu transakcji istotne jest ustalenie daty, od jakiej należy liczyć bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie.

Zgodnie z art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., Nr 121, z późn. zm.), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów ustawy. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy.

W myśl art. 211 Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

Jeżeli w wyniku zniesienia współwłasności udział danej osoby ulega powiększeniu mamy do czynienia z nabyciem, gdyż zwiększa się stan jej majątku osobistego. Nie zmienia tego fakt, że zniesienia współwłasności dokonuje się bez spłat i dopłat. Zatem, jeżeli przy dokonaniu zniesienia współwłasności wystąpiło przysporzenie majątku ponad udział posiadany przed zniesieniem współwłasności oznacza to, że dla udziału w nieruchomości nabytego w drodze zniesienia współwłasności dniem nabycia będzie dzień, w którym nastąpiło zniesienie współwłasności. W konsekwencji należny jest podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, jednakże należny jest nie od całości osiągniętego przychodu, lecz od nadwyżki ponad posiadany udział.

Tak więc co do zasady, zniesienie współwłasności jest formą nowego nabycia wówczas, gdy w wyniku tego zniesienia podatnik otrzymuje nieruchomość (udział w nieruchomości), która po dokonanym podziale przekracza udział jaki pierwotnie podatnikowi przysługiwał. Dla celów podatku dochodowego bieg terminu pięcioletniego dla części udziału w nieruchomości, ponad udział we współwłasności należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie w drodze zniesienia współwłasności. Jeżeli natomiast w wyniku zniesienia współwłasności udział się nie zwiększa, wówczas datą nabycia nieruchomości (udziału w nieruchomości) jest data pierwotnego nabycia udziału w nieruchomości, a nie data zniesienia współwłasności.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nabył spadek po ojcu zmarłym w dniu ...stycznia 1983 r., w wysokości 3/16 udziału w masie spadkowej. W skład spadku wchodziła 1/2 zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka numer „A”, o obszarze 2,5574 ha. W związku z tym Wnioskodawca nabył 3/32 całości tej nieruchomości.

W dniu ...stycznia 2011 r., aktem notarialnym dotyczącym umowy darowizny, Wnioskodawca otrzymał od matki udział w tej samej nieruchomości w wysokości 20/96. W związku z tym, od tego dnia całkowity udział Wnioskodawcy w tej nieruchomości wynosi 29/96 całości tej nieruchomości.

W dniu ...kwietnia 2012 r., postanowieniem Sądu dokonano zniesienia współwłasności tej nieruchomości, w wyniku którego dawna działka o numerze ewidencyjnym „A” została podzielona na 23 działki. W wyniku zniesienia tej współwłasności Wnioskodawca został właścicielem działek o numerach: A/1, A/2, A/7, A/11, A/18.

W dniu ...sierpnia 2013 r., Wnioskodawca dokonał sprzedaży jednej z działek o numerze ewidencyjnym A/2, natomiast w dniu ...października 2014 r. Wnioskodawca sprzedał kolejną działkę o numerze ewidencyjnym A/11.

Według Wnioskodawcy, wartość działek otrzymanych w wyniku zniesienia współwłasności odpowiada udziałowi w nieruchomości przed jej zniesieniem.

Zniesienie współwłasności było nieodpłatne i polegało wyłącznie na podziale działek pomiędzy współwłaścicielami. Każdy ze współwłaścicieli otrzymał taką ilość działek, jaka odpowiadała wielkości jego udziałowi w całości nieruchomości.

Odpłatne zbycie działek nr A/2 oraz nr A/11 nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że skoro zniesienie współwłasności było ekwiwalentne w naturze, nie towarzyszyły mu spłaty i dopłaty, a wartość otrzymanych w wyniku zniesienia własności działek mieściła się w udziale, jaki przysługiwał Wnioskodawcy przed dokonania tej czynności, to stwierdzić należy, że Wnioskodawca ww. działki nabył:

  • w udziale 3/32 w dacie śmierci ojca, czyli w 1983 r. oraz
  • w udziale 20/96 w dacie darowizny od matki, czyli w 2011 r.

Wobec powyższego sprzedaż w dniu ...sierpnia 2013 r., udziału nabytego w spadku w działce o numerze A/2, oraz w dniu ...października 2014 r., udziału nabytego w spadku w działce o numerze A/11 nie spowodowała powstania przychodu z odpłatnego zbycia, albowiem udział w tych działkach został zbyty po upływie okresu wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze sprzedażą udziału w ww. nieruchomościach nabytego w spadku po ojcu.

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi rozstrzygnięcie w zakresie wynikającym z postawionego pytania dotyczącego opodatkowania sprzedaży w 2013 r. i w 2014 r. udziału w nieruchomościach nabytego w spadku po ojcu i nie odnosi się do zasad opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży udziału w tych nieruchomościach nabytego w drodze darowizny od matki.

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) i postawionym pytaniem. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku stanem faktycznym (opisu zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.