IPTPB2/4511-421/15-8/KK | Interpretacja indywidualna

Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadkobrania po upływie 5 lat od śmierci spadkobiercy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
IPTPB2/4511-421/15-8/KKinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. spadek
 3. sprzedaż
 4. udział
 5. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 lipca 2015 r. (data wpływu 23 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 października 2015 r. (data wpływu 20 października 2015 r.) oraz uzupełnionym w dniu 30 października 2015 r. i pismem z dnia 12 listopada 2015 r. (data wpływu 13 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziału we współwłasności działek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziału we współwłasności działek.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.). Pismem z dnia 8 października 2015 r., nr IPTPB2/4511-421/15-2/KK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ww. ustawy, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 9 października 2015 r. (data doręczenia 14 października 2015 r.), natomiast w dniu 20 października 2015 r. do tutejszego Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie z dnia 18 października 2015 r. (data nadania 19 października 2015 r.).

W dniu 30 października 2015 r. uzupełnienie wniosku z dnia 18 października 2015 r. zostało uzupełnione, poprzez podpis Wnioskodawcy.

Wniosek i jego uzupełnienie z dnia 18 października 2015 r. (data wpływu 20 października 2015 r.) nie spełniały wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Pismem z dnia 5 listopada 2015 r., nr IPTPB2/4511-421/15-6/KK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ww. ustawy, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 5 listopada 2015 r., natomiast w dniu 13 listopada 2015 r. do tutejszego Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie z dnia 12 listopada 2015 r. (data nadania 12 listopada 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca wraz z siostrami: R. oraz S. nabył w drodze spadku nieruchomość po zmarłym w dniu 19 lutego 1996 r. bracie. W 2014 r. Wnioskodawca otrzymał postanowienie sądowe, gdzie sąd stwierdził, że Wnioskodawca nabył spadek w udziale 1/3. Z tytułu spadków i darowizn Wnioskodawca zapłacił podatek. W lipcu 2015 r. Wnioskodawca wraz z siostrą R. sprzedali swoją część małżeństwu B.

W uzupełnieniu z dnia 18 października 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Spadek jest położony w gminie B. W skład nabytego spadku wchodzi:
  • budynek mieszkalny o powierzchni 40 m2,
  • nieruchomości gruntowe o powierzchni 2229 m2,
  • budynek gospodarczy (obora) o powierzchni 16 m2,
  • budynek gospodarczy (szopa drewniana) o powierzchni 7 m2.
 2. W skład spadku po zmarłym racie nie wchodziły inne składniki majątkowe.
 3. W grudniu 2013 r. odbyła się rozprawa sądowa o nabyciu spadku po zmarłym bracie. Wnioskodawca wraz z siostrami: S. i R., nabyli po zmarłym bracie spadek.
 4. Wnioskodawca, po nabyciu spadku, posiadał 1/3 udziału, zgodnie z postanowieniem sądowym z dnia 19 grudnia 2013 r.
 5. Wnioskodawca nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu z dnia 12 listopada 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że zmarły brat był właścicielem trzech działek: nr 269/25 o powierzchni 490 m2, nr 223/23 o powierzchni 605 m2 oraz nr 225/24 o powierzchni 1134 m2. Całkowita powierzchnia wszystkich trzech działek wynosiła 2229 m2. Działka nr 223/23 zawierała nieruchomości budowlane.

W dniu 19 grudnia 2013 r., w Sądzie odbyła się rozprawa sądowa, gdzie w postanowieniu sądowym stwierdzono nabycie spadku przez Wnioskodawcę, R. i S. Wszystkie osoby są rodzeństwem zmarłego. Postanowienie sądowe uprawomocniło się dniu 10 stycznia 2014 r. Część działek (nr 269/25 oraz nr 225/4) zostało przeznaczonych do sprzedaży, jednak musiały zostać ustalone nowe granice, aby móc wypełnić decyzję sądu o przydziale po 1/3 udziału każdemu spadkobiercy. Kupcem był sąsiad bezpośrednio graniczący z działkami nr 269/25 i nr 223/23 oraz nr 225/24, B.

