IPPB4/4511-400/16-4/MS1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w przedstawionym przypadku, 5-letni okres po upływie którego, przychód ze sprzedaży nieruchomości nie podlega podatkowi dochodowemu, należy liczyć od dnia nabycia spadku czy od dnia zniesienia współwłasności ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2016 r. (data wpływu 29 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 maja 2016 r. (data nadania 30 maja 2016 r., data wpływu 1 czerwca 2016 r.) na wezwanie Nr IPPB4/4511-400/16-2/MS1 z dnia 17 maja 2016 r. (data nadania 18 maja 2016 r., data doręczenia 24 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/4511-400/16-2/MS1 z dnia 17 maja 2016 r. (data nadania 18 maja 2016 r., data doręczenia 24 maja 2016 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez doprecyzowanie przedstawionego zdarzenia przyszłego.

Pismem z dnia 30 maja 2016 r. (data nadania 30 maja 2016 r., data wpływu 1 czerwca 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku oraz uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

We wrześniu 2011 r. Wnioskodawca nabył wraz z wujem w częściach równych, w drodze spadku po babci, udział wynoszący 3219/4825 w nieruchomości o pow. 4825 m kw. - tj. udział wynoszący 1609,5/4825. Pozostały udział w tej nieruchomości pozostawał we własności osoby trzeciej. Wuj Wnioskodawcy wystąpił do sądu o zniesienie współwłasności tej nieruchomości. W dniu 14 września 2012 r. sąd wydał postanowienie znoszące współwłasność, w wyniku którego Wnioskodawca otrzymał działki o łącznej powierzchni 1412 m. kw. i 1/3 działki stanowiącej drogę o pow. 593 kw. - czyli nieruchomość o łącznej powierzchni równej swojemu udziałowi nabytemu w drodze spadku. Sąd jednak zasądził dopłaty pieniężne na rzecz trzeciego współwłaściciela, ponieważ wartość nabytych przez niego działek, według wyceny biegłego rzeczoznawcy, przedstawia mniejszą wartość niż nabytych działek przez Wnioskodawcę i jego wuja.

Pismem z dnia 30 maja Wnioskodawca uzupełnił opis zdarzenia przyszłego o następujące informacje.

Babcia Wnioskodawcy zmarła 17 września 2011 r. Zgodnie z postanowieniem sądu z dnia 14 września 2012 r. wartość udziału Wnioskodawcy, ustalona przez sąd na dzień zniesienia współwłasności wynosiła 1.247.845,52 zł, a w wyniku zniesienia współwłasności Wnioskodawca otrzymał działki o wartości 1.258.784,67 zł. Spłatę sąd zasądził na rzecz trzeciego współwłaściciela, który nabył udział w prawie własności przedmiotowych działek od babci Wnioskodawcy w drodze umowy sprzedaży, ponieważ w wyniku zniesienia współwłasności otrzymał działki o najniższej wartości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym przypadku, 5-letni okres po upływie którego, przychód ze sprzedaży nieruchomości nie podlega podatkowi dochodowemu, należy liczyć od dnia nabycia spadku czy od dnia zniesienia współwłasności ...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Nabycie prawa własności może nastąpić w różnej formie: dziedziczenia, darowizny, sprzedaży lub innej czynności cywilnoprawnej przenoszącej własność. W tym przypadku nabycie udziału wynoszącego 1/3 całej nieruchomości nastąpiło w drodze dziedziczenia czyli z dniem otwarcia spadku, tj. zgodnie z przepisami kc - w dniu śmierci spadkodawcy. Zniesienie współwłasności, jeśli jest ekwiwalentne, nie powoduje dodatkowego przysporzenia majątkowego i nie powoduje zmian w prawie własności. W przedmiotowym przypadku nabycie własności nastąpiło w dniu otwarcia spadku i od tego dnia należy liczyć 5-letni okres, po upływie którego zbycie nieruchomości nie podlega podatkowi dochodowemu. Zniesienie współwłasności, mimo ustanowienia przez sąd dopłat , nie skutkowało zmianą w zakresie prawa własności. Wnioskodawca otrzymałem działki o powierzchni odpowiadającej nabytemu już wcześniej udziałowi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ww. praw decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wraz z wujem w częściach równych, w drodze spadku po babci zmarłej 17 września 2011 r., udział wynoszący 3219/4825 w nieruchomości o pow. 4825 m kw. - tj. udział wynoszący 1609,5/4825. Pozostały udział w tej nieruchomości pozostawał we własności osoby trzeciej. Wuj Wnioskodawcy wystąpił do sądu o zniesienie współwłasności tej nieruchomości. W dniu 14 września 2012 r. sąd wydał postanowienie znoszące współwłasność, w wyniku którego Wnioskodawca otrzymał działki o łącznej powierzchni 1412 m. kw. i 1/3 działki stanowiącej drogę o pow. 593 kw. - czyli nieruchomość o łącznej powierzchni równej swojemu udziałowi nabytemu w drodze spadku. Sąd jednak zasądził dopłaty pieniężne na rzecz trzeciego współwłaściciela ponieważ wartość nabytych przez niego działek, według wyceny biegłego rzeczoznawcy, przedstawia mniejszą wartość niż nabytych działek przez Wnioskodawcę i jego wuja. Wartość udziału Wnioskodawcy, ustalona przez sąd na dzień zniesienia współwłasności wynosiła 1.247.845,52 zł, a w wyniku zniesienia współwłasności Wnioskodawca otrzymał działki o wartości 1.258.784,67 zł.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz 121) spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwila jego śmierci przechodzą na jedna lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy.

