IPTPB2/4511-153/15-4/Akr | Interpretacja indywidualna

Czy sprzedaż wskazanej wyżej działki o powierzchni 0,1161 ha, nabytej w drodze spadku, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IPTPB2/4511-153/15-4/Akrinterpretacja indywidualna
  1. działki
  2. nieruchomości
  3. spadek
  4. sprzedaż
  5. zniesienie współwłasności
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 czerwca 2015 r. (data wpływu 9 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z powyższym pismem z dnia 28 maja 2015 r., Nr IPTPB2/4511-153/15-2/AKr, wezwano Wnioskodawcę, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie wysłane zostało w dniu 29 maja 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 3 czerwca 2015 r.). W dniu 9 czerwca 2015 r. (nadano w dniu 8 czerwca 2015 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Postanowieniem z dnia 13 kwietnia 1992 r. Sąd Rejonowy w L. Wydział II Cywilny stwierdził, że spadek (w tym wchodzące w skład spadku gospodarstwo rolne położone w Ł.) po zmarłej w dniu 7 października 1991 r. W. D. dziedziczyli: mąż A. D. w 1/4 części oraz dzieci Z. D., L. D., B. C. i Wnioskodawca po 3/16 części. W skład gospodarstwa wchodziły grunty rolne o powierzchni 1,6747 ha wraz z zabudowaniami drewnianymi będące własnością W. D. i grunty leśne o powierzchni 0,7998 ha będące własnością A. i W. D., na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej. W 2003 r. z gruntów rolnych została wydzielona działka budowlana niezabudowana o powierzchni 0,0824 ha. Wszyscy spadkobiercy aktem notarialnym w formie darowizny przekazali swoje udziały w tej działce na rzecz Z. D. - jednego ze spadkobierców.

W 2008 r. w wyniku połączenia i podziału w trybie art. 98b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z pozostałych gruntów rolnych została wydzielona działka budowlana niezabudowana o powierzchni 0,1261 ha. Wszyscy spadkobiercy aktem notarialnym w 2010 r. w formie darowizny przekazali swoje udziały w tej działce na rzecz L. D. - jednego ze spadkobierców.

W wyniku decyzji administracyjnych przejmujących części gruntów rolnych pod drogi publiczne oraz w wyniku wskazanych wyżej darowizn, według stanu na dzień 9 października 2014 r. powierzchnia gruntów leśnych stanowiących masę spadkową wynosiła 0,7998 ha, natomiast powierzchnia gruntów rolnych 1,1765 ha, w tym wskazane na wstępie budynki. Aktem notarialnym z dnia 9 października 2014 r. spadkobiercy, po dokonaniu wcześniejszego podziału geodezyjnego, dokonali działu spadku i zniesienia współwłasności. Spadkobiercy w dniu działu spadku nie dokonywali jego wyceny przez biegłych lub rzeczoznawców w tym zakresie, a jego wartość zgodnie oszacowali na 915 tys. zł (przyjmując między innymi 100 zł za 1 metr kw. działki budowlanej). Działu spadku i zniesienia współwłasności spadkobiercy dokonali bez wzajemnych spłat, dopłat lub innych form zadośćuczynienia. W wyniku działu spadku Wnioskodawca – S. D., otrzymał dwie działki budowlane niezabudowane wraz z częścią niewydzieloną przeznaczoną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną (gminną) o łącznej powierzchni 0,2959 ha.

Aktem notarialnym z dnia 18 grudnia 2014 r. Wnioskodawca sprzedał działkę budowlaną o powierzchni 0,1161 ha za kwotę 140 000 zł.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca stwierdził, że wartość otrzymanej w wyniku działu spadku w październiku 2014 r. przez Niego nieruchomości mieściła się w wartości udziału w spadku jaki Mu przysługiwał po zmarłej 7 października 1991 r. W. D. Zbycie w dniu 18 grudnia 2014 r. działki budowlanej nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej (Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż wskazanej wyżej działki o powierzchni 0,1161 ha, nabytej w drodze spadku, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), sprzedaż przedmiotowej działki o powierzchni 0,1161 ha nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), ponieważ stanowiła ona część udziału 3/16 części nabytej w 1991 r. w wyniku dziedziczenia po zmarłej matce W. D., a zbycie jej nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Wnioskodawca nabył prawo do tej nieruchomości w wyniku dziedziczenia.