W procesie ustalenia nowych granic, powstały nowe numery działek oraz dwie dodatkowe działki, które powiększały powierzchnię działki o nr 223/23:

 • działka nr 223/23 o powierzchni 605m2 (zwiększyła swoją powierzchnię przez działki nr 401/24 oraz nr 403/25),
 • działka nr 401/24 o powierzchni 125 m2,
 • działka nr 403/25 o powierzchni 207 m2,
 • działka nr 400/24 o powierzchni 1020 m2,
 • działka nr 402/25 o powierzchni 302 m2.

W związku z nowym podziałem okazało się, że powierzchnia całkowita wynosiła 2259 m2, a nie 2229 m2.

W dniu 16 czerwca 2015 r. został przeprowadzony dział spadku, gdzie działki o numerach 223/23, 401/24 oraz działka nr 403/25 pozostały w księdze wieczystej i jedynym jej właścicielem pozostała S. Całkowita powierzchnia jaka pozostała w KW to 937 m2. Działki o nr 402/25 oraz 400/24, o łącznej powierzchni całkowitej 1322 m2, zostały odłączone z księgi wieczystej i zapisane w nowej księdze wieczystej. Współwłaścicielami wyżej wymienionych działek pozostali: R. oraz Wnioskodawca.

Działka nr 402/25 miała powierzchnię 302 m2, a działka o nr 400/24 miała powierzchnię 1020 m2. Działki te wchodziły w skład spadku po zmarłym bracie i początkowo działka nr 400/24 miała nr 225/24, a działka o nr 402/25 miała nr 269/25. Działki nr 400/24 oraz nr 402/25 stanowiły tylko część nieruchomości gruntowej o powierzchni 2259 m2.

Dział spadku został przeprowadzony notarialnie w Kancelarii Notarialnej, na podstawie umowy o dziale spadku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 12 listopada 2015 r.:

Czy Wnioskodawca wraz ze swoją siostrą (siostra również złożyła wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej) są zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od dodatkowego dochodu otrzymanego ze sprzedaży działek nr 400/24 oraz nr 402/25...

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu z dnia 18 października 2015 r., nie będzie konieczności zapłaty podatku dochodowego, ponieważ zbycie nastąpiło po upływie 5 lat od momentu nabycia przez Niego własności. Wnioskodawca nabył prawo własności z chwilą śmierci swojego brata tj. w dniu 19 lutego 1996 r. Podstawą twierdzenia Wnioskodawcy jest art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z poźn. zm.) – źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis cytowanego art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że nie stanowi przychodu odpłatne zbycie nieruchomości, ich części, udziału w nieruchomości i ww. praw, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomości upłynęło 5 lat. W związku z tym – jeśli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomości do dnia sprzedaży upłynęło 5 lat – sprzedaż nie podlega w ogóle opodatkowaniu.

Tym samym, w przypadku odpłatnego zbycia udziału w działkach nr 400/24 i nr 402/25 istotne znaczenie ma ustalenie daty nabycia nieruchomości i forma prawna jej nabycia.