W myśl art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Tak więc dniem nabycia przez Wnioskodawcę udziału 1609,5/4825 w nieruchomości, jest data śmierci spadkodawczyni, czyli 17 września 2011 r.

Należy wyjaśnić, że współwłasność jest instytucją prawa cywilnego uregulowaną w ustawie Kodeks cywilny.

Zgodnie z art. 195 ww. Kodeksu – współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. W myśl art. 196 § 1 Kodeksu cywilnego – współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej Kodeksu cywilnego, o czym stanowi art. 196 § 2 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 210 ww. Kodeksu – każdy ze współwłaścicieli może domagać się zniesienia współwłasności. Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności jest fizyczny podział rzeczy wspólnej między współwłaścicielami. Następuje to w drodze przyznania każdemu ze współwłaścicieli wyodrębnionej (podzielonej) rzeczy wspólnej. Wielkość tej części powinna odpowiadać wielkości udziału we współwłasności. W wyniku podziału fizycznego powstają nowe rzeczy. W rezultacie w wyniku zniesienia współwłasności dochodzi do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności. Za datę nabycia nieruchomości lub prawa – w przypadku ich sprzedaży, które przypadły danej osobie w wyniku zniesienia współwłasności, należy przyjąć datę ich pierwotnego nabycia, ale tylko wówczas, jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości lub prawa w wyniku zniesienia współwłasności mieści się w udziale, jaki przysługuje tej osobie w majątku objętym współwłasnością oraz zniesienie współwłasności zostało dokonane bez spłat i dopłat. Natomiast, gdy w wyniku zniesienia współwłasności udział danej osoby ulega powiększeniu (nawet bez spłat i dopłat), to traktowany jest w kategorii nabycia, ponieważ w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością), jak i stan jej majątku osobistego. Tak więc co do zasady, zniesienie współwłasności jest formą nowego nabycia wówczas, gdy w wyniku tego zniesienia podatnik otrzymuje nieruchomość, której wartość po dokonanym podziale przekracza wartość udziału jaki pierwotnie podatnikowi przysługiwał. Zatem, jeżeli przy dokonaniu zniesienia współwłasności wystąpiło przysporzenie majątku ponad posiadany udział przed zniesieniem współwłasności oznacza, to że dla części nieruchomości nabytej w drodze zniesienia współwłasności dniem nabycia będzie dzień, w którym nastąpiło zniesienie współwłasności. Wobec powyższego wyjaśnienia dla celów podatku dochodowego bieg terminu pięcioletniego dla udziału w nieruchomości (nieruchomościach), nabytego ponad udział we współwłasności należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie w drodze zniesienia współwłasności.

W omawianej sprawie należy zatem ustalić czy i ewentualnie jaką część udziału w nieruchomości Wnioskodawca nabył w drodze zniesienia współwłasności w 2012 r.