Akt notarialny z dnia 9 października 2014 r. dokonujący działu spadku i zniesienia współwłasności stanowił tylko finalizację działu masy spadkowej. Według Wnioskodawcy, dokonując oceny, czy faktyczne działki budowlane o łącznej powierzchni 0,2959 ha stanowią 3/16 części masy spadkowej, należy wziąć pod uwagę wartości poszczególnych składników masy spadkowej w dniu śmierci spadkodawczyni (całość gruntów rolnych oraz 1/2 część gruntów leśnych) oraz w datach aktu notarialnego z 2003 r. i 2010 r. aktualizując ich wartość na dzień ostatecznego działu spadku tj. 9 października 2014 r. Opisaną wyżej zasadę przyjęli spadkobiercy, dokonując działu spadku aktem notarialnym z dnia 9 października 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Wobec powyższego odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli zbycie to ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zatem w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma forma prawna ich nabycia oraz moment nabycia z uwagi na fakt, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulegały zmianie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że postanowieniem z dnia 13 kwietnia 1992 r. Sąd Rejonowy stwierdził, że spadek (w tym wchodzące w skład spadku gospodarstwo rolne) po zmarłej w dniu 7 października 1991 r. W. D. dziedziczyli: mąż w 1/4 części oraz dzieci (w tym Wnioskodawca) po 3/16 części. W skład gospodarstwa wchodziły grunty rolne o powierzchni 1,6747 ha wraz z zabudowaniami drewnianymi będące własnością W. D. i grunty leśne o powierzchni 0,7998 ha będące własnością A. i W. D., na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej. W 2003 r. z gruntów rolnych została wydzielona działka budowlana niezabudowana o powierzchni 0,0824 ha. W wyniku decyzji administracyjnych przejmujących części gruntów rolnych pod drogi publiczne oraz w wyniku darowizn, według stanu na dzień 9 października 2014 r. powierzchnia gruntów leśnych stanowiących masę spadkową wynosiła 0,7998 ha, natomiast powierzchnia gruntów rolnych 1,1765 ha, w tym wskazane na wstępie budynki. Aktem notarialnym z dnia 9 października 2014 r. spadkobiercy, po dokonaniu wcześniejszego podziału geodezyjnego, dokonali działu spadku i zniesienia współwłasności. Spadkobiercy w dniu działu spadku nie dokonywali jego wyceny przez biegłych lub rzeczoznawców w tym zakresie, a jego wartość zgodnie oszacowali na 915 tys. zł (przyjmując między innymi 100 zł za 1 metr kw. działki budowlanej). Działu spadku i zniesienia współwłasności spadkobiercy dokonali bez wzajemnych spłat, dopłat lub innych form zadośćuczynienia. W wyniku działu spadku Wnioskodawca otrzymał dwie działki budowlane niezabudowane wraz z częścią niewydzieloną przeznaczoną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną (gminną) o łącznej powierzchni 0,2959 ha. Wartość otrzymanej w wyniku działu spadku w październiku 2014 r. przez Niego nieruchomości mieściła się w wartości udziału w spadku jaki Mu przysługiwał po zmarłej matce. Aktem notarialnym z dnia 18 grudnia 2014 r. Wnioskodawca dokonał odpłatnego zbycia działki budowlanej o powierzchni 0,1161 ha za kwotę 140 000 zł. Ww. zbycie nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych.

W myśl art. 924 powyższej ustawy, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego).

Oznacza to, że dniem nabycia przez spadkobiercę spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast postanowienie sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Celem postępowania o zniesienie współwłasności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny jest nowe ukształtowanie prawa własności rzeczy, która stanowi przedmiot współwłasności.

Zgodnie z art. 195 ustawy Kodeks cywilny, współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom.

Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej (art. 196 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego).

Natomiast w myśl art. 210 Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności.

Przez zniesienie współwłasności rozumie się likwidację łączącego współwłaścicieli stosunku prawnego, która następuje w drodze umowy lub orzeczenia sądu.

Stosownie do art. 211 i art. 212 Kodeksu cywilnego, zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych bądź przez podział cywilny, polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów współwłaścicieli.

Mając zatem na uwadze powyższe stwierdzić należy, że zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy tylko wówczas, jeżeli mieści się w ramach udziału jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbył się bez spłat i dopłat. Natomiast jeżeli udział danej osoby ulega powiększeniu (nawet bez spłat i dopłat) to traktowany jest w kategorii nabycia, ponieważ w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością), jak i stan jej majątku osobistego. Tak więc co do zasady, zniesienie współwłasności jest formą nowego nabycia wówczas, gdy w wyniku tego zniesienia podatnik otrzymuje nieruchomość, która przekracza udział jaki pierwotnie podatnikowi przysługiwał.

W opisie stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, że wartość udziału w nieruchomości nabytego w wyniku działu spadku mieści się w udziale, który przysługiwał Wnioskodawcy przed działem spadku, w majątku wchodzącym w skład spadku po zmarłej matce.

Zatem nabycie przez Wnioskodawcę nieruchomości działki budowlanej o powierzchni 0,1161 ha, którą Wnioskodawca odpłatnie zbył w dniu 18 grudnia 2014 r., nastąpiło w 1991 r.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że odpłatne zbycie w dniu 18 grudnia 2014 r. działki budowlanej nabytej przez Wnioskodawcę w wyniku działu spadku nie będzie stanowiło źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ze względu na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w tym przepisie.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.