IPPB4/4511-8/15-2/MS | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do 30 kwietnia 2015 r. uiścić podatek od sprzedaży ww. mieszkania z obu udziałów spadkowych (kwoty 150.000 zł), tj. z udziału spadku po ojcu Julianie I., który zmarł 29 czerwca 1993 r., a więc kiedy już upłynął okres 5 lat od daty nabycia tego spadku oraz udziału spadku po matce Wiesławie I., która zmarła 30 kwietnia 2012 r. i nie upłynął jeszcze okres 5 lat od daty nabycia tego udziału, czy tylko z jednego udziału spadku, tj. z udziału matki Wiesławy I. zmarłej 30 kwietnia 2012 r. i nie upłynął jeszcze okres 5 lat od daty nabycia tego udziału, a z udziału spadku po ojcu Julianie I., który zmarł29 czerwca 1993 r. Wnioskodawczyni będzie zwolniona z zapłaty podatku, z uwagi na nabycie tego udziału po upływie 5 lat?
IPPB4/4511-8/15-2/MSinterpretacja indywidualna
  1. cele mieszkaniowe
  2. spadek
  3. sprzedaż nieruchomości
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 29 czerwca 1993 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni Julian I. i spadek po nim, tj. mieszkanie o powierzchni 51 m2 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 12 października.

1994 r. nabyły: żona Wiesława I. po 1/3 części, córka Julita F. po 1/3 części i Wnioskodawczyni (córka) po 1/3 części.

W dniu 30 kwietnia 2012 r. zmarła matka Wnioskodawczyni Wiesława I. i spadek po niej (z ww. mieszkania) na podstawie notarialnego poświadczenia dziedziczenia z dnia 9 lipca 2012 r. nabyły: Wnioskodawczyni i druga córka Julita F. po 1/2 części. Wnioskodawczyni wskazała, że zwolnienie spadkobierców od podatku od spadków i darowizn zostało uregulowane dwoma pismami Naczelnika Urzędu Skarbowego, tj. po ojcu Julianie I. - pismem z dnia 6 listopada 2012 r., po matce Wiesławie I. - pismem z dnia 6 września 2012 r. W dniu 22 stycznia 2014 r. Wnioskodawczyni sprzedała notarialnie ww. mieszkanie za cenę 300.000 zł (akt not. Rep. A), z której to sumy 150.000 zł otrzymała Wnioskodawczyni i 150.000 zł otrzymała Jej siostra jako uprawniona do 1/2 części spadku po rodzicach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do 30 kwietnia 2015 r. uiścić podatek od sprzedaży ww. mieszkania z obu udziałów spadkowych (kwoty 150.000 zł), tj. z udziału spadku po ojcu Julianie I., który zmarł 29 czerwca 1993 r., a więc kiedy już upłynął okres 5 lat od daty nabycia tego spadku oraz udziału spadku po matce Wiesławie I., która zmarła 30 kwietnia 2012 r. i nie upłynął jeszcze okres 5 lat od daty nabycia tego udziału, czy tylko z jednego udziału spadku, tj. z udziału matki Wiesławy I. zmarłej 30 kwietnia 2012 r. i nie upłynął jeszcze okres 5 lat od daty nabycia tego udziału, a z udziału spadku po ojcu Julianie I., który zmarł 29 czerwca 1993 r. Wnioskodawczyni będzie zwolniona z zapłaty podatku, z uwagi na nabycie tego udziału po upływie 5 lat...

Zdaniem Wnioskodawczyni, powinna zapłacić podatek od sprzedaży mieszkania tylko z udziału spadkowego po matce Wiesławie I., gdyż od nabycia udziału spadkowego po niej nie upłynął jeszcze okres 5 lat (udział ten po matce wynosi 100.000 zł), natomiast Wnioskodawczyni nie powinna płacić podatku od sprzedaży mieszkania z udziału w spadku po ojcu Julianie I., gdyż od nabycia tego udziału upłynął okres 5 lat (udział ten po ojcu wynosi 50.000 zł).

Wnioskodawczyni nadmieniła, że udziały kwotowe wynikające ze spadku po rodzicach z tytułu sprzedaży ww. mieszkania za cenę 300.000 zł wynoszą: siostra Wnioskodawczyni – 150.000 zł i Wnioskodawczyni – 150.000 zł. Natomiast z kwoty 150.000 zł należącej do Wnioskodawczyni, udziały po rodzicach wynoszą: po matce – 100.000 zł i z tej kwoty zdaniem Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek od sprzedaży mieszkania, gdyż nie upłynął okres 5 lat od nabycia tego udziału i po ojcu – 50.000 zł, z której to sumy Wnioskodawczyni powinna być zwolniona od ww. podatku, ponieważ od nabycia tego udziału upłynął już okres ponad 5 lat.

Wnioskodawczyni poinformowała, że Jej siostra otrzymała od Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie indywidualną interpretację w przedmiotowej sprawie i została pozytywnie załatwiona pismem z dnia 12 grudnia 2014 r. Nr IPPB4/415-783/14-2/JK2. Ponieważ ww. interpretacja skierowana do siostry Wnioskodawczyni Julity F. nie wywołuje skutków prawnych w indywidualnej sprawie Wnioskodawczyni, dlatego prośba Wnioskodawczyni o wydanie interpretacji indywidualnej stała się konieczna i jest uzasadniona

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość),
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości lub praw przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub praw następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 29 czerwca 1993 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni, natomiast w dniu 30 kwietnia 2012 r. zmarła Jej matka. W skład spadku wchodziło mieszkanie. Wnioskodawczyni po ojcu przypadł udział w wysokości 1/3, a po matce 1/2 udziału. W dniu 22 stycznia 2014 r. Wnioskodawczyni sprzedała wraz z siostrą notarialnie ww. mieszkanie.

Przepisy prawa w sposób jednoznaczny określają moment i podstawę nabycia nieruchomości (udziałów w nieruchomości). W przypadku nabycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości w drodze spadku datą nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest data otwarcia spadku, czyli śmierć spadkodawcy.

Zgodnie bowiem z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. , poz. 121, z późn. zm.) spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych.

Stosownie do art. 924 i 925 ww. ustawy spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdza jedynie prawo spadkobierców do tego spadku od momentu jego otwarcia. Tak więc dniem nabycia spadku przez wnioskodawcę i pozostałych spadkobierców jest data śmierci spadkodawców.

Mając na uwadze powyższe oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni nabyła swój udział w mieszkaniu w dwóch datach, tj. w dniu 29 czerwca 1993 r. w dacie śmierci ojca Wnioskodawczyni oraz w dniu 30 kwietnia 2012 r. w dacie śmierci matki w udziale jaki przysługiwał Wnioskodawczyni po każdym ze spadkodawców.

Zatem przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży mieszkania odpowiadający udziałowi nabytemu po ojcu nie stanowi w ogóle źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ pięcioletniego terminu o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Natomiast ta część przychodu ze sprzedaży mieszkania jaka odpowiada udziałowi nabytemu w spadku po matce, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ww. ustawy).

Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Natomiast za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d ww. ustawy).

Nadto, zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy wysokość nakładów, o których mowa powyżej, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Stosownie do art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

  1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
  2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

W konsekwencji, stosownie do cytowanych powyżej przepisów prawa podatkowego w kontekście przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega wyłącznie ta cześć dochodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości jaka odpowiada udziałowi nabytemu w spadku po matce w 2012 r., chyba że dochód ten Wnioskodawczyni przeznaczy na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży udziału nabytego w spadku po ojcu w ogóle nie będzie stanowił źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu.

W odniesieniu do przedstawionych kwot podanych we wniosku, organ informuje, że ewentualne przeliczenia, jakich należałoby dokonać nie należą do kompetencji tut. organu. Zgodnie bowiem z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego, bowiem prawidłowość takiego rozliczenia podlega weryfikacji przez organ podatkowy. W związku z powyższym tut. organ nie może odnieść się do kwot wskazanych przez Wnioskodawczynię.

Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretacje przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Interpretacja dotyczy tylko Pani jako Wnioskodawczyni. Nie wywołuje skutków prawnych dla Pani siostry.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.