Z przedstawionego we wniosku i jego uzupełnieniach opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nabył wraz z siostrami nieruchomość wchodzącą w skład spadku po bracie zmarłym w dniu 19 lutego 1996 r. Wnioskodawca po nabyciu spadku posiadał udział 1/3, zgodnie z postanowieniem sądowym z dnia 19 grudnia 2013 r. Zmarły brat był wyłącznym właścicielem trzech działek: nr 269/25 o powierzchni 490 m2, nr 223/23 o powierzchni 605 m2 oraz nr 225/24 o powierzchni 1134 m2, których całkowita powierzchnia wynosiła 2229 m2. Nieruchomość ta była objęta księgą wieczystą. Działka nr 223/23 zawierała nieruchomości budowlane. W skład nabytego spadku wchodziły: budynek mieszkalny o powierzchni 40 m2, nieruchomości gruntowe o powierzchni 2229 m2, budynek gospodarczy (obora) o powierzchni 16 m2, budynek gospodarczy (szopa drewniana) o powierzchni 7 m2. Część działek (nr 269/25 oraz nr 225/24) została przeznaczona do sprzedaży, jednak musiały zostać ustalone nowe granice, aby móc wypełnić decyzję sądu o przydziale po 1/3 udziału każdego spadkobiercy. W procesie ustalania nowych granic powstały nowe numery działek oraz dwie dodatkowe działki, które powiększały powierzchnię działki o nr 223/23: działka nr 223/23 o powierzchni 605 m2 (zwiększyła swoją powierzchnię przez działki nr 401/24 oraz nr 403/25); działka nr 401/24 o powierzchni 125 m2; działka nr 403/25 o powierzchni 207 m2; działka nr 400/24 o powierzchni 1020 m2; działka nr 402/25 o powierzchni 302 m2. W związku z nowym podziałem okazało się, że powierzchnia całkowita wyniosła 2259 m2, a nie 2229 m2. W dniu 16 czerwca 2015 r. został przeprowadzony umowny dział spadku. Działki nr 223/23, nr 401/24 oraz działka nr 403/25 pozostały w księdze wieczystej i jedynym jej właścicielem pozostała S. Całkowita powierzchnia jaka pozostała w KW to 937 m2. Działki nr 402/25 oraz nr 400/24 o łącznej powierzchni całkowitej 1322 m2, zostały odłączone z księgi wieczystej i zapisane w nowej księdze wieczystej nr ..... Współwłaścicielami wyżej wymienionych działek pozostali R. i Wnioskodawca. W treści wniosku nie wskazano, że wartość udziałów we współwłasności nieruchomości nabytych przez Wnioskodawcę w drodze działu spadku zwiększyła się w stosunku do wartości udziału nabytego w spadku. W dniu 2 lipca 2015 r. została przeprowadzona notarialna sprzedaż działek nr 402/25 oraz nr 400/24.

Zgodnie z art. 924 i art. 925 ww. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z póżn. zm. ), spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku czy akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Zatem, nabycie rzeczy i praw majątkowych wchodzących w skład spadku następuje w chwili śmierci spadkodawcy.

Z instytucją działu spadku mamy natomiast do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom stosownie do wielkości ich udziałów, przechodzą na nich. Ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom na wyłączną własność lub współwłasność. Tak więc na skutek działu spadku następuje „konkretyzacja” składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Dział spadku, w wyniku którego udział spadkobiercy nie zwiększył się, zmienia wyłącznie charakter własności. Jednakże nabycie nieruchomości lub prawa w drodze działu spadku w części przekraczającej udział spadkowy (nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie) stanowi nabycie w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wszelkie przypadki, gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowane być muszą w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad nieruchomością lub prawem oraz stan jej majątku osobistego.

Zatem nabycie w wyniku działu spadku udziału w majątku spadkowym, który należał do innych spadkobierców, tj. otrzymanie z tego majątku udziałów przekraczających pierwotny udział spadkowy stanowi nabycie w drodze działu spadku. Porównanie wartości majątku, jaki przysługiwał pierwotnie, tj. nabytego w spadku, do wartości majątku otrzymanego w drodze działu spadku wskazuje czy doszło do nowego nabycia z chwilą działu spadku.

Odnosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, uznać należy, że nabycie udziału w działkach nr 400/24 i nr 402/25, nastąpiło przez Wnioskodawcę w dniu śmierci spadkodawcy tj. w 1996 r. W opisie stanu faktycznego nie wskazano, że wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku działu spadku udziałów we współwłasności nieruchomości, przekracza wartości udziału, który przypadł Jemu z tytułu dziedziczenia składników majątku spadkowego. W konsekwencji, stwierdzić należy, że przychód uzyskany ze sprzedaży w lipcu 2015 r. ww. działek, nie stanowi dla Wnioskodawcy źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zbycie tych działek nastąpiło po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie.

Zatem, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia udziału w działkach nr 400/24 i nr 402/25.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy zauważyć również, że wydając interpretację indywidualną w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny dołączonych do wniosku dokumentów. Organ podatkowy rozpatruje sprawę wyłącznie w ramach stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz Jego stanowiska. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania dowodowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Ponadto należy wskazać, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z treści art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, a więc wywierają skutki prawne w stosunku do tego podmiotu, do którego są skierowane. Zatem, niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawcy, jako osoby występującej z wnioskiem, natomiast nie dotyczy siostry Wnioskodawcy, która jako współwłaściciel zbywanych działek, wystąpiła z odrębnym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.