W tym miejscu należy podkreślić, że to nie powierzchnia działek jest miernikiem służącym do ustalenia czy w wyniku zniesienia współwłasności zwiększył się udział w nieruchomości a zarazem stan majątku osobistego współwłaściciela. Wskazać należy, że powierzchnia nie jest wyznacznikiem obiektywnym, może się bowiem zdarzyć, że największą wartość będzie miała działka o najmniejszej powierzchni – o wartości działki nie decyduje tylko wielkość, ale również inne czynniki – np. jej lokalizacja, przeznaczenie. Dlatego aby ustalić czy w wyniku zniesienia współwłasności udział Wnioskodawcy w nieruchomości powiększył się należy porównać wartość udziału przysługującego Wnioskodawcy w całej nieruchomości przed zniesieniem współwłasności (innymi słowy zsumować 1609,5/4825 wartości każdej działki wchodzącej w skład nieruchomości), z wartością działek otrzymanych w wyniku tego zniesienia współwłasności. Dopiero jeżeli z porównania tych wartości okaże się, że wartość nieruchomości przyznanych Wnioskodawcy w wyniku zniesienia współwłasności jest większa od wartości udziału jaki Wnioskodawcy przysługiwał przed zniesieniem współwłasności, to data zniesienia współwłasności będzie datą nowego nabycia, ale nie całej nieruchomości, lecz udziału jaki Wnioskodawca nabyłby ponad udział nabyty pierwotnie w spadku. Aby ustalić powyższe trzeba porównać wartość udziału 1609,5/4825 posiadanego przez Wnioskodawcę w nieruchomości będącej przedmiotem zniesienia współwłasności z wartością nieruchomości - działek otrzymanych na wyłączną własność w wyniku zniesienia współwłasności.

Wnioskodawca wskazał, że wartość udziału Wnioskodawcy na dzień zniesienia współwłasności wynosiła 1.247.845,52 zł, a w wyniku zniesienia współwłasności Wnioskodawca otrzymał działki o wartości 1.258.784,67. Zatem w wyniku zniesienia współwłasności Wnioskodawca otrzymał nieruchomości o wartości większej niż wart był jego udział we współwłasności.

Wnioskodawca w efekcie zniesienia współwłasności nabył udział o wartości wyższej niż udział, który Wnioskodawca posiadał przed dokonaniem zniesienia współwłasności. Zatem w wyniku dokonania zniesienia współwłasności zwiększyła się wartość udziału Wnioskodawcy w przedmiotowej nieruchomości oraz gruncie, gdyż otrzymał majątek o większej wartości niż przysługujący mu we współwłasności udział.

Zatem udział w nieruchomości, Wnioskodawca nabywał w dwóch datach – w dacie śmierci spadkodawczyni tj. w 17 września 2011 r., oraz w dacie zniesienia współwłasności, tj. 14 września 2012 r. (w części przewyższającej przysługujący mu udział we współwłasności nabyty w spadku).

Wobec powyższego pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy dla udziałów nabytych w spadku należy liczyć od końca 2011 r., natomiast dla udziałów nabytych w wyniku zniesienia współwłasności, pięcioletni termin należy liczyć od końca 2012 r. Zatem pięcioletni termin upłynie odpowiednio z końcem 2016 r. i 2017 r.

Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę po 31 grudnia 2016 r. nieruchomości w części odpowiadającej udziałom nabytym w spadku, oraz sprzedaży po 31 grudnia 2017 r. nieruchomości w części odpowiadającej udziałom nabytym w wyniku zniesienia współwłasności, nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu ww. artykułu, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, dlatego też nie będzie skutkowało obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Natomiast sprzedaż przez Wnioskodawcę nieruchomości przed upływem ww. terminów stanowić będzie źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, a dochód uzyskany z tej sprzedaży będzie podlegał opodatkowaniu według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r.

W myśl art. 30e ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy jego obliczenia.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Stosownie do art. 22 ust. 6c ww. ustawy – koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość ww. nakładów, stosownie do art. 22 ust. 6e tej ustawy, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39) wykazać:

  • dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
  • dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Natomiast, zgodnie z art. 30e ust. 7 tejże ustawy, w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Reasumując, należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawca przed końcem 2016 r. dokona sprzedaży nieruchomości w części odpowiadającej udziałom nabytym w spadku oraz przed końcem 2017 r. dokona sprzedaży nieruchomości w części nabytej w wyniku zniesienia współwłasności, to sprzedaż ta stanowić będzie źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, a dochód uzyskany z tej sprzedaży będzie podlegał opodatkowaniu według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile Wnioskodawca nie przeznaczy tego przychodu w ustawowym terminie na cele mieszkaniowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.