IPPB4/4511-70/16-4/PP | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku sprzedaży tej nieruchomości w 2015 roku Wnioskodawczyni jest zobowiązana zapłacić podatek dochodowy?
IPPB4/4511-70/16-4/PPinterpretacja indywidualna
  1. dział spadku
  2. działki
  3. nieruchomości
  4. spadek
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2016 r. (data wpływu 25 stycznia 2016 r.), uzupełniony pismem z dnia 23 marca 2016 r. (data nadania 24 marca 2016 r., data wpływu 29 marca 2016 r.) na wezwanie z dnia 10 marca 2016 r. (data nadania 10 marca 2016 r., data doręczenia 24 marca 2016 r.) Nr IPPB4/4511-70/16-2/PP o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 10 marca 2016 r. Nr IPPB4/4511-70/15-2/PP wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku.

Pismem z dnia 23 marca 2016 r. (data nadania 24 marca 2016 r., data wpływu 29 marca 2016 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 16 kwietnia 2009 r. Wnioskodawczyni nabyła wraz ze swoim bratem po połowie spadek po swoim ojcu, zmarłym w dniu 7 lutego 2009 r. W przepisowym terminie Wnioskodawczyni nie złożyła deklaracji spadku i w konsekwencji Wnioskodawczyni zapłaciła należny podatek spadkowy pomimo I grupy w relacji do swojego ojca. W dniu 25 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy wydał postanowienie o dziale ww. spadku. Wartość przedmiotu działu spadku została ustalona w wysokości 3.628,800 zł. W wyniku tego postanowienia została przyznana Wnioskodawczyni część spadku o wartości 1.658,550 zł. W skład przyznanej w wyniku działu spadku Wnioskodawczyni części spadku weszła działka nr 517/5 oraz działka nr 519. W roku 2015 Wnioskodawczyni sprzedała tę nieruchomość.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że działowi spadku, którego była uczestnikiem nie towarzyszyły spłaty lub dopłaty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku sprzedaży tej nieruchomości w 2015 roku Wnioskodawczyni jest zobowiązana zapłacić podatek dochodowy...

Zdaniem Wnioskodawczyni.

W ocenie Wnioskodawczyni za datę nabycia spadku należy przyjąć datę śmierci jej ojca tj. 7 lutego 2009 roku. Sprzedając wyżej opisaną nieruchomość w 2015 r. Wnioskodawczyni uważa, że nie będzie zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego, ponieważ upłynęło więcej niż 5 lat od daty jej nabycia w drodze spadku.

Zdaniem Wnioskodawczyni zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwila jego śmierci przechodzą na jedna lub kilka osób stosownie do przepisów niniejszej ustawy.

Stosownie do art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej.

Z instytucja działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

Celem postępowania o zniesienie współwłasności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego jest nowe ukształtowania prawa własności, która stanowi przedmiot współwłasności.

Zgodnie z art. 195 ustawy Kodeks cywilny współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom.

Przez zniesienie współwłasności rozumie się likwidację łączącego współwłaścicieli stosunku prawnego, która następuje w drodze umowy lub orzeczenia sądu.

W myśl art. 211 i 212 Kodeksu cywilnego, zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej. W rezultacie w wyniku zniesienia współwłasności dochodzi więc jedynie do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu cech wspólności.

Dodatkowo Wnioskodawczyni podkreśla fakt, że w wyniku działu spadku postanowieniem sądu nabyła ona mniej niż połowę masy spadkowej, a więc podział spadku nie doprowadził do nabycia przez Wnioskodawczynię spadku ponad pierwotnie przysługujący jej udział.

Zdaniem Wnioskodawczyni zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2, nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera, zdaniem Wnioskodawczyni, definicji ustawowej użytego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) pojęcia nabycia nieruchomości. Zatem, aby ustalić jaka czynność prawna wyznacza początek biegu pięcioletniego terminu, określonego w analizowanej normie prawnej, odwołać się należy do regulacji zawartych w prawie cywilnym. Jak zostało wcześniej powiedziane umowa lub orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale spadku przypadły poszczególnym spadkobiercom i nie może tego zmienić fakt, że dział spadku jest czynnością wtórną do nabycia spadku. Za datę nabycia nieruchomości lub prawa, w przypadku ich przyznania na wyłączną własność, które przypadły danej osobie w wyniku działu spadku i ustania wspólności majątku spadkowego, należy przyjąć datę ich pierwotnego nabycia, ale tylko wtedy, jeżeli wartość otrzymanej przez spadkobiercę nieruchomości lub prawa w wyniku działu spadku mieści się w udziale, jaki przysługuje mu w majątku objętym wspólnością.

Mając na uwadze, że w wyniku działu spadku Wnioskodawczyni otrzymała nieruchomości, których wartość nie przekroczyła jej udziału, to w konsekwencji Wnioskodawczyni uważa, że do nabycia tych nieruchomości doszło w dniu nabycia spadku (7 lutego 2009 r.)

Zdaniem Wnioskodawczyni, z tych względów zbycie przedmiotowej nieruchomości dokonane po upływie 5 – letniego okresu, o którym art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawczyni, jej stanowisko potwierdza dotychczasowa linia orzecznictwa, w tym orzeczenia NSA z dnia 12 lutego 2015 r. sygn. akt IIFSK 1207/14, NSA z dnia 21 stycznia 2015 r., sygn. akt IIFSK 2872/12, WSA z dnia 12 grudnia 2013 r., sygn, akt ISA/Wr 1767/13, w którym Sąd stwierdził, że: „o dacie nabycia nieruchomości wchodzącej w skład spadku decyduje data otwarcia spadku, a nie data zniesienia przez spadkobierców współwłasności majątku spadkowego w drodze działu spadku”. Zdaniem Wnioskodawczyni, również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 18 października 2012 roku sygn. akt ISA/Po 553/12, stanął na stanowisko, że dział spadku jest czynnością wtórną do nabycia spadku – bez nabycia spadku nie można dokonać jego podziału.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.