IPPB4/4511-1561/15-4/JK2 | Interpretacja indywidualna

1) Czy nabycie przez Wnioskodawcę spadku - aktem poświadczenia dziedziczenia objętego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 27 stycznia 2012 r. - powoduje powstanie po stronie Wnioskodawczyni obowiązku podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz obowiązku podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy wymagana jest w tym zakresie decyzja naczelnika właściwego urzędu skarbowego wydana na skutek zgłoszenia nabycia spadku?2) Czy dokonanie działu spadku i uzyskanie przez Wnioskodawczynię spłaty w wysokości wartości przeniesionego udziału w nieruchomości jest odpłatnym zbyciem nieruchomości i czy powoduje powstanie po stronie Wnioskodawczyni obowiązku podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy konieczne jest w tym zakresie działanie ze strony Wnioskodawczyni (wykazanie w zeznaniu podatkowym)?
IPPB4/4511-1561/15-4/JK2interpretacja indywidualna
 1. dział spadku
 2. spadek
 3. spłata
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.) oraz piśmie z dnia 19 lutego 2016 r. (data nadania 22 lutego 2016 r., data wpływu 23 lutego 2016 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 15 lutego 2016 r. Nr IPPB2/4515-161/15-2/MZ (data nadania 15 lutego 2016 r., data doręczenia 17 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty w wyniku działu spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nabycia spadku i otrzymania spłaty w wyniku działu spadku.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 15 lutego 2016 r. Nr IPPB2/4515-161/15-2/MZ (data nadania 15 lutego 2016 r., data doręczenia 17 lutego 2016 r.), tut. organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie w zakresie jakiej ustawy ma być wydana interpretacja, szczegółowe opisanie stanu faktycznego, sprecyzowanie pytania podatkowego oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego, które winno być powiązane z przedstawionym stanem faktycznym i zadanym pytanie.

Pismem z dnia 19 lutego 2016 r. (data nadania 22 lutego 2016 r., data wpływu 23 lutego 2016 r.) Wnioskodawczyni powyższe częściowo uzupełniła w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 19 października 2011 roku zmarł ojciec Wnioskodawczyni. Przed śmiercią ojciec wielokrotnie mówił o konieczności sporządzenia testamentu, jednak po jego śmierci macocha stwierdziła, że nie napisał swojej ostatniej woli. W związku z tym zwróciła się do notariusza prowadzącego kancelarię notarialną w celu stwierdzenia nabycia spadku.

Ojciec Wnioskodawczyni i Jego żona (macocha Wnioskodawczyni) mieli wspólnotę majątkową w związku z tym połowa posiadanego majątku należała do macochy druga połowa do ojca. W dniu 27 stycznia 2012 r. notariusz poświadczył aktem notarialnym, że spadek po ojcu na podstawie ustawy nabyli: - żona spadkodawcy w 1/4 części; - córka spadkodawcy (Wnioskodawczyni) w 1/4 części; - syn spadkodawcy w 1/4 części, - drugi syn spadkodawcy 1/4 części. W skład spadku wszedł m.in. lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość. Po uzyskaniu Aktu Poświadczenia Dziedziczenia macocha przekonała braci do przekazania swoich części lokalu mieszkalnego na jej rzecz, obiecując przekazanie pamiątek rodzinnych. Jednak po podpisaniu stosownych dokumentów wycofała się z obietnicy stwierdzając, że należy się jej wszystko za życie z Ich ojcem. Wnioskodawczyni nie przepisała na nią odziedziczonej części lokalu mieszkalnego. W lokalu mieszkalnym przebywała macocha a Wnioskodawczyni nie mogła nawet do niego wejść. Wnioskodawczyni płaciła podatek gruntowy i podatek od nieruchomości za swoją część i czekała kiedy macocha każe Jej płacić za komorne. Dlatego Wnioskodawczyni zwróciła się do Sądu Rejonowego z wnioskiem o dział spadku. Sprawa ciągnęła się ponad dwa lata. Macocha na każdej kolejnej sprawie dawała do zrozumienia, że Wnioskodawczyni chce ją pozbawić wszystkiego, wyciągała rodzinne sprawy sprzed ponad 45 lat, gdy jeszcze nie była żoną ojca Wnioskodawczyni. Twierdziła, że obecnie mieszka w lokalu mieszkalnym, które ojciec zostawił po rozwodzie z matką Wnioskodawczyni, a Wnioskodawczyni teraz chce jeszcze więcej. Nie miała racji, bo ojciec gdy wyprowadzał się zabrał wszystko, a lokal mieszkalny przepisał na mamę, która musiała je spłacić byłemu mężowi w ratach przez długi czas. Wnioskodawczyni nie mogła tego udowodnić, bo nie miała żadnych dokumentów, a mama i wszyscy którzy mogliby to poświadczyć już nie żyli. Każda sprawa kosztowała Wnioskodawczynię wiele nerwów, dlatego nie chciała jej przedłużać i zgodziła się na ugodę.

Decyzją Sądu Wnioskodawczyni przeniosła na macochę swój udział wynoszący 1/8 (około 8,5 m2) w lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość, a ona zobowiązała się do spłaty na rzecz Wnioskodawczyni kwoty 55.375 zł., która stanowiła 1/8 wartości rynkowej nieruchomości.

Po zakończeniu sprawy, Wnioskodawczyni zgłosiła się wraz z dokumentami do Urzędu Skarbowego w celu zakończenia sprawy spadkowej. Tam pracownicy długo nie mogli się zdecydować czy powinna płacić podatek od uzyskanej kwoty czy też nie. Ostatecznie uznano, że Wnioskodawczyni sprzedała lokal mieszkalny przed upływem pięciu lat od jego nabycia i uzyskaną kwotę ma wydać na remont zajmowanego obecnie lokalu mieszkalnego lub zapłacić od niej podatek.

Wnioskodawczyni nie zgadza się z tą decyzją, bo posiadała prawo tylko do 1/8 lokalu mieszkalnego tylko na papierze a z całego lokalu mieszkalnego korzystała tylko macocha. Do przekazania swojej części Wnioskodawczyni została zobowiązana decyzją Sądu i trudno to nazwać sprzedażą.

W uzupełnieniu Wnioskodawczyni wskazała, co następuje:

Wnioskodawczyni aktem poświadczenia dziedziczenia objętego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 27 stycznia 2012 r. przez notariusza, nabyła spadek jako spadkobierca ustawowy po zmarłym w dniu 19 października 2011 r. ojcu. Wraz z Wnioskodawczynią spadek nabyli pozostali wszyscy spadkobiercy ustawowi: żona spadkodawcy, dwóch synów spadkodawcy. Wszyscy spadkobiercy nabyli spadek w częściach równych. Zmarły nie pozostawił testamentu, nie zostało wydane postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym ojcu, nie toczyło się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym ojcu. Nie został sporządzony inny akt poświadczenia dziedziczenia po zmarłym ojcu.

Protokołem spisu inwentarza sporządzonym przez Komornika Sądowego w dniu 19 lutego 2013 r. wartość ogólna masy spadku po zmarłym ojcu Wnioskodawczyni została ustalona na kwotę 334.780,14 zł, 3.066,26 USD, 2.427,34 EUR, w tym: nieruchomości 221.500,00 zł, ruchomości 11.000,00 zł, wierzytelności 102.280,14 zł, 3.066,26 USD, 2.427,34 EUR.

Wartość nieruchomości, której udział wynoszący 1/2 stanowił część masy spadkowej, ustalona została operatem szacunkowym sporządzonym w dniu 13 grudnia 2012 r. przez dwóch rzeczoznawców majątkowych na kwotę 443.000,00 zł.

Wnioskodawczyni dokonała w terminie ustawowym zgłoszenia nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w drodze dziedziczenia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, korzystając w tym zakresie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 powołanej ustawy. W postępowaniu przed Sądem Rejonowym zakończonym ugodą sądową zawartą w dniu 2 lipca 2014 r., Wnioskodawca oraz pozostali spadkobiercy ustawowi dokonali podziału majątku żony spadkodawcy i ojca Wnioskodawczyni (spadkodawcy) oraz działu spadku po zmarłym ojcu. Na skutek dokonanego działu spadku Wnioskodawczyni przeniosła na rzecz żony spadkodawcy przysługujący jej dotąd na skutek dziedziczenia udział wynoszący 1/8 we współwłasności nieruchomości, zaś żona spadkodawcy zobowiązała się do spłaty na rzecz Wnioskodawczyni kwoty 55.375,00 zł - co stanowiło wartość przenoszonego udziału w nieruchomości. Powyższe zobowiązanie zostało wykonane. Ponadto Wnioskodawczyni oraz pozostali spadkobiercy ustawowi przenieśli na wyłączną własność żony spadkodawcy udziały w pozostałych składnikach majątkowych nabytych w drodze dziedziczenia (ruchomości, wierzytelności) bez spłat i dopłat z tego tytułu.

Dokonany dział spadku nie był przedmiotem zgłoszenia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, przez Wnioskodawczynię, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię na skutek działu spadku nie był wykazany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 30e ust. 4 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy nabycie przez Wnioskodawcę spadku - aktem poświadczenia dziedziczenia objętego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 27 stycznia 2012 r. - powoduje powstanie po stronie Wnioskodawczyni obowiązku podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz obowiązku podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy wymagana jest w tym zakresie decyzja naczelnika właściwego urzędu skarbowego wydana na skutek zgłoszenia nabycia spadku...
 2. Czy dokonanie działu spadku powoduje powstanie po stronie Wnioskodawczyni obowiązku podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn i czy wymagane jest w tym zakresie działanie ze strony Wnioskodawczyni...
 3. Czy dokonanie działu spadku i uzyskanie przez Wnioskodawczynię spłaty w wysokości wartości przeniesionego udziału w nieruchomości jest odpłatnym zbyciem nieruchomości i czy powoduje powstanie po stronie Wnioskodawczyni obowiązku podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy konieczne jest w tym zakresie działanie ze strony Wnioskodawczyni (wykazanie w zeznaniu podatkowym)...
 4. czy nabycie przez Wnioskodawczynię spadku oraz późniejsze dokonanie działu spadku powoduje powstanie po stronie Wnioskodawczyni obowiązku podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz czy konieczne jest w tym zakresie działanie ze strony Wnioskodawczyni...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nabycia spadku i otrzymania spłaty w wyniku działu spadku. Natomiast w zakresie wskazania czy wymagana jest decyzja naczelnika właściwego urzędu skarbowego wydana na skutek zgłoszenia nabycia spadku oraz w zakresie podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Wnioski z opisanego stanu faktycznego sprowadzają się do uznania, że:

 • nabycie przez Wnioskodawczynię spadku nie spowodowało powstania obowiązku podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż wcześniej to nabycie podlegało przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn;
 • dokonany przez Wnioskodawczynię dział spadku, nie jest źródłem powstania obowiązku podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (otrzymana przez Wnioskodawczynię spłata w wysokości wartości przenoszonego udziału w nieruchomości nie może stanowić przychodu i nie może być utożsamiana z odpłatnym zbyciem nieruchomości, ponadto ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie może kształtować obowiązku podatkowego uregulowanego odrębnie w ustawie o podatku od spadków i darowizn).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodu jest – z zastrzeżeniem ust. 2 - odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiła po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedna lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy.

Stosownie do art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

W myśl art. 1035 Kodeksu cywilnego – jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, przechodzą na nich, ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Z przedstawionego stanu faktycznego wywieść należy, że w dniu 19 października 2011 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni. W dniu 27 stycznia 2012 r. notariusz poświadczył aktem notarialnym, że spadek po ojcu na podstawie ustawy nabyli żona spadkodawcy, córka spadkodawcy (Wnioskodawczyni) i dwóch synów spadkodawcy w częściach równych po 1/4. W skład spadku wszedł m.in. lokal mieszkalny. Protokołem spisu inwentarza sporządzonym przez Komornika Sądowego w dniu 19 lutego 2013 r. wartość ogólna masy spadku po zmarłym ojcu Wnioskodawczyni została ustalona na kwotę 334.780,14 zł, 3.066,26 USD, 2.427,34 EUR, w tym: nieruchomości 221.500,00 zł, ruchomości 11.000,00 zł, wierzytelności 102.280,14 zł, 3.066,26 USD, 2.427,34 EUR. Wartość nieruchomości, której udział wynoszący 1/2 stanowił część masy spadkowej, ustalona została operatem szacunkowym sporządzonym w dniu 13 grudnia 2012 r. przez dwóch rzeczoznawców majątkowych na kwotę 443.000,00 zł. W postępowaniu przed Sądem Rejonowym zakończonym ugodą sądową zawartą w dniu 2 lipca 2014 r., Wnioskodawca oraz pozostali spadkobiercy ustawowi dokonali podziału majątku żony spadkodawcy i ojca Wnioskodawczyni (spadkodawcy) oraz działu spadku po zmarłym ojcu. Na skutek dokonanego działu spadku Wnioskodawczyni przeniosła na rzecz żony spadkodawcy przysługujący jej dotąd na skutek dziedziczenia udział wynoszący 1/8 we współwłasności nieruchomości, zaś żona spadkodawcy zobowiązała się do spłaty na rzecz Wnioskodawczyni kwoty 55.375,00 zł - co stanowiło wartość przenoszonego udziału w nieruchomości. Powyższe zobowiązanie zostało wykonane. Ponadto Wnioskodawczyni oraz pozostali spadkobiercy ustawowi przenieśli na wyłączną własność żony spadkodawcy udziały w pozostałych składnikach majątkowych nabytych w drodze dziedziczenia (ruchomości, wierzytelności) bez spłat i dopłat z tego tytułu.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania należy stwierdzić, że otrzymanie przez Wnioskodawczynię w wyniku działu spadku kwoty nie przekraczającej wartości posiadanego udziału w spadku nie spowodowało powstania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygnięcia ma okoliczność, że spłata nie przekroczyła wartości przysługującego Wnioskodawczyni udziału spadkowego, a umowa została zawarta wyłącznie między spadkobiercami. W rezultacie na Wnioskodawczyni z tytułu otrzymania spłaty, nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i złożenia zeznania podatkowego.

Odnosząc się natomiast do kwestii dotyczącej zastosowania wyłączenia wynikającego z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącego, że przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn, stwierdzić należy, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.) – podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

 1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
 2. darowizny, polecenia darczyńcy;
 3. zasiedzenia;
 4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
 5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
 6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Z przepisu tego wynika, że opodatkowaniu podlega nieodpłatne nabycie majątku na podstawie tytułów w nim wymienionych. Wśród nich nie został wymieniony dział spadku, w rezultacie otrzymana przez Wnioskodawczynię spłata nie może podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, a w konsekwencji wyłączenie, o którym mowa nie może mieć zastosowania w odniesieniu do działu spadku. Wyłączeniu temu w przedmiotowej sprawie podlega jedynie nabycie tytułem dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych (spadku).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.