IPPB4/4511-589/15-2/JK3 | Interpretacja indywidualna

Od jakiej daty liczony jest okres 5 lat kalendarzowych upływ, których zwalnia Wnioskodawcę z podatku dochodowego od sprzedaży wyżej wymienionej nieruchomości?
IPPB4/4511-589/15-2/JK3interpretacja indywidualna
  1. dział spadku
  2. spadek
  3. sprzedaż
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spadkobiercą majątku po wuju, bracie matki zmarłym w dniu 8 października 2006 r. i małżonce, zmarłej w dniu 5 czerwca 2007 r. W skład masy spadkowej wchodziły działki: zabudowana Nr 6/35 o wielkości 572 m2 i niezabudowana Nr 6/32 o wielkości 602 m2. Na podstawie testamentu sporządzonego przez Romana spadkobiercami wyżej wymienionych nieruchomości zostali ustanowieni: małżeństwo Elżbieta i Janusz w stosunku do działki Nr 6/35 oraz małżeństwo Agnieszka i Adam (Wnioskodawca) w stosunku do działki Nr 6/32. Postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy dokonał stwierdzenia nabycia spadku w oparciu o testament Romana - spadkodawcy, ustalając wielkość udziału spadkowego po stronie Elżbiety i Janusza w wysokości 11/40 każde z nich (razem 22/40) i po stronie Agnieszki i Adama (Wnioskodawcy) w wysokości 9/40 każde z nich (razem 18/40). Po śmierci małżonki Wnioskodawca stał się udziałowcem 18/40 części spadku. Udziały ustalone przez Sąd Rejonowy postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku w oparciu o testament odpowiadały dokonanemu podziałowi masy spadkowej według woli spadkodawcy, czyli działka Nr 6/32, która przypadła Wnioskodawcy (po śmierci małżonki) odpowiadała wielkości udziału przypadłego Wnioskodawcy i Jego żonie, tj. 18/40 części spadku. W oparciu o umowę działu spadku z dnia 31 marca 2011 r. w formie aktu notarialnego ostatecznie własność działki Nr 6/32 przypadła Wnioskodawcy bez obowiązku żadnych spłat i dopłat. Z uwagi na podjętą decyzję odnośnie zbycia działki ww. nabytej w drodze spadku wskutek śmierci wuja w 2006 r. i małżonki w 2007 r., a stwierdzonej umową w przedmiocie działu spadku z 2011 r. Wnioskodawca zadaje poniższe pytanie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Od jakiej daty liczony jest okres 5 lat kalendarzowych upływ, których zwalnia Wnioskodawcę z podatku dochodowego od sprzedaży wyżej wymienionej nieruchomości...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych ze sprzedaży działki Nr 6/32 zależy od ustalenia daty jej nabycia, gdyż upływ pięciu lat niezbędnych do zwolnienia przychodu ze sprzedaży liczony jest od momentu, w którym ustawa nadaje spadkobiercy prawo własności w stosunku do składników masy spadkowej. W opinii Wnioskodawcy, okres 5 lat liczony jest od końca roku, w którym nastąpiła śmierć spadkodawców, czyli 2006 r. (w części) i 2007 r. (pozostały). Z uwagi na fakt, że wskutek działu spadku nie zwiększył się udział Wnioskodawcy w masie spadkowej data, w której dokonano działu spadku nie stanowi nabycia przedmiotowej nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z wymienionym wyżej przepisem, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, m.in. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W myśl art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku. W niniejszej sprawie wyznacza go śmierć wuja – 8 października 2006 r. i żony – 5 czerwca 2007 r.

Dokonany umową z dnia 31 marca 2011 r. w formie aktu notarialnego dział spadku skutkował przejściem praw majątkowych objętych spadkiem na rzecz poszczególnych spadkobierców stosownie do wielkości ich udziałów. Umowa o dział spadku stanowi tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Z chwilą jej podpisania ustaje wspólność majątku spadkowego.

Dział spadku nie stanowi nabycia rzeczy wyłącznie, wówczas, jeżeli nabyte na własność mienie mieści się w ramach udziału jaki przypadał spadkobiercom. Gdy w wyniku działu spadku udział danej osoby ulega powiększeniu mamy do czynienia z nabyciem, gdyż zwiększa się jej stan majątku osobistego. Jeżeli zatem w drodze działu spadku spadkobierca nabywa nieruchomości lub prawa ponad udział, który uprzednio nabył w spadku, to nabycie w drodze działu spadku, w części przekraczającej udział w spadku należy traktować jako nabycie w rozumieniu art. 10 ust.1 pkt 8.

Gdy natomiast przy dokonaniu działu spadku nie wystąpiło przysporzenie majątku ponad udział posiadany pierwotnie, dniem nabycia nieruchomości będzie dzień, w którym nastąpiło otwarcie spadku.

W niniejszym przypadku wartość nieruchomości otrzymanej przez Wnioskodawcę w wyniku działu spadku odpowiadała wartości udziału, jaki przysługiwał mu w masie spadkowej. Biorąc pod uwagę powyższe, sprzedaż działki korzysta aktualnie ze zwolnienia, gdyż upłynął już pięcioletni okres, o którym mowa w przywołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 m.in.:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W przedmiotowej sprawie dla określenia właściwej podstawy normującej zasady opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości istotne ustalenie ma data i podstawa jej nabycia.

Z przestawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spadkobiercą majątku po Romanie (wuju, bracie matki) zmarłym w dniu 8 października 2006 r. i Agnieszce - małżonce, zmarłej 5 czerwca 2007 r. W skład masy spadkowej wchodziły działki: zabudowana Nr 6/35 o wielkości 572 m2 i niezabudowana Nr 6/32 o wielkości 602 m2. Na podstawie testamentu sporządzonego przez Romana spadkobiercami wyżej wymienionych nieruchomości zostali ustanowieni: małżeństwo Elżbieta i Janusz w stosunku do działki Nr 6/35 oraz małżeństwo Agnieszka i Adam w stosunku do działki Nr 6/32. Postanowieniem z 30 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy dokonał stwierdzenia nabycia spadku w oparciu o testament Romana - spadkodawcy, ustalając wielkość udziału spadkowego po stronie Elżbiety i Janusza w wysokości 11/40 każde z nich (razem 22/40) i po stronie Agnieszki i Adama w wysokości 9/40 każde z nich (razem 18/40). Po śmierci małżonki - Agnieszki Wnioskodawca stał się udziałowcem 18/40 części spadku. Udziały ustalone przez Sąd Rejonowy postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku w oparciu o testament odpowiadały dokonanemu podziałowi masy spadkowej według woli spadkodawcy, czyli działka Nr 6/32, która przypadła Wnioskodawcy (po śmierci małżonki) odpowiadała wielkości udziału przypadłego małżeństwu Agnieszce i Adamowi , tj. 18/40 części spadku. W oparciu o umowę działu spadku z dnia 31 marca 2011 r. w formie aktu notarialnego ostatecznie własność działki Nr 6/32 przypadła Wnioskodawcy bez obowiązku żadnych spłat i dopłat.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy (spadkodawców) ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia (art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego).

Natomiast stosownie do treści art. 1035 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku. Jednak zgodnie z art. 1036 Kodeksu cywilnego istnieje możliwość rozporządzenia przez spadkobierców prawem lub rzeczą należącą do spadku, mimo istnienia współwłasności, jeśli następuje to za zgodną wolą wszystkich spadkobierców.

Tak więc, z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Dochodzi wówczas do powstania wspólności majątku spadkowego. Wspólność ta nie jest tożsama ze wspólnością w częściach ułamkowych w rozumieniu art. 196 § 1 Kodeksu cywilnego, gdyż jej przedmiotem jest spadek, a nie rzecz. Wspólnością objęte są wszystkie prawa majątkowe podlegające dziedziczeniu i istniejące w chwili otwarcia spadku, a więc także prawa z istoty swej podzielne.

W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, stosownie do wielkości ich udziałów, przechodzą na nich, ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom i nie zmieni tego fakt, że dział spadku jest czynnością wtórną do nabycia spadku.

W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom stosownie do wielkości ich udziałów, przechodzą na nich. Ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadłyby poszczególnym spadkobiercom.

Tak więc na skutek działu spadku następuje „konkretyzacja” składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Jeżeli jednak w drodze działu spadku spadkobierca nabywa udział ponad wielkość, którą uprzednio nabył w spadku, to nabycie w drodze działu spadku, w części przekraczającej udział w spadku (nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie) należy traktować jako nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. O tym zaś czy udział uległ powiększeniu nie decyduje subiektywne odczucie dotychczasowego współwłaściciela, lecz obiektywne kryteria odwołujące się do cen rynkowych udziałów przed i po dokonaniu działu spadku. Aby ustalić czy udział uległ powiększeniu należy porównać wartość udziału w masie spadkowej nabytego w spadku z wartością majątku jaki przypadł spadkobiercy w wyniku działu spadku. Oznacza to, że o tym czy w wyniku działu spadku doszło do nabycia nie decyduje porównanie powierzchni nieruchomości nabytych na wyłączną własność lub też współwłasność w wyniku działu spadku, lecz porównanie wartości tych nieruchomości (udziałów w nieruchomości). Może się bowiem zdarzyć, że działka o mniejszej powierzchni będzie miała większą wartość niż działka o powierzchni większej.

Jeżeli zatem wartość działki nabytej przez spadkobiercę w wyniku podziału (działu spadku) jest zgodny z wartością udziału w masie spadkowej posiadanego przed działem spadku - nie następuje nabycie skutkujące dla opodatkowania, ponieważ w ten sposób nie ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczami (nieruchomościami), jak i stan jej majątku osobistego. Dział spadku, w wyniku którego wartość udziału w masie spadkowej nie zwiększyła się, zmienia wyłącznie charakter własności. Jednakże nabycie nieruchomości w drodze działu spadku w części przekraczającej udział spadkowy (nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie) stanowi o nowej dacie nabycia nieruchomości w tej części, która przekracza udział nabyty w spadku.

Z chwilą działu spadku jedni spadkobiercy tracą własność udziałów nabytych przez siebie w spadku, a własność tę dopiero z tą chwilą nabywają inni spadkobiercy. Nie ma zatem prawnych podstaw do twierdzenia, że całą rzecz lub prawo nabywa spadkobierca w chwili śmierci spadkodawcy, skoro w tej dacie jest jedynie jednym ze współwłaścicieli rzeczy lub prawa. Taki spadkobierca nie jest w dacie śmierci spadkodawcy właścicielem całej rzeczy lub prawa, lecz jedynie właścicielem udziału w niej. Pozostałe udziały może nabyć, ale dopiero w wyniku dokonania innych czynności prawnych - od pozostałych spadkobierców.

Jak wynika z wniosku dział spadku odbył się bez spłat i dopłat, a wartość nieruchomości nabytej w wyniku działu spadku mieściła się w udziale, jaki Wnioskodawcy przysługiwał w masie spadkowej, zatem należy stwierdzić, że Wnioskodawca, nabył działkę Nr 6/32 w dniu śmierci spadkodawców, czyli w 2006 r. i 2007 r. Zatem termin 5-letni, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, upłynął odpowiednio z końcem 2011 r. i 2012 r.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że sprzedaż działki nie będzie stanowiła źródła przychodu do opodatkowania, z uwagi na upływ 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy odnośnie